Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava II. etapy EDR Praha - 23.9.2008 Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava II. etapy EDR Praha - 23.9.2008 Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší."— Transkript prezentace:

1 Příprava II. etapy EDR Praha - 23.9.2008 Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší

2 Cíle II. etapy Ochrana ovzduší Plnění národních emisních stropů Plnění imisních limitů (kvalita ovzduší)

3 Hlavní cíle II. etapy EDR Plnění platného imisního limitu pro ochranu zdraví pro PAU (vyjádřený jako benzo(a)pyren) od roku 2012; Plnění platných imisních limitů pro ochranu zdraví pro PM 10 ; Plnění celostátního cíle snížení expozice pro PM 2,5 ; Plnění emisního stropu od roku 2020 pro: –PM 2,5 –NO x –SO 2 –VOC

4 Dílčí cíle II. etapy EDR Snížení emisí PAU ze sektoru nakládání s palivy; Snížení primárních emisí PM 10 a PM 2,5 z energetických a průmyslových zdrojů; Snížení emisí NO x z energetiky (prekurzory PM 10 a PM 2,5 ); Snížení emisí SO 2 z energetiky; Snížení emisí VOC z používání rozpouštědel.

5 Návrhy emisních stropů

6 Plnění imisních limitů

7 Ochrana ovzduší – současné ekonomické nástroje Stávající ekonomické nástroje – stacionární zdroje Ekologické daně - daň z pevných paliv, z elektřiny a zemního plynu Systém poplatků za znečišťování ovzduší Finanční podpora z Operačního programu Životní prostředí Národní programy Státního fondu životního prostředí ČR

8 Účinnost stávajících nástrojů (1) Malá účinnost stávajících nástrojů, které v současné podobě nestimulují provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší k dalšímu snižování emisí znečišťujících látek; Administrativní náročnost výběru poplatků za znečišťování ovzduší z menších zdrojů je ve značném nepoměru k jejich efektu (a to nejen environmentálnímu, ale i fiskálnímu)

9 Účinnost stávajících nástrojů (2) Z provedených sektorových analýz jednoznačně vyplývá, že v oblasti emisí stropových znečišťujících látek je třeba se orientovat na: sektory veřejné i průmyslové energetiky (NO x a SO 2 ); dopravy (NO x ); chemického průmyslu a výroby barev (VOC).

10 Účinnost stávajících nástrojů (3) Ve vztahu ke zlepšování kvality ovzduší z analýz vyplývá nutnost řešit zejména: administrativně obtížně regulovatelné zdroje znečišťování ovzduší, tj. sektory vytápění domácností (PM 10, PM 2,5, PAU) a dopravy (PM 10, PM 2,5 ), fugitivní emise zejména z nakládání s palivy (PAU), v některých oblastech státu je dominantní z pohledu kvality ovzduší sektor průmyslu (PM 10, PM 2,5 ).

11 Návrh pro II. etapu EDR – základní rámec Podniky (střední, velké a zvláště velké zdroje) Poplatky za znečišťování ovzduší Odpisy a odpočty Dotace Domácnosti a ostatní malé zdroje Poplatky za znečišťování ovzduší Odpočty Dotace

12 Poplatky – podniky Zrušení zpoplatnění u většiny znečišťujících látek Ponechání zpoplatnění jen u 4 základních polutantů – SO 2, NO x, PM a VOC Sazby poplatků budou odvozeny od nákladů na zamezení – podpora investic do nízkoemisních technologií

13 Odpisy a odpočty pro podniky Klíčová je definice environmentální investice ke snížení znečišťujících látek do ovzduší Zdroj, který provede environmentální investici a bude mít potvrzení od autorizované osoby, může využít tzv. odpočet od základu daně nebo zvýhodněnou odpisovou politiku Konkrétní konstrukce závisí na výsledku jednání s MF

14 Odpočty pro podniky V rámci daně z příjmu právnických osob - nástroj jednorázového a časově omezeného odpočtu od základu daně z příjmu právnických osob Definice environmentální investice k ochraně ovzduší bude součástí novely zákona o ochraně ovzduší. Odpočet hodnoty environmentální investice od základu DPPO bude časově omezený - do konce roku 2019 - k roku 2020 musí být dosaženo emisních stropů a imisních limitů.

15 Odpisy pro podniky Možné varianty: přeřazení environmentální investice do jiné odpisové skupiny, tj. zkrácení minimální doby odpisování (např. z 10 let na 5 let); přeřazení environmentální investice do stejného režimu, jaký se v současnosti uplatňuje u čističek odpadních vod pro obce do 2 000 obyvatel; přeřazení environmentální investice do stejného režimu, jaký se v současnosti uplatňuje u zemědělských strojů a zařízení.

16 Dotace pro podniky Operační program Životní prostředí

17 Závěry (1) II. etapa EDR se zaměřuje prioritně na oblast, která činí v ČR v současnosti největší problémy a kde stávající nástroje nejsou ani účinné, ani efektivní. Jedná se o oblast ochrany ovzduší. V připravovaném materiálu je uvažováno použití motivačních nástrojů s cílem podpořit investice do moderních nízkoemisních technologií.

18 Závěry (2) V návrhu II. etapy EDR se počítá s transformací poplatků za znečišťování ovzduší, MŽP zároveň upouští od návrhu zavedení daně z CO 2. Hlavním důvodem je skutečnost, že se připravuje revize směrnice 2003/96/ES. Revidovaná směrnice má být předložena na podzim roku 2008 a dle předběžných informací by měla být více propojena se systémem EU ETS.

19 Závěry (3) II. etapa EDR navrhuje podporu podniků provádějících environmentální investice ve formě odpočtů od základu daně z příjmu právnických osob a ve zvýhodněné odpisové politice.

20 Děkuji za pozornost Ales.Kutak@mzp.cz


Stáhnout ppt "Příprava II. etapy EDR Praha - 23.9.2008 Mgr. Aleš Kuták, náměstek ministra a ředitel sekce ochrany klimatu a ovzduší."

Podobné prezentace


Reklamy Google