Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jana Kučerová Kateřina Raisová Lucie Matoušková Monika Pastorková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jana Kučerová Kateřina Raisová Lucie Matoušková Monika Pastorková"— Transkript prezentace:

1 Jana Kučerová Kateřina Raisová Lucie Matoušková Monika Pastorková
Dohoda o náhradě škody Jana Kučerová Kateřina Raisová Lucie Matoušková Monika Pastorková

2 Škoda v českém právu znamená újmu, kterou jedna osoba (poškozený) utrpí na svém majetku, penězi ocenitelných majetkových právech nebo na zdraví v důsledku protiprávního jednání jiné osoby (škůdce) obecně platí, že každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti (tzv. obecná odpovědnost za škodu); škůdci vzniká závazek k náhradě způsobené škody

3 Odpovědnost za škodu je upravena v : občanském zákoníku
obchodním zákoníku (pro oblast obchodních vztahů) zákoníku práce (pro oblast pracovněprávních vztahů)

4 Zákonnými podmínkami pro vznik obecné odpovědnosti za škodu jsou:
vznik škody, příčinná souvislost mezi protiprávním jednáním škůdce a vzniklou škodou (tzv. kauzální nexus), zavinění (buď úmyslné, nebo nedbalostní)

5 Některé typy odpovědností za škodu:
Odpovědnost za škodu způsobenou těmi, kteří nemohou posoudit následky svého jednání Odpovědnost za škodu způsobenou úmyslným jednáním proti dobrým mravům Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků Odpovědnost za škodu způsobenou provozem zvlášť nebezpečným Odpovědnost za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech

6 Náhrada škody Je možná: uvedením v předešlý stav
náhradou v penězích – relutární náhrada, nepřesně označovaná jako reparace Pro účely náhrady škody na majetku se rozlišují dvě složky škody: skutečná škoda – představuje hodnotu, o kterou byl v důsledku protiprávního jednání škůdce zmenšen majetek poškozeného ušlý zisk – majetkový prospěch, jehož by poškozený jinak pravděpodobně dosáhl, kdyby nedošlo ke škodě.

7 Rozsah náhrady vychází se z ceny v době vzniku škody
v penězích nebo uvedením do původního stavu výše nesmí přesáhnout čtyř a půl násobek průměrného platu toto neplatí pokud škoda vznikla úmyslně, v opilosti nebo po užití jiných návykových látek

8 Dohoda o náhradě škody písemné ujednání
zavazuje stranu, která škodu způsobila, k náhradě poškozené straně uznává nárok na vyrovnání

9 Náležitosti dohody o náhradě škody
identifikace stran druh škody rozsah škody (nejčastěji v penězích) způsob a druh náhrady termíny podpisy

10 Promlčení Nárok na náhradu škody se promlčuje za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a kdo za ni odpovídá (tzv. subjektivní promlčecí lhůta). Nejpozději se nárok na náhradu škody však promlčí za tři roky ode dne, kdy došlo ke škodě (tzv. objektivní promlčecí lhůta). U škody způsobené úmyslně objektivní promlčecí lhůta činí deset let, u škody na zdraví se objektivní lhůta nepočítá, platí jen lhůta subjektivní.

11 Škoda v trestním právu Výše škody způsobené na majetku má význam v trestním právu, neboť při splnění dalších podmínek trestní odpovědnosti určuje, zda se jedná o trestný čin v jeho základní skutkové podstatě, případně zda odůvodňuje použití vyšší trestní sazby. V českém trestním zákoně jsou výše škod označovány obecnými pojmy: škoda nikoli nepatrná (5 000 Kč) škoda nikoli malá ( Kč) větší škoda ( Kč) škoda značná ( Kč) škoda velkého rozsahu ( Kč)

12 Odpovědnost za škodu podle zákoníku práce
Zaměstnanec odpovídá za škodu, pokud ji způsobil porušením pracovních povinností, nezabránil jejímu vzniku, neupozornil nadřízeného na možnost jejího vzniku. Zaměstnanec neodpovídá za škodu, pokud ji způsobil při odvrácení nebezpečí hrozící Zaměstnavateli, Životu či zdraví zaměstnanců, jemu samotnému.

13 Zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za škodu, která vznikla
při plnění pracovních povinností, při odvracení škody hrozící zaměstnavateli, na věcech odložených při plnění pracovních povinností na místě k tomu určeném. Zaměstnavatel neodpovídá za škodu na dopravním prostředku nebo zařízení, které zaměstnanec používá bez souhlasu, kterou zaměstnanec nenahlásil do 15 dnů od vzniku škody, na odložených věcech, pokud tyto věci zaměstnanec do práce obvykle nenosí.

14 Zdroje RYSKA, Radovan - Právo pro střední školy. 5. vyd., Fortuna, 2004 Občanský zákoník a zákoník práce: Encyklopedie Wikipedia:

15 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "Jana Kučerová Kateřina Raisová Lucie Matoušková Monika Pastorková"

Podobné prezentace


Reklamy Google