Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní skutečnosti soukromého práva JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní skutečnosti soukromého práva JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Právní skutečnosti soukromého práva JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D.

2 Právní skutečnosti Subjektivní Subjektivní Právní jednání Právní jednání Protiprávní jednání Protiprávní jednání Objektivní Objektivní Události (obvykle právní) Události (obvykle právní) Stavy (obvykle protiprávní) Stavy (obvykle protiprávní) NOZ upravuje soukromoprávní skutečnosti v hlavě V. (§ 545 a násl.) NOZ upravuje soukromoprávní skutečnosti v hlavě V. (§ 545 a násl.) Právní jednání Právní jednání Právní události Právní události

3 Nový občanský zákoník z. č. 89/2011 Sb. Díl 1. - § 545 a násl. Díl 1. - § 545 a násl. § 545: § 545: Právní jednání vyvolává právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, jakož i právní následky plynoucí ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran. § 546 § 546 Právně lze jednat konáním nebo opomenutím; může se tak stát výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnost o tom, co jednající osoba chtěla projevit. § 547 § 547 Právní jednání musí obsahem a účelem odpovídat dobrým mravům i zákonu.

4 Právní jednání a právní úkon pohled historický Pojem právní jednání užíval legendární kodex občanského práva ABGB z roku 1811 (§ 859 – jako důvod (titul) ke vzniku osobních práv k věcem = závazků) Pojem právní jednání užíval legendární kodex občanského práva ABGB z roku 1811 (§ 859 – jako důvod (titul) ke vzniku osobních práv k věcem = závazků) Právní jednání bylo nadřazeno pojmu smlouvy Právní jednání bylo nadřazeno pojmu smlouvy

5 Právní jednání a právní úkon Pojem právní úkon používal již občanský zákoník č. 141/1950 Sb.a převzal ho tzv. socialistický občanský zákoník č. 40/1964 Sb. Pojem právní úkon používal již občanský zákoník č. 141/1950 Sb.a převzal ho tzv. socialistický občanský zákoník č. 40/1964 Sb. - vznik tradice užívání tohoto pojmu téměř tři čtvrtě století - vznik tradice užívání tohoto pojmu téměř tři čtvrtě století V současnosti je pojem právní jednání nahlížen jako pojem širšího významu než právní úkon V současnosti je pojem právní jednání nahlížen jako pojem širšího významu než právní úkon Ne každá právně relevantní subjektivní právní skutečnost musí být právním úkonem Ne každá právně relevantní subjektivní právní skutečnost musí být právním úkonem Např. rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Např. rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti

6 Důvody ke změně právní úpravy Pojem právní úkon byl označen za „přežitek“ socialistického práva Pojem právní úkon byl označen za „přežitek“ socialistického práva S některými dalšími právními termíny zavedl do občanského práva hmotného procesní terminologii („právní úkon“, „účastník“) S některými dalšími právními termíny zavedl do občanského práva hmotného procesní terminologii („právní úkon“, „účastník“) Zpochybnění potřebnosti definice „právního jednání“ či „právního úkonu“ s tím, že se jedná o intuitivní záležitost Zpochybnění potřebnosti definice „právního jednání“ či „právního úkonu“ s tím, že se jedná o intuitivní záležitost Sjednocení právní úpravy tohoto problému pro celé soukromé právo Sjednocení právní úpravy tohoto problému pro celé soukromé právo Princip diskontinuity nové právní úpravy Princip diskontinuity nové právní úpravy Návaznost na období první republiky (nepřijatý vládní návrh čsl. občanského zákoníku z roku 1937) Návaznost na období první republiky (nepřijatý vládní návrh čsl. občanského zákoníku z roku 1937)

7 Právní jednání a jeho výklad podle nového OZ Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu (stejně jako současný OZ), ale: Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu (stejně jako současný OZ), ale: oproti předchozí úpravě se opouští důraz na formální hledisko projevu vůle, a klade se větší důraz na hledisko skutečné vůle jednajících osob oproti předchozí úpravě se opouští důraz na formální hledisko projevu vůle, a klade se větší důraz na hledisko skutečné vůle jednajících osob Principy: Principy: Právní jednání je v pochybnostech třeba považovat za PLATNÉ (in favorem negotii) Právní jednání je v pochybnostech třeba považovat za PLATNÉ (in favorem negotii) Minimalizace mocenské ingerence soudních orgánů do výkladu právního jednání Minimalizace mocenské ingerence soudních orgánů do výkladu právního jednání Specifická pravidla pro obchodní styk Specifická pravidla pro obchodní styk Pravidelný význam určitého výrazu Pravidelný význam určitého výrazu Obchodní zvyklosti (obecné + odvětvové) Obchodní zvyklosti (obecné + odvětvové) MAJÍ PŘEDNOST PŘED DISPOZITIVNÍMI NORMAMI NOZ MAJÍ PŘEDNOST PŘED DISPOZITIVNÍMI NORMAMI NOZ Znalost zvyklosti musí být prokázána tím, kdo se jí dovolává Znalost zvyklosti musí být prokázána tím, kdo se jí dovolává

8 Náležitosti právního jednání Náležitosti vůle Náležitosti vůle Skutečná Skutečná Samotná existence vůle Samotná existence vůle Svobodná Svobodná fyzické násilí, bezprávná výhrůžka (§ 587 – neplatnost) fyzické násilí, bezprávná výhrůžka (§ 587 – neplatnost) Vážná Vážná Žert, legrace Žert, legrace Prostá omylu Prostá omylu Náležitosti projevu vůle Náležitosti projevu vůle Srozumitelnost Srozumitelnost Určitost Určitost Forma (konkludentní x ústní x písemná) Forma (konkludentní x ústní x písemná)

9 Podmínky (§ 548) Skutečnost, na niž je podle právního jednání vázán vznik, změna nebo zánik práva Skutečnost, na niž je podle právního jednání vázán vznik, změna nebo zánik práva Nesmí být nemožné; zákon může stanovit, že se k nim nepřihlíží Nesmí být nemožné; zákon může stanovit, že se k nim nepřihlíží Druhy Druhy Odkládací (suspenzívní) Odkládací (suspenzívní) Rozvazovací (resolutivní) Rozvazovací (resolutivní) V pochybnostech jde o podmínku odkládací V pochybnostech jde o podmínku odkládací

10 Forma právního jednání I. Zásada bezformálnosti (§559 NOZ) Zásada bezformálnosti (§559 NOZ) Výjimka: všechna právní jednání týkající se nemovitostí musejí být písemně Výjimka: všechna právní jednání týkající se nemovitostí musejí být písemně Identifikace jednajícího Identifikace jednajícího Písemná forma vyžaduje podpis Písemná forma vyžaduje podpis Vlastnoruční Vlastnoruční Elektronický Elektronický Faksimile (mechanický prostředek nahrazující podpis osoby) Faksimile (mechanický prostředek nahrazující podpis osoby) Musí být možné určit jednající osobu Musí být možné určit jednající osobu

11 Forma právního jednání II. Typy forem právního jednání Typy forem právního jednání Zákonná Zákonná Je-li předepsána určitá forma, mohou se strany dohodnout na přísnější formě pro změny či zánik právního jednání Je-li předepsána určitá forma, mohou se strany dohodnout na přísnější formě pro změny či zánik právního jednání Smluvní Smluvní Je-li ujednána přísnější forma, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to není stranami vyloučeno (!!!) Je-li ujednána přísnější forma, lze obsah právního jednání změnit i v jiné formě, pokud to není stranami vyloučeno (!!!) Význam praxe stran a zvyklostí Význam praxe stran a zvyklostí

12 Vady právních úkonů podle nového OZ Zdánlivost právního jednání Zdánlivost právního jednání Neplatnost právního jednání Neplatnost právního jednání Relativní Relativní Absolutní Absolutní Relativní neúčinnost právního jednání Relativní neúčinnost právního jednání Zkrácení věřitele – pouze uspokojení vykonatelné pohledávky Zkrácení věřitele – pouze uspokojení vykonatelné pohledávky Specifické lhůty – 5 let, 2 roky Specifické lhůty – 5 let, 2 roky Zkoumá se vědomost druhé strany jednání, kterým byl věřitel zkrácen Zkoumá se vědomost druhé strany jednání, kterým byl věřitel zkrácen

13 Vady právních úkonů podle nového OZ Nicotnost (k právnímu jednání se nepřihlíží – non- negotium) Nicotnost (k právnímu jednání se nepřihlíží – non- negotium) Tzv. zdánlivé právní jednání (§ 551 NOZ) Tzv. zdánlivé právní jednání (§ 551 NOZ) Chybí-li vůle nebo vážnost vůle Chybí-li vůle nebo vážnost vůle Neurčitost či nesrozumitelnost projevu vůle, kterou nelze odstranit výkladem Neurčitost či nesrozumitelnost projevu vůle, kterou nelze odstranit výkladem Ale – může konvalidovat (!) Ale – může konvalidovat (!) Dodatečné vyjasnění Dodatečné vyjasnění

14 Neplatnost právního jednání Neplatnost (§ 574 – 588) Neplatnost (§ 574 – 588) Základní princip: výklad ve prospěch PLATNOSTI právního jednání Základní princip: výklad ve prospěch PLATNOSTI právního jednání Obecné důvody neplatnosti Obecné důvody neplatnosti Rozpor s dobrými mravy / zákonem Rozpor s dobrými mravy / zákonem Ale: vyžaduje-li to smysl a účel zákona Ale: vyžaduje-li to smysl a účel zákona Plnění nemožné (počáteční x následná nemožnost) Plnění nemožné (počáteční x následná nemožnost) Jednání plně nesvéprávné osoby + osoby jednající v duševní poruše Jednání plně nesvéprávné osoby + osoby jednající v duševní poruše Nedostatek formy právního jednání Nedostatek formy právního jednání Je možné zhojit dodatečně Je možné zhojit dodatečně V případě smluvní formy má význam jen tehdy, pokud ještě nebylo plněno V případě smluvní formy má význam jen tehdy, pokud ještě nebylo plněno Omyl Omyl

15 Relativní neplatnost Představuje obecnou koncepci neplatnosti Představuje obecnou koncepci neplatnosti § 586 – je-li neplatnost stanovena na ochranu určité osoby, může vznést námitku jen tato osoba § 586 – je-li neplatnost stanovena na ochranu určité osoby, může vznést námitku jen tato osoba § 587 – není-li neplatnost namítnuta, považuje se právní jednání za platné § 587 – není-li neplatnost namítnuta, považuje se právní jednání za platné Důvody: Důvody: Nedostatek svéprávnosti Nedostatek svéprávnosti Nedostatek formy právního jednání Nedostatek formy právního jednání Omyl v rozhodující okolnosti právního jednání (§ 583) Omyl v rozhodující okolnosti právního jednání (§ 583)

16 Absolutní neplatnost Výjimečné případy - § 588 Výjimečné případy - § 588 Soud je povinen i bez návrhu přihlédnout k neplatnosti způsobené: Soud je povinen i bez návrhu přihlédnout k neplatnosti způsobené: Rozporem s dobrými mravy Rozporem s dobrými mravy Rozporem se zákonem Rozporem se zákonem Rozporem s veřejným pořádkem Rozporem s veřejným pořádkem Počáteční nemožností plnění Počáteční nemožností plnění

17 Čas Dvě formy: Dvě formy: Pevně stanovený (datum) Pevně stanovený (datum) Plynoucí (lhůta/doba) Plynoucí (lhůta/doba) Právní skutečnosti nezávislé na vůli osoby Právní skutečnosti nezávislé na vůli osoby Pravidla pro počítání času Pravidla pro počítání času Začátek lhůty: DEN po DNI, kdy nastala rozhodná skutečnost Začátek lhůty: DEN po DNI, kdy nastala rozhodná skutečnost Konec lhůty: den, který se NÁZVEM nebo ČÍSLEM shoduje se dnem, od něhož se odvíjí počátek lhůty Konec lhůty: den, který se NÁZVEM nebo ČÍSLEM shoduje se dnem, od něhož se odvíjí počátek lhůty Pokud poslední den lhůty připadne na den pracovního klidu, pak lhůta skončí až nejbližší následující pracovní den Pokud poslední den lhůty připadne na den pracovního klidu, pak lhůta skončí až nejbližší následující pracovní den Polovina měsíce = 15 dnů Polovina měsíce = 15 dnů Přechodná ustanovení – od kdy se počítají lhůty (vydržení, promlčení apod.) Přechodná ustanovení – od kdy se počítají lhůty (vydržení, promlčení apod.) Principy: Principy: Změna oprávněného či povinného nemá na plynutí lhůt /dob vliv Změna oprávněného či povinného nemá na plynutí lhůt /dob vliv

18 Vliv času na právní vztah Zánik práva uplynutím lhůty omezujícím jeho trvání (§ 603) Zánik práva uplynutím lhůty omezujícím jeho trvání (§ 603) Prekluze – § 654 OZ Prekluze – § 654 OZ Neuplatnění práva v zákonem stanovené lhůtě Neuplatnění práva v zákonem stanovené lhůtě Jen, stanoví-li to zákon výslovně, že právo zaniká Jen, stanoví-li to zákon výslovně, že právo zaniká Promlčení (§ 609 - § 653 NOZ) Promlčení (§ 609 - § 653 NOZ) Právo nezaniká – nárok se stává podmíněným Právo nezaniká – nárok se stává podmíněným Vydržení Vydržení Originární nabytí vlastnického práva Originární nabytí vlastnického práva PODMÍNKY PODMÍNKY DOBRÁ VÍRA (i dobrá víra právního předchůdce) DOBRÁ VÍRA (i dobrá víra právního předchůdce) LHŮTA ( 3/10 let) LHŮTA ( 3/10 let)

19 Promlčení nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit nebylo-li právo vykonáno v promlčecí lhůtě, promlčí se a dlužník není povinen plnit Právo NEZANIKÁ, ale jeho vymahatelnost je podmíněna uplatněním NÁMITKY PROMLČENÍ Právo NEZANIKÁ, ale jeho vymahatelnost je podmíněna uplatněním NÁMITKY PROMLČENÍ Vztahuje se na všechna práva majetková, nestanoví-li zákon jinak Vztahuje se na všechna práva majetková, nestanoví-li zákon jinak Jiná práva se promlčují, jen stanoví-li to zákon výslovně Jiná práva se promlčují, jen stanoví-li to zákon výslovně Nepromlčuje se: vlastnické právo, právo na rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene Nepromlčuje se: vlastnické právo, právo na rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene Právo je nutno uplatnit: Právo je nutno uplatnit: U orgánu veřejné moci U orgánu veřejné moci U určité osoby U určité osoby

20 Promlčení Počátek – subjektivní: Počátek – subjektivní: Kdy mohlo být právo uplatněno poprvé Kdy mohlo být právo uplatněno poprvé Vědomost osoby o rozhodných okolnostech pro uplatnění práva Vědomost osoby o rozhodných okolnostech pro uplatnění práva Konec: Konec: Nejpozději 10 let ode dne, kdy se právo stalo dospělým Nejpozději 10 let ode dne, kdy se právo stalo dospělým Délka Délka Obecně: 3 roky Obecně: 3 roky Zvláštní lhůty pro jednotlivé právní poměry a situace Zvláštní lhůty pro jednotlivé právní poměry a situace Pojištění, bezdůvodné obohacení, uznání dluhu, rozhodnutí orgánu veřejné moci, náhrada škody atp. Pojištění, bezdůvodné obohacení, uznání dluhu, rozhodnutí orgánu veřejné moci, náhrada škody atp. Je možné sjednat odchylně !!! Je možné sjednat odchylně !!!


Stáhnout ppt "Právní skutečnosti soukromého práva JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google