Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vimperk, 10. 6. 2014. Úvod  Úvodní seznámení s právním stavem po 1. 1. 2014  Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Diskuse,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vimperk, 10. 6. 2014. Úvod  Úvodní seznámení s právním stavem po 1. 1. 2014  Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Diskuse,"— Transkript prezentace:

1 Vimperk, 10. 6. 2014

2 Úvod  Úvodní seznámení s právním stavem po 1. 1. 2014  Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Diskuse, závěr

3 Úvodní seznámení s právním stavem po 1. 1. 2014  Nová právní úprava soukromého práva Zákon č. 89/2012 Občanský zákoník Zákon č. 90/2012, o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích) Zákon č. 91/2012, o mezinárodním právu soukromém

4 Úvodní seznámení s právním stavem po 1. 1. 2014  Zrušeny předpisy (obecně) Obchodní zákoník Zákon o rodině Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním Zákon o sdružování občanů  Zůstávají v platnosti: Zákon o kolektivním vyjednávání Zákoník práce

5 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Nový občanský zákoník (dále jen NOZ) základní soukromoprávní norma – vyšší míra kompaktnosti a jednotnosti má ambici nového moderního kodexu hlavním principem je autonomie vůle a upravuje svobodné jednání jednotlivce a právo uspořádat si soukromý život podle svého a usilovat o vlastní štěstí (nepřevzal princip rovného postavení)

6 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Základní principy NOZ každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí, rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu nebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu; nikdo však také nesmí bezdůvodně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých, daný slib zavazuje a smlouvy mají být splněny, vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo vzniká a zaniká, nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží

7 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Možnost se odchýlení od zákona Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. soukromoprávní vztahy se regulují: ○ dispositivní normy - doporučení ○ kogentní normy – nepřipouští odchylku (Pozn.: výslovný zákaz – „zakazuje se“, „musí“ nebo „nepřihlíží“, „nesmí“, „smí být jen“ apod.)

8 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  V pracovněprávních vztazích se smluvní strany nemohou odchýlit, jen pokud nezakazuje-li to zákon výslovně, dojde k narušení dobrých mravů dojde ke střetu s veřejným pořádkem dojde k porušení práva, které se týká postavení osob a ochrany osobnosti jedná se o § 363 ZP – odchylka pouze ve prospěch zaměstnance zákon nebo KS stanoví určité právo jako nejméně nebo nejvýše přípustné (pravidlo minimaxu)

9 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Dobré mravy nejsou definovány v právních předpisech Judikát NS ČR č. 19/1998 Sb. – v rozporu je jednání, které nepříčí zákonu, ani jej neobchází, ale přesto je z hlediska mravních zásad, na kterých spočívá společnost, nežádoucí  Veřejný pořádek Podle ZP je jeho součástí zásada zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, rovného zacházení se zaměstnanci a zákazu jejich diskriminace

10 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Podpůrné použití NOZ v pracovním právu (tzv. subsidiální aplikace) postačuje úprava ZP a NOZ se neuplatní (např. odpovědnost za škodu) propojení ZP s obecnými pravidly NOZ, je velmi časté (např. úprava právních jednání – NOZ má obecná pravidla, ZP ovšem některá přidává a upravuje následky vad) použití NOZ, protože ZP tuto oblast neupravuje (např. promlčení)

11 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Vyloučení některých ustanovení (určuje ZP - novela) postoupení práva na mzdu, plat, odměnu z dohody použití mzdy, k zajištění dluhu, s výjimkou srážek ze mzdy uplatnění zástavního práva, zajištění dluhu (i věci) v budoucnu uplatnění zadržovacího práva zavázání zaměstnance (zaměstnavatele) k uzavření smlouvy s třetí osobou postoupení pohledávky ze základního pracovněprávního vztahu postoupení pracovního poměru, DPP, DPČ převzetí dluhu zaměstnance nebo zaměstnavatele jinou osobou zavázání se ke splnění povinnosti společně ze strany zaměstnanců sjednání smluvní pokuty, pokud to ZP výslovně nezakazuje

12 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Právní jednání Předpoklady existence právního jednání je existence vůle, vážnost vůle a srozumitelnost a určitost projevu vůle. Nesplnění předpokladů je tzv. „zdánlivé jednání“, ke kterému se nepřihlíží (např.: „Výpověď dohodou“) Na „zdánlivé právní jednání“ nelze pohlížet jako na neplatné Posuzuje se vždy podle obsahu. Na právní jednání je třeba spíše hledět jako na platné než na neplatné.

13 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Vady právního jednání Nicotnost (právně neexistuje, nepřihlíží se, spojen s nedostatkem projevu vůle, srozumitelnosti) Absolutní neplatnost (následky nezpůsobuje od samotného začátku, aniž by bylo nutné se neplatnosti dovolávat) Relativní neplatnost (právní jednání způsobuje následky a hledí se na něj jako platné do okamžiku, kdy se strana dovolá neplatnosti) Relativní neúčinnost (právní jednání dlužníka zkracuje uspokojení pohledávky věřitele)

14 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Vady právního jednání v PPV Preference platnosti před neplatností (např. neplatnost právního jednání nemůže zapříčinit chyba v psaní nebo v počtech) Částečná neplatnost (např. pracovní smlouva s neplatnou zkušební dobou) Absolutní neplatnost (např. souhlas odborové organizace s pracovním řádem) Nebylo-li právní jednání učiněno ve formě, kterou vyžaduje ZP, a bylo-li již započato s plněním, není možné se neplatnosti tohoto jednání dovolat u těch jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah

15 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Náhrady škody v důsledku neplatnosti kdo způsobil neplatnost právního jednání, nahradí škodu z toho vzniklou straně, která o neplatnosti věděla Pokud k neplatnému právnímu jednání došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímě souvislosti s ním, měla by být hrazena škoda podle pracovněprávní úpravy (pozn.: je to z pohledu práva nepřehledná situace)

16 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Osoby jako účastníci soukromoprávních vztahů Pojem „účastník“ nahrazen „smluvní stranou“ Pojem způsobilost k právům a povinnostem nahrazen „právní osobou“. Mohou být osobami fyzickými i právními (např. stát, právnické osoby jsou právní osobou, člověk je od narození právní osobou) (pozn.: kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, nevyplyne-li to již z okolností. Při podpisu k názvu připojí svůj podpis, popřípadě i údaj o pracovním zařazení). Způsobilost k právním úkonům je nahrazena „svéprávností“ (u fyzických osob se stává dosažením zletilosti věku 18-ti let, případně jejím prohlášením soudem nebo manželstvím)

17 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Omezení svéprávnosti a ochrana osobnostních práv člověka NOZ povoluje pouze částečné omezení svéprávnosti, jen při vážné duševní poruše a max. jen na 3 roky. Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.

18 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Čas, doby a lhůty v pracovněprávních vztazích Čas je pevně stanovený čas, případně časový úsek Doba je úsek, kdy trvá určité právo nebo povinnost, uplynutím doby toto právo, povinnost zanikne (např. zkušební doba, končí uplynutím posledního dne stanovené doby, i v sobotu) Lhůta, jejich počítání (např. pro určení neplatnosti výpovědi, 2 měsíční lhůta, konec výpovědní doby 28.2., běží lhůta od 1.3. do 28.4. Pokud by to byla sobota, končila by lhůta 30.4. v pondělí)

19 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Prekluze a promlčení Pokud není právo vykonáno v prekluzívní lhůtě, zanikne Uplatnění prekluzívních lhůt: ○ určení žaloby o podmínkách pracovního poměru na dobu určitou ○ lhůty pro uplatnění práva zaměstnavatele a zaměstnance rozvázat pracovní poměr, okamžitě zrušit pracovní poměr ○ lhůta neplatnost rozvázání pracovního poměru ○ lhůta odpovědnosti zaměstnavatele na odložených věcech ○ Lhůta na žalobu pro úpravu potvrzení o zaměstnání ○ lhůta ke skončení pracovního poměru po přechodu práv Obecná promlčecí lhůta je 3 roky (možno sjednat i jinou) Při uznání dluhu je promlčecí lhůta 10 let (pozn.: k promlčení soud přihlédne, jen pokud dlužník namítne)

20 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Zajištění závazku v NOZ Způsoby zajištění nebo utvrzení dluhu jsou ručení, finanční záruka, zajišťovací převod práva, dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, smluvní pokuta, uznání dluhu Prostředky k zajištění závazku jsou podle NOZ zástavní právo, zadržovací právo Srážky ze mzdy, zrušen § 327 ZP (pozn.: písemná forma) Podle NOZ lze uzavřít dohodu o srážce ze mzdy ve výši nepřesahující ½ mzdy, Zaměstnavatel nesmí srážet povinnému základní částku 6.064,66,-Kč na osobu a 1.516,16,- Kč za každou vyživovanou osobu. Po odečtení základní částky lze srážet přednostní pohledávky 2/3, ostatní 1/3.

21 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Náhrada škody v pracovněprávních vztazích zůstává v pořád v ZP a samostatným způsobem pouze v dílčích aspektech bude používán NOZ  Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání Vyhláška č. 440/2001 Sb., v platném znění sice NOZ zrušen, ale bude se nadále používat, protože účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců odložena k 1. 1. 2015. (viz: § 394, odst. 4 ZP) NOZ má jiné řešení – individuální posuzování vytrpěné bolesti a nemajetkové újmy Zpracován metodický pokyn zástupci Nejvyššího soudu, znalci, lékaři a zástupci pojišťoven

22 Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Přechodná ustanovení v souvislosti s NOZ ZP se řídí pracovněprávní vztahy vzniklé před nabytím účinnosti NOZ Právní úkony učiněné před 1. 1. 2014 se řídí dosavadními právními předpisy (i když účinky zasáhnou do roku 2014) Neplatnost právních úkonů, které byly učiněny před 1. 1. 2014 se posuzují podle znění ZP do 31.12. 2013 Ustanovení ZP § 19 a § 20 se vztahuje na pracovněprávní vztahy po 1. 1. 2014 Ustanovení ZP § 28 se vztahuje na kolektivní smlouvy po 1. 1. 2014

23 Děkuji Vám za pozornost!


Stáhnout ppt "Vimperk, 10. 6. 2014. Úvod  Úvodní seznámení s právním stavem po 1. 1. 2014  Nový Občanský zákoník a jeho vliv do oblasti pracovního práva  Diskuse,"

Podobné prezentace


Reklamy Google