Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchody v EU pokračování MUP Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchody v EU pokračování MUP Praha"— Transkript prezentace:

1 Důchody v EU pokračování MUP Praha
Mgr. Ilona Kostadinovová

2 III. Dávky ve stáří Sociální událostí je dosažení právním předpisem stanoveného věku, viz zvl. příloha Důchodový věk EU a ČR Stáří je sociální událost, kterou lze předvídat a lze u každé osoby stanovit – přímé dávky Dávky dlouhodobé a jejich poskytování je velmi nákladné Mezigenerační solidarita v průběžně financovaných systémech Kapitalizace naspořených prostředků

3 Systémy zabezpečení ve stáří vykazují značné rozdíly:
A) Systémy založené na poskytování dávek osobám, které v nich byly pojištěny v závislosti na získání dob pojištění (tzv. bismarcovská tradice) B) Systémy tzv. univerzální, které poskytují dávky všem osobám, které v daném státě bydlí (zejména systémy skandinávských států, Nizozemsko)

4 Výpočet starobního, invalidního, pozůstalostního důchodu v EU
Tzv. národní důchod – podle předpisů státu, které sám provádí Tzv. dílčí důchod – poměrný výpočet podle dob pojištění Je-li osoba pojištěna v daném státě po dobu kratší než 1 rok, není členský stát povinen přiznat dávky za tuto dobu, avšak za počítají je do celkové doby pojištění pro výpočet teoretické výše důchodu

5 Koordinace různorodých podmínek pro vznik nároku
Splnění určité doby pojištění – např. ČR Splnění určité doby bydlení – např. Finsko Není-li podmínka splněna v daném členském státě, musí stát přihlédnout k dobám získaným v jiném členském státě a tyto doby bude posuzovat jako kdyby byly splněny v rámci systému daného členského státu (formuláře E 205) Členský stát nemá právo posuzovat, zda by tyto doby byly považovány za splněny podle vlastních právních předpisů Čl. 38 Nařízení 1408/71 – invalidní důchody Čl. 45 Nařízení 1408/71 – starobní, pozůstalostní důchody

6 Čl. 45 Nařízení 1408/71 - příklad:
Paní Tolarová bydlela 5 let ve Finsku, kde získala doby bydlení podle finských právních předpisů. Poté se odstěhovala do ČR, kde 22 let pracovala (platila příspěvky na důchodové pojištění). Při stanovení nároku na důchod musí ČR započítat také doby bydlení ve Finsku, i když tyto doby nejsou považovány za doby pojištění podle českých právních předpisů.

7 Obecná pravidla pro přiznání invalidního důchodu
Nařízení 1408/71, kapitola 2, invalidita 2 typy systémů invalidních dávek A, čl – není výše invalidního dávky závislá na délce doby pojištění, výčet států je v příloze IV. B, čl. 40 – výše invalidní dávky závisí na době pojištění/bydlení

8 Systém A čl Nařízení 1408/71 Zaměstnanec (OSVČ) byla pojištěna pouze v systému A, výši dávky stanoví a vyplácí instituce státu, kde byla osoba pojištěna v době vzniku invalidity

9 Systém B čl. 40 Nařízení 1408/71 Invalidní důchod se vypočítává stejně jako starobní důchod. Nárok se stanoví podle právních předpisů všech členských států, kde byla osoba pojištěna a nezáleží na tom, kde vznikla invalidita Všechny členské státy vyplácejí dílčí důchod jako u starobního důchodu.

10 Systém A a B Osoba pojištěna nejprve v systému A a potom v systému B, vypočítají členské státy vždy dílčí důchod. Osoba pojištěna nejprve v systému B a potom v systému A v době vzniku invalidity, státy se systémem B vypočítají dílčí důchod, státy se systémem A národní důchod a dílčí důchod, státy se systémem A následně srovnají oba výpočty a vyplácejí vyšší důchod.

11 Výpočet důchodu bez nutnosti sčítat dobu pojištění/bydlení v jiných členských státech, čl. 46 odst. 1 a) , každý členský stát provádí výpočet: Tzv. národní důchod – podle předpisů státu, které sám provádí, např. česká pr. Úprava Tzv. dílčí důchod=poměrný důchod – poměrný výpočet podle dob pojištění

12 Dílčí důchod Čl. 46 odst. 2a) – teoretická výše dávky je částka, na kterou by měla osoba nárok, jestliže by celou dobu pojištění/bydlení získanou v různých členských státech splnila pouze v příslušném členském státě Čl. 46 odst. 2b) – skutečná výše dávky = teoretická výše dávky X skutečná doba pojištění v daném čl.státě X celková skutečná doba pojištění ve všech čl. státech Poté se porovnají obě částky národní a dílčí důchod a vyplácí se částka vyšší – čl. 46 odst. 3

13 Výpočet důchodu po sečtení dob pojištění/bydlení v jiných členských státech – stát pojištění vypočte pouze dílčí důchod Příklad: Pan Voráček byl pojištěn 16 let v ČR, 10 let v Rakousku, 3 roky v Německu. Pan Voráček nesplňuje potřebnou dobu pojištění v ČR a nemá tudíž nárok na starobní důchod podle českého zákona o důchodovém pojištění, 155/1995 Sb., nesplňuje podmínku 25 let pojištění. Aplikace čl. 45 Nařízení 1408/71 – pro nárok se panu Voráčkovi započítají doby pojištění v Německu a Rakousku a obdrží dílčí důchod odpovídající době pojištění na území ČR. Obdobně bude postupovat Rakousko a Německo. Každý z těchto dílčích důchodů bude vyplácen do kteréhokoliv členského státu, kde má pan Voráček bydliště. Výpočet dílčího důchodu v ČR = teoretická výše dávky (výše důchodu vypočtena dle našich pr. předpisů za celkovou dobu pojištění ve všech členských státech, což je 29let) x 16let/29let

14 Čl. 47 Nařízení 1408/71, doby pojištění kratší než 1 rok
Členský stát není povinen přiznat za tuto dobu pojištění dávku Další členské státy vezmou tyto doby v úvahu do celkové doby pojištění pro určení teoretické výše dávky, ale už se nezahrnují do určení výše dílčího důchodu (nezapočítávají se do celkové doby pojištění ve všech členských státech).

15 Čl. 48 odst. 3 – ve všech čl. státech doba kratší než 1 rok
Důchod vyplácen podle právních předpisů posledního státu, kde byly splněny podmínky Př. Žadatel o důchod pan Nový byl pojištěn: 10 měsíců ve státě A (potřebná doba pojištění 300 měsíců) 8 měsíců ve státě B (potřebná doba pojištění 24 měsíců 9 měsíců ve státě C (potřebná doba pojištění 60 měsíců). V tomto případě by důchod panu Novému vznikl přiznal stát A, protože je posledním státem, jehož podmínky byly splněny. Přizná důchod v teoretické výši.

16 Dávky pozůstalých Sociální událostí je ztráta živitele
Důsledkem je jednorázový nárůst nákladů spojených s pohřbem Úbytek příjmu v rodině, nečekaný zásah do rodinného rozpočtu Odvozené dávky ze systému důchodového pojištění Dávky pro zesnulého manžela/partnera – v ČR vdovský/vdovecký důchod Dávky pro potomky – v ČR sirotčí důchod

17 Sirotčí dávky (důchody)
Kapitola 3 Nařízení 1408/71 Kapitola 8 pro Dánsko, Francii, Belgii, Velkou Británii a Irsko Primární členský stát trvalého bydliště, čl. 78, vyplácí důchod rovný teoretické výši dávky i za dobu pojištění v jiném členském státě a případně i rodinné dávky Je-li celková částka dávek vyplácená sekundárním státem (stát s nejdelší dobou pojištění) vyšší než částka vyplácená státem primárním, doplácí sekundární stát rozdíl.

18 Příklad pozůstalostní důchody:
Pan Manghold se narodil v Německu, kde 18 let pracoval. Následně se oženil a odstěhoval do ČR, kde dále pracoval. Zemřel a jeho žena a 3 děti, kteří trvale žijí v ČR žádají o pozůstalostní důchody. Vdovský důchod bude vypočítán podle Kapitoly 3 a sirotčí dávky podle kapitoly 8 Nařízení 1408/71. Poté ČR (ČSSZ) přizná teoretickou výši sirotčího důchodu a bude informovat Německo o celkové výši sirotčího důchodu a o výši rodinných dávek (např. přídavek na dítě). Jestliže budou německé rodinné dávky podle německých právních předpisů vyšší než celkově přiznané české dávky, Německo doplatí rozdíl.

19 Prošetřující instituce, čl
Prošetřující instituce, čl. 36, odpovědnost za konečné rozhodnutí, E 211 – Shrnutí rozhodnutí o přiznání dávky podle Koordinančních nařízení Čl. 41 prováděcího nařízení 574/72 ČSSZ/Česká správa sociálního zabezpečení: 1. Žadatel bydlí v ČR a on nebo relevantní osoba, od které žadatel odvozuje nárok na dávku, byli někdy pojištěny v ČR a zároveň naposledy pojištěni v ČR 2. Klient bydlí v jiném členském státě, ale on nebo relevantní osoba nebyli v tomto státě pojištěni a posledním státem pojištění byla ČR. 3. Klient bydlí v nečlenském státě, ale on nebo relevantní osoba byli naposledy pojištěni v ČR.

20 Správa a řízení v důchodovém pojištění v ČR
ČSSZ rozhoduje o dávkách – z. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění Žádosti se podávají prostřednictvím OSSZ

21 Klient bydlí ve státě A, žádá o zahraniční důchody ze státu B a C
Žádost o starobní důchod E 202 Žádost o pozůstalostní důchod E 203 Žádost o invalidní důchod E 204 Přehled historie osobního pojištění žadatele E 207 Historie pojištění v ČR E 205, každý členský stát má svůj

22 IV. Dávky v případě pracovního úrazu a nemoci
Kombinace systémů důchodového a nemocenského pojištění – peněžité dávky Zdravotní pojištění – věcné dávky Odškodnění od zaměstnavatele

23 Důchodové pojištění ve vybraných zemích EU
Německo Francie Velká Británie Irsko Belgie Itálie Polsko Slovensko Švédsko Řecko Rakousko …….

24 děkuji za pozornost příjemný zbytek dne
Mgr. Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Důchody v EU pokračování MUP Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google