Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní finance B N_MF_B 5. Mezinárodní investování Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování teorie zahraničního investování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní finance B N_MF_B 5. Mezinárodní investování Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování teorie zahraničního investování."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní finance B N_MF_B 5. Mezinárodní investování Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování teorie zahraničního investování rating, krátkodobý, dlouhodobý, country rating portfolio investice

2 Přímé investice Investice, při nichž zahraniční investor získává podíl na základním kapitálu, který umožňuje významný podíl na řízení podniku. Kvantitativně, když investor získává min. 10 % podíl na základním kapitálu podniku Rozvinuté země se podílely v roce 2005 na celosvětovém toku zahraničního kapitálu více než 70 %, jejich podíl na přílivu kapitálu celosvětově až 60%, podíl na odlivu až 80 %. Podíl tranzitivních a rozvíjejících se zemí nedosahoval ani 30%. 2

3 Přímé investice 1. Dva názory na přímé investice : čím více tím lépe čím více tím lépe větší obezřetnost / obavy z budoucího transferu zisku do zahraničí, ze ztráty ekonomické a politické nezávislosti. větší obezřetnost / obavy z budoucího transferu zisku do zahraničí, ze ztráty ekonomické a politické nezávislosti. 2. Měl by stát podporovat příliv zahraničního kapitálu výhodnějšími daňovými podmínkami, nebo by měl příliv zahraničních investic regionálně či odvětvově usměrňovat? 3. Hospodářská politika : země lákají zahraniční kapitál daňovými prázdninami, země lákají zahraniční kapitál daňovými prázdninami, jiné země stanovují rozmanité formy omezení pro příliv zahraničního kapitálu /minimální kapitálové účasti domácích společností, restriktivní opatření na transfer dividend nebo požadavek určitého podílu vývozu na objemu výroby. jiné země stanovují rozmanité formy omezení pro příliv zahraničního kapitálu /minimální kapitálové účasti domácích společností, restriktivní opatření na transfer dividend nebo požadavek určitého podílu vývozu na objemu výroby. 3

4 Přímá investice při plnění oznamovací povinnosti, pro účely devizového zákona) Vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku

5 Přímá investice formy dle § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona 1.vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 2.účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10% podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10% hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10%,

6 Přímá investice formy § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona 3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí 4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku 5. užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku)

7 Přímá investice zákon č. 219/1995 Sb., devizového zákona Oznamovací povinnost ČNB a)Oznamovací povinnost podle §1 odst.4:  se nevyžaduje, je-li skutečnost nebo inkasa a úhrady nižší než 1 000 000 Kč. b) Oznamují se transakce podle §1 odst.1, které se týkají:  přímých investic  přijetí finančního úvěru od cizozemce  nabytí zahraničních cenných papírů a vydání emise dluhopisů.

8 Přímá investice zákon č. 219/1995 Sb., devizového zákona Oznamovací povinnost ČNB c) Oznamovací povinnost plní podle: §1 odst.2:  tuzemec, který je právnickou osobou  cizozemec, který je právnickou osobou a který má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku a pokud oznamované skutečnosti souvisejí s jeho podnikáním v tuzemsku  fyzické osoby pouze na základě vyžádání Českou národní bankou.

9 Přímé investice z pohledu cílů 1. Market – seeking / vyhledávající trh/ 2. Efficiency seeking / vyhledávající vyšší efektivitu/ 3. Resource seeking / vyhledávající zdroje/ Multinacionální společnost - činnost v zahraničí nejméně 30 % /měřená podílem zahraničních aktiv, nebo obratem/ Zahraniční činnost je prováděna prostřednictvím zahraničních poboček nebo dceřinné a přidružené společnosti 9

10 Pobočky a dceřiné společnosti (formy přílivu zahraničních přímých investic) Zahraniční pobočka: je dílčí část v organizaci multinacionální společnosti s omezenými rozhodovacími pravomocemi. je dílčí část v organizaci multinacionální společnosti s omezenými rozhodovacími pravomocemi. Nese název mateřské společnosti a její bilance je součástí celkové bilance této společnosti /nemá základní kapitál/. Nese název mateřské společnosti a její bilance je součástí celkové bilance této společnosti /nemá základní kapitál/. V mateřské zemi je zisk pobočky obvyklé zdaňován jako součást zisku celé společnosti V mateřské zemi je zisk pobočky obvyklé zdaňován jako součást zisku celé společnosti 10

11 Pobočky a dceřiné společnosti Zahraniční dceřinná a přidružená společnost /Subsidiary/ : napojena na mateřskou společnost pouze prostřednictvím kapitálové účasti multinacionální společnosti /není jejím vnitřním organizačním článkem/. napojena na mateřskou společnost pouze prostřednictvím kapitálové účasti multinacionální společnosti /není jejím vnitřním organizačním článkem/. samostatný právní subjekt s plnou právní subjektivitou. samostatný právní subjekt s plnou právní subjektivitou. jméno se obvykle liší od jména mateřské společnosti. jméno se obvykle liší od jména mateřské společnosti. Mateřská společnost může svou subsidiary v zahraničí nově založit nebo ji rovněž může koupit ve formě akciového podílu na již existující firmě. Mateřská společnost může svou subsidiary v zahraničí nově založit nebo ji rovněž může koupit ve formě akciového podílu na již existující firmě. 11

12 Další formy přílivu zahraničních přímých investic Licence – poskytnutí patentového know- how Licence – poskytnutí patentového know- how Joint – venture – společný podnik / Sony Ericsson/ Joint – venture – společný podnik / Sony Ericsson/ Franchising – právo prodávat a používat jméno –multinacionální společnosti - Mc Donald Franchising – právo prodávat a používat jméno –multinacionální společnosti - Mc Donald 12

13 Význam přímých investic a) PZI doplňují doma nedostatečně generovaný finanční kapitál (nedostatek úspor), If = (S-I) + (T-G), čistý příliv zahraničního kapitálu If (včetně PZI) zaplňuje mezeru v deficitu nabídky domácích soukromých (S) a veřejných úspor (T) vůči domácí poptávce po investicích (I) a potřebách vládních výdajů (G). If = (S-I) + (T-G), čistý příliv zahraničního kapitálu If (včetně PZI) zaplňuje mezeru v deficitu nabídky domácích soukromých (S) a veřejných úspor (T) vůči domácí poptávce po investicích (I) a potřebách vládních výdajů (G). Současně s tím se snižuje domácí cena doma nedostatečně generovaného finančního kapitálu. b) PZI přinášejí do země moderní technologie (tj. fyzický kapitál vyšší kvality). c) PZI doplňují domácí nedostatečnou vybavenost země lidským kapitálem v oblastech: výzkumu a vývoje, výzkumu a vývoje, know-how ke zvládání nových technologií pracovníky, know-how ke zvládání nových technologií pracovníky, řízení a organizace výroby a prodejů. řízení a organizace výroby a prodejů.

14 Význam přímých investic d ) Rozšiřují nedostatečně vyvinutý domácí kapitál sítí v oblastech: informačních technologií, informačních technologií, distribuce a marketingu, včetně lepšího přístupu na světové trhy, distribuce a marketingu, včetně lepšího přístupu na světové trhy, přístupu k patentům, inovacím a bankovním službám, přístupu k patentům, inovacím a bankovním službám, e) Zlepšují stav institucionálního systému hostitelské země v oblastech: efektivnosti a kompetitivnosti trhů, efektivnosti a kompetitivnosti trhů, signalizace o věrohodnosti a budoucím rozvoji dané ekonomiky, signalizace o věrohodnosti a budoucím rozvoji dané ekonomiky, ochrany a vynutitelnosti vlastnických práv, ochrany a vynutitelnosti vlastnických práv, funkcí veřejné administrativy, funkcí veřejné administrativy, celkové kultury místní tržní ekonomiky. celkové kultury místní tržní ekonomiky.

15 Faktory motivující přímé investice 1. využití levnějších výrobních faktorů, 2. odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem, 3. využití výhodnějších daňových podmínek, 4. snížení devizového /kursového/ rizika, 5. diverzifikace vstupu, výstupu a zisku, 6. využití výhodnějších zdravotních, bezpečnostních a ekologických předpisů, 7. následování obchodních partnerů. 15

16 Faktory motivující přímé investice - využití levnějších výrobních faktorů Namísto exportu zboží Namísto exportu zboží Výrobní faktory, které nelze importovat – pracovní síla Výrobní faktory, které nelze importovat – pracovní síla Nižší mzdy, zdravotní a sociální zabezpečení Nižší mzdy, zdravotní a sociální zabezpečení Nevýhody, omezení High tech s nízkým podílem mezd High tech s nízkým podílem mezd Nízké mzdy znamenají nízkou kvalifikaci Nízké mzdy znamenají nízkou kvalifikaci 16

17 Faktory motivující přímé investice odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem Odstranění transportních nákladů Odstranění transportních nákladů U objemově náročné produkce Odstranění celních barier / EU a jiná celní pásma / Odstranění celních barier / EU a jiná celní pásma / 17

18 Faktory motivující přímé investice využití výhodnějších daňových podmínek Nižší sazby daně ze zisku i nižší daňový základ Nižší sazby daně ze zisku i nižší daňový základ Odlišný způsob zdanění poboček a dceřiných společností Odlišný způsob zdanění poboček a dceřiných společností Transfery zisku do třetích zemí Transfery zisku do třetích zemí Daňové ráje Daňové ráje 18

19 Faktory motivující přímé investice snížení devizového /kursového/ rizika, Faktory motivující přímé investice snížení devizového /kursového/ rizika, Ekonomická a transakční devizová expozice Ekonomická a transakční devizová expozice Změny hodnoty kursu znehodnocují, či zhodnocují pohledávky a platby ve styku se zahraničím Změny hodnoty kursu znehodnocují, či zhodnocují pohledávky a platby ve styku se zahraničím Zajištění zvyšuje náklady / transakční/ a snižuje efektivnost obchodu Zajištění zvyšuje náklady / transakční/ a snižuje efektivnost obchodu Založení dceřiné společnosti umožňuje realizovat vstupy a výstupy a zisk v jedné měně Založení dceřiné společnosti umožňuje realizovat vstupy a výstupy a zisk v jedné měně Přesun problému do fáze transferu zisku /fakturační ceny/ Přesun problému do fáze transferu zisku /fakturační ceny/ 19

20 Faktory motivující přímé investice diverzifikace vstupu, výstupu a zisku Dva pozitivní efekty Dva pozitivní efekty 1. Změny poptávky v souvislosti s hospodářským cyklem nejsou mezi zeměmi, kde jsou umístěny dceřiné společnosti související. 2. Cenové změny vyvolané změnou poptávky mají v jedné zemi zhruba stejný dopad jak na straně vstupů, tak na straně výstupů. To umožňuje stabilizovat míru zisku jednotlivě za dcery i vcelku za společnost 20

21 Faktory motivující přímé investice využití výhodnějších zdravotních, bezpečnostních a ekologických předpisů Přemísťování špinavých a nebezpečných výrob do zemí s nižší úrovní právní ochrany pracujících a ŽP Přemísťování špinavých a nebezpečných výrob do zemí s nižší úrovní právní ochrany pracujících a ŽP 21

22 Faktory motivující přímé investice následování obchodních partnerů Banky, pojišťovny, poradenské společnosti, advokátní kanceláře, projektové kanceláře a developeři Banky, pojišťovny, poradenské společnosti, advokátní kanceláře, projektové kanceláře a developeři Následování multinacionálních společnosti do nových teritorií Následování multinacionálních společnosti do nových teritorií Posilování komparativní výhody důvěrnosti a omezování okruhu obchodního tajemství Posilování komparativní výhody důvěrnosti a omezování okruhu obchodního tajemství Překonávání barier lepší znalosti domácího prostředí Překonávání barier lepší znalosti domácího prostředí 22

23 Teorie zahraničního investování 1. Vernonova hypotéza tří fází: Produkce pro domácí trh s využitím blízkosti a koordinace mezi výzkumem a výrobou Produkce pro domácí trh s využitím blízkosti a koordinace mezi výzkumem a výrobou Export do zemí s vyšší životní úrovní Export do zemí s vyšší životní úrovní Přemístění výroby zastaralého výrobku do rozvojových zemí s levnou pracovní silou Přemístění výroby zastaralého výrobku do rozvojových zemí s levnou pracovní silou 2. Vertikální a horizontální investování / R.E.Caves / Horizontální – výroba stejných, nebo podobných výrobků doma a v zahraničí /ochrana patenty proti padělání / Horizontální – výroba stejných, nebo podobných výrobků doma a v zahraničí /ochrana patenty proti padělání / Vertikální - investice do získání levných prvotních zdrojů a obchodních sítí za účelem snížení vstupních a obchodních nákladů. Vertikální - investice do získání levných prvotních zdrojů a obchodních sítí za účelem snížení vstupních a obchodních nákladů.

24 „zaplňování mezer“ Hogendorn, 1992 1. 1. přenosem úspor ze zahraničí, takže domácí investice mohou převyšovat a nahrazovat domácí úspory (mezera úspor –savings gap); 2. 2. generováním příjmů v cizí země, které zaplňují mezeru mezi požadovanými příjmy v cizí měně a tím, co by měla země získat tak jako tak z exportu (příp. z pomoci, půjček – foreign exchange gap); 3. 3. zmírněním nedostatku manažerských, technických a jiných dovedností (knowledge gap); 4. 4. mobilizací nových příjmů veřejných financí v důsledku zdanění, a tudíž vyplňováním rozpočtové mezery (government revenue gap).

25 Podpora přímých investic - investiční pobídky Sleva na dani z příjmu na 10 let Sleva na dani z příjmu na 10 let Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst – 200 tis. Kč/ prac. Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst – 200 tis. Kč/ prac. Hmotná podpora rekvalifikace / 35%/ Hmotná podpora rekvalifikace / 35%/ Zvýhodnění ceny technického vybavení území /sítě/ a pozemků pro výstavbu Zvýhodnění ceny technického vybavení území /sítě/ a pozemků pro výstavbuPodmínky: Investice do high-tech odvětví, či zařízení Investice do high-tech odvětví, či zařízení Investovat minim. 200 mil.Kč do území s mírou nezaměstnanosti o 25% vyšší, než průměrná, atd Investovat minim. 200 mil.Kč do území s mírou nezaměstnanosti o 25% vyšší, než průměrná, atd Otázka diskriminace domácích investorů Otázka diskriminace domácích investorů

26 Formy investičních pobídek v České republice Novinkou je zavedení institutu strategické investiční akce. kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů. Tato podpora se týká zpracovatelského průmyslu a technologických center. kromě standardních investičních pobídek mohou takto označené projekty získat hmotnou podporu na kapitálovou investici až do výše 5 % nákladů. Tato podpora se týká zpracovatelského průmyslu a technologických center. O podpoře jednotlivých projektů, které splní podmínky, bude rozhodovat Vláda České republiky. O podpoře jednotlivých projektů, které splní podmínky, bude rozhodovat Vláda České republiky.

27 Typy pobídek (Blomström a Kokko, 1997) pobídky fiskální – daňové prázdniny, celní úlevy; pobídky finanční – granty, zvýhodněné úvěry; opatření – tržní preference, infrastruktura, a někdy dokonce tržní ochrana.

28 Ekonomické důvody k podpoře FDI (Kokko, 2002) zvyšující se produktivita práce v hostitelské zemi; transfer vyspělých technologií a manažerského know-how do hostitelské země; vyšší četnost vazeb mezi MNC a lokálními firmami; FDI přesouvá zisky MNC do hostitelské ekonomiky; prostřednictvím vyšších mezd v FDI je stimulována domácí poptávka.

29 Investiční pobídky - zpracovatelský průmysl v r. 2011 Investoři zavádějící novou výrobu nebo rozšiřující stávající výrobu v oblasti zpracovatelského průmyslu mohou v případě investice vyšší než 50 mil. Kč získat investiční pobídky podle Zákona o investičních pobídkách č. 72/2000 Sb. ve znění platném od 2. července 2007. Nabízené pobídky Sleva na dani z příjmů právnických osob úplná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (nově vzniklé společnosti) částečná sleva na dani z příjmu až po dobu 5 let (expandující společnosti) Hmotná podpora vytvářených pracovních míst 50 tis. Kč na jedno nové pracovní místo v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností

30 Investiční pobídky Hmotná podpora na školení a rekvalifikace ve výši 25 % nákladů na školení a rekvalifikace v regionech nejvíce postižených nezaměstnaností (A) Celková hodnota výše uvedených investičních pobídek (kromě školení a rekvalifikace) nesmí překročit 40 % (resp. 60 % u malých a 50% u středních podniků) z investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Hmotná podpora na tvorbu nových pracovních míst (tis. Kč)50-- Hmotná podpora na školení a rekvalifikaci velké / střední / malé -25% / 35% / 45%

31 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic Multinacionální společnosti k tomuto účelu tradičně používají metodu tzv. upravené čisté současné hodnoty. - má čtyři základní části: upravené čisté současné hodnoty. - má čtyři základní části: 1. určení nákladů investičního projektu, 2. odhad diskontovaného cash – flow po zdanění, 3. Odhad zůstatkové hodnoty investice po ukončení projektu 4. zahrnutí specifických zahraničních vlivů. 31

32 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic čistá současná hodnota /NPV/ : NPV = - SR 0 * C 0 + Σ t=1 SR e t x CF e t x (1 – T F )/ (1+DR D ) t + ΣSRt e x (D t + IR e F,t x NP t ) x T F /(1 + DR D ) t + SR e j * SV e j / (1 + DR D ) j 32

33 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic čistá současná hodnota /NPV/ Kde proměnné jsou: SR 0 – devizový kurs výchozího období SR 0 – devizový kurs výchozího období C 0 - Náklady projektu ve výchozím období C 0 - Náklady projektu ve výchozím období denominované v zahraniční měně SR e t - očekávaná hodnota devizového kursu CF e t - očekávané cash flow v příštích obdobích, T F - zahraniční daňová sazba DR D - domácí diskontní sazba D t - odpisy v zahraniční měně 33

34 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic čistá současná hodnota /NPV/ Kde proměnné jsou / 2 /: IR e F,t - očekávaná zahraniční úroková míra NPt – nesplacená jistina z úvěru v zahraniční měně SR e j – hodnota devizového kursu Sv e j - očekávaná zbytková hodnota investice / tržní cena/ 34

35 Problémy mezinárodního zdanění – zdanění na konsolidované bázi zdanění na konsolidované bázi Zdanění dceřiných společností buďto na konsolidované bázi, nebo při transferu zisku mateřské firmě Rozdílná definice daňového základu Vyšší zahraniční zdanění oproti nižšímu domácímu se nevrací – zápočet prostý Zdanění na územním základě : Útěk do daňových rájů Útěk do daňových rájů Daňové úniky podfakturací transferových cen Daňové úniky podfakturací transferových cen


Stáhnout ppt "Mezinárodní finance B N_MF_B 5. Mezinárodní investování Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování teorie zahraničního investování."

Podobné prezentace


Reklamy Google