Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1.1. PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1.1. PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc"— Transkript prezentace:

1

2 1.1. PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

3 2.2. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz c. Metoda výuky: Prezenční studium – přednášky a cvičení Kombinované studium – cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu: Metody hodnocení: zápočet / Zkouška Zápočet: Zpracování studie, která bude detailně z pohledu psychologie analyzovat vybranou formu marketingové komunikace v rozsahu min. 8 stran Zkouška:(písemná a ústní část) Formou testu a po úspěšném ukončení testu bude zkouška završena ústní zkouškou. Test bude obsahovat 24 otázek, odpověď bude u otázky vybírána z několika variant z nichž pouze jedna bude správná. Za každou správnou odpověď získá studen 2 body, celkem jich tak může získat 48. K úspěšnému zakončení testu musí student získat min. 34 bodů. U ústní části zkoušky bude student vybírat ze 24 otázek na které se bude mít možnost připravit před vlastním průběhu zkoušky.

4 3.3. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz LITERATURA Povinná literatura: Boučková, J., a kol.: Marketing, Praha, C.H.Beck, 2003 Hradiská, E., Letovancová, E.: Psychologia v marketingovej komunikaci, Bratislava, UK, 2005 Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2005. Vaňák, M.,Nahodil, F.:Základy marketingu. Praha: VŠFS – Eupress 2007. Vysekalová,J.,Komárková, R.: Psychologie reklamy. Praha: Grada, 2007. Vysekalová, J.,: Psychologie spotřebitele. Praha: Grada, 2004. Doporučená literatura: Kašík,M.,Havlíček,K.:Podnikový marketing.Praha:VŠFS – Eupress,2004. McQuail,D.:Úvod do teorie masové komunikace.Praha: Portál,1999. Schiffman,L.G.,Kanuk,L.L.: Nákupní chování.Brno:Computer Press,2004. Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy (novela zák.č. 213/2001 Sb.Rada pro reklamu, Kodex – Zásady etické reklamní praxe v České republice Časopisy: Psychologie dnes, Trend marketing, Marketing Media, Strategie

5 4.4. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz PŘEDNÁŠKY 1.ÚVOD DO PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI a HISTORICKÝ POHLED NA UPLATNĚNÍ PSYCHOLOGIE V MARKEINGOVÉ KOMUNIKACI 2.PRŮBĚH KOMUNIKAČNÍHO PROCESU. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 3.KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI 1 4.KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI 2 5.SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ 6.ÚČINNOST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝZKUMU ÚČINNOSTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

6 5.5. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz c. 1.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium ÚVOD DO PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI a HISTORICKÝ POHLED NA UPLATNĚNÍ PSYCHOLOGIE V MARKEINGOVÉ KOMUNIKACI MOTTO: VŠECHNA ROZHODNUTÍ O NÁKUPU DĚLAJÍ LIDÉ. DOBRÉ ZBOŽÍ SE NEPRODÁVÁ SAMO. DÍLČÍ TÉMATA:  FORMY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  CÍLE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  PSYCHOLOGICKÝ OBSAH MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  DEFINICE PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  POČÁTKY PROPAGACE (MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE) U NÁS A VE SVĚTĚ  POČÁTKY UPLATŇOVÁNÍ PSYCHOLOGIE V MARKETNGOVÉ KOMUNIKACI DO KONCE 70.LET 20.STOLETÍ  SOUČASNOST

7 6.6. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 2.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium PRŮBĚH KOMUNIKAČNÍHO PROCESU. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI MOTTO: KAŽDÁ KOMUNIKACE MÁ SVŮJ CÍL DÍLČÍ TÉMATA:  PRVKY KOMUNIKAČNÍHO PROCESU  DRUHY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE.KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY  JEDNOTLIVÉ FÁZE PROCESU MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PŮSOBENÍ NA CÍLOVOU SKUPINU  FUNKCE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE V TOMTO PROCESU  FIREMNÍ KOMUNIKACE  ZNAČKA JAKO PŘEDMĚT MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

8 7.7. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 3.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI MOTTO: MOTIVACE JE PŘÍČINOU NAŠEHO CHOVÁNÍ DÍLČÍ TÉMATA:  VNÍMÁNÍ, POZORNOST, PAMĚŤ – ZAPOMÍNÁNÍ, UČENÍ  MOTIVACE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI  POTŘEBY JAKO ZDROJ MOTIVACE

9 8.8. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 4.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI MOTTO: KAŽDÉ SVÉ POZNÁNÍ ČLOVĚK URČITÝM ZPŮSOBEM PROŽÍVÁ DÍLČÍ TÉMATA:  EMOCE,CITY,NÁVYKY,ZÁJMY  HODNOTY,HODNOTOVÉ ORIENTACE  PŘÍKLADY MOTIVACE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI

10 9.9. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 5.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MOTTO: CHTÍT ZNAMENÁ POTŘEBOVAT DÍLČÍ TÉMATA:  INFORMACE O SPOTŘEBITELI (ZÁKAZNÍK)  OSOBNOST JAKO SPOTŘEBITEL NEBO ZÁKAZNÍK  OSOBNOST A SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ  INDIVIDUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY S VLIVEM NA SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ  VÝZNAM UČENÍ PRO SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ

11 10. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 6.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium ÚČINNOST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝZKUMU ÚČINNOSTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE MOTTO: VŠE MŮŽEME VHODNÝMI NÁSTROJI ZJISTIT DÍLČÍ TÉMATA:  DRUHY ÚČINKŮ  KDY JE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ÚČINNÁ  BARIÉRY PŘI PŮSOBENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE  PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝZKUMU ÚČINNOSTI  KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VÝZKUM

12 11. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 1.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY REKLAMY OTÁZKY NA CVIČENÍ: –Výhody a nevýhody tiskové, rozhlasové, tv, venkovní a internetové reklamy ÚKOL NA CVIČENÍ: –Vyberte tv reklamní kampaň a popište v čem spatřujete prvky psychologie, vyberte a popište reklamy dvou přímých konkurentů –Vyberte si inzerát v tisku a analyzujte ho z pohledu umístění, grafiky, písma, barvy, cílové skupiny, které je určen a proč –Popište v čem je, je-li, rozdíl využití formy market.komunikace u spotřebního resp.průmyslového zboží

13 12. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 2.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY OSOBNÍHO PRODEJE OTÁZKY NA CVIČENÍ: –Na čem je založen osobní prodej, uveďte typy osob.prodeje,výhody a nevýhody, popište základní aktivity OZ, popište proces osobního prodeje ÚKOL NA CVIČENÍ: –Udělejte rozbor Vámi vybrané sítě obchodních zástupců a popište jejich činnost z pohledu psychologie –Vyberte si prodejní akci obchodního zástupce za použití hostesek analyzujte ho z pohledu umístění, komunikace, cílové skupiny, které je určen a proč –Připravte osobní prezentaci Vámi vybraného výrobku, služby a zdůvodněte z pohledu psychologie Vámi zvolené kroky

14 13. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 3.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PODPORA PRODEJE,KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE OTÁZKY NA CVIČENÍ: –Chápání podpory prodeje,popište komunikační nástroje podpory prodeje, typy podpor, hlavní nástroje podpory prodeje ÚKOL NA CVIČENÍ: –Udělejte rozbor Vámi vybrané komunikace na prodejním místě,popište v čem spatřujete prvky psychologie –Vyberte si jeden z nástrojů podpory prodeje na prodejním místě za použití hostesek a analyzujte ho z pohledu umístění, komunikace, cílové skupiny, které je určen a proč

15 14. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 4.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ OTÁZKY NA CVIČENÍ: –Co je cílem této komunikace –Jaké jsou fce PR oddělení a jaké jsou hlavní nástroje práce s veřejností –Popište cíle a úkoly práce s veřejností z pohledu působení na různé skupiny lidí (interní, veřejné vztahy, finanční, média, marketingové PR) ÚKOL NA CVIČENÍ: –Popište komunikaci s Vámi vybranou skupinou lidí a z psychologického pohledu ji vysvětlete, vycházejte z toho, že jen ve výjimečných případech je cílem změna chování, ale …?

16 15. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 5.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM PŘÍMÝ MARKETING,VÝSTAVY A VELETRHY, SPONZORING A NOVÁ MÉDIA OTÁZKY NA CVIČENÍ: –Jak chápete databázový marketing –V čem vidíte výhodu výstav a veletrhů z pohledu působení na naše smysly –Jaký je rozdíl mezi sponzoringem a ostatními nástroji market.mixu,jaký cíl má tato market.komunikace, jaké znáte typy sponzorství (událostí,vysílání,účelové,ze zálohy) –Charakterizujte nová média ve vazbě na lidskou psychiku ÚKOL NA CVIČENÍ: –Vyberte tištěný inzerát s přímou odpovědí a popište v čem spatřujete motivační informaci a aktivační informaci tohoto inzerátu –Popište Vámi vybranou firmu (její produkt) a její prezentaci na veletrhu se zaměřením na vybranou cílovou skupinu – charakterizujte ji z pohledu geografického, demografického a hlavně psychografického (osobnost, životní styl) –Vyberte českou firmu a popište její cíle marketingové komunikace sponzorství v budování povědomí, image značky a v podílu prodeje a trhu

17 16. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz 6.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ + TEST OTÁZKY NA CVIČENÍ: –Na konkrétním příkladu popište a vysvětlete co znamená integrovaná marketingová komunikace a proč se kombinuje více nástrojů a forem této komunikace –Zopakování probrané látky –Zodpovězení dotazů TEST: –Provedení testu ve 2.hodině cvičení

18 17. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., 14002@mail.vsfs.cz KOMBINOVANÉ STUDIUM 4 DVOUHODINOVÁ CVIČENÍ 1.CVIČENÍ –PŘEDNÁŠKA 1. a 2. z PREZENČNÍHO STUDIA –CVIČENÍ 1. a 2. z PREZENČNÍHO STUDIA 2.CVIČENÍ –PŘEDNÁŠKA 3.a 4. z PREZENČNÍHO STUDIA –CVIČENÍ 3. a 4. z PREZENČNÍHO STUDIA 3.CVIČENÍ –PŘEDNÁŠKA 5.a 6. z PREZENČNÍHO STUDIA –CVIČENÍ 5. z PREZENČNÍHO STUDIA 4.CVIČENÍ –CVIČENÍ 6. z PREZENČNÍHO STUDIA


Stáhnout ppt "1.1. PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google