Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."— Transkript prezentace:

1 Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Blok 2 Vývoj daňové teorie a geneze daní 1.Vznik daní. 2.Geneze a významné osobnosti daňové teorie. 3.Současný stav daňové teorie.

3 2.1 Vznik daní dlouhý, komplikovaný a složitý historický vývoj daňových teorií; rozvoj probíhal v rámci vývoje filosofických a náboženských názorů; určité náznaky a formy daňových teorií jsou už patrné z učení Aristotela (starověk) a Tomáše Akvinského (středověk); důvodem pro výběr daní byla zejména potřeba získat zdroje : = pro financování válek; = na tlumení následků přírodních kalamit; = pro financování dvora panovníka;

4 2.1 Vznik daní zpočátku měly daně formu spíše poplatků (např. za propůjčení práva lovu, těžby, později práva vařit pivo, razit mince), tzv. regály; původně měly daně naturální povahu, s rozvojem peněžního hospodářství a upevňování státu se začaly vybírat daně v peněžní formě; kromě státu vybíraly daně také církve a feudální města; začínají se zavádět katastry jako podklad pro stanovení majetkových daní; hlavní rozvoj daňových teorií nastává s rozvojem kapitalistické společnosti, kdy stát začíná anticyklicky usměrňovat průmyslový cyklus a postupně na sebe přebírá odpovědnost za ekonomický vývoj.

5 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Aristotelés (cca 300 před n.l.)  jako první se věnoval otázce daňové spravedlnosti a velikosti daňového zatížení poplatníka;  preferoval daně ukládané podle berní síly občanů.

6 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Thomas Aquinas (Tomáš Akvinský) (1268)  představitel scholastické filosofie, zabýval se daňovou spravedlností a oprávněností panovníka vybírat daně (dovolená loupež);  vyslovil názor na co nejmenší zdanění pracovních příjmů.

7 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Jean Bodin (1576)  zabýval se otázkou pravidelnosti ve výběru daní;  přišel s myšlenkou, aby daně platila i šlechta a církev;  vyslovil tezi, že daně by měly sloužit k jinému rozdělení příjmů a bohatství ve společnosti.

8 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Kašpar Klock (1639)  zabývá se oprávněností při výběru daní;  podle autora škoda vznikající z výběru daní musí být menší než užitek z daní;  konstrukce daně by měla být „jako stoupající řada geometrická“.

9 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Thomas Hobbes (1670) jako jeden z prvních se vyslovil pro větší zdanění spotřeby než majetku a příjmů; je představitelem tzv. ekvivalentní teorie, kdy daň je vnímána jako cena za vykoupení míru a nutný poplatek za ochranu života, neboť státní autorita zabezpečuje bezpečnost a pořádek.

10 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Charles de Montesquieu (1748)  daň je platba občana státu za zabezpečení jeho majetku;  je zastáncem daňového zastropování (maximální daně);

11 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Francois Quesney (1758)  významný autor klasické politické ekonomie, zastánce fyziokratismu;  je zastáncem zdaňování pozemků a pozemkové renty (daňový monismus);  je autorem teorie přesunu daně.

12 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Adam Smith (1776)  nejvýznamnější ekonom klasické politické ekonomie;  dílo „Pojednání o podstatě a původu bohatství národů“;  navrhl ucelenou soustavu daňových principů (tzv. daňové kánony), které vyjadřují zásadu spravedlnosti, určitosti, pohodlnosti placení a efektivnosti;

13 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Adam Smith (1776) 1. kánon : = v každém státě by poddaní měli přispívat na výdaje na správu tak, aby to co nejlépe odpovídalo jejich možnostem (úměrně příjmu, resp. důchodu); 2. kánon : = daň placená poplatníkem by měla být stanovena přesně; zcela jednoznačně by měla být stanovena výše daně, doba splatnosti, způsob placení daně; 3. kánon : = každá daň by se měla platit tehdy a takovým způsobem, jak se to poplatníkovi nejlépe hodí; 4. kánon : = daň by měla být propracována tak, aby poplatníci platili co nejméně nad to, kolik ona skutečně přináší do státní pokladny (minimalizace administrativních nákladů zdanění); = Smith nedoporučuje zdaňovat mzdy, neboť tato daň se přenáší do cen; = výsledkem daňových úvah je daňový pluralismus (daňová soustava).

14 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie David Ricardo (1817)  významné dílo „Zásady politické ekonomie a zdanění“;  posuzoval vliv velikosti daňového zatížení na ekonomický růst;  daně jsou vyžádány státními výdaji;  základem zdanění by měl být jen čistý důchod (příjmy mínus výdaje).

15 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie John McCulloch (1835)  zakladatel pojišťovací teorie;  rozvíjel distribuční funkci daní;  daň je pojistná prémie za docílení ochrany sociálního pořádku, resp. příspěvek státu za ochranu majetku.

16 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie John Stuart Mill (1848)  doporučuje zdaňovat 3 výrobní činitele (půda, práce, kapitál) podle stejných principů;  daně mají plnit redistribuční funkci;  zdůrazňuje princip platební schopnosti poplatníka (autor tzv. kapacitní teorie);  obhajuje princip stejné oběti (progresivní sazba daně).

17 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Adolf Wagner (1905)  je zastáncem státních zásahů do ekonomiky;  rozlišuje generální záplatnost daní a speciální záplatnost;  je zastáncem progresivní sazby daní a osvobození nízkých příjmů od daně;

18 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Adolf Wagner (1905)  je autorem daňových zásad, a to :  finančně politické (dostačitelnost daňových výnosů a pružnost daní),  národohospodářské (vhodný výběr předmětu daně a druhu daně),  daňové spravedlnosti (všeobecnost daní a jejich rovnoměrnost pro všechny skupiny obyvatel);  jednoduchosti daňové správy (nízké režijní náklady a pohodlnost při výběru daní).

19 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Arthur Cecil Pigou (1920)  je zastáncem principu rovné marginální oběti a nejmenší úhrnné oběti (progresivní zdanění);  je zakladatelem ekonomiky blahobytu;  daně mají přispívat k rovnoměrnějšímu rozdělení důchodů;  popsal oznamovací efekt daně.

20 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie John Maynard Keynes (1936)  přisuzuje dominantní postavení fiskální politice (využití pro stabilizační makroekonomické cíle);  je zastáncem podpory investiční činnosti cestou zrychlených odpisů a daňových slev;  zdůrazňuje progresivní zdanění, neboť vede ke zvýšení sklonu ke spotřebě;  navrhuje vysoké sazby dědických daní;  dílo “Obecná teorie zaměstnanosti, úroků a peněz“.

21 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Milton Friedman (1953) = v daňové teorii je znám jako zastánce negativní důchodové daně; = tato daň by pomohla odstranit přebujelost administrativy a nepřehlednost různých plateb, plynoucích poplatníkům; = daně by se odváděly až při překročení garantované výše důchodu.

22 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Arthur Laffer (1974) je zastáncem teorie strany nabídky; nezdaněné důchody jsou hlavním nástrojem ekonomické expanze; zabývá se problematikou efektů vyvolaných velikostí daňových sazeb; podle autora je důležitá marginální sazba daně, která představuje klín mezi skutečným sklonem k další aktivitě poplatníka a sklonem k další činnosti po zdanění; podle Laffera je třeba snížit daňové zatížení ve prospěch zvýšení daňových příjmů (viz Lafferova křivka); snížení daňového zatížení pak vede k vyšší pracovní aktivitě, úsporám a tudíž i k investicím.

23 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Richard Musgrave a Peggy Musgrave (1993)  zdůrazňují významné daňové principy, zejména :  výnos daní by měl být dostatečný;  rozdělení daňového břemene by mělo být rovnoměrné;  daně by měly být citlivě alokovány (podle místa výběru i místa dopadu);  daně by měly minimalizovat zásahy do ekonomických rozhodnutí;  daňový systém by měl více využívat stabilizační a prorůstové fiskální politiky;  daňový systém by měl umožňovat levnou správu;  minimalizace administrativních nákladů zdanění.

24 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Finn Erling Kydland, Edward Christian Prescott (2004)  rozpracovali vliv daňového zatížení a jeho dopady na hospodářské cykly;  nositelé Nobelovy ceny.

25 2.2 Geneze a významné osobnosti daňové teorie Roger Bruce Myerson, Leonid Hurwicz, Erich Stark Maskin (2007)  podrobně vymezili, jak funguje a kam až sahá neviditelná ruka trhu;  zabývali se problematikou optimalizace daňových systémů a vazbou daní na trhy;  nositelé Nobelovy ceny.

26 2.3 Současný stav daňové teorie  současné daňové systémy ekonomicky vyspělých zemí akceptují řadu instrumentů, které vyplynuly z vývoje daňové teorie;  za rozhodující daňové principy jsou stále považovány princip prospěchu (užitku) a princip platební schopnosti (berní způsobilosti);  stále více je akceptován princip nedistorzních daní vedoucí k tomu, aby daně nezpůsobovaly distorze v cenách statků a výrobních faktorů;  požadavky kladené na daňový systém zůstávají v principu neměnné;

27 2.3 Současný stav daňové teorie  ve vyspělých státech je aplikováno progresivní zdanění na rozdíl od méně vyspělých zemí (především u osobní důchodové daně a v oblasti daně dědické a darovací, v některých státech i u daně ze zisku korporací);  stále více je kladen důraz na efektivnost ve zdanění a snižování administrativních nákladů zdanění;  sleduje se politická průhlednost daňového systému a legislativní jednoznačnost;  zkoumá se vliv daní na zeslabování cyklického charakteru hospodářství;  převládá teorie společenského blahobytu;  hledá se optimální struktura daňového systému;  zdokonalují se solidaristické prvky daňových systémů.

28


Stáhnout ppt "Daňová teorie a politika Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google