Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc"— Transkript prezentace:

1 V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc
PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc

2 Metody hodnocení, ukončení předmětu:
Metoda výuky: Prezenční studium – přednášky a cvičení Kombinované studium – cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu: Metody hodnocení: zápočet / Zkouška Zápočet: Zpracování studie, která bude detailně z pohledu psychologie analyzovat vybranou formu marketingové komunikace v rozsahu min. 8 stran Zkouška:(písemná a ústní část) Formou testu a po úspěšném ukončení testu bude zkouška završena ústní zkouškou. Test bude obsahovat 24 otázek, odpověď bude u otázky vybírána z několika variant z nichž pouze jedna bude správná. Za každou správnou odpověď získá studen 2 body, celkem jich tak může získat 48. K úspěšnému zakončení testu musí student získat min. 34 bodů. U ústní části zkoušky bude student vybírat ze 24 otázek na které se bude mít možnost připravit před vlastním průběhu zkoušky. PaedDr. Emil Hanousek, CSc., c.

3 LITERATURA Povinná literatura:
Boučková, J., a kol.: Marketing, Praha, C.H.Beck, 2003 Hradiská, E., Letovancová, E.: Psychologia v marketingovej komunikaci, Bratislava, UK, 2005 Vágnerová, M.: Základy psychologie. Praha: Karolinum, 2005. Vaňák, M.,Nahodil, F.:Základy marketingu. Praha: VŠFS – Eupress 2007. Vysekalová,J.,Komárková, R.: Psychologie reklamy. Praha: Grada, Vysekalová, J.,: Psychologie spotřebitele. Praha: Grada, 2004. Doporučená literatura: Kašík,M.,Havlíček,K.:Podnikový marketing.Praha:VŠFS – Eupress,2004. McQuail,D.:Úvod do teorie masové komunikace.Praha: Portál,1999. Schiffman,L.G.,Kanuk,L.L.: Nákupní chování.Brno:Computer Press,2004. Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál, 2005. Zákon č.40/1995 Sb., o regulaci reklamy (novela zák.č. 213/2001 Sb.Rada pro reklamu, Kodex – Zásady etické reklamní praxe v České republice Časopisy: Psychologie dnes, Trend marketing, Marketing Media, Strategie PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

4 PŘEDNÁŠKY 1.ÚVOD DO PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI a HISTORICKÝ POHLED NA UPLATNĚNÍ PSYCHOLOGIE V MARKEINGOVÉ KOMUNIKACI 2.PRŮBĚH KOMUNIKAČNÍHO PROCESU. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI 3.KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI 1 4.KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI 2 5.SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ 6.ÚČINNOST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝZKUMU ÚČINNOSTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

5 1.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium
ÚVOD DO PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI a HISTORICKÝ POHLED NA UPLATNĚNÍ PSYCHOLOGIE V MARKEINGOVÉ KOMUNIKACI MOTTO: VŠECHNA ROZHODNUTÍ O NÁKUPU DĚLAJÍ LIDÉ. DOBRÉ ZBOŽÍ SE NEPRODÁVÁ SAMO. DÍLČÍ TÉMATA: FORMY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE CÍLE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PSYCHOLOGICKÝ OBSAH MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE DEFINICE PŘEDMĚTU PSYCHOLOGIE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE POČÁTKY PROPAGACE (MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE) U NÁS A VE SVĚTĚ POČÁTKY UPLATŇOVÁNÍ PSYCHOLOGIE V MARKETNGOVÉ KOMUNIKACI DO KONCE 70.LET 20.STOLETÍ SOUČASNOST PaedDr. Emil Hanousek, CSc., c.

6 2.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium MOTTO: KAŽDÁ KOMUNIKACE MÁ SVŮJ CÍL
PRŮBĚH KOMUNIKAČNÍHO PROCESU. MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V SOCIÁLNÍ KOMUNIKACI MOTTO: KAŽDÁ KOMUNIKACE MÁ SVŮJ CÍL DÍLČÍ TÉMATA: PRVKY KOMUNIKAČNÍHO PROCESU DRUHY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE.KOMUNIKAČNÍ BARIÉRY JEDNOTLIVÉ FÁZE PROCESU MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PŮSOBENÍ NA CÍLOVOU SKUPINU FUNKCE MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE V TOMTO PROCESU FIREMNÍ KOMUNIKACE ZNAČKA JAKO PŘEDMĚT MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

7 3.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium
KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI MOTTO: MOTIVACE JE PŘÍČINOU NAŠEHO CHOVÁNÍ DÍLČÍ TÉMATA: VNÍMÁNÍ, POZORNOST, PAMĚŤ – ZAPOMÍNÁNÍ, UČENÍ MOTIVACE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI POTŘEBY JAKO ZDROJ MOTIVACE PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

8 4.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium
KLÍČOVÉ PSYCHOLOGICKÉ POJMY PRO MARKETINGOVOU KOMUNIKACI MOTTO: KAŽDÉ SVÉ POZNÁNÍ ČLOVĚK URČITÝM ZPŮSOBEM PROŽÍVÁ DÍLČÍ TÉMATA: EMOCE,CITY,NÁVYKY,ZÁJMY HODNOTY,HODNOTOVÉ ORIENTACE PŘÍKLADY MOTIVACE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

9 5.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium
SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ MOTTO: CHTÍT ZNAMENÁ POTŘEBOVAT DÍLČÍ TÉMATA: INFORMACE O SPOTŘEBITELI (ZÁKAZNÍK) OSOBNOST JAKO SPOTŘEBITEL NEBO ZÁKAZNÍK OSOBNOST A SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍ CHARAKTERISTIKY S VLIVEM NA SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ VÝZNAM UČENÍ PRO SPOTŘEBNÍ CHOVÁNÍ PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

10 6.PŘEDNÁŠKA pro prezenční studium
ÚČINNOST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝZKUMU ÚČINNOSTI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE MOTTO: VŠE MŮŽEME VHODNÝMI NÁSTROJI ZJISTIT DÍLČÍ TÉMATA: DRUHY ÚČINKŮ KDY JE MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ÚČINNÁ BARIÉRY PŘI PŮSOBENÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE PSYCHOLOGICKÉ METODY VÝZKUMU ÚČINNOSTI KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ VÝZKUM PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

11 1.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY REKLAMY OTÁZKY NA CVIČENÍ: Výhody a nevýhody tiskové, rozhlasové, tv, venkovní a internetové reklamy ÚKOL NA CVIČENÍ: Vyberte tv reklamní kampaň a popište v čem spatřujete prvky psychologie, vyberte a popište reklamy dvou přímých konkurentů Vyberte si inzerát v tisku a analyzujte ho z pohledu umístění, grafiky, písma, barvy, cílové skupiny, které je určen a proč Popište v čem je, je-li, rozdíl využití formy market.komunikace u spotřebního resp.průmyslového zboží PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

12 2.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM
PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY OSOBNÍHO PRODEJE OTÁZKY NA CVIČENÍ: Na čem je založen osobní prodej, uveďte typy osob.prodeje,výhody a nevýhody, popište základní aktivity OZ, popište proces osobního prodeje ÚKOL NA CVIČENÍ: Udělejte rozbor Vámi vybrané sítě obchodních zástupců a popište jejich činnost z pohledu psychologie Vyberte si prodejní akci obchodního zástupce za použití hostesek analyzujte ho z pohledu umístění, komunikace, cílové skupiny, které je určen a proč Připravte osobní prezentaci Vámi vybraného výrobku, služby a zdůvodněte z pohledu psychologie Vámi zvolené kroky PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

13 3.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM
PODPORA PRODEJE,KOMUNIKACE V MÍSTĚ PRODEJE OTÁZKY NA CVIČENÍ: Chápání podpory prodeje,popište komunikační nástroje podpory prodeje, typy podpor, hlavní nástroje podpory prodeje ÚKOL NA CVIČENÍ: Udělejte rozbor Vámi vybrané komunikace na prodejním místě,popište v čem spatřujete prvky psychologie Vyberte si jeden z nástrojů podpory prodeje na prodejním místě za použití hostesek a analyzujte ho z pohledu umístění, komunikace, cílové skupiny, které je určen a proč PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

14 4.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM
PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ OTÁZKY NA CVIČENÍ: Co je cílem této komunikace Jaké jsou fce PR oddělení a jaké jsou hlavní nástroje práce s veřejností Popište cíle a úkoly práce s veřejností z pohledu působení na různé skupiny lidí (interní, veřejné vztahy, finanční, média, marketingové PR) ÚKOL NA CVIČENÍ: Popište komunikaci s Vámi vybranou skupinou lidí a z psychologického pohledu ji vysvětlete, vycházejte z toho, že jen ve výjimečných případech je cílem změna chování, ale …? PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

15 5.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM
PŘÍMÝ MARKETING,VÝSTAVY A VELETRHY, SPONZORING A NOVÁ MÉDIA OTÁZKY NA CVIČENÍ: Jak chápete databázový marketing V čem vidíte výhodu výstav a veletrhů z pohledu působení na naše smysly Jaký je rozdíl mezi sponzoringem a ostatními nástroji market.mixu,jaký cíl má tato market.komunikace, jaké znáte typy sponzorství (událostí,vysílání,účelové,ze zálohy) Charakterizujte nová média ve vazbě na lidskou psychiku ÚKOL NA CVIČENÍ: Vyberte tištěný inzerát s přímou odpovědí a popište v čem spatřujete motivační informaci a aktivační informaci tohoto inzerátu Popište Vámi vybranou firmu (její produkt) a její prezentaci na veletrhu se zaměřením na vybranou cílovou skupinu – charakterizujte ji z pohledu geografického, demografického a hlavně psychografického (osobnost, životní styl) Vyberte českou firmu a popište její cíle marketingové komunikace sponzorství v budování povědomí, image značky a v podílu prodeje a trhu PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

16 6.CVIČENÍ PREZENČNÍ STUDIUM
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ + TEST OTÁZKY NA CVIČENÍ: Na konkrétním příkladu popište a vysvětlete co znamená integrovaná marketingová komunikace a proč se kombinuje více nástrojů a forem této komunikace Zopakování probrané látky Zodpovězení dotazů TEST: Provedení testu ve 2.hodině cvičení PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,

17 1.CVIČENÍ 2.CVIČENÍ 3.CVIČENÍ 4.CVIČENÍ
KOMBINOVANÉ STUDIUM 4 DVOUHODINOVÁ CVIČENÍ 1.CVIČENÍ PŘEDNÁŠKA 1. a 2. z PREZENČNÍHO STUDIA CVIČENÍ 1. a 2. z PREZENČNÍHO STUDIA 2.CVIČENÍ PŘEDNÁŠKA 3.a 4. z PREZENČNÍHO STUDIA CVIČENÍ 3. a 4. z PREZENČNÍHO STUDIA 3.CVIČENÍ PŘEDNÁŠKA 5.a 6. z PREZENČNÍHO STUDIA CVIČENÍ 5. z PREZENČNÍHO STUDIA 4.CVIČENÍ CVIČENÍ 6. z PREZENČNÍHO STUDIA PaedDr. Emil Hanousek, CSc.,


Stáhnout ppt "V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc"

Podobné prezentace


Reklamy Google