Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování malých firem a Franchisa. Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friends and fools), navýšení vkladů společníků,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování malých firem a Franchisa. Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friends and fools), navýšení vkladů společníků,"— Transkript prezentace:

1 Zdroje financování malých firem a Franchisa

2 Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friends and fools), navýšení vkladů společníků, přistoupení dalších společníků Sdružení Tichý společník Rizikový kapitál (Venture Capital) Bankovní úvěr Franchisa – spíše způsob jak začít Faktoring – spíše jak se dostat dříve k penězům Leasing Business angels Dotace úřadu práce Grant nebo dotovaný projekt z veřejných zdrojů (prostředky se nevrací), např. z EU fondů – operační programy, státních fondů – TAČR (Technologická agentura ČR)

3 Smlouva o sdružení podle NOZ - § 2716 Podnikatel může s jinými podnikateli sdružit prostředky ve sdružení osob za společným účelem (např. podnikání). Okruh účastníků sdružení není nijak omezen. Účastníky tedy mohou být jak FO, tak PO. Jestliže budou společníci vkládat do společnosti majetek, je nutný podepsaný soupis vkladů. Může se jednat o movitý i nemovitý majetek, peněžní prostředky… Touto smlouvou nevzniká nový podnikatelský subjekt, odpovědnost nese každý účastník společně a nerozdílně s ostatními. Jestliže smlouva neurčuje poměr podílu na zisku a na ztrátě společnosti, jsou podíly společníků stejné.

4 Zákaz konkurence: Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit nic, co má vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu. Časté je sdružení za konkrétním cílem a po jeho naplnění sdružení končí (např. sdružení k provedení určité rozsáhlejší zakázky, na kterou jeden podnikatel kapitálově nestačí). Smlouva o sdružení podle NOZ - § 2716

5 Vklad tichého společníka – vzniká tzv. Tichá společnost Tichý společník se zavazuje k vkladu (i nemovitá věc), kterým se podílí na výsledcích podnikání podnikatele, a podnikatel se zavazuje platit tichému společníkovi podíl na zisku. Tichý společník má právo nahlížet do obchodních a účetních záznamů podnikatele. Náleží mu stejnopis účetní závěrky. Ze všech právních skutečností vzniklých z podnikání je však zavázán jen podnikatel. Je-li jméno tichého společníka obsaženo ve jménu podnikatele, ručí tichý společník i za dluhy podnikatele. Tichý společník se podílí na zisku nebo na ztrátě podnikatele v ujednané výši, jinak ve výši určené vzhledem k výši jeho vkladu a zavedené praxi stran, popřípadě vzhledem k zvyklostem. O podíl tichého společníka na ztrátě se jeho vklad snižuje. Nebyla-li tichá společnost ujednána na určitou dobu, lze ji vypovědět nejpozději šest měsíců před koncem účetního období.

6 Rizikový kapitál – Venture capital Jde o přímý vstup do základního kapitálu firmy. Obvykle se venture kapitálový investor stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v zásadních rozhodnutích. Když firma neuspěje, ztrácí investor vložené prostředky. V případě úspěchu firmy může jeho menšinový podíl představovat i několikanásobné zhodnocení investice. Od obvyklého společníka se VK odlišuje svou snahou účastnit se pouze zásadních rozhodnutí firmy a ponechat běžný chod firmy na podnikateli. Na rozdíl od bank se při poskytování financí nerozhoduje podle záruk a zajištění splácení vložených prostředků, ale především podle atraktivnosti podnikatelského záměru a předpokládanou schopností jeho tvůrců úspěšně záměr realizovat. Setrvává obvykle 3 – 5 let.

7 Venture investoři se zaměřují na určitou fázi rozvoje firmy VI se mezi sebou odlišují nejen velikostí a odvětvovou orientací, ale především zaměřením na určitou fázi rozvoje firem: Předstartovní financování - jde o financování vývoje výrobku, pro který teprve v budoucnu vznikne firma. Příkladem může být poskytnutí financí podnikateli, který teprve vyvíjí prototyp výrobku. Startovní financování - finance jsou poskytovány firmě, která má připravený produkt, vedení a organizační zabezpečení prodeje a jasně vymezený trh, na který hodlá proniknout. Financování počátečního rozvoje - je to většinou firma fungující méně než tři roky, která doposud nedosáhla zisku a potřebuje další kapitál, aby mohla dál podnikat.

8 Rozvojové financování - používá se hlavně k expanzi firmy, zavedení dalšího výrobku či služby, útoku na geograficky vzdálenější trh a na náklady spojené se získáním většího množství dodatečných finančních prostředků. V Evropě je to nejčastější zaměření venture kapitálu. Financování akvizic - představuje aktivitu soukromých firem spočívající ve vzájemném skupování, přebírání vlastnických podílů pasivních akcionářů aktivními anebo rostoucí majetkové ambice managementu. Profinancování dluhů - když nastane situace, kdy se nadějné projekty dostanou do krátkodobé ztráty a zapříčiní tak kolaps cash flow, venture kapitálový investor proplácí část dluhů firmy a získává v ní majetkový podíl. Záchranný kapitál - je speciálním typem venture kapitálové investice. Management ztrátové firmy je podpořen ve své snaze o záchranu firmy.

9 Bankovní úvěr, náklady na kapitál Banky nedbají na to, aby financování podniku slibovalo vysoký zisk. Zajímá je hlavně schopnost podniku splácet dohodnutým způsobem půjčený kapitál i s úroky. Banka vyžaduje předložit např. daňová přiznání, účetní výkazy, cash flow předpokládaných peněžních toků, Byzny Plan, studii proveditelnosti atd. Je vhodné mít alespoň poslední dva roky ziskové. Jednotlivé banky mají různá kritéria, proto se nenechte odradit první zamítnutou půjčkou.

10 Náklady na cizí kapitál (CK) Cenou za používání kapitálu je úrok. Úrok roste s rostoucím rizikem věřitele – věřitel posuzuje bonitu klienta (méně výkonná firma s nejasnou budoucností, zadlužená firma, nesolventní firma….)

11 Míra zadluženosti a optimální finanční struktura vlastního a cizího kapitálu Nutno posuzovat relaci mezi vlastním a cizím kapitálem – ukazatel celkové zadluženosti – hodnotí úvěrové zatížení podniku = cizí zdroje / celková aktiva Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. Obecně se výše tohoto ukazatele: do 0,30 považuje za nízkou 0,30 až 0,50 za průměrnou 0,50 až 0,70 za vysokou nad 0,70 za rizikovou.

12 Franchisa /franšíza/ – není zdroj financování – je to návod jak začít Osvědčený model podnikání jedné firmy může jiná za určitou peněžní odměnu „okopírovat“. Předmětem franšízy pak nemusí být jen podnikatelský nápad, ale také ochranná známka, jméno nebo další obchodní a technické poradenství. Viz samostatná přednáška

13 Factoring Factoring umožňuje získat hotovost na základě postoupení pohledávek před jejich splatností. Vhodné u faktur/pohledávek do zahraničí s očekávanou dlouhou dobou splatností. Lze rychle vyrovnat okamžitý výpadek v provozním cash flow. Dodavatel prodává faktorovi (což může být banka nebo specializovaná organizace) své faktury za dodané zboží a dostává od faktora finanční zálohu, následně faktor pohledávku inkasuje, provádí vyúčtování a posílá doplatek.

14 Leasingové financování Je pronájem majetku za sjednané nájemné. Provozní leasing má krátkodobý charakter, poskytuje se servis. Finanční leasing – dlouhodobý pronájem s následnou koupí majetku, neposkytuje servis. Finanční leasing: dochází ke splácení až v průběhu životnosti/využívání leasovaného majetku. Druhá výhoda: na rozdíl od klasického úvěru se leasing vyznačuje jednoduchou dostupností, nižší administrativní náročností a variabilitou. Z hlediska ekonomického bude finanční leasing výhodný pro ty, kteří chtějí uplatnit např. náklady vozidla již v tříleté lhůtě.

15 Business Angels Business angel je investor/soukromá osoba, který využívá soukromý kapitál na financování podniků s výrazným růstovým potenciálem, aby zhodnotil svůj vklad. Oproti venture kapitálovým fondům nabízí Angel i určité odborné znalosti, orientaci v daném oboru a kontakty na strategické partnery. Investiční vstup omezen na předem stanovené období, na jehož konci investor odprodá svůj podíl. Business Angels tedy nehledají pouze nejvyšší výnos, hledají především oblast, ve které se mohou aktivně angažovat a využívat své zkušenosti a kontakty pro podporu růstu firmy, do níž investují. Jelikož se v případě Business Angels jedná o individuální investory, sdružují se často do tzv. Business Angels sítí s cílem efektivnějšího přístupu k informacím a racionálnějšímu investování kapitálu. Business Angels jsou fyzické osoby, které ve svém profesionálním životě byly či jsou úspěšnými podnikateli nebo manažery.

16 Business Angels Výhody: Mohou pomoci otevřít dveře do dalšího podnikání či k dalším investicím prostřednictvím svých kontaktů. Mohou předat cenné zkušenosti. V průběhu investice nedochází k odčerpávání volných finančních prostředků ze společnosti, neboť veškeré zisky jsou reinvestovány. Tím společnost sílí a narůstá její hodnota. Nevýhody: Za vložené prostředky požaduje protihodnotu, kterou je minoritní podíl ve firmě a odpovídající pravomoc k ovlivňování jejího chodu. Business Angels mají tendenci investovat ve svém okolí, tedy v blízkém geografickém regionu a v oblasti/zaměření blízké jeho podnikání. Předpokládá se, že v určitém, předem dohodnutém okamžiku, z firmy vystoupí.

17 Dotace na společensky účelná pracovní místa Obecně – společenský účelná pracovní místa jsou pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání (nezaměstnanými). Tímto místem je i to, kdy po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání „zaměstná sám sebe“, tedy začne podnikat. Začínající podnikatele mohou získat i více než 90 tisíc korun. O dotaci může žádat jen uchazeč o zaměstnání a podnikatelská činnost musí být jedinou jeho hlavní činností. Samostatně výdělečnou činnost je třeba vykonávat po stanovenou dobu (různé 1 – 2 roky).

18 Podpora tvorby pracovních míst u zaměstnavatelů Podporu ve formě příspěvků na mzdové náklady vynaložené na zaměstnance může dostat zaměstnavatel, který se rozhodne navýšit počet svých zaměstnanců a vytvořit nové pracovní místo a zaměstná nezaměstnaného. Podpora může být poskytována po dobu 6 – 12 měsíců ve výši vycházející z měsíčních nákladů na velehrubou mzdu zaměstnance. Finanční podpora může činit až 100 % mzdových nákladů na vytvořené nové pracovní místo, maximálně ale trojnásobek minimální mzdy měsíčně. Podpora je omezena maximální částkou 130 000,- Kč na jedno vytvořené nové pracovní místo.

19 Dotace – nevratná podpora (státní rozpočet, EU fondy), většinou se spoluúčastí firmy Schválená nová struktura 8 tématických operačních programů na období 2014-2020 (dotováno ze Strukturálních a investičních fondů EU) OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude mít čtyři věcně zaměřené prioritní osy: 1) Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace; 2) Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních firem; 3) Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin; 4) Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií;

20

21 Tzv. Norské fondy - Dohoda o Finančním mechanismu EHP a Norska (2009-2014) – naděje že budou pokračovat Na konci července 2010 byla po dvou letech vyjednávání podepsány nové dohody (programy zpožděny). ”Donor States”: Iceland, Liechtenstein and Norway. Info na stránkách MF ČR: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_norska_pravidla_implementace_63516.html Dva mechanismy: Podpora EHP http://eeagrants.org/Results-data/Results-overview/Documents/Legal-documents/Regulations-with-annexes/EEA- Grants-2009-2014 Podpora z Norska http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_norska_pravidla_implementace_63514.html Žadatelem může být každý subjekt: vládní, nevládní, soukromý, veřejný, ziskový, neziskový, ale i fyzická osoba (občan) v případě projektu vzdělávání či kulturního dědictví.

22 Franchising

23 Co je franchising Za úplatu poskytnutí vyzkoušeného podnikatelského konceptu/modelu/ značky a podpory jiným podnikatelům. Podnikatel Franchisant obdrží podnikatelské know-how a podporu při provozování obchodního konceptu do Franchisora. Do podnikání však vkládá svůj kapitál, práci a lidské zdroje.

24 Pojmy –Franchisor poskytuje právo provozovat jím vytvořený a v praxi vyzkoušený obchodní koncept a za tím účelem svěřuje jinému podnikateli své know- how a obchodní tajemství, vč. práva užívat ochrannou známku či obchodní název. –Franchisant se zavazuje daný koncept provozovat v souladu s franchisovou smlouvou, manuálem a pokyny franchisora a platit franchisorovi franchisové poplatky. –Vždy jde o vztah dvou samostatných podnikatelů. DateDate

25 Základní dokumenty franchisingu  Podrobná franchisová smlouva tvoří hlavní pilíř spolupráce franchisora a franchisanta  Franchisová smlouva je doplněna mauálem franchisora, který obsahuje provozní pravidla pro daný obchodní koncept (provozní příručka)  doprovodné dokumenty: dohoda o mlčenlivosti!!!, záruky/zajištění  master-franchisová smlouva:  tři subjekty master-franchisor / master-franchisant / franchisanti  master-franchisor, vlastnící samotný koncept franchisy a mající registrované příslušné ochranné známky atd., uzavírá master- franchisovou smlouvu s master-franchisantem, který je dále oprávněn uzavírat „běžné“ franchisové smlouvy s jednotlivými franchisanty. DateDate

26 Franchising je dohoda o partnerství - když se daří jednomu, tak i druhém Franchisor nejprve vyvinul vlastní model/koncept podnikání, ověřil na sobě zda funguje a pak tento koncept mohl prodávat Franchisor tak nemusí budovat vlastní pobočky a levně expanduje Franchisor může pomoci s vlastní investicí franchisanta (např. Bageterie – franchisant musí mít alespoň 40 % vlastní investice a zbytek splácí (franchisant poskytne úvěr) Fr-or má právo nahlížet do účetnictví fr-anata Fr-or neurčuje ceny fr-antovi, pouze doporučuje Fr-ant je vázaný na odběry zboží – max z 80%

27 Právní úprava  Neexistuje zákon o franchisingu či výslovná úprava franchisové smlouvy jako smluvního typu  Franchisový vztah je závazkovým vztahem dle občanského zákoníku - zákon č. 89/2012 Sb. (obchodněprávní vztah, ustanovení o vztazích mezi podnikateli)  Franchisová smlouva je tzv. smlouva nepojmenovaná (neexistuje jako smluvní typ upravený zákonem) – prolínají se v ní prvky jiných smluv (kupní, licenční, o obchodním zastoupení atd.)  Registrační povinnost ve vztahu k franchisingové společnosti neexistuje DateDate

28 Vyjednávání podnikatele s franchisorem  Vzájemná Informační povinnost – obě strany musí sdělit všechny skutkové a právní okolnosti o nichž ví a nebo vědět musí  Povinnost neuvést druhou smluvní stranu v omyl - – omyl o rozhodující okolnosti: Jedná-li někdo v omylu o rozhodující okolnosti a byl-li v omyl uveden druhou stranou, je právní jednání neplatné. – omyl o vedlejší okolnosti: Jedná-li se o vedlejší okolnost, je právní jednání platné, ale strana uvedená v omyl má právo na náhradu škody – omyl vyvolaný lstí:  Předsmluvní odpovědnost – zákaz jednat jen „na oko“  Povinnost mlčenlivosti - povinnost ochrany důvěrných informací DateDate

29 Novinky z českého franchisového trhu

30 Pobočková síť fr. konceptů v letech 2010 - 2013

31 České a zahraniční franchisové systémy v Česku v letech 2010 - 2013

32 Nej výhoda F Zavedená značka (67 % zákazníků se rozhoduje podle značky) 95 % nově vzniklých podnikatelských subjektů do 2 let končí 85 % Franchisantů po 2 letech funguje

33 Rady Franchisora Z úspěchu „se nezbláznit“ V době kdy jsem na vrcholu musím vytvářet rezervy na „horší časy“ V době ekonomické deprese lidé šetří na dražších službách, ale na druhé straně jde nahoru např. prodej vín (pijí doma) nebo „domácí mazlíčci“ nebo hobby nářadí. Současně jsou nízké úroky z úvěru. Byznys mě musí těšit Rozhodující je osobnost podnikatele, jaký má „drive“ (viz také Byznys angels) Pěstovat vztahy v byznyse

34 Kde hledat franchisy a franchisanty? Portál Franchising.cz

35 Co obsahuje? a) franchisor prezentuje BP z již fungující části franchisové sítě b) budoucí franchisant srovnává své možnosti na základě předloženého BP se svými možnostmi a zkušenostmi… na základě BP odhaduje svůj úspěch c) sestavení speciálního BP pro konkrétního franchisanta je podkladem pro banku, investora, … a) franchisor prezentuje BP z již fungující části franchisové sítě b) budoucí franchisant srovnává své možnosti na základě předloženého BP se svými možnostmi a zkušenostmi… na základě BP odhaduje svůj úspěch c) sestavení speciálního BP pro konkrétního franchisanta je podkladem pro banku, investora, … Význam Business Planu pro franchisora/ franchisanta

36 2. Česká asociace franchisingu – úkoly a cíle  Sdružuje podnikatelské subjekty působící v oblasti franchisingu informuje laickou i odbornou veřejnost o podstatě a významu franchisingu  Propaguje, vzdělává a popularizuje franchising, spolupracuje s médii  Podpora při „exportu“ a „importu“ franchisových systémů, spolupráce s ambasádami a komorami

37 Čemu se věnuje podpora franšízových poboček: -Nastavení správného provozu poboček -Finanční management -Nábor personálu poboček a jejich udržení -Produktivita zaměstnanců -Marketing -Ocenění a uznání -Strategie růstu

38 FRANCHISING FORUM 2014 Franchisa Náš grunt - Vzdělávání franchisantů farmářských prodejen

39 první koncept kamenných prodejen farmářských potravin v ČR zaměření na kvalitní potraviny českého původu 31 prodejen po celé ČR – krajská a okresní města – 5 vlastních prodejen – 26 franšíz plán 50 prodejen do 2 let Náš grunt

40 Naše prodejny Mapa prodejen

41 blízké prodejny „v ulici“ zajímavé lokální produkty záruka kvality atmosféra prodejny úzký kontakt zákazníka s personálem Odpověď na potřeby dnešního zákazníka Na čem stavíme

42 Vzdělávání je nezbytná součást franšízy Jedna ze základních služeb franšízora Prodavači musí znát svoje produkty Ve franšíze se učí prodavač o tom co prodává, jak se prodává, jak uspořádat zboží, jak ho zabalit, jak uklidit Ve franšíze se učí prodavač o tom co prodává, jak se prodává, jak uspořádat zboží, jak ho zabalit, jak uklidit Grunt odveze prodavače do farem, aby viděli v reálu výrobce zboží – farmáře Dále průběžné vzdělávání, tréninky a přezkušování Vzdělávání

43 Proč ANO franchisingu? Ekonomika www.ad-vise.cz 95 % nově vzniklých byznysů končí do 2 let 85 % franchisantů funguje i po 2 letech V západních zemích vznikne 75 % nových pracovních míst ve firmách s méně než 20 zaměstnanci

44 Proč ANO franchisingu? Značka www.ad-vise.cz 67% nákupních rozhodnutí zákazníků je založeno na značce Mezi nejhodnotnějšími značkami světa figurují franchisové systémy

45 Proč ANO franchisingu? www.ad-vise.cz Za posledních 10 let – zdvojnásobení počtu franchisových systémů Zajímavost: Růst bez vlivu ekonomického cyklu Zdroj: ČAF, Profit system

46 Plusy a mínusy franchisingu www.ad-vise.cz Prověřený produkt Značka Marketing Know-how v řízení Ad. Franchisa nt Franchiso r Omezené rozhodování - produkt - smlouva - manuál - příručka Placení poplatků – pomalejší návratnost Zvýšená kontrola Méně nákladná expanze Rychlejší budování značky Franchisant je podnikatel Iniciativa franchisantů Možnost poškození značky Franch. Franchisant není zaměstnanec Touha Franch. po osamostatnění

47 Proč u nás ale není franšíza tak rozšířená jako v zahraničí Dnes je již nabídka franšízových konceptů široká. Rozšíření brání naše česká mentalita - myslíme si, že věci umíme dělat lépe. Franšíza ale vyžaduje respekt k pravidlům a to se nám příliš nelíbí. Malé povědomí o fungování franšízy. Většině z nás se při vyslovení pojmu franšíza vybaví pouze fastfood. Přitom konceptů je mnohem více. Třeba i prodej léků nebo finanční služby.

48 Význam franšízy především pro MSP Zjednodušuje vstup na trh. Snižuje riziko neúspěchu díky tomu, že využívá zavedenou značku, kterou mají zákazníci v povědomí a na kterou si trh již zvykl. Výhodu franšízant pocítí při styku s dodavateli. V rámci franšízové skupiny totiž zesílí jeho vyjednávací pozice. Umožní mu tak nákupy za nižší ceny s lepšími podmínkami, které by bez podpory velkého partnera nevybojoval. MSP pod ochranou franšízové firmy mohou lépe konkurovat větším firmám. Podnikatel nemusí řešit koncepci podnikání a strategii, neboť ty přebírá od franchisora.

49 Nevýhody franšízy Licenční smlouva přesně vymezuje povinnosti. Franšízor tak může jen stěží nebo vůbec uplatnit svoje inovativní myšlenky a postupy. Poplatky, které následně franšizant odvádí franšizorovi za využívání licence, dosahují jedno- až patnáctiprocentní výše z obratu. Franchisingové smlouvy se uzavírají v rozmezí na dva až dvacet let, přičemž se nejčastěji objevují střednědobé kontrakty s pětiletou dobou trvání. Ty jsou pak většinou vybaveny opcí nebo možností jejich prodloužení. Vstupní investice, kterou musí budoucí franchisant uskutečnit, se pohybuje od deseti tisíc až po patnáct milionů korun. Většina F není ochotna o sobě uvádět údaje o obratech nebo výši poplatků; řada z nich není ochotna uvést ani délku trvání franchisové smlouvy.

50 Ukázky Franchis Fast food – USA Hledají franchisanty v ČR Popular restaurant with classic American atmosphere typical for 1950s. Zpívající obsluha

51 Fuddruckers Restaurant Fuddruckers is famous for high quality, i vega burgry, and farm-fresh produce.

52 AMERICA’S DINER IS ALWAYS OPEN

53 The Ultimate Ice Cream Experience! Did you know our ice cream is made fresh every day in every store? It’s true! Churned from the finest ingredients and mixed with your choice of candy, cakes, fruits or nuts on a frozen granite stone we proudly serve the best tasting, made-to- order ice cream you’ve ever had.


Stáhnout ppt "Zdroje financování malých firem a Franchisa. Kapitálové zdroje: Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friends and fools), navýšení vkladů společníků,"

Podobné prezentace


Reklamy Google