Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 OPŽP – výroční konference přínosy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 OPŽP – výroční konference přínosy."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP – výroční konference přínosy OPŽP a příprava nového programového období Ing. Jan Kříž, náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů.

2 Obsah prezentace  Přínosy OPŽP 2007 – 2013 ­Strategie nastavení OPŽP ­Nastavování OPŽP - Přínosy a rizika ŽP ­Příspěvek OPŽP ke zlepšení ŽP ­Cíle a dopady na ŽP  Příprava nového programového období 2

3 Strategie nastavení OPŽP  rozpracovává prioritu „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013 s cílem zlepšení dostupnosti environmentální infrastruktury, obnovení a zvýšení kvality životního prostředí a podpora úspor energií  prioritní osy a oblasti podpory vycházejí ze strategických, koncepčních a legislativních dokumentů jak na národní, tak mezinárodní úrovni 3

4 Nastavování OPŽP – problémy a rizika ŽP  Před rokem 2007 identifikovány problémy a rizika v oblasti životního prostředí – např.: ­ vysoká energetická a materiálová náročnost ekonomiky ­ vysoké měrné emise oxidů síry a oxidu uhličitého ­ zatěžování povrchových vod z dosud nečištěných nebo nedostatečně čištěných odpadních vod ­ nutnost zkvalitnit nakládání s odpady ­ nízká retenční schopnost krajiny a ohrožení povodněmi ­ překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí 4

5 Příspěvek OPŽP ke zlepšení ŽP  11 223 dokončených projektů v objemu 60,4 mld. Kč (71 % projektů s vydaným RoPD) přispělo k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí v ČR – např.: ­došlo ke zvýšení kvality povrchových a podzemních vod ­došlo ke snížení imisní zátěže ovzduší ­poklesly atmosférické depozice ­došlo ke zlepšení odpadového hospodářství ­rekultivovány prostory po těžbě surovin ­omezil se pokles biodiverzity ­snížila se půdní eroze či se zvýšila ekologická stabilita krajiny 5

6 Voda (PO 1) – cíle a dopady na ŽP Cíl:  zlepšení stavu povrchových a podzemních vod, zlepšení kvality dodávek jakostní pitné vody pro obyvatelstvo a snižování rizika povodní Přínosy z dokončených projektů:  více než 54 % všech nově vybudovaných kanalizačních sítí v ČR od roku 2007  více než 46 % všech nově vybudovaných ČOV v ČR od roku 2007  cca 75 % podíl na snížení vypouštěného znečištění v ČR od roku 2007 vyjádřené parametrem BSK 5 6

7 Ovzduší (PO 2) - cíle a dopady na ŽP Cíl:  zlepšení nebo udržení kvality ovzduší a omezení emisí základních znečišťujících látek do ovzduší s důrazem na využití inovativních environmentálně šetrných způsobů výroby energie včetně energetických úspor Přínosy z dokončených projektů:  více než 39% podíl na snížení emisí SO 2 v ČR z malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší od roku 2007  více než 76% podíl snížení emisí NO X v ČR z malých stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší od roku 2007 7

8 OZE (PO 3) - cíle a dopady na ŽP Cíl:  udržitelné využívání zdrojů energie, zejména obnovitelných zdrojů energie, a prosazování úspor energie. Dlouhodobým cílem je zvýšení využití OZE při výrobě elektřiny a zejména tepla a vyšší využití odpadního tepla Přínosy z dokončených projektů  snížení spotřeby energie u dokončených projektů o 1 220 334 GJ/rok  zvýšení výroby energie z OZE o 72 171 GJ/rok  plocha zateplení konstrukcí 10,8 km 2  380 nově připojených objektů na CZT 8

9 Odpady (PO 4) - cíle a dopady na ŽP Cíl:  zkvalitnění nakládaní s odpady, snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží Přínosy z dokončených projektů  5% podíl na zvýšení kapacity zařízení pro využití odpadů v ČR od roku 2007  zvýšení kapacity zařízení na třídění odpadů o 290 160 t/rok  více než 154,8 ha plochy starých skládek rekultivováno a odstraněno starých ekologických zátěží  9 odstraněných nepovolených skládek v ZCHÚ  88 786 m3 vytěženého, odčerpaného kontaminovaného materiálu a demolované stavby 9

10 Příroda (PO 6) - cíle a dopady na ŽP Cíl:  zastavení poklesu biodiverzity a zvýšení ekologické stability krajiny Přínosy z dokončených projektů  31 % evropsky významných lokalit ČR je připraveno k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně  5 % rozlohy EVL ( 0,5 % rozlohy ČR) je připravených k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně  13 542 ha území ČR revitalizováno – cca 0,2 % rozlohy ČR 10

11 OPŽP 2014-2020 Podpora v 5 tematických prioritních osách PO1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní (768,7 mil. €) PO2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech (453,8 mil. €) PO3 Odpady a materiálové toky, ekolog. zátěže a rizika (458,8 mil. €) PO4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu (351,7 mil. €) PO5 Energetické úspory (529,6 mil. €) PO6 Technická pomoc (73,8 mil. €) 11

12 Příprava nového programového období  Ukončování vyjednávání s Evropskou komisí – poslední jednání na národní úrovni plánováno na 19. února 2015  Hlavní body proběhlých jednání: ­Podoba podpory ve specifickém cíli 2.1 („kotlíkové dotace“) ­Jasná specifikace podmínek, za kterých může být podporováno energetické využití odpadů (v návaznosti na realizaci krajských POH a provedené střednědobé hodnocení) ­Možnost financování návštěvnické infrastruktury (pouze projekty malého rozsahu do 5 mil. EUR v ZCHÚ, a musí vyplývat z plánu péče o ZCHÚ) ­Navázání na směrnici o ecodesignu v PO 2 a PO 5 12

13 Implementace nového programu  Otázky v řešení na národní úrovni: ­Plnění předběžných podmínek ­Implementační model kotlíkových dotací ­Inovativní finanční nástroje ­Koordinace příprav na audit designace ­Vyhlašování výzev před schválením programu ze strany EK 13

14 Územní dimenze  Integrované územní investice (ITI) ­Prioritní osy 1 – 3 (pouze z Fondu soudržnosti) ­Alokace 500 mil. Kč ­PO 1: 9 mil. EUR ­PO 2: 2,7 mil. EUR ­PO 3: 6,3 mil. EUR  Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) prostřednictvím místních akčních skupin ­Prioritní osa 4 (likvidace vybraných invazních druhů rostlin, výsadba dřevin na nelesní půdě) ­Alokace 500 mil. Kč 14

15 Děkuji za pozornost Ing. Jan Kříž, náměstek ministra ředitel sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, tel.: +420 267 121 111 jan.kriz@mzp.cz  ww.opzp.cz zelená linka 800 260 500  dotazy@sfzp.cz


Stáhnout ppt "Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR zelená linka 800 260 500 OPŽP – výroční konference přínosy."

Podobné prezentace


Reklamy Google