Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků"— Transkript prezentace:

1 Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků

2 4.INTERPRETACE PRÁVA Dělení: dle subjektu, který výklad provádí
dle metody a způsobu výkladu dle poměru smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření dle dosahu výkladu

3 4.Interpretace-pokračování
a)dle subjektu, který výklad provádí výklad Ústavního soudu výklad vyšších soudů výklad orgánů aplikujících právo doktriální výklad oficiální výklad

4 4.Interpretace-pokračování
b)dle metody a způsobu výkladu jazykový logický systematický teleologický historický

5 4.Interpretace-pokračování
c) dle poměru smyslu právní normy a jejího slovního vyjádření doslovný zužující rozšiřující

6 4.Interpretace-pokračování
d) dle dosahu výkladu: obecný kasuistický individuální ANALOGIE V PRÁVU - analogie legis - analogie iuris

7 Právní pomoc vychází z LZPS
Zastupování a obhajoba v trestních věcech, sepisování listin, pr. porady… Oprávnění poskytovat pr. Pomoc: advokáti notáři státní zastupitelství

8 Advokacie: Zákon o advokacii
na našem území zaznamenána od Obnoveného zřízení zemského (1627) za úplatu, svobodné povolání Povinnost mlčenlivosti Povinné zastoupení v trestních věcech Dohled nad činností ČAK Nadnárodní profese: Usazený evropský advokát- soustavná činnost Hostující evropský advokát – dočasná nebo příležitostná činnost

9 Advokacie: Odpovědnost: Plně trestně odpovědný Kárná odpovědnost
Odpovědnost klientovi za škodu Organizace: Profesní samospráva Sněm- nejvyšší orgán Představenstvo- výkonný orgán Kontrolní rada Kárná komise Zkušební komise

10 Notářství: Organizováno notářskými úřady Notářský řád
Neslučitelné s jinou výdělečnou činností Notářská komora Povinnost mlčenlivost Odpovědnost za škodu Činnost: Vlastní notářská činnost Poskytování pr. pomoci Výkon ostatních činností

11 Státní zastupitelství:
Zřízeno zák. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství Zastupování státu ve věcech veřejného zájmu Ústředním orgánem min. spravedlnosti Organizace: Okresní Krajské Vrchní Nejvyšší

12 Závazkové právo

13 Závazkové právo = dvoustranný právní vztah, ze kterého vzniká věřiteli právo na plnění od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit dluh Vznik: z právních úkonů z porušení právní povinnosti rozhodnutím st.orgánu z jiných skutečností uvedených v zákoně

14 Závazkové právo-vznik smluv
Návrh na uzavření- působí od doby, kdy byl doručen - zrušení před doručením, nebo současně s doručeným návrhem - zánik uplynutím akceptační lhůty X ústní návrh Přijetí návrhu – sml. uzavřená okamžikem přijetí akceptace navrhovateli - dodatky, výhrady, omezení…-» nový návrh

15 Závazkové právo- subjekty
Věřitel X dlužník speciální pojmenování u konkrétních záv.vztahů nejméně 2 subjekty (FO, PO, stát) PLURALITA SUBJEKTŮ: výslovně řešena v zákoně Dílčí závazky – plnění je dělitelné, každý je povinnen/oprávněn svým dílem

16 Závazkové právo- subjekty
b)Solidární závazky: Pasivní solidarita Věřitel se může domáhat splnění celé pohledávky na kterémkoliv dlužníkovi Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně dlužník, který plnil za ostatní -» právo subrogačního regresu Aktivní solidarita

17 Závazkové právo- subjekty
c) Nedílné závazky nelze je rozdělit dlužník oprávněn plnit kterémukoliv věřiteli, pokud nebylo sjednáno jinak - věřitelé musí souhlasit

18 Závazkové právo- obsah a předmět
dlužník je povinen něco dát, konat, zdržet se, strpět a věřitel je oprávněn to od něj požadovat Vzájemnost práv a povinností Předmět: = soubor jednotlivých práv a povinností, které jsou prvky závazkového vztahu s plněným určeným jednotlivě, druhově, alternativně, alternativa fakultas Dělitelným, nedělitelným Jednorázovým, opakujícím se, trvajícím Peněžité, nepeněžité, úrokové

19 Závazkové právo-naturální závazky
Subjektivní právo není spojeno s nárokem Pohledávky, které je věřitel oprávněn požadovat, ale nemůže je vymáhat soudně pohledávky, které nejsou soudně vymahatelné od počátku jejich vzniku promlčené pohledávky Pohledávky neplatné jen pro nedostatek formy

20 Závazkové právo- změny závazků
na zákl. právní skutečnosti A) ZMĚNA V OBSAHU: dohoda stran- pokud není v dohodě nepochybně stanoveno, že původní závazek zaniká, nadále trvá+závazek nový prodlení dlužníka prodlení věřitele

21 Závazkové právo- změny závazků
B) ZMĚNA V OSOBĚ VĚŘITELE ČI DLUŽNÍKA: postoupení pohledávky – věřitel 3. osobě, nutná písemná forma, informační povinnost převzetí dluhu –dohoda s dlužníkem i věřitelem, převezme 3. osoba, nutná písemná forma přistoupení k závazku – písemná forma 1.dohoda s věřitelem 2.dohoda s dlužníkem

22 Zajištění závazků realizuje se vznikem dalšího akcesorického právního vztahu Fce: a) zajišťovací b) uhrazovací Dle OZ: smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zajištění závazků převodem práva, zajištění závazků postoupením pohledávky, jistota, uznání dluhu, právo zástavní, právo zadržovací Dle ObchZ: výše uvedené + bankovní záruka

23 Zajištění závazků Smluvní pokuta:
- v případě že bude porušena smluvní povinnost nutná písemná forma paušalizovaná náhrada (x náhrada škody) Lze sjednat i úroky

24 Zajištění závazků 2) Ručení:
Právní vztah mezi věřitelem a ručitelem, jehož obsahem je závazek ručitele uspokojit pohledávku věřitele, jestliže jí neuspokojí sám dlužník Nutná písemná forma V případě plnění za dlužníka, ručiteli vzniká právo na náhradu za poskytnuté plnění

25 Zajištění závazků 3) Dohoda o srážkách ze mzdy či jiných příjmů:
uhrazovací fce jen u peněžitých pohledávek Písemná forma až do doby, než je pohledávka uspokojena

26 Zajištění závazků 4) Převod práva:
Dlužník převádí majetkové právo ve prospěch věřitele Písemná forma Zajišťovací a uhrazovací fce 5) Postoupení pohledávky - Jedna pohledávka zajištěna druhou

27 Zajištění závazků 6) Jistota:
Nejedná se o samostatný zajišťovací institut např. zřízením zástavního práva - Nikdo není povinen přijmout věc nebo právo jako jistotu do částky vyšší, než kolik činí dvě třetiny jejich odhadní ceny X suma v bance

28 Zajištění závazků 7) Uznání dluhu:
jednostranné písemné prohlášení dlužníka Přerušení promlčecí lhůty 8) Zástavní právo 9) Právo zadržovací 10) Bankovní záruka – v Obch Z - Poskytuje banka na zákl. smlouvy s dlužníkem ve prospěch věřitele

29 Zánik závazků 1. na základě pr. úkonů:
a) jednostranných: splnění dluhu,uložení do úřední úschovy, odstoupení od smlouvy, jednostranné započtení, výpověď b) dvoustranných:dohoda o novaci, vzdání se práva, prominutí dluhu, dohoda o narovnání, dohoda o započetí 2. na základě pr. událostí: nemožnost plnění, uplynutí doby, smrt dlužníka nebo věřitele, splynutí 3. na základě spojení pr. úkonů a událostí: prekluze 4. Na zákl. rozhodnutí st. orgánu

30 Zánik závazků a) Splnění dluhu: - řádně a včas
- dva jednostranné úkony Může plnit: tomu, kdo se prokáže potvrzením od věřitele Zástupci věřitele, pokud není zp. K PÚ Zástavnímu věřiteli při zastavení pohledávky Poukazníkovi 3. osobě, v jejíž prospěch je sml. Uzavřena Datum plnění : lhůta, stanovené datum, na výzvu věřitele Místo plnění: odnosnost X Obch Z donosnost

31 Zánik závazků b) Započtení jednostranným PÚ:
Bezhotovostní vyrovnání X započtení dohodou Vzájemnost pohledávek Účinky ex tunc NENÍ PŘÍPUSTNÉ: proti pohl. Na náhradu škody způsobené na zdraví ty, které nejsou možné postihnout výkonem rozhodnutí Proti promlčeným pohledávkám Proti pohl. Kterých se nelze domáhat u soudu Proti pohl. Z vkladů Proti nesplatné pohledávce

32 Zánik závazků c) Výpověď Někdy upravena samostatně
Ne tam, kde je závazek jednorázové plnění - účinky ex nunc d) Uložení do úřední úschovy věřitel je nepřítomen Věřitel je v prodlení Dlužník má pochybnosti, kdo je věřitelem Dlužník věřitele nezná

33 Zánik závazků e) Jednostranné odstoupení od smlouvy:
Účinek od okamžiku, kdy dojde druhé straně Jen pokud je stanoveno zákonem nebo se strany dohodly lze sjednat odstupné Účinky ex tunc

34 Zánik závazků f) Dohoda:
1. Dohoda o jiném plnění=novace privativní, nutná písemná forma X novace kumulativní 2. Dohoda o vzdání se práva či prominutí dluhu – písemná forma, dohoda o zrušení závazku 3. Narovnání – vypořádání sporných práv a povinností 4. Dohoda o započtení- vzájemnost pohledávek, proti všem kromě výživného pro nezletilé děti

35 Zánik závazků g) Smrt dlužníka nebo věřitele:
– smrtí dlužníka přechází povinnost na právní nástupce, výjimky Smrtí věřitele zanikne, jen bylo-li plnění omezeno na jeho osobu h) Uplynutí doby a prekluze

36 Zánik závazků Nemožnost plnění: dodatečná, následná nemožnost
Není nemožné: za ztížených podmínek, s většími náklady, po sjednané době Objektivní nemožnost x subjektivní nemožnost Zaviněná X nezaviněná j) Splynutí

37 Konec… Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Interpretace práva Právní pomoc Závazkové vztahy Zajištění závazků"

Podobné prezentace


Reklamy Google