Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdroje financování malých firem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdroje financování malých firem"— Transkript prezentace:

1 Zdroje financování malých firem

2 Možnost financování ze zdrojů:
Přátelé, rodina (tzv. „tři F“ – Family, friend and fools). Rizikový kapitál (Venture Capital) Bankovní úvěr Leasing Faktoring Business angels Dotace úřadu práce Grant nebo dotovaný projekt z veřejných zdrojů (prostředky se nevrací), např. z EU fondů – operační programy, státní fondů

3 Fondy rizikového kapitálu
Podstatou investování do podniku formou rizikového kapitálu je přímý vstup do základního jmění firmy. Obvykle se venture kapitálový investor stává menšinovým podílníkem na firmě s právem veta v některých zásadních rozhodnutích. Když firma neuspěje, pak ztrácí vložené prostředky. V případě úspěchu firmy může jeho menšinový podíl představovat i několikanásobné zhodnocení investice. Venture kapitálový investor však vydělá pouze tehdy, když vydělá i tvůrce podnikatelského záměru (podnikatel). Od obvyklého spolupodílníka na firmě se venture kapitál odlišuje svou snahou účastnit se pouze na přijímání zásadních rozhodnutí firmy a ponechat běžný chod firmy na tvůrcích podnikatelského záměru. Na rozdíl od bank se při poskytování financí nerozhoduje podle záruk a zajištění splácení vložených prostředků, ale především podle atraktivnosti podnikatelského záměru a předpokládanou schopností jeho tvůrců úspěšně záměr realizovat Setrvává obvykle 3 – 5 let.

4 Bankovní úvěr Banky nedbají na to, aby financování vašeho podniku slibovalo vysoký zisk. Zajímá je pouze schopnost podniku splácet dohodnutým způsobem vložený kapitál i s úroky. Banka vyžaduje daňová přiznání, účetní výkazy, cash flow předpokládaných peněžních toků Je vhodné mít alespoň poslední dva roky ziskové Jednotlivé banky mají různá kritéria, proto se nenechte odradit první zamítnutou půjčkou

5 Náklady na cizí kapitál (CK)
Cenou za používání kapitálu je úrok Úrok roste s rostoucím rizikem věřitele – méně výkonná firma s nejasnou budoucností, již zadlužená firma, úvěr s delší dobou splatnosti Skutečné úrokové náklady se snižují působením tzv. daňového štítu. Cena vlastního kapitálu je obvykle vyšší než cena kapitálu cizího (platí spíše pro a.s.).

6 Druh kapitálu a riziko pro podnik (platí spíše pro a.s.)
Vlastní kapitál je nejméně riskantním a je nejbezpečnějším zdrojem financování. Nevyžaduje splacení, nevyžaduje stálé úrokové platby bez ohledu na dosažený zisk. Za to vše však platí nejvyšší cenu. Požadovaná procentní výnosnost vlastního kapitálu (dividendy) je vyšší než úroky z úvěru. Rozdílné zdanění úroků a dividend ovlivňuje rovněž atraktivnost obou forem financování. Úrokové splátky jsou daňově uznatelné a tedy odečitatelné, zatímco dividendy tuto možnost nemají (naopak jsou zdaněny srážkovou daní 15 % při výplatě akcionáři). Dopadem této skutečnosti je snížení efektivních nákladů cizího kapitálu – daňový štít.

7 Míra zadluženosti a optimální finanční struktura
Nutno posuzovat relaci mezi vlastním a cizím kapitálem – ukazatel celkové zadluženosti – hodnotí úvěrové zatížení podniku = cizí zdroje / celková aktiva Jestliže je však ukazatel zadluženosti vyšší jak 50%, věřitelé vždy váhají s poskytnutím úvěru a zpravidla žádají vyšší úrok. V zahraničí se výše tohoto ukazatele: do 0,30 považuje za nízkou 0,30 až 0,50 za průměrnou 0,50 až 0,70 za vysokou nad 0,70 za rizikovou. Míra zadluženosti vlastního kapitálu = cizí zdroje / vlastní kapitál

8 Leasingové financování
Pronájem majetku za sjednané nájemné. Provozní leasing má krátkodobý charakter, poskytuje se servis. Finanční leasing – dlouhodobý, neposkytuje servis. Prodej a zpětný pronájem – při platebních potížích. Leasingová platba je kalkulovaná tak, aby stačila na úhradu odpisů pronajatého majetku, služeb (pokud jsou poskytovány (servis)) a přinesla požadovanou míru výnosnosti.

9 Finanční leasing s následnou koupí
Je daňově účinný jak na straně poskytovatele i příjemce leasingu. Aby byly výdaje finančního leasingu daňově uznatelné, musí být doba trvání leasingové smlouvy delší než 20% stanovené doby odpisování předmětu leasingu. Nejkratší lhůta je tři roky, u nemovitosti pak osm let. Po dobu trvání leasingové smlouvy je předmět zařazen v majetku poskytovatele, který jej odepisuje, přičemž může využít tzv. leasingových odpisů. Pro daňovou uznatelnost výdajů u příjemce platí podmínka, že kupní cena předmětu po ukončení doby leasingu není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by věc měla při rovnoměrném odepisování k datu prodeje. Finanční leasing je daňově výhodný pro poskytovatele i příjemce leasingu, neboť vstupní cenu předmětu lze zahrnout do daňově účinných výdajů za dobu podstatně kratší než při přímém nákupu. Zdroj:

10 Business angels Majetné osoby, které obvykle investují do slibných firem v počáteční fázi podnikání a na oplátku získávají vlastnický podíl této firmy. Business angel je soukromá osoba, která pro finanční prostředky sahá do vlastní kapsy, a proto lze předpokládat, že jejich angažovanost ve firmě bude mnohem intenzivnější Výhody: Mohou pomoci otevřít dveře do dalšího podnikání či k dalším investicím prostřednictvím svých kontaktů Mohou předat cenné zkušenosti V průběhu investice nedochází k odčerpávání volných finančních prostředků ze společnosti, neboť veškeré zisky jsou reinvestovány. Tím společnost sílí a narůstá její hodnota Nevýhody: Za vložené prostředky požaduje protihodnotu, kterou je minoritní podíl ve firmě a odpovídající pravomoc k ovlivňování jejího chodu Business Angels mají tendenci investovat ve svém okolí, tedy v blízkém geografickém regionu Předpokládá se, že v určitém, předem dohodnutém okamžiku, z firmy vystoupí

11 Factoring Factoring umožňuje získat hotovost na základě postoupení pohledávek před jejich splatností. Vhodné u faktur/pohledávek do zahraničí s očekávanou dlouhou dobou splatnosti. Lze rychle vyrovnat okamžitý výpadek v provozním cash flow. Dodavatel prodává faktorovi (což může být banka nebo specializovaná organizace) své faktury za dodané zboží a dostává od faktora finanční zálohu, následně faktor pohledávku inkasuje, provádí vyúčtování a posílá doplatek.

12 Dotace na společensky účelná pracovní místa
Jsou pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání (nezaměstnanými). Tímto místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti - podnikání. Na společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek. Výše příspěvku může maximálně činit šestinásobek průměrné mzdy. Začínající podnikatele mohou získat i více než 90 tisíc korun. O dotaci může žádat jen uchazeč o zaměstnání, který je v době podání žádosti veden jako uchazeč o zaměstnání a podnikatelská činnost musí být jedinou hlavní činností, samostatně výdělečnou činnost je třeba vykonávat po stanovenou dobu (různé 1 – 2 roky. 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti § 113 Společensky účelná pracovní místa

13 Podpora tvorby pracovních míst u zaměstnavatelů
Podporu ve formě příspěvků na mzdové náklady vynaložené na zaměstnance může dostat zaměstnavatel, který se rozhodne navýšit počet svých zaměstnanců a vytvořit nové pracovní místo Podpora může být poskytována po dobu 6 – 12 měsíců ve výši vycházející z měsíčních nákladů na velehrubou mzdu zaměstnance. Finanční podpora může činit až 100 % mzdových nákladů na vytvořené nové pracovní místo, maximálně ale trojnásobek minimální mzdy měsíčně. Podpora je omezena maximální částkou 130 000,- Kč na jedno vytvořené nové pracovní místo.


Stáhnout ppt "Zdroje financování malých firem"

Podobné prezentace


Reklamy Google