Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva Občanské právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva Občanské právo"— Transkript prezentace:

1 Základy práva Občanské právo
Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Občanské právo Upravuje majetkoprávní vztahy F.O. a P.O.
Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Včetně práva na ochranu osob

3 Občanské právo Soukromé právo (Ius privatum)
PUBLICUM IUS AD STAATUM REI ROMANAE SPECTAT, IUS PRIVATUM UTILITATEM SINGULORUM PERTINET (Ulpianus) Občanskoprávní metoda regulace = „v občanskoprávních mají účastníci rovné postavení“ včetně státu! Žádný nemůže druhému jednostranně určovat povinnosti Výsledky duševní tvořivé činnosti  zvláštní zákony – Autorský zákon, zákon o vynálezech atd.

4 Vývoj pramenů Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch
Všeobecný zákoník občanský (1811) Platil až do 1950 Trializmus práva u nás 1918 Právnická dvouletka 1951 – střední kodex – vydělilo se rodinné právo 1960 – nová Ústava 1964 nový občanský zákoník zákon 40/1964 Sb. Novela 509/1991 Sb.

5 Zásady občanského (soukromého práva)
Vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno Zásada autonomie vůle (zda, s kým, o čem, jak) v závazkovém právu – smluvní svoboda Vigilantibus iura scripta sunt Jistota soukromoprávního obratu Lex retro non agit (zákon nepůsobí zpětně) Ochrana práv třetích osob Ochrana dobré víry (bona fides) Zákazu zneužití práv Soulad s dobrými mravy Zásada prevence

6 Občanskoprávní skutečnosti
Hlavně právní úkony a právní události Členění dle nutnosti důkazu Skutečnosti dokázané Skutečnosti známé „notoriety“ Obecně známé – po, út, st… Úředně známe – Iura novit curia

7 Právní úkon Projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu (§ 34) Následky vadných právních úkonů Nicotnost ( non negotium) – pouze budí zdání právního úkonu Neplatnost (negotium nullum) – vznikl, ale trpí vadou a) Absolutní neplatnost – závažná vada - § 39 – nastává ex lege např.: rozpor s dobrými mravy, nedostatek vážnosti vůle atd. b) Relativní neplatnost – vznikl, je platný, až do doby než je neplatnost namítnuta - § 40 - pouze na návrh – lze konvalidovat (tj. zhojení právní vady) promlčuje se ve lhůtě 3 let od vzniku Odporovatelnost (relativní bezúčinnost) – možnost domáhat se neúčinnosti právního úkonu vůči konkrétní osobě – snaha poškozovat věřitele apod.

8 Osoby Fyzické Právnické

9 Fyzické osoby Lidé Způsobilost k právům a povinnostem
Vzniká narozením (živé dítě) Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí za mrtvou i pokud nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije) Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) Zletilost se nabývá dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

10 Právnické osoby Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.) Účelová sdružení majetku (nadace, fondy) Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!) Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj) Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo) Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku – vznikají až zápisem do něj) Musí mít název, sídlo Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!) Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.) Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé) Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu

11 Pojmy Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby Osoby blízké – příbuzný v řadě přímé (předek i potomek); jiné osoby v poměru rodinném a obdobném (pěstoun, druh), pokud by újmu, kterou utrpí jedna považují za újmu vlastní

12 Věci Nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (technická stavební záležitost, která se posuzuje po stránce právní) Movité – všechny ostatní Poznámky Stavba není součástí pozemku Součást věci je vše co k ní dle povahy náleží a nelze oddělit bez znehodnocení (přístavba rodinného domku, rybník) Příslušenství – samostatné věci, patřící vlastníku věci hlavní – jsou určeny, aby byly využívány trvale s věci hlavní (vedlejší místnosti bytu, úroky, poplatek z prodlení aj.)

13 Čas Velmi významná právní skutečnost Doba x lhůta
Promlčení (obecně tříletá ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé) Prekluze

14 Věcná práva Vlastnické právo Držba Práva k cizím věcem (věcná břemena)
Zástavní právo Zadržovací právo

15 Vlastnické právo Ius utendi, fruendi et disponendi
Právo absolutní – erga omnes Věcné právo Pojmovým znakem tzv. držba Animus possidendi – corporalis possesio Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje Elasticita vlastnického práva Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii) Zásada nedotknutelnosti vlastnictví Nabývání Movité věci – kupní, darovací, dědění atd. Tradice = předání věci Nemovité – smluvně, jde-li o věc evidovanou v KN, pak zápisem

16 Spoluvlastnictví Podílové Jedno vlastnické právo a k němu podíly
Podíl - vyjadřuje míru, jakou se účastní na právech a povinnostech (stejné, event. jiné (ve zlomku, procenta apod.) Společné jmění manželů Může vzniknout jen mezi manžely (nikoliv druh-družka, event. registrovaní partneři)

17 Společné jmění manželů

18 Společné jmění manželů
Nahradilo bezpodílové spoluvlastnictví Lze zúžit i omezit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu – předmanželské smlouvy

19 Závazkový právní vztah - závazky
Vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) a dlužníkovi povinnost splnit závazek Relativní právo Inter partes (mezi stranami) Kupní smlouva, darovací smlouva Římané - Obligace je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom někomu, v souladu s právem našeho státu, poskytli plnění Obligace

20 Závazky právo na plnění povinnost => dluh

21 Závazky vznik Právní úkony zejm. smlouvy zákonem upravené (smluvní typy), ale i neupravené tzv. inomináty Způsobené škody (náhrada škody) Bezdůvodné obohacení Jiné skutečnosti (např. odpovědnost za vady, nález věci, rozhodnutí soudu aj.)

22 Smlouvy Dvoustranný právní úkon

23 Zajištění a zánik závazků
Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy Uznání dluhu aj. Zánik Splnění Dohoda Nemožnost plnění Uplynutí doby Smrt dlužníka nebo věřitele (zanikají jen práva vázána na osobu jinak nezanikají) Započtení Výpověď Neuplatnění práva - prekluze Splynutí Narovnání – úprava sporných práv – nový závazek

24 Smluvní typy Kupní smlouva Darovací smlouva Smlouva o dílo
Smlouva o půjčce Nájemní smlouva Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě Smlouva o sdružení A jiné… (§§ k)

25 Smlouva o sdružení Několik osob se může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu Sdružení nemají způsobilost k právům a povinnostem Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků.

26 Dědění Právní skutečnost – smrt
Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. prohlášením za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce –vydá soud Dva delační důvody – závěť a zákon Delace – navalení dědictví smrtí zůstavitele tedy ipso iure(přímo ze zákona) – kdysi adiční princip – dědictví se nabízelo – záviselo, zda dědic příjme či nikoliv Zvláštní způsob nabytí – odúmrť (hereditas caducuum) Semel heres semper heres – jednou dědicem navždy dědicem

27 Dědění Odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem obeznámen Nedědí – ten, kdo se dopustil TČ proti zůstaviteli (a jiným osobám); nebo zavrženíhodným způsobem jednal proti projevu poslední vůle – pokud mu to zůstavitel neodpustil Lze vydědit –potomka §469a v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci nebo ve stáří o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku trvale vede nezřízený život. Odpovědnost za dluhy – do výše nabytého dědictví!

28 Dědění ze zákona Dědické skupiny 1. děti a manžel (muž i žena)
2. manžel, rodiče a osoby, které žili ve spol. domácnosti nejméně 1 rok 3. sourozenci a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok 4. prarodiče, pokud ne prarodiče tety, strýcové Pokud nikdo pak stát – jako tzv.odúmrť

29 Dědění ze závěti Závěť – jednostranný úkon mortis causa
Pořízení s celým, event. s části dědictví Přednost před zákonem formou notářského zápisu vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci Vždy musí být datum – jinak neplatná! Připouští se i zdrobnělé oslovení (Jarušce odkazuji auto apod.) Závěť končí vždy tam, kde je podpis Rušení – sepsáním nové!


Stáhnout ppt "Základy práva Občanské právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google