Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Některé problémy orgánů obchodních korporací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Některé problémy orgánů obchodních korporací"— Transkript prezentace:

1 Některé problémy orgánů obchodních korporací
Praha, Doc. JUDr. Ivana Štenglová

2 Souhlas všech společníků s rozhodnutím orgánu
I. Souhlas všech společníků s rozhodnutím orgánu

3 Souhlas se změnou programu nejvyššího orgánu
§ 185 ZOK Záležitosti neuvedené v pozvánce lze projednat jen jsou-li přítomni a souhlasí-li s jejich projednáním všichni společníci. § 408/3 ZOK Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze projednat jen, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. § 643/2 ZOK Záležitosti, které nebyly zařazeny do programu, lze projednávat jen za účasti a se souhlasem všech členů družstva.

4 Souhlas se změnou programu nejvyššího orgánu
Přítomnost (účast) osobní (nebo v zastoupení), hlasování pomocí technických prostředků, vč. korespondenčního hlasování (nikoli pro změnu navrženou na zasedání). Per rollam?

5 Souhlas se změnou programu nejvyššího orgánu
Důsledky nedostatku souhlasu Fikce nepřijetí rozhodnutí? Přijetí rozhodnutí patří do působnosti nejvyššího orgánu, takže jen je-li rozhodnutí neurčité nebo nesrozumitelné nebo ukládá-li nemožné plnění.

6 Souhlas se změnou programu nejvyššího orgánu
Neplatnost usnesení? Ano jsou-li splněny podmínky – rozhodnutí nebylo přijato potřebným počtem hlasů Lze využít možnosti, že soud neplatnost nevysloví podle § 260 OZ?? došlo-li k porušení zákona/stanov, které nemělo závažné právní následky, a je-li v zájmu OK hodném právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře – spíše teoreticky.

7 Souhlas se změnou programu nejvyššího orgánu
U AS zákon přítomnost nevyžaduje Lze udělit souhlas se změnou programu před jednáním nejvyššího orgánu? Pokud ano, jakou formou?

8 Souhlas se změnou programu nejvyššího orgánu
Lze udělit souhlas následně? V některých případech ZOK výslovně vyžaduje předchozí souhlas [§ 765 písm. c) Sociální družstvo nesmí být neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti….ledaže s tím členská schůze vysloví předchozí souhlas]. Pro změnu programu předchozí souhlas nepožaduje – je proto možný souhlas následný?

9 Souhlas se změnou programu nejvyššího orgánu
Připustíme-li následný souhlas, v jaké lhůtě? Požadavek právní jistoty § 174/1 ZOK Neurčí-li SpS jinak, může společník nepřítomný na jednání dodatečně písemně vykonat své hlasovací právo nejdéle do 7 dnů ode dne konání valné hromady.

10 Souhlas se změnou ZPJ § 171/2 ZOK K přijetí rozhodnutí o změně SpS, kterým se zasahuje do práv nebo povinností všech společníků, se vyžaduje souhlas všech společníků. § 417/4 ZOK K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

11 Souhlas se změnou ZPJ § 731/2 ZOK se pro změnu podmínek, za kterých vznikne členovi bytového družstva právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu ……. a změnu práv a povinností člena bytového družstva spojených s užíváním družstevního bytu ve stanovách, vyžaduje souhlas všech členů družstva, kteří mají s uzavřenu nájemní smlouvu…… § 732 ZOK Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je v bytovém družstvu dovoleno jen tehdy, jestliže o tom rozhodla členská schůze a souhlasí s tím všichni členové.

12 Souhlas se změnou ZPJ Je pro změnu společenské smlouvy či stanov nezbytná účast všech členů na valné hromadě či členské schůzi? Není žádného důvodu, proč tuto situaci posuzovat jinak než v předchozím případě.

13 Souhlas se změnou ZPJ Stanovy jsou právním jednáním.
Lze posoudit změnu stanov, která byla přijata bez potřebného souhlasu jako neplatnou či jako zdánlivé právní jednání?

14 Souhlas se změnou ZPJ Nelze
změna byla přijata členskou schůzí, v jejíž působnosti takové rozhodnutí je (nelze tedy namítat, že právní jednání učinil někdo, kdo k tomu nebyl oprávněn) a to, že nebyl udělen potřebný souhlas nezpůsobuje samo o sobě rozpor obsahu stanov se zákonem či dobrými mravy (§ 580 OZ).

15 Právní povaha shromáždění delegátů
II. Právní povaha shromáždění delegátů

16 Právní povaha SD Shromáždění delegátů je – na rozdíl od členské schůze – orgánem, jehož členové jsou do funkce voleni (§ 669 an. ZOK). Vztahuje se na jeho členy úprava postavení a práv a povinností členů volených orgánů?

17 Právní povaha SD Proč ano? § 152/2 OZ rozděluje orgány na
orgány jejichž členové jsou do funkce voleni (jmenováni či jinak povoláni) a ostatní orgány. Ve sféře OK jsou ostatními orgány nejvyšší orgány, jejichž členové se stávají členy nabytím účasti v korporaci.

18 Právní povaha SD Proč ne?
SD nahrazuje v družstvu orgán nejvyšší, jehož působnost také vykonává – takové postavení klasické volené orgány nemají, specifický způsob delegátů – jsou voleni pouze z řad členů družstva a do funkce je neustavuje jiný orgán, ale členové družstva, § 632 ZOK – funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně; to platí i pro delegáty.

19 Právní povaha SD Jaké postavení tedy delegáti mají?
Delegáty je možno chápat jako zástupce členů družstva, u kterých je vznik zástupčího oprávnění a práva a povinnosti zástupců stanoven odchylně od obecné úpravy zastupování.

20 Odstoupení člena voleného orgánu z funkce
III. Odstoupení člena voleného orgánu z funkce

21 Odstoupení člena voleného orgánu z funkce
§ 160 OZ Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým právnické osobě, zaniká funkce uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení. § 59/5 ZOK Člen orgánu obchodní korporace může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro obchodní korporaci nevhodná.

22 Odstoupení člena voleného orgánu z funkce
4 různé výklady odstoupením v nevhodné době funkce zaniká ale povinnost k náhradě případné škody, odstoupení je relativně neplatné, odstoupení je absolutně neplatné, odstoupení je neúčinné.


Stáhnout ppt "Některé problémy orgánů obchodních korporací"

Podobné prezentace


Reklamy Google