Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Pavel PETR, LL.M. KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Pavel PETR, LL.M. KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Pavel PETR, LL.M. KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO
Občanské právo Mgr. Pavel PETR, LL.M. KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO

2 Věci Nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (technická stavební záležitost, která se posuzuje po stránce právní) Movité – všechny ostatní Poznámky Stavba není součástí pozemku opak zásady SUPERFICIES SOLO CEDIT (Stavba ustupuje pozemku (je jeho součástí)) Součást věci je vše co k ní dle povahy náleží a nelze oddělit bez znehodnocení (přístavba rodinného domku, rybník) Příslušenství – samostatné věci, patřící vlastníku věci hlavní – jsou určeny, aby byly využívány trvale s věci hlavní (vedlejší místnosti bytu, úroky, poplatek z prodlení aj.)

3 Čas Velmi významná právní skutečnost Doba x lhůta
Promlčení (obecně tříletá ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé) Prekluze

4 Věcná práva Vlastnické právo Držba Práva k cizím věcem (věcná břemena)
Zástavní právo Zadržovací právo

5 Vlastnické právo Ius utendi, fruendi et disponendi
Právo absolutní – erga omnes Věcné právo Pojmovým znakem tzv. držba Animus possidendi – corporalis possesio (divoké prase/Hausman) Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje Elasticita vlastnického práva Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii) Zásada nedotknutelnosti vlastnictví Nabývání Movité věci – kupní, darovací, dědění atd. Tradice = předání věci Nemovité – smluvně, jde-li o věc evidovanou v KN, pak zápisem

6 Spoluvlastnictví Podílové
Jedno vlastnictví a k němu podíly-vyjadřuje míru, jakou se účastní na právech a povinnostech (stejné, event. Jiné (ve zlomku, procenta apod.) Společné jmění manželů Může vzniknout jen mezi manžely (nikoliv druh-družka, event. registrovaní partneři)

7 Společné jmění manželů

8 Věcná břemena Omezení vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného Omezení – strpět, zdržet se, něco konat A) in rem – spojeno s určitou nemovitostí B) in personam – spojeno s určitou osobou

9 Závazkový právní vztah - závazky
Vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) a dlužníkovi povinnost splnit závazek Relativní právo Inter partes Kupní smlouva, darovací smlouva Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura Obligace je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom někomu, v souladu s právem našeho státu, poskytli plnění Obligace

10 Závazky právo na plnění povinnost => dluh

11 Závazky vznik Právní úkony zejm. smlouvy zákonem upravené (smluvní typy), ale i neupravené tzv. inomináty Způsobené škody (náhrada škody) Bezdůvodné obohacení Jiné skutečnosti (např. odpovědnost za vady, nález věci, rozhodnutí soudu aj.)

12 Smlouvy Dvoustranný právní úkon

13 Zajištění a zánik závazků
Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy Uznání dluhu aj. Zánik Splnění Dohoda Nemožnost plnění Uplynutí doby Smrt dlužníka nebo věřitele (zanikají jen práva vázána na osobu jinak nezanikají) Započtení Výpověď Neuplatnění práva - prekluze Splynutí Narovnání – úprava sporných práv – nový závazek

14 Smluvní typy Kupní smlouva Darovací smlouva Smlouva o dílo
Smlouva o půjčce Nájemní smlouva Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě Smlouva o sdružení aj. (§§ k)

15 Občanské právo procesní
Jde o činnost, resp. postup soudu, procesních stran a dalších subjektů zúčastněných na řízení, jehož cílem je poskytnutí ochrany subjektivním právům a zákonem chráněných zájmům. (rozuměj soukromoprávním – občanské, pracovní, rodinné, obchodní, autorské aj. V rámci občanského soudního řízení lze diferencovat řízení nalézací (sporné (reparační fce; deklaratorní rozhodnutí) a nesporné(preventivní fce; konstitutivní rozhodnutí) a řízení exekuční.

16 Pojmy Pravomoc – souhrn práv a povinností, které zákon přiznává soudům (spory občan, rodina, obchod, prac. aj.) Dělená pravomoc - pokud soudnímu řízení předcházelo řízení u jiného orgánu (např. správního) Spor o pravomoc – kompetenční konflikt Příslušnost – okruh působnosti mezi soudy stejného stupně navzájem Věcná (zpravidla okresní nestanoví-li o.s.ř. jinak např. ochrana osobnosti, obchodní spory aj), funkční (kam podat odvolání, dovolání (nadřízený soud), místní (soud v místě bydliště žalovaného; sídlo právnické osoby) Delegace – nutná nebo vhodná odnětí věci příslušnému soudu a přidělení jinému soudu téhož stupně Atrakce – odnětí věci příslušnému soudu a přikázání soudu vyšší instance Přesně formulovaný návrh se nazývá žalobní petit

17 Rozhodnutí Rozsudek, usnesení, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz Rozsudek Vydává se jménem republiky, včetně označení České republiky Označení soudu, soudce, označení stran a dalších skutečností Výrok (enunciát) tj. soud rozhodl t a k t o : Odůvodnění, co soud k vydání rozhodnutí vedlo /jaké věci zjistil, čím dokazoval, právní posouzení/ Poučení o možnosti podat opravný prostředek Den a místo vyhlášení

18 Rozsudek

19 Soudy

20 Právní moc Právní moci nabývá rozhodnutí okamžikem, kdy proti němu není možné uplatnit řádný opravný prostředek Nezbytné je řádné doručení rozhodnutí Pak je po uplynutí lhůty (zpravidla 15 denní)

21 Opravné prostředky Dělí se na řádné a mimořádné Řádné
Jen proti rozhodnutí orgánu prvního stupně /okresní, resp. krajský soud/, které není v právní moci Odvolání; rozhoduje soud vyšší instance, jen výjimečně dovolena Autoremedura; odkládá se vykonatelnost rozhodnutí Mimořádné Jen pravomocné rozhodnutí druho-instančního soudu Dovolání podává se k Nejvyššímu soudu ČR Žaloba na obnovu řízení – pravomocné rozhodnutí prvo i druho instančního soudu (nedostatky ve skutkových zjištěních) výjimka např. rozvod manželství napadnout nelze) Žaloba pro zmatečnost – zmatky v řízení /procesní vady např. nepříslušný soud aj./ proti rozhodnutí, kterým řízení skončilo


Stáhnout ppt "Mgr. Pavel PETR, LL.M. KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD VŠB-TUO"

Podobné prezentace


Reklamy Google