Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

(Eko)inovace z pohledu MŽP Hustopeče 20.3.2015 Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "(Eko)inovace z pohledu MŽP Hustopeče 20.3.2015 Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí."— Transkript prezentace:

1 (Eko)inovace z pohledu MŽP Hustopeče 20.3.2015 Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

2 MŽP a VaVaI  MŽP od roku 2011 není poskytovatelem podpory na VaVaI – nyní je poskytovatel TAČR  MŽP se však podílí s TAČR na přípravě výzkumných programů a ovlivňuje tematické zaměření těchto programů (např. EPSILON)  MŽP dále může využít program BETA – Výzkumný program určený pro výzkumné potřeby státní správy.

3 Podpora oblastí s inovačním potenciálem - OP  Na podporu výzkumu, vývoje a inovací je přímo určen OP PIK (MPO)  V OP ŽP není explicitně kapitola/osa pro podporu inovací  Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech  Prioritní osa 3 – odpady a materiálové toky  Prioritní osa 5 – energetické úspory

4 Podpora oblastí s inovačním potenciálem – NP ŽP OSA 1 Čistota povrchových i podzemních vod  Čistírny odpadních vod (ZCHÚ, silně znečištěné toky) OSA 2 Emise ze stacionárních zdrojů  Náhrada a rekonstr. stávajících stacionárních zdrojů OSA 3 Odpady, staré zátěže, environmentální rizika  Výrobky s ukončenou životností – sběrná síť, podpora inovativní technologií

5 Nová zelená úsporám  Finalizace přípravy programové dokumentace NZÚ – plán předložení na ÚV do konce 3/2015  4/5 2015 se chystá výzva NZÚ  Rodinné i bytové domy  Předpokládaná alokace 1,1 mld. Kč  Předpokládaná možnost etapizace – nejdříve výměna kotle, poté zateplení.

6 Program Life  Program EK (DG Envi a DG Climate)  Celková alokace programu: 3,5 mld. EUR  1/6/2015 – očekává se vyhlášení nové výzvy  Hlavní oblasti: - Životní prostředí a efektivita využití zdrojů - Příroda a biodiverzita - Environmentální řízení a informace - Zmírňování klimatických změn  Pro 2-3leté projekty – za více než 10 mil. Kč  Max. míra spolufinancování je 60 %

7 Ekoznačení a podpora výrobků a technologií se zohledněním LCA  Národní program environmentálního značení  - posuzování produktů pomocí LCA  - možnost udělování ekoznaček – EŠV, EŠS(ČR) a harmonizace a kompabilita s evropskými značkami (The Flower, Der Blaue Engel, Nordic Swan apod.)  Implementace Směrnice 2014/24/EU o veřejných zakázkách – do konce roku 2016 -Zjednodušení a podpora nákupu ekologicky šetrných výrobků  Uvažuje se o podpoře EŠV v rámci OP (bonifikace)  Uvažuje se o finanční podpoře/osvětě EŠV/EŠS

8 Inovativní finanční nástroje - výzva a příležitost  Možné propojení evropských a národních zdrojů  Možný vstup soukromého kapitálu  Možná podpora uvedení inovativních technologii na trh formou kapitálového vstupu – např. odkoupení podílu firmy.  Možná kombinace dotace a bezúročné/nízkoúročné půjčky – zvlášť výhodné v oblastech s vysokou návratností - zateplování, výměna kotlíků, čistá mobilita  Výrazný multiplikační efekt  Žádná časová omezení jako u ZÚ nebo OP  Pilotní projekt MŽP v Ostravě 4.Q 2015-kotlíky

9 Program podpory environmentálních technologií  V letech 2006-2012, navázaný na Akční plán na podporu environmentálních technologií (ETAP)  Každý rok byla předávána na ÚV předkládána aktuální zpráva podpory (eco)inovací v ČR  V 12/2011 byl ETAP nahrazen Akčním plánem pro ekoinovace (Eco AP – velmi obecný, doporučující charakter  V ČR zatím neimplementován

10 Zastřešení tématu (eko)inovací  11.3.2015 proběhlo pracovní setkání na téma (eko)inovací na MŽP  Závěr: téma (eko)inovací je velmi živé a diskutované a je rozprostřeno mezi mnoho subjektů – ÚV, TAČR, MPO, MŠMT, MMR, Mze, MŽP.  Je potřeba zastřešujícího orgánu?  Jaká je potřeba navazujícího programu na podporu (eko)inovací?  Plánuje se setkání se zástupci ÚV.

11 ETV – Verifikace environment. technologií  Pilotní projekt EK (2016)  Dobrovolný nástroj na podporu exportu inovativních technologií, zaměřený na SME  MŽP se účastní jednání na EK  Hlavním úkolem – rozšířit povědomí o ETV  Seznam časopisů, kde lze publikovat novinky z EK, případně úspěchy v ČR v zahraničních časopisech  Zatím 50 procent nákladů hradí EK, dále by mělo být uznatelným nákladem při podávání žádostí např. do Horizon 2020 nebo LIFE  Využitelné při hodnocení projektů TAČR, OP a ostatních výzkumných podpůrných programů

12 Smart Cities  Vzniká Metodika konceptu inteligentních měst na úrovni ČR – 1.Q 2015 (Vymezení SC, podmínky pro čerpání finančních prostředků)  Návaznost na Sdělení komise C(2012) 4701 Smart Cities and Comunities.  Energetická účinnost, snížení spotřeby zdrojů a snížení emisí a skleníkových plynů v oblastech úspory energií, čisté mobility a systémů ICT  Běží výzva SCC-03-2014 (12/2013-5/2015)  Indikátory např.: mobilita a místní přeprava cestujících, kvalita ovzduší, hluk apod.)

13 Nové jednotící logo „ČISTÉ MOBILITY“

14 Děkuji za pozornost Mgr. Jaroslav Kepka jaroslav.kepka@mzp.cz


Stáhnout ppt "(Eko)inovace z pohledu MŽP Hustopeče 20.3.2015 Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google