Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Český daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Základní prvky daňové techniky
Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně. Subjekt daně. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky

3 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně.
Daňovým objektem je veličina (příjem, přidaná hodnota, pozemek, stavba, spotřeba piva, vína aj.), ze které se daň vybírá. Obecně lze objekt zdanění rozdělit na 4 skupiny : hlava; majetek; důchod; spotřeba. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně

4 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně.
Daně z hlavy jsou daně, kde předmětem zdanění je osoba, tj. každá nebo určitá hlava. Ve světě se již uplatňuje málo, dopad na jednotlivé poplatníky může být neúnosný (v ČR má charakter daně z hlavy poplatek z odpadu). Daně z majetku jsou oblíbeným objektem zdanění, zejména pokud jde o nemovitosti. Nemovitosti jsou imobilní a daňové úniky jsou zde zcela výjimečné. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně

5 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně.
Daně důchodové jsou nejvýznamnějším objektem zdanění v současných daňových systémech. Jsou významným nástrojem přerozdělování, poskytují prostor pro uplatnění fiskální, redistribuční a stabilizační funkce. Daně ze spotřeby dnes hrají významnou roli v daňových systémech, neboť na celkovém výběru daní se pohybují z 25 až 45 % (v zemích EU). Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně

6 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně.
Přesněji vymezeným pojmem než objekt daně je pak předmět daně, kdy zdaňovaná veličina musí být jednoznačně a přesně stanovena zákonem. Objekt daně představuje totiž jen rámcové vymezení veličiny, která se bude zdaňovat. U každého zdaňování je kromě přesného vymezení předmětu daně nutné vymezit, co není předmětem daně. Kromě pozitivního a negativního vymezení předmětu daně, je třeba stanovit, co se bude zdaňovat a co bude od daně osvobozeno. Osvobození od daně definuje část předmětu, ze které se daň nevybírá, resp. co se nezahrnuje do základu daně. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně

7 1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně.
Osvobození od daně je definováno z hlediska konstrukce různými způsoby, a to : úplné (bez vazby na podmínky, limity nebo časový test); částečné (do určitého limitu); s vazbou splnění 1 nebo více podmínek; s vazbou na časový test (počet měsíců nebo let). Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.1. Objekt daně, předmět daně a osvobození od daně

8 2. Subjekt daně Daňové subjekty jsou osoby, které jsou povinny odvádět nebo platit daň. Mezi daňové subjekty patří : poplatník daně; plátce daně; právní nástupce osoby. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.2. Subjekt daně

9 2. Subjekt daně Poplatník daně je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. Plátce daně je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům. Právní nástupce osoby je fyzická nebo právnická osoba, která je jako daňový subjekt vymezena zákonem. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.2. Subjekt daně

10 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani.
Základ daně je veličina, ze které se prostřednictvím sazby daně vybírá daň. Základ daně je vyjádřen v měřitelných jednotkách, a to : v peněžních jednotkách (Kč); ve fyzických jednotkách (m2, cm3, hl, l, t, ks). Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy…

11 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani.
V daňových systémech vyspělých zemí lze využít daňového instrumentu v podobě tzv. nezdanitelných částek, které lze od základu daně odečíst a které tak snižují základ daně. Tyto položky patří mezi tzv. solidaristické prvky daňové soustavy, neboť umožňují zohlednit poměry poplatníka : rodinné (manželka, děti); zdravotní (invalidní důchod, držitel průkazu ZTP-P); sociální (student); příslušnost k určité daňově zvýhodněné skupině (člen odborové organizace, úředník veřejného sektoru); poplatník přispívající na veřejně prospěšné účely, pojišťovací systémy, apod. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy…

12 3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy na dani.
Solidaristické prvky se též uplatňují ve slevách na dani, které snižují výslednou daňovou povinnost poplatníka. U daně z příjmů fyzických osob v ČR jsou formou slevy na dani řešeny tyto situace : slevy z titulu zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností; slevy na poplatníka, manželku, částečný a plný invalidní důchod, na držitele průkazu ZTP-P, na studenta; daňové zvýhodnění na dítě; sleva z titulu poskytnutí investiční pobídky. U daně silniční existuje sleva na dani z titulu kombinované přepravy. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.3. Základ daně, nezdanitelné části základu daně a slevy…

13 4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně.
Zdaňovací období je časový interval, za který se stanovuje základ daně a výše daňové povinnosti. Za toto období se daň hradí. Zdaňovací období jsou stanovena převážně takto : kalendářní rok; hospodářský rok; období od rozhodného dne fúze nebo převodu jmění na společníka anebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém byly fúze nebo převod jmění na společníka anebo rozdělení zapsány v obchodním rejstříku; účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců; kalendářní čtvrtletí; kalendářní měsíc; není stanoveno. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně

14 4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně.
Kalendářní rok je zdaňovacím obdobím u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob, silniční daně, daně z nemovitostí. Hospodářský rok je zdaňovacím obdobím pouze u některých poplatníků daně z příjmů právnických osob. Období od rozhodného dne fúze … je zdaňovacím obdobím pouze u některých poplatníků daně z příjmů právnických osob. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně

15 4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně.
Účetní období je zdaňovacím obdobím pouze u některých poplatníků daně z příjmů právnických osob. Kalendářní čtvrtletí je zdaňovacím obdobím u plátců daně z přidané hodnoty, pokud obrat plátce za předcházející kalendářní rok nedosáhl 10 mil. Kč. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně

16 4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně.
Kalendářní měsíc je zdaňovacím období u : plátců spotřebních daní; plátců DPH, u nichž obrat dosáhl 10 mil. Kč, anebo dosáhl 2 mil. Kč, a plátce si zvolil jako zdaňovací období měsíc; plátců ekologických daní (daně z pevných paliv, daně z elektřiny, daně ze zemního plynu a některých dalších plynů). Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně

17 4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně.
Záloha je povinná platba, kterou je povinen daňový poplatník platit v průběhu zdaňovacího období, jestliže skutečná výše za toto období není ještě známa. U daně z příjmů je zálohové období období od 1. dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně

18 4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně.
U silniční daně je zálohové období 3 nebo 2 měsíce, neboť zálohy jsou splatné do (za měsíce I,II,III), (za měsíce IV,V, VI), (za měsíce VII, VIII, IX) a (za měsíce X, XI). Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně

19 4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně.
Daně jsou vybírány s využitím těchto technik výběru daně : prostřednictvím přiznání k dani pod majetkovou odpovědností poplatníka nebo plátce daně; srážkovou daní, tzn. prostřednictvím plátce daně zvláštní sazbou daně ze samostatného základu daně; prostřednictvím paušální daně stanovené správcem daně na základě žádosti poplatníka; zajištěním daně; splátky daně; případně kombinací uvedených technik výběru daně. Český daňový systém 3. Základní prvky daňové techniky 3.4. Zdaňovací a zálohové období, techniky výběru daně


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google