Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavel PETR KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavel PETR KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Pavel PETR KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO
Občanské právo Mgr. Pavel PETR KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO

2 www. stránky

3 Soukromé právo Soukromoprávní metoda regulace Rovné postavení subjektů
Občanské právo tvoří základní stavební kámen soukromého práva Občanské právo se dělí na: Hmotné (právo vlastnické, obligační, právo duševního vlastnictví) Procesní (především ochrana soukromých práv (nejen občanskoprávních))

4 Občanské právo hmotné Upravuje majetkoprávní vztahy F.O. a P.O.
Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Včetně práva na ochranu osob

5 Občanské právo Soukromé právo (Ius privatum)
PUBLICUM IUS AD STAATUM REI ROMANAE SPECTAT, IUS PRIVATUM UTILITATEM SINGULORUM PERTINET (Ulpianus) Občanskoprávní metoda regulace = „v občanskoprávních mají účastníci rovné postavení“ včetně státu! Žádný nemůže druhému jednostranně určovat povinnosti Výsledky duševní tvořivé činnosti  zvláštní zákony – Autorský zákon, zákon o vynálezech atd.

6 Vývoj pramenů Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch
Všeobecný zákoník občanský (1811) Platil až do 1950 Trializmus práva u nás 1918 Právnická dvouletka 1951 – střední kodex – vydělilo se rodinné právo 1960 – nová Ústava 1964 nový občanský zákoník zákon 40/1964 Sb. Novela 509/1991 Sb.

7 Zásady občanského (soukromého práva)
Vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno (vyplývá z LZPS čl. 2/3) Zásada autonomie vůle (zda, s kým, o čem, jak) v závazkovém právu – smluvní svoboda Vigilantibus iura scripta sunt Bdělým náležejí práva Jistota soukromoprávního obratu Lex retro non agit (zákon nepůsobí zpětně) trvalost pr.vztahů Ochrana práv třetích osob Ochrana dobré víry (bona fides) presumpce poctivosti Nedotknutelnost vlastnictví Pacta sunt servanda Zákazu zneužití práv (vlastnictví nesmí být zneužito) Soulad s dobrými mravy Zásada prevence

8 Občanskoprávní skutečnosti
Skutečnosti subjektivní (na vůli závislé) Skutečnosti objektivní (na vůli nezávislé) V souladu s právem V rozporu s právem Hlavně právní úkony a právní události Členění dle nutnosti důkazu Skutečnosti dokázané (předložení listiny) Skutečnosti známé „notoriety“ Obecně známé – po, út, st… Úředně známe – Iura novit curia Skutečnosti presumované (předpokládané) – Domněnky Vyvratitelné (platí dokud není dokud není zjištěn opak tzv. důkaz opaku) např. presumpce zavinění Nevyvratitelné (důkaz opaku se nepřipouští – uvozováno: „platí,že…aj.“ Fikce (konstruují skutečnost, která nemá oporu v realitě)

9 Právní úkon Projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu (§ 34) Následky vadných právních úkonů Nicotnost ( non negotium) – pouze budí zdání právního úkonu Neplatnost (negotium nullum) – vznikl, ale trpí vadou a) Absolutní neplatnost – závažná vada - § 39 – nastává ex lege např.: rozpor s dobrými mravy, nedostatek vážnosti vůle atd. b) Relativní neplatnost – vznikl, je platný, až do doby než je neplatnost namítnuta - § 40 - pouze na návrh – lze konvalidovat (tj. zhojení právní vady) promlčuje se ve lhůtě 3 let od vzniku Odporovatelnost (relativní bezúčinnost) – možnost domáhat se neúčinnosti právního úkonu vůči konkrétní osobě – snaha poškozovat věřitele apod.

10 Osoby Fyzické Právnické

11 Fyzické osoby Lidé Způsobilost k právům a povinnostem
Vzniká narozením (živé dítě) Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí za mrtvou i pokud nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije) Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) Zletilost se nabývá dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

12 Právnické osoby Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.) Účelová sdružení majetku (nadace, fondy) Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!) Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj) Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo) Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku – vznikají až zápisem do něj) Musí mít název, sídlo Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!) Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.) Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé) Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu

13 Pojmy Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby Osoby blízké – příbuzný v řadě přímé (předek i potomek), sourozenec (plnorodí i neplnorodí), manžel a partner, osvojitel a osvojenec; jiné osoby v poměru rodinném a obdobném (pěstoun, druh), pokud by újmu, kterou utrpí jedna považují za újmu vlastní

14 Věci Nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (technická stavební záležitost, která se posuzuje po stránce právní) Movité – všechny ostatní Poznámky Stavba není součástí pozemku opak zásady SUPERFICIES SOLO CEDIT (Stavba ustupuje pozemku (je jeho součástí)) Součást věci je vše co k ní dle povahy náleží a nelze oddělit bez znehodnocení (přístavba rodinného domku, rybník) Příslušenství – samostatné věci, patřící vlastníku věci hlavní – jsou určeny, aby byly využívány trvale s věci hlavní (vedlejší místnosti bytu, úroky, poplatek z prodlení aj.)

15 Čas Velmi významná právní skutečnost Doba x lhůta
Promlčení (obecně tříletá ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé) Prekluze

16 Věcná práva Vlastnické právo Držba Práva k cizím věcem (věcná břemena)
Zástavní právo Zadržovací právo

17 Vlastnické právo Ius utendi, fruendi et disponendi
Právo absolutní – erga omnes Věcné právo Pojmovým znakem tzv. držba Animus possidendi – corporalis possesio (divoké prase/Hausman) Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje Elasticita vlastnického práva Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii) Zásada nedotknutelnosti vlastnictví Nabývání Movité věci – kupní, darovací, dědění atd. Tradice = předání věci Nemovité – smluvně, jde-li o věc evidovanou v KN, pak zápisem

18 Spoluvlastnictví Podílové
Jedno vlastnictví a k němu podíly-vyjadřuje míru, jakou se účastní na právech a povinnostech (stejné, event. Jiné (ve zlomku, procenta apod.) Společné jmění manželů Může vzniknout jen mezi manžely (nikoliv druh-družka, event. registrovaní partneři)

19 Společné jmění manželů

20 Společné jmění manželů
Nahradilo bezpodílové spoluvlastnictví Lze zúžit i omezit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu – předmanželské smlouvy (dikce muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství)

21 Věcná břemena Omezení vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného Omezení – strpět, zdržet se, něco konat A) in rem – spojeno s určitou nemovitostí B) in personam – spojeno s určitou osobou

22 Závazkový právní vztah - závazky
Vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) a dlužníkovi povinnost splnit závazek Relativní právo Inter partes Kupní smlouva, darovací smlouva Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura Obligace je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom někomu, v souladu s právem našeho státu, poskytli plnění Obligace

23 Závazky právo na plnění povinnost => dluh

24 Závazky vznik Právní úkony zejm. smlouvy zákonem upravené (smluvní typy), ale i neupravené tzv. inomináty Způsobené škody (náhrada škody) Bezdůvodné obohacení Jiné skutečnosti (např. odpovědnost za vady, nález věci, rozhodnutí soudu aj.)

25 Smlouvy Dvoustranný právní úkon

26 Zajištění a zánik závazků
Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy Uznání dluhu aj. Zánik Splnění Dohoda Nemožnost plnění Uplynutí doby Smrt dlužníka nebo věřitele (zanikají jen práva vázána na osobu jinak nezanikají) Započtení Výpověď Neuplatnění práva - prekluze Splynutí Narovnání – úprava sporných práv – nový závazek

27 Smluvní typy Kupní smlouva Darovací smlouva Smlouva o dílo
Smlouva o půjčce Nájemní smlouva Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě Smlouva o sdružení aj. (§§ k)

28 Dědění Právní skutečnost – smrt
Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. Prohlášení za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce Dva delační důvody – závěť a zákon Zvláštní způsob nabytí - odúmrť Semel heres semper heres

29 Dědění Odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dny, kdy byl soudem obeznámen Nedědí – ten, kdo se dopustil TČ proti zůstaviteli (a jiným osobám); nebo zavrženíhodným způsobem jednal proti projevu poslední vůle – pokud mu to zůstavitel neodpustil Lze vydědit –potomka §469a

30 Dědění ze zákona Dědické skupiny (Family Tree)
1. děti a manžel (muž i žena), partner 2. manžel, rodiče, partner a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok 3. sourozenci a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok 4. prarodiče, pokud ne prarodiče tety, strýcové Pokud nikdo pak stát – jako tzv.odúmrť

31 Dědění ze závěti Závěť – jednostranný úkon mortis causa
Pořízení s celým, event. s části dědictví Přednost před zákonem formou notářského zápisu vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci Vždy musí být datum – jinak neplatná!

32 Občanské právo procesní
Jde o činnost, resp. postup soudu, procesních stran a dalších subjektů zúčastněných na řízení, jehož cílem je poskytnutí ochrany subjektivním právům a zákonem chráněných zájmům. (rozuměj soukromoprávním – občanské, pracovní, rodinné, obchodní, autorské aj. V rámci občanského soudního řízení lze diferencovat řízení nalézací (sporné (reparační fce; deklaratorní rozhodnutí) a nesporné(preventivní fce; konstitutivní rozhodnutí) a řízení exekuční.

33 Pojmy Pravomoc – souhrn práv a povinností, které zákon přiznává soudům (spory občan, rodina, obchod, prac. aj.) Dělená pravomoc - pokud soudnímu řízení předcházelo řízení u jiného orgánu (např. správního) Spor o pravomoc – kompetenční konflikt Příslušnost – okruh působnosti mezi soudy navzájem Věcná (zpravidla okresní nestanoví-li o.s.ř. jinak např. ochrana osobnosti, obchodní spory aj), funkční (kam podat odvolání, dovolání (nadřízený soud), místní (soud v místě bydliště žalovaného; sídlo právnické osoby) Delegace – nutná vhodná odnětí věci příslušnému soudu a přidělení jinému soudu téhož stupně Atrakce – odnětí věci příslušnému soudu a přikázání soudu vyšší instance Přesně formulovaný návrh se nazývá žalobní petit

34 Rozhodnutí Rozsudek, usnesení, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz Rozsudek Vydává se jménem republiky, včetně označení České republiky Označení soudu, soudce, označení stran a dalších skutečností Výrok (enunciát) tj. soud rozhodl t a k t o : Odůvodnění, co soud k vydání rozhodnutí vedlo /jaké věci zjistil, čím dokazoval, právní posouzení/ Poučení o možnosti podat opravný prostředek Den a místo vyhlášení

35 Rozsudek

36 Soudy

37 Právní moc Právní moci nabývá rozhodnutí okamžikem, kdy proti němu není možné uplatnit řádný opravný prostředek Nezbytné je řádné doručení rozhodnutí Pak je po uplynutí lhůty (zpravidla 15 denní)

38 Opravné prostředky Dělí se na řádné a mimořádné Řádné
Jen proti rozhodnutí orgánu prvního stupně /okresní, resp. krajský soud/, které není v právní moci Odvolání; rozhoduje soud vyšší instance, jen výjimečně dovolena Autoremedura; odkládá se vykonatelnost rozhodnutí Mimořádné Jen pravomocné rozhodnutí druho-instančního soudu Dovolání podává se k Nejvyššímu soudu ČR Žaloba na obnovu řízení – pravomocné rozhodnutí prvo i druho instančního soudu (nedostatky ve skutkových zjištěních) výjimka např. rozvod manželství napadnout nelze) Žaloba pro zmatečnost – zmatky v řízení /procesní vady např. nepříslušný soud aj./ proti rozhodnutí, kterým řízení skončilo


Stáhnout ppt "Mgr. Pavel PETR KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO"

Podobné prezentace


Reklamy Google