Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO"— Transkript prezentace:

1 OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO
Promlčení a prekluze JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Promlčení Promlčení a prekluze
právo nebylo vykonáno v promlčecí lhůtě – promlčí se a dlužník není povinen plnit (§609/1 NOZ) námitka promlčení – soud k promlčení nepřihlíží z úřední povinnosti (§610 NOZ) pokud si strany povinny vrátit, co nabyly z neplatné či zrušené smlouvy, soud přihlédne k promlčení jen tehdy, pokud je mohla namítnout i druhá strana zůstává právo naturální (soudně nevymahatelné) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Promlčení zástavního práva
Promlčení a prekluze Promlčení zástavního práva promlčuje se – má akcesorickou povahu nepromlčí se dříve, než pohledávka i po promlčení hlavního závazku se lze uspokojit z předmětu zástavy nepromlčí se, dokud má věřitel věc u sebe nebo ji pro věřitele opatruje jiná osoba právo zapsané do veřejného seznamu nebo rejstříku zástav – promlčí se po deseti letech (631 NOZ) při poskytnutí jistoty převodem práva, není promlčení důvodem ke zpětnému převodu práva na dlužníka JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Předmět promlčení Promlčení a prekluze
promlčují se majetková práva s výjimkou stanovenou zákonem a jiná práva, stanoví-li to zákon (§611 NOZ) nepromlčuje se právo vlastnické, právo domáhat se rozdělení společné věci, právo na zřízení nezbytné cesty a právo na vykoupení reálného břemene JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Počátek promlčecí doby (§619 NOZ)
Promlčení a prekluze Počátek promlčecí doby (§619 NOZ) právo vymahatelné u orgánu veřejné moci (u soudu) – lhůta začne běžet ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé právo nelze uplatnit, dokud věřitel nezná podstatné skutečnosti pro podání žaloby (toto má význam zejména u odpovědnosti za škodu a bezdůvodné obohacení) u plnění ve splátkách se jednotlivé splátky promlčují samostatně zvláštní úprava §622 NOZ - újma na zdraví nezletilého, který není zcela svéprávný zvláštní úprava i pro některé vyjmenované případy (právo na vydání peněžních prostředků uložených na účtu, právo na plnění z pojistné události aj.) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Promlčecí lhůta Promlčení a prekluze
nestanoví-li zákon jinak – tři roky (subjektivní lhůta) majetkové právo se promlčí nejpozději do deseti let od doby, kdy dospělo, nestanoví-li zákon jinak (objektivní lhůta) strany si mohou dohodnout kratší i delší promlčecí lhůtu (v rozmezí jeden rok až patnáct let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé) NOZ stanoví některé specifické případy délky promlčecí doby delší než obecná - desetiletá lhůta 1) práva z náhrady škody a z bezdůvodného obohacení – 10 let od vzniku, pokud škoda či újma způsobena úmyslně – nejpozději za 15 let 2) právo přiznané rozhodnutím orgánu veřejné moci 3) dluh, který dlužník písemně uznal 4) práva zapsaná do veřejného seznamu JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Promlčecí doba objektivní
Promlčení a prekluze Promlčecí doba objektivní od doby, kdy došlo k události, která založila závazek Promlčecí doba subjektivní od doby, kdy se oprávněný dozví o události (dva roky ode dne, kdy se poškozený či oprávněný dozví o škodě či bezdůvodném obohacení a kdo za ni odpovídá/kdo se obohatil) skončí nejpozději současně s uplynutím objektivní promlčecí doby JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Stavení promlčecí doby
Promlčení a prekluze Běh promlčecí lhůty Stavení promlčecí doby a) nezačne běžet b) nepokračuje po dobu existence překážky c) po odpadnutí překážky lhůta neskončí dříve, než po uplynutí určité doby po jejím odpadnutí (viz např. § 113 OZ) Přerušení promlčecí doby k dosud uplynuté promlčecí době se nepřihlíží a začíná běžet nová desetiletá promlčecí doba JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Prekluze (§654 NOZ) Promlčení a prekluze
v důsledku uplynutí lhůty zanikne samotné právo prekludují (zanikají) jen práva, u nichž toto bylo zákonem výslovně stanoveno nezůstává ani naturální obligace (plnilo by se z nedluhu) soud přihlédne z úřední povinnosti JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Vydržení (§654 NOZ) Promlčení a prekluze řádné vydržení
drží-li poctivý držitel po předepsanou dobu – nabyde vlastnictví poctivá držba – v dobré víře movité věci – 3 roky nemovité věci – 10 let započítá se i poctivá a řádná držba předchůdce mimořádné vydržení nelze-li prokázat důvod, na němž se držba zakládá – pro vydržení je nutná dvojnásobná lhůta JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO"

Podobné prezentace


Reklamy Google