Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Historické kořeny managementu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Historické kořeny managementu."— Transkript prezentace:

1 Historické kořeny managementu.
Moderní management Historické kořeny managementu. Manažerské přístupy novodobého managementu.

2 Studijní cíle PŘEDSTAVIT POJEM MANAGEMENT POHLEDEM VĚDY O ŘÍZENÍ VE ČTYŘECH VÝVOJOVÝCH ETAPÁCH VÉST STUDENTY K POCHOPENÍ NÁVAZNOSTI A VZTAHU POPTÁVKY X NABÍDKY K NUTNOSTI ZMĚN V TECHNIKÁCH A NÁSTROJÍCH MANAGEMENTU.  VYTVOŘIT ČASOVOU OSU (MYŠLENKOVOU MAPU), JAK NA SEBE JEDNOTLIVÉ ETAPY VÝVOJE MANAGEMENTU NAVAZOVALY

3 Vývoj manažerského myšlení
manažerské počiny v minulosti stavby pyramid (Cheopsova pyramida 10 let, lidí, původní objem celé stavby 2 637 023 m3, použito cca 2,3 milionů kusů kamenných bloků, každý váží od 2,5 do 15 tun nilské kanály - zavlažovací kanály, které se rozbíhaly z řeky Nil, zavlažování a úrodné bahno pro zajištění potravy celému národu Velká čínská zeď - délka cca 3460 km (se všemi odbočkami 8858,8km) struktura středověké církve, armády...

4 VÝVOJ MANAŽERSKÉHO MYŠLENÍ
literární reflexe „managementu“ - Bible - Exodus - desatero, rady Mojžíšova tchána, jak řídit lid, Platón - Ústava, Republika, Machiavelli - Vladař Já jsem Pán, tvůj Bůh: 1. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. (Neuctívej jiné bohy) 2. Nevezmeš jména Božího nadarmo. (Nezneužívej Boží jméno). 3. Pomni, abys den sváteční světil. (Zasvěť jeden den v týdnu Bohu) 4. Cti otce svého i matku svou, abys dlouho živ byl a dobře se ti vedlo na zemi. 5. Nezabiješ. (Nebudeš vraždit). 6. Nesesmilníš. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou). 7. Nepokradeš. (Nezcizuj majetek druhých lidí). 8. Nepromluvíš křivého svědectví. (Nemluv o jiných lidech nepravdivě). 9. Nepožádáš manželky bližního svého. (Měj v úctě lásku mezi mužem a ženou). 10. Nepožádáš statku bližního svého. (Nezcizuj majetek druhých lidí).

5 Manažerské školy - teoretické reflexe managementu, které vycházejí z dobových způsobů řízení (praxe <> teorie) 1. předklasický management 2. klasický management (procesní škola) 2.1 vědecký management (škola vědeckého řízení) 2.2 byrokratický management (škola byrokratického řízení) 2.3 administrativní management (škola správního řízení) 3. behavioristický management (škola mezilidských vztahů) 4. moderní management (matematická a systémová škola - rozhodovací škola, systémová škola, škola operační analýzy) 5. empirický management (pragmatická škola)

6 ROZPOZNAL VÝZNAM LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ÚSPĚŠNOST VÝROBY
1. Předklasický management Robert Owen (1771–1858) - Angličan – textilní továrna, 2000 zaměstnanců, pracovní doba s půlhod. přestávkou 13 hod – snížil na 10,5 hod. - reformy za důstojnější život jeho zaměstnanců. Zajistil zdravotní péči (byla hrazena z pojišťovacího fondu, do kterého dělníci sami přispívali), snížil ceny ve firemní prodejně. Děti mohly téměř zdarma navštěvovat firemní školu, jejíž náklady hradily zisky z prodejny. - opatření ohledně pořádku v osadě: zákaz chovu dobytka, prasat, drůbeže a psů v domech, zimní zákaz vycházení po půl jedenácté v noci nebo výzva k pravidelné vzájemné kontrole čistoty obydlí. ROZPOZNAL VÝZNAM LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ÚSPĚŠNOST VÝROBY Charles Babbage (1791 – 1871)- anglický matematik, vynálezce mechanické kalkulačky – klíč k zázrakům techniky je ve výpočtech také duševní práce musí být specializovaná - mzdový systém s odměnami za inovace

7 1. Předklasický management
Henry R. Towne (1844 – 1924)- Angličan, strojní inženýr a později prezident společnosti - „Inženýr jako ekonom“ - člověk málokdy disponuje inženýrskými i obchodními schopnostmi, ale pro řízení jsou potřeba oboje

8 2 Klasický management 2.1 Škola vědeckého (průmyslového) řízení - přelom 19. a 20. století - americký průmysl - relativní nedostatek pracovních sil, drahá pracovní síla - snaha zvýšit efektivnost práce pomocí vědeckých metod - snaha o maximální racionalizaci přípravy a realizace výrobních a obslužných procesů na nejnižší úrovni - vztah člověk-výrobek-stroj

9 2.1 Škola vědeckého (průmyslového) řízení
Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) Strojní inženýr v  ocelářském komplexu úloha kázně – odborní řídící pracovníci - řídí, dělníci disciplinovaně plní úkoly - pracují (oddělil práci a zodpovědnost), Výběr nejvhodnějších pracovníků k určitému úkonu - co největší specializace dělníka - rychlost, malá zmetkovitost, výkonnost; eliminovat všechny zbytné pohyby a nalézt ty nejefektivnější Motivace pracovníků prostřednictvím denních úkolů - časové studie - měření času nejlepšího dělníka - norma, denní norma dělníka - vysoké odměny za splnění, postih za nesplnění nejvyšší zisk vzniká tam, kde byly vynaloženy nejnižší náklady

10 VĚDECKÝ MANAGEMENT HENRY LAURENCE GANTT (1861-1919)
DENNÍ PLÁNOVÁNÍ PRACOVNÍCH OPERACÍ, JEŽ JE DODNES UŽÍVANÉ VE FORMĚ TZV. GANTTOVÝCH DIAGRAMŮ ČI ÚSEČKOVÝCH PLÁNŮ. ZAVEDL ODMĚŇOVÁNÍ A PRÉMIOVÁNÍ ZA PŘEKROČENÍ PLÁNOVANÝCH VÝKONŮ.

11 2.1 Škola vědeckého (průmyslového) řízení
Frank Bunker Gilbreth (1868 – 1924) zedník, podnikatel ve stavebnictví, konzultant v oblasti racionalizace práce - pohybové studie - 17 základních pohybů (therbligy) - vypustit zbytečné pohyby a vykonat práci v co nejkratším čase, přizpůsobení pracovních podmínek a nástrojů tak, aby co nejvíce usnadňovaly práci (holil se dvěma štětkami a dvěma strojky, aby ušetřil čas - zvládl to rychle, ale pak musel dvě minuty ošetřovat zranění) to vše vede k normativnosti, úkolové mzdě Lilian Gilbrethová – psychologie pod jejím vlivem se začal zabývat vlivem pracovních podmínek na psychiku a tím i na výkonnost

12 Škola vědeckého (průmyslového) řízení - Evropa
Henri Fayol (1841– 1925 Paříž) francouzský neoklasický ekonom Podnikové činnosti rozpracoval do šesti skupin : technické, obchodní, finanční, ochrany, účetní, správní, Pět základních složek managementu – předvídání(plánování), organizování, přikazování, koordinování, kontrolování. 14 principů managementu – dělba práce, pravomoc a odpovědnost, disciplína, jednota přikazování, jednotné řízení, podřízenost individuálních zájmů společným, odměňování, centralizace, hierarchie, pořádek, spravedlnost, stabilita personálu, iniciativa, jednotný duch (sounáležitost) Henri Fayol, Winslow Taylor úkolová mzda a výstupní kontrola.

13 2.1 Škola vědeckého (průmyslového) řízení
Každý zákazník si může vybrat jakoukoliv barvu auta, jestliže to bude černá. (v roce 1909 o Modelu T) Kdybych měl v kapse poslední dolar, utratil bych ho za reklamu. Nikdy nebude vynalezen systém, který by zcela odstranil nutnost pracovat Prohra je jen příležitost k tomu, abychom začali znovu a inteligentněji Henry Ford ( ) průkopník automobilového průmyslu j - v hromadné výrobě dosáhl elementárních činností, které mohl vykonávat nekvalifikovaný dělník - pracovní tempo určuje dopravník, návaznost operací

14 Tomáš Baťa ( ) vědecké řízení v praxi se sociálními přístupy, přebírá poznatky Taylora a Forda 1894 založil se sourozenci Annou a Antonínem vlastní firmu 1904 cesta do Ameriky - poznatky o organizaci výroby 1922 špatná hospodářská situace - snížení ceny bot o 50%, snížení mezd o 40%, snížení cen základního zboží o 50% 1924 s Dominikem Čiperou systém samosprávy dílen s účastí na zisku, později přeskupení strojů podél výrobního pásu

15 Tomáš Baťa přínosy v oblasti managementu
úkolová mzda - odstranění ztrátových operací minimální zisk - hromadná výroba - likvidace konkurence polovina mzdy se vyplácela, polovina ukládala na osobním účtu zaměstnance - byly k dispozici k reinvesticím systém samosprávy - podnik - samostatně účtující jednotky - dílny, pomocné závody, obchodní oddělení, prodejny..., které spolu regulérně obchodovaly denní plány - jednotky dostávaly podíl na zisku, pokud plán plnily, nebo platily penále, když neplnily dílna měla být rodinou, jejímž by byl mistr středem průzkumná prodejna na Tržnici - okamžitá reakce trhu materiál, polotovary i zboží v pohybu - žádné skladování marketingový přístup - náš zákazník - náš pán

16 Tomáš Baťa sociální systém
Baťova škola práce – zdokonalovací kurzy, celoživotní vzdělávání starosta ( ), koncepce zahradního města s originální funkcionalistickou architekturou řád zaměstnance, práce – odpočinek, kino, kultura Zdravotnictví – nemocnice, preventivní péče o zdraví Banka, vlastní obchody Prosazováním projektů dálkové železniční, letecké, říční a silniční dopravy

17 2.2 Škola byrokratického řízení
- zdůrazňuje význam pevné administrativní organizace s jasně deklarovanou hierarchií moci a pořádku - důležité je precizní plánování, nic nemůže být ponecháno na libovůli manažera nebo vlastníka - byrokracie = přítomnost pevných norem a pravidel, jasné povinnosti, nikoliv administrativní strnulost

18 2.2 Škola byrokratického řízení
Max Weber (německý sociolog) - též škola lidských vztahů - 3 typy organizací - tradiční (postupné opakování, dědění), vůdcovská (vytvořená silnou osobností), ideální (byrokratická, vytvořená zvláštním rozdělením moci) 6 principů byrokratické organizace 1. dělba práce založená na specializaci s přesně vymezenými povinnostmi 2. přesně definovaná hierarchie práv a povinností, pracovník je zodpovědný i za své spolupracovníky 3. činnost je založena na dodržování soustavy pravidel 4. vedoucí řídí na základě objektivních pravidel, všechny stejně, osobní přístup se nepřipouští 5. náročnost práce musí odpovídat kvalifikaci, pracovní postup zajištěn dle úspěšnosti a odprac. roků, loajality 6. vedení vytváří podmínky pro pořádek a stabilitu

19 2.3 Škola správního řízení
klíčové pro řízení je správné vymezení úloh, rolí, funkcí a činností, které má vedoucí pracovník (jako manažer a leader) vykonávat

20 Škola správního řízení Manažeři a lídři
klíčové pro řízení je správné vymezení úloh, rolí, funkcí a činností, které má vedoucí pracovník (jako manažer a leader) vykonávat Manažer dělá správné věci (vůdčí pozice) Leader dělá věci správně (vůdčí chování)

21 Manažeři a lídři Lídr – fyzická osoba či myšlenka,vize?
Škoda Auto a.s. nemá nouzi o pracovníky. Lidé v této společnosti pracují rádi. Je tomu tak proto, že jde o organizaci s dobrými lídry anebo proto, že škodovka odpovídá představám o dobrém zaměstnání? Manažer – schopnost identifikovat a formulovat nové pohledy. Cílem Společnosti je neustálým zlepšováním interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelské praxi České republiky.

22 3 Škola lidských (mezilidských) vztahů
význam vlivu psychologických a sociálních faktorů na výsledky práce lidí, účast pracovních kolektivů na řízení, způsoby řešení konfliktů původně evropská škola (Němec Hugo Münsterberg - psychologie pomůže vytipovat správného pracovníka, najít optimální podmínky pro práci a pozitivně ovlivňovat chování dělníků - „průmyslová psychologie“, Francouz Eric Durkheim, Ital Vilfredo Pareto

23 3 Škola lidských (mezilidských) vztahů
Elton Mayo (1880 – 1949)– jednání lidí je ovlivněno společenskými vztahy, vliv spokojenosti s prací Douglas McGregor (1906 – 1964) – management jako umění, management je profese a je zaměřena na dosahování cílů za použití systematicky prověřených znalostí v praxi Abraham Maslow ( ) – Hierarchie potřeb, v managementu pohled na motivaci – nikoli pouze peníze, ale uspokojení potřeby seberealizace ….

24 Frederick Herzberg (1923 - 2000)
Herzbergova teorie 2 faktorů MOTIVAČNÍ FAKTORY - vedou k uspokojení. UDRŽOVACÍ (HYGIENICKÉ) FAKTORY - nemají pozitivní vliv na motivaci, v nepříznivém případě mohou způsobit neuspokojení. MOTIVUJÍCÍ FAKTORY UDRŽOVACÍ FAKTORY Dosažení cíle Uznání Povýšení Práce sama o sobě Možnost osobního růstu Odpovědnost Samostatnost Podniková politika a správa Vztahy v kolektivu a pracovní podmínky Mzda Jistota práce Životný styl Postavení

25 3 Škola lidských (mezilidských) vztahů
Dale Carnegie ( ) – Jak získávat přátele a působit na lidi. Základní pravidla pro interpersonální komunikaci. Nekritizuje, nestěžuje si, neposuzuje, upřímně chválí, vzbuzuje ve druhých dychtivou touhu Jak se zalíbit lidem – zajímejte se upřímně o lidi, usmívejte se, vlastní jméno vedoucí jako pozorný posluchač, vzbudit pocit, že je člověk důležitou osobou .Jak přesvědčit lidi – nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí – pouze má jiný názor. Nechte druhého v domnění, že ta myšlenka je jeho. Mějte ohled na přání a mínění druhého. Podávejte své myšlenky napínavě. Vyzvěte k soutěživosti. Jak změnit lidi – chvála a uznání, na chyby upozorňovat nepřímo, než začnete kritizovat druhého, uvědomte si vlastní chyby, přikazujte otázkou, nikdy přímo, šetřete důstojnost druhého, pochvalte každé sebemenší zlepšení, povzbuzujte, přesvědčte, že napravit chybu je snadné, hleďte, aby byl druhý šťasten ….

26 PLÁNOVITÝ PŘÍSTUP K MANAGEMENTU
VILFREDO PARETO (1848 – 1923) NA SPOLEČNOST NAHLÍŽEL JAKO NA SLOŽITOU SKUPINU NEZÁVISLÝCH JEDNOTEK, KTERÉ V DŮSLEDKU SVÝCH POSTOJŮ A SVÉHO SMYŠLENÍ USILUJÍ O DOSAHOVÁNÍ ROVNOVÁHY VE SPOLEČENSKÉM DĚNÍ NA ZÁKLADĚ ANALÝZ UČINIL ZÁVĚR O HETEROGENITĚ DISTRIBUCE PŘÍJMŮ VE SPOLEČNOSTI, KTERÝ BYL ZOBECNĚN DO PODOBY URČOVÁNÍ PRIORIT – PARETŮV PRINCIP – PRAVIDLO 20 : 80 - METODA HLAVNÍHO ČLÁNKU „…MALÁ SKUPINA JEVŮ (CCA 20 %) MÁ 80 % VÝZNAMOVOU HLADINU – MALÁ SKUPINA JEVŮ MÁ ZÁSADNÍ VÝZNAM A NAOPAK EXISTUJE ZNAČNÁ SKUPINA JEVŮ, KTERÉ JSOU TÉMĚŘ BEZVÝZNAMNÉ…"

27 4 Moderní management Rozhodovací škola jádrem řízení je rozhodování - klíčová manažerská funkce Herbert Simon (1916 – 2001) - nositel Nobelovy ceny za ekonomii fáze rozhodování: 1. V čem je problém? 2. Jaké jsou alternativy? 3. Která alternativa je nejlepší? - odpovědnost je na manažerovi - využití výpočetní techniky - rozhodnutí programovatelná (rutinní, opakovaná, metody operačního výzkumu a matematické analýzy) a neprogramovatelná (jednorázové, taktické; intuitivní nebo s využitím heuristických technik)

28 Rozhodování – na základě relevantních informací
Jaké informace manažer potřebuje při rozhodnutí o výběru dodavatele ? Je třeba vědět Cena Spolehlivost Systém placení Kvalita komponentů Je dobré vědět Pružnost Které konkurenty zásobuje úroveň služeb zákazníkům

29 důraz na marketing, firemní kulturu, sociální zodpovědnost
5 Empirický management shrnutí empirických zkušeností P. F. Drucker (1909 – 2005) H. Mintzberg (1939 P. Kotler (1931 důraz na marketing, firemní kulturu, sociální zodpovědnost

30 Pragmatické přístupy McKinsey – 7S
vzájemně se podmiňující faktory manažerské činnosti a její úspěšnosti

31 Výbušným způsobem se rozšířila geografická působnost firem i zákazníků
Neslyšná revoluce – předpoklady, na jejichž základě je řízena většina podniků, již neodpovídají skutečnosti DOŠLO K USNADNĚNÍ A K NESMÍRNÉMU URYCHLENÍ TOKU INFORMACÍ – INTERNET MANAŽER MUSÍ BÝT PŘIPRAVEN ROZHODNOUT V KAŽDOU DENNÍ I NOČNÍ HODINU PŘÍKLAD – AUKCE, VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ Výbušným způsobem se rozšířila geografická působnost firem i zákazníků MSP nakupuje od zahraničních dodavatelů, Globální tržiště, globální nabídka, hyperkonkurence, globální navigační systémy Již nestačí efektivně řídit izolovaná technologická zařízení či linky, ale je nutno optimalizovat chod celých provozů

32 Zákazníci vystoupili a získali kontrolu nad firmami
Neslyšná revoluce V zemích vyspělého světa stárnou obyvatelé, klesá porodnost Přechod od práce v průmyslu k práci se znalostmi Větší pracovní úspěchy žen Osvobození se od základních potřeb – jídlo, přístřeší) – lidé vyhledávají služby, touží po osobním naplnění Určující silou na trzích i pracovišti je nová generace Y Zákazníci vystoupili a získali kontrolu nad firmami Zákazník není jen pasivním příjemcem produktů, ale spotřebitelé vybírají z virtuálních polic produkty šité jim na míru, přizpůsobené jejich požadavkům. Mladá generace pracuje proto, aby žila

33 Firmy spolupracují i se svými konkurenty
Neslyšná revoluce ZDI VYMEZUJÍCÍ „UVNITŘ“ FIRMY A „VNĚ“ FIRMY PADLY FIRMY VYUŽÍVAJÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ JINÝCH FIREM Firmy spolupracují i se svými konkurenty China National Petroleum Corp. A Indias Oil and Natural Gas Corp – společně koupili naftová pole na Sýrii, naftová pole v Kolumbii. Zdi padají, aby bylo možno dát dohromady ty nejlepší lidi a aby se organizace co nejvíce rozvíjely bez velkých ztrát.

34 Důsledky pro manažery SOUSTŘEĎTE SE NA SVÉ SILNÉ STRÁNKY A NAJDĚTE NĚKOHO, KDO UDĚLÁ TO OSTATNÍ KTERÉ ČINNOSTI BY MOHLY BÝT VYČLENĚNY V PODOBĚ SAMOSTATNÝCH PROJEKTŮ A KTEŘÍ ŠÉFOVÉ ODDĚLENÍ BY MOHLI PRACOVAT NEZÁVISLE? (MARKETINGOVÝ ÚTVAR , AUTODOPRAVA?) GE SI UVĚDOMILA, ŽE NIKDY NEBUDE NEJLEPŠÍ V PROGRAMOVÁNÍ A NAŠLA SI FIRMU V INDII, KTERÁ TUTO ČINNOST ZAJIŠŤOVALA PROFESIONÁLNĚ, EFEKTIVNĚ A S VELKÝM ZANÍCENÍM

35 Důsledky pro manažery PŘIJÍMÁNÍ NOVÉHO VYŽADUJE ODVRHOVÁNÍ ZASTARALÉHO
ZAHRNUJE PROCES ZAVÁDĚNÍ INOVACÍ , JEJICH ŘÍZENÍ (ROZTROUŠENÍ SKLERÓZA , ÚBYTEK MYELINU - NADACE SPOJUJE SAMOSTATNÉ, DOSUD KONKURUJÍCÍ SI VĚDECKÉ SKUPINY, SKUPINA 5TI PŘEDNÍCH NEUROLOGŮ ZKOUŠÍ NOVÝ, NA SPOLUPRÁCI ZAMĚŘENÝ PŘÍSTUP K LÉKAŘSKÉMU VÝZKUMU - DŮSLEDEK DOSAŽENÍ PRŮLOMOVÉ LÉČBY DO ŠESTI LET ….) POKUD ORGANIZACE NOVOU CESTU NENALEZNOU, PŮJDOU VE STOPÁCH PTERODAKTYLŮ ….

36 Důsledky pro manažery PŘECHOD OD EKONOMIKY ZALOŽENÉ NA PRŮMYSLOVÉ VÝROBĚ K EKONOMICE, V NÍŽ NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ROLI HRAJÍ ZNALOSTI MANAGEMENT ZALOŽENÝ NA ZNALOSTECH – PŘÍSTUP KE ZNALOSTEM, JEJICH VYHODNOCOVÁNÍ, ZAPOJOVÁNÍ A PŘENOSU. FARMACEUTICKÉ FIRMY – OD OBLASTI CHEMIE K NANOTECHNOLOGIÍM A SOFTWARU. JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA - PERSPEKTIVNÍ OBORY TĚŽEBNÍ PRŮMYSL, STROJÍRENSTVÍ , ENERGETIKA A PŘÍBUZNÉ OBORY, ZDRAVOTNICTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL, SPOTŘEBNÍ ZBOŽÍ REPUBLIKA.HTML

37 Důsledky pro manažery Server Amazon – spojuje se s ostatními prodejci, kteří mají odborné způsobilosti a dokáží dodávat vše od učebnic až po hračky Podnik, jak jej známe, postupně mizí. Firmy neprodávají výrobky, prodávají zkušenosti. Neexistují již žádní konkurenti, jsou jen lepší řešení, možnost výběru prvků, které lze skládat dohromady větším množstvím způsobů Nejvíce uspěje ta organizace, která přijde s nejrozmanitější nabídkou , ze které si může zákazník vybírat

38 Důsledky pro manažery FINANČNÍ TRHY V SOUČASNOSTI OCEŇUJÍ ZNALOSTI MNOHEM VÝŠE NEŽ „TVRDÁ“AKTIVA – ČÍMŽ TAKÉ PODTRHUJÍ VÝZNAM A NÁSTUP ZNALOSTNÍ EKONOMIKY. ORGANIZACE SE MUSÍ VYDAT CESTOU STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCE, NEŽ ABY USILOVALY O POSTAVENÍ JEDINEČNÝCH SUPERHVĚZD. STRATEGIE SE STALA PRO VEDENÍ ORGANIZACÍ ZÁSADNÍ A PRŮBĚŽNOU ČINNOSTÍ. SUITE/CSUITESTUDY2013/INDEX.HTML?RE=HOMEPAGE

39 Další přístupy TQM – Total Quality Management Od 80. let 20. stol.
klade důraz na řízení kvality ve všech dimenzích života organizace. Překračuje tak rámec řízení kvality a stává se i metodou strategického řízení a manažerskou filozofií pro veškeré konání organizace.

40 REENGINEERING – CÍLEM REENGINEERINGU JE BÝT LEPŠÍ
Další přístupy REENGINEERING – CÍLEM REENGINEERINGU JE BÝT LEPŠÍ ZÁSADNÍ A RADIKÁLNÍ PŘESTAVBA (REDESIGN) PODNIKOVÝCH PROCESŮ ZA ÚČELEM SKOKOVÉHO ZDOKONALENÍ VÝKONNOSTI V PROSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI ZNALOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PROCESY (PROCESNÍ PŘÍSTUP) ZLEPŠENÍ KVALITY ZKRÁCENÍ VÝROBNÍCH ČASŮ SNÍŽENÍ NÁKLADŮ, ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY ÚROVNĚ REENGINEERINGU WPR – WORK PROCESS REENGIN. (ZMĚNY V ČÁSTI PODNIKU) BPR – BUSINESS PROCESS REENGIN. (ZMĚNY V CELÉM PODNIKU) TBR – TOTAL BUSINESS REENGINEERING (ZMĚNY SE DOTÝKAJÍ I OKOLÍ PODNIKU, ZVLÁŠTĚ DODAVATELŮ, ALE I ODBĚRATELŮ)

41 Learning Organization
„…. ORGANIZACE, KDE LIDÉ SOUSTAVNĚ  ROZVÍJEJÍ SVOJI SCHOPNOST TVOŘIT SKUTEČNĚ POŽADOVANÉ VÝSLEDKY, KDE JSOU ŽIVENY EXPANZÍVNÍ ZPŮSOBY MYŠLENÍ, KDE SE OTVÍRAJÍ BRÁNY KOLEKTIVNÍM ASPIRACÍM A KDE SE LIDÉ PRŮBĚŽNĚ UČÍ, JAK SE SPOLEČNĚ UČIT“. PETER M. SENGE

42 Rysy japonského managementu
…. KDYŽ JAPONEC ZTRATÍ TVÁŘ, VEZME SI ŽIVOT… OBRÁCENÉ ŘÍZENÍ (VYŠŠÍ ZAPOJENÍ NIŽŠÍCH ÚROVNÍ ŘÍZENÍ A VÝKONNÝCH PRACOVNÍKŮ) SYSTÉM PERSONÁLNÍ PRÁCE SNAHA O ZAJIŠTĚNÍ CELOŽIVOTNÍHO ZAMĚSTNÁNÍ POVYŠOVÁNÍ DLE SLUŽEBNÍCH LET SYSTÉM PERIODICKÉ ROTACE ZAMĚSTNANCŮ DŮRAZ NA MEZILIDSKÉ VZTAHY LOAJALITA K FIRMĚ DŮRAZ NA POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ JAPONSKÁ MORÁLKA (DISCIPLINOVANOST, PRACOVITOST, TRPĚLIVOST) VYUŽÍVÁNÍ A TVŮRČÍ ROZVOJ ZAHRANIČNÍCH INOVAČNÍCH NÁMĚTŮ TECHNOLOGICKÉ ASPEKTY – HI-TECH, INOVACE

43 Rysy japonského managementu
KONZULTAČNÍ SYSTÉM – (RINGISEIDO)- K PŘÍPRAVĚ ROZHODNUTÍ JE POTŘEBA CELÁ ŘADA STANOVISEK; KOLEKTIVNÍ MOUDROST – MANAGEMENT MUSÍ NASLOUCHAT HLASU „LIDU“ (TOMU, CO ŘÍKAJÍ PODŘÍZENÍ O FUNGOVÁNÍ FIRMY) KEIZEN – NEPŘETRŽITÉ ZLEPŠOVÁNÍ. KEIZEN JE ZALOŽEN NA MENŠÍCH KROCÍCH, JE TO PLYNULÝ PROCES, KTERÝ SE ORIENTUJE HLAVNĚ NA PRACOVNÍKY, PRACUJÍCÍ V TÝMU. VYCHÁZÍ PŘITOM Z MYŠLENKY, ŽE PRACOVNÍCI VE VÝROBĚ VĚTŠINOU VELMI DOBŘE VĚDÍ, JAK VÝROBNÍ PROCES PROBÍHÁ A JAK BY MOHL PROBÍHAT LÉPE. KROUŽKY KVALITY – QCC – QUALITY CONTROL CIRCLES KANBAN – TENTO SYSTÉM BYL VYVINUT PRO ŘÍZENÍ UVNITŘ PROVOZU.PRACUJE NA SYSTÉMU „JUST IN TIME“ – SYSTÉM ŘÍZENÍ ZÁSOB, DODÁVEK „PRÁVĚ V ČAS“ (ZAVEDEN V TOYOTĚ)

44 ÚKOL na příště VYTVOŘIT ČASOVOU OSU VÝVOJOVÝCH ETAP MANAGEMENTU VČETNĚ SLOŽEK A PRINCIPŮ V JEDNOTLIVÝCH OBDOBÍCH

45 HISTORICKÝ VÝVOJ MANAGEMENTU
PRAGMATICKÉ PŘÍSTUPY KLASICKÉ PŘÍSTUPY SOUČASNÉ PŘÍSTUPY Znalostní management, učící se organizace GLOBALIZATION Procesní přístup Mc Kinsey „7 S“ Management práce „Vědecký“ management Byrokratický management Administrativní management, m.organizace Sociálně (lidský) orientovaný management Kvantitativní management Interpersonální, behavioristický management Systémové přístupy Krizový management Kontingenční situační management Reengineering; management kvality (TQM)

46 STUDIJNÍ LITERATURA VEBER JAROMÍR A KOL. MANAGEMENT, ZÁKLADY, MODERNÍ MANAŽERSKÉ PŘÍSTUPY, VÝKONNOST A PROSPERITA. 2. AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ. PRAHA: MANAGEMENT PRESS. 2014, ISBN DOPORUČENÁ LITERATURA

47 PLATÍ V MANAGEMENTU? Slovo závěrem
JESTLIŽE NEBUDETE MÍT KAŽDÝ DEN URČITÝ CÍL, ZŮSTANETE JEN U SNĚNÍ. I NEJPODROBNĚJŠÍ MAPA SVĚTA VÁS NIKAM NEDOVEDE, KDYŽ NEVÍTE, KDE SE PRÁVĚ NACHÁZÍTE. ČLOVĚK, KTERÉMU SE ČÍST NECHCE, NA TOM NENÍ O NIC LÉPE NEŽ ČLOVĚK, KTERÝ ČÍST NEUMÍ. DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST, TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ ING. NADĚŽDA PETRŮ TEL


Stáhnout ppt "Historické kořeny managementu."

Podobné prezentace


Reklamy Google