Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."— Transkript prezentace:

1 Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

2 Obsah předmětu Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.
Charakteristika a klasifikace daní. Základní prvky daňové techniky. Zdravotní pojištění. Sociální pojištění. Zdaňování příjmů fyzických osob. Zdaňování příjmů právnických osob. Majetkové daně. Daň z přidané hodnoty. Selektivní daně ze spotřeby. Ekologické daně.

3 Daňový systém, jeho charakteristika a geneze
Daňový systém a požadavky na něho kladené. Český daňový systém od roku 1993. Daňový systém 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze

4 Daňový systém a požadavky na něho kladené
Daňový systém je systémem zahrnujícím všechny daně, které se na daném (státním) území vybírají. Na daně a daňový systém jsou kladeny zpravidla tyto požadavky : daňová spravedlnost; daňová efektivnost; právní úroveň (kvalita, perfektnost); jednoduchost a srozumitelnost; správné ovlivňování chování ekonomických subjektů. Daňový systém 1.Daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.1. Daňový systém a požadavky na něho kladené

5 Daňový systém a požadavky na něho kladené
Daňová spravedlnost spočívá v tom, že objem prostředků, kterým každý subjekt přispívá do veřejných rozpočtů, by měl odpovídat jednak jeho možnostem a jednak prospěchu, který pociťuje ze spotřeby služeb poskytovaných státem nebo územními samosprávami. Princip tedy řeší problematiku rozdělení daňového břemene mezi jednotlivé poplatníky. Daňový systém 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.1. Daňový systém a požadavky na něho kladené

6 Daňový systém a požadavky na něho kladené
V souvislosti s daňovou spravedlností se uplatňují 2 principy, resp. přístupy ke zdaňování, a to : princip platební schopnosti (zdaňování podle schopnosti daňové úhrady); princip prospěchu (zdaňování podle užitku). Princip platební schopnosti znamená, že každý má přispívat na veřejné výdaje právě tolik, kolik odpovídá jeho možnostem, tj. podle své platební kapacity. Princip prospěchu znamená, aby daně platil ten, kdo má užitek z veřejných služeb (např. silniční daň provozovatelé motorových vozidel). Daňový systém 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.1. Daňový systém a požadavky na něho kladené

7 Daňový systém a požadavky na něho kladené
Daňová efektivnost především znamená, aby ztráta prostředků vznikající na straně daňového subjektu z titulu výběru daně se co nejvíce přiblížila objemu získaných příjmů veřejných rozpočtů (tj. aby byly co nejnižší zejména administrativní náklady zdanění). Daňový systém 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.1. Daňový systém a požadavky na něho kladené

8 Daňový systém a požadavky na něho kladené
Právní úroveň, jednoduchost a srozumitelnost daňových zákonů je nezbytným požadavkem pro řádný a účinný výběr daně. Každý daňový subjekt by měl dopředu přesně znát rozsah svých daňových povinností. Daňový systém 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.1. Daňový systém a požadavky na něho kladené

9 Daňový systém a požadavky na něho kladené
Správné ovlivňování chování ekonomických subjektů znamená především podporu podnikatelských aktivit, preferenci investování před spotřebou, podporu ekonomických aktivit šetrnějších k životnímu prostředí. Daňový systém 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.1. Daňový systém a požadavky na něho kladené

10 Český daňový systém od roku 1993
Český daňový systém vznikl k a prošel určitým vývojem. Jeho vznik byl spojen s naplněním strategie radikální ekonomické reformy zabezpečující přechod ekonomiky na tržně orientované hospodářství. Daňový systém přinesl oproti předcházejícím daňovým systémům podstatné změny zejména v těchto oblastech : Český daňový systém 1. Český daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.2. Český daňový systém od roku 1993

11 Český daňový systém od roku 1993
v soustavě daní; ve vymezování základny zdanění; v daňových sazbách; v okruhu poplatníků a plátců; v oblasti osvobození od daně; v nezdanitelných částech základu daně; ve slevách na dani. Český daňový systém 1. Český daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.2. Český daňový systém od roku 1993

12 Český daňový systém od roku 1993
Český daňový systém zahrnuje tyto daně : daně z příjmů (fyzických osob a právnických osob); daň z nemovitostí; daň silniční; daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí; daň z přidané hodnoty; daně spotřební; daně ekologické. Český daňový systém 1. Český daňový systém, jeho charakteristika a geneze 1.2. Český daňový systém od roku 1993

13 Charakteristika a klasifikace daní
Charakteristika daně. Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů. Klasifikace daní. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní

14 Charakteristika daně Daň je zákonem stanovená platba :
nenávratného charakteru; neúčelová; neekvivalentní; vybíraná správci daně ve prospěch veřejných rozpočtů; u které se zpravidla mění forma vlastnictví peněz. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.1. Charakteristika daně

15 Charakteristika daně Forma vlastnictví peněz se mění ze soukromé na veřejnou, protože daně jsou vybírány především ze soukromých zdrojů, tj. od fyzických a právnických osob. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.1. Charakteristika daně

16 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
Odvod je zákonem stanovená platba : nenávratného charakteru; neúčelová; neekvivalentní; vybíraná správci daně ve prospěch veřejných rozpočtů; u které se zpravidla nemění forma vlastnictví peněz. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

17 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
Jde o kategorii, jejíž ekonomickou podstatou je přerozdělování peněžních prostředků v rámci státního vlastnictví majetku. Prostřednictvím odvodů je např. odčerpávána část výnosů státních podniků (např. České národní banky). Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

18 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
Poplatek je zákonem stanovená platba, kterou jsou povinny hradit fyzické a právnické osoby za úkony či jinou činnost státních a místních orgánů, k nimž dali poplatníci podnět nebo v jejichž zájmu byl úkon proveden. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

19 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
Věcnou podstatou poplatků je bránit zatěžování státních orgánů zbytečnými úkony. Ekonomickou podstatou poplatků je pak opatřování peněžních prostředků na úhradu veřejných potřeb. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

20 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
Clo je zákonem stanovená platba : nenávratného charakteru; neúčelová; neekvivalentní; vybíraná správci cla při dovozu, průvozu a vývozu zboží ve prospěch veřejných rozpočtů; u které se zpravidla mění forma vlastnictví peněz; Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

21 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
zajišťující zájem státu na kontrole dovozu, vývozu a průvozu zboží; jíž stát odčerpává část prodejní ceny výrobku s přesunutím celního břemene na koupěschopnou poptávku, a to při přechodu zboží přes hranice; která je nástrojem obchodní politiky státu; která má cenotvornou funkci; která může být regulátorem domácí spotřeby. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

22 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
Sociální pojistné je zákonem stanovená platba : nenávratného charakteru; Účelová (případně neúčelová); neekvivalentní; vybíraná správou sociálního zabezpečení ve prospěch veřejných rozpočtů; u které se zpravidla mění forma vlastnictví peněz. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

23 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
Sociální pojistné zahrnuje : pojistné na důchodové pojištění; pojistné na nemocenské pojištění; příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné se stanovuje v % z tzv. vyměřovacího základu zaměstnance nebo OSVČ. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

24 Charakteristika dalších příjmů veřejných rozpočtů
Sankční platby zahrnují : pokuty; penále; zvýšení daně; úroky z prodlení. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.2. Charakteristika dalších veřejných rozpočtů

25 Klasifikace daní Z hlediska směru dopadu daňového břemene rozlišujeme daně : přímé (daně z příjmů, daň z nemovitostí, daň silniční, daň dědická, daň darovací a daně z převodu nemovitostí); nepřímé (daň z přidané hodnoty, daně spotřební, daně ekologické). Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní

26 Klasifikace daní Z pohledu zdaňovaného objektu rozlišujeme přímé daně : důchodového typu; majetkového typu. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní

27 Klasifikace daní Přímé daně důchodového typu zdaňují proměnlivý základ daně (příjem, výnos, zisk, úrok, dividendy) v čase. Daňové břemeno přímo dopadá na poplatníka a nelze jej přenést na jiný subjekt. Tyto daně jsou adresné a respektují majetkovou a důchodovou situaci poplatníka daně. V teorii daní se uvádí, že tyto daně mají v tržní ekonomice do určité míry význam jako vestavěné stabilizátory. V ČR patří k těmto daním daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů právnických osob s uplatňováním tzv. jednotné sazby daně. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní

28 Klasifikace daní Přímé daně majetkového typu zdaňují majetek, který je : ve vlastnictví; v držbě (provozu); v převodu (přechodu) vlastnických práv z jednoho subjektu na jiný subjekt z důvodu : dědění; darování; převodu (prodeje). Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní

29 Klasifikace daní Nepřímé daně jsou daně postihující objekt daně nepřímo, neboť se vybírají jako část ceny výrobku či služby (převodu, pronájmu) při jeho výrobě nebo prodeji či při jejím poskytnutí, přičemž daňové břemeno nedopadá na plátce daně, ale na kupujícího (spotřebitele). Dochází zde k tzv. přesunu daňového břemene. Tyto daně nerespektují důchodovou ani majetkovou situaci osoby, neboť jsou vyměřeny ve stejné výši pro osoby s vysokými i nízkými příjmy či bohatstvím. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní

30 Klasifikace daní Podle schopnosti zohlednění platební kapacity poplatníka rozlišujeme : daně osobní; daně in rem. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní

31 Klasifikace daní Daně osobní jsou adresné, respektují důchodovou situaci poplatníka, neboť se vyměřují na základě výše příjmu poplatníka. Jsou to důchodové daně placené fyzickými osobami (DPFO). Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní

32 Klasifikace daní Daně in rem se platí bez ohledu na platební kapacitu poplatníka. Jejich výše není závislá na příjmech poplatníka, poplatník je odvádí z titulu vlastnictví či jeho nového nabytí, nákupu zboží a služeb. Patří sem daně spotřební, z přidané hodnoty, majetkové daně, daň z příjmů právnických osob, ekologické daně. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní

33 Klasifikace daní Na mezinárodní úrovni se uplatňuje klasifikace daní podle OECD. Podle této klasifikace jsou rozděleny daně do 6 hlavních skupin : 1000 Daně z důchodů, zisků a kapitálových výnosů. 2000 Příspěvky na sociální zabezpečení. 3000 Daně z mezd a pracovních sil. 4000 Daně majetkové. 5000 Daně ze zboží a služeb. 6000 Ostatní daně. Daňový systém 2. Charakteristika a klasifikace daní 2.3. Klasifikace daní


Stáhnout ppt "Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google