Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy práva Občanské právo Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy práva Občanské právo Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Základy práva Občanské právo Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Občanské právo Upravuje majetkoprávní vztahy F.O. a P.O. Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Včetně práva na ochranu osob

3 Občanské právo Soukromé právo (Ius privatum) PUBLICUM IUS AD STAATUM REI ROMANAE SPECTAT, IUS PRIVATUM UTILITATEM SINGULORUM PERTINET (Ulpianus) Občanskoprávní metoda regulace = „v občanskoprávních mají účastníci rovné postavení“  včetně státu! Žádný nemůže druhému jednostranně určovat povinnosti Výsledky duševní tvořivé činnosti  zvláštní zákony – Autorský zákon, zákon o vynálezech atd.

4 Vývoj pramenů Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch Všeobecný zákoník občanský (1811) Platil až do 1950 Trializmus práva u nás 1918 Právnická dvouletka 1951 – střední kodex – vydělilo se rodinné právo 1960 – nová Ústava 1964 nový občanský zákoník zákon 40/1964 Sb. Novela 509/1991 Sb.

5 Zásady občanského (soukromého práva) Vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno Zásada autonomie vůle (zda, s kým, o čem, jak) v závazkovém právu – smluvní svoboda Vigilantibus iura scripta sunt Jistota soukromoprávního obratu 1. Lex retro non agit (zákon nepůsobí zpětně) 2. Ochrana práv třetích osob 3. Ochrana dobré víry (bona fides) Zákazu zneužití práv Soulad s dobrými mravy Zásada prevence

6 Občanskoprávní skutečnosti Hlavně právní úkony a právní události Členění dle nutnosti důkazu 1. Skutečnosti dokázané 2. Skutečnosti známé „notoriety“ Obecně známé – po, út, st… Úředně známe – Iura novit curia

7 Právní úkon Projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu (§ 34) Následky vadných právních úkonů Nicotnost ( non negotium) – pouze budí zdání právního úkonu Neplatnost (negotium nullum) – vznikl, ale trpí vadou a) Absolutní neplatnost – závažná vada - § 39 – nastává ex lege např.: rozpor s dobrými mravy, nedostatek vážnosti vůle atd. b) Relativní neplatnost – vznikl, je platný, až do doby než je neplatnost namítnuta - § 40 - pouze na návrh – lze konvalidovat (tj. zhojení právní vady) promlčuje se ve lhůtě 3 let od vzniku Odporovatelnost (relativní bezúčinnost) – možnost domáhat se neúčinnosti právního úkonu vůči konkrétní osobě – snaha poškozovat věřitele apod.

8 Osoby Fyzické Právnické

9 Fyzické osoby Lidé Způsobilost k právům a povinnostem Vzniká narozením (živé dítě) Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí za mrtvou i pokud nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije) Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) Zletilost se nabývá dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

10 Právnické osoby 1. Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.) 2. Účelová sdružení majetku (nadace, fondy) 3. Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!) 4. Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj) Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo) Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku www.justice.cz – vznikají až zápisem do něj)www.justice.cz Musí mít název, sídlo Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!) a) Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.) b) Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé)  Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu

11 Pojmy Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby Osoby blízké – příbuzný v řadě přímé (předek i potomek); jiné osoby v poměru rodinném a obdobném (pěstoun, druh), pokud by újmu, kterou utrpí jedna považují za újmu vlastní

12 Věci Nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (technická stavební záležitost, která se posuzuje po stránce právní) Movité – všechny ostatní Poznámky  Stavba není součástí pozemku  Součást věci je vše co k ní dle povahy náleží a nelze oddělit bez znehodnocení (přístavba rodinného domku, rybník)  Příslušenství – samostatné věci, patřící vlastníku věci hlavní – jsou určeny, aby byly využívány trvale s věci hlavní (vedlejší místnosti bytu, úroky, poplatek z prodlení aj.)

13 Čas Velmi významná právní skutečnost Doba x lhůta Promlčení (obecně tříletá ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé) Prekluze

14 Věcná práva Vlastnické právo Držba Práva k cizím věcem (věcná břemena) Zástavní právo Zadržovací právo

15 Vlastnické právo Ius utendi, fruendi et disponendi Právo absolutní – erga omnes Věcné právo Pojmovým znakem tzv. držba Animus possidendi – corporalis possesio Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje Elasticita vlastnického práva Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii) Zásada nedotknutelnosti vlastnictví Nabývání Movité věci – kupní, darovací, dědění atd. Tradice = předání věci Nemovité – smluvně, jde-li o věc evidovanou v KN, pak zápisem

16 Spoluvlastnictví Podílové Jedno vlastnické právo a k němu podíly Podíl - vyjadřuje míru, jakou se účastní na právech a povinnostech (stejné, event. jiné (ve zlomku, procenta apod.) Společné jmění manželů Může vzniknout jen mezi manžely (nikoliv druh- družka, event. registrovaní partneři)

17 Společné jmění manželů

18 Nahradilo bezpodílové spoluvlastnictví Lze zúžit i omezit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu – předmanželské smlouvy

19 Závazkový právní vztah - závazky Vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) a dlužníkovi povinnost splnit závazek Relativní právo Inter partes (mezi stranami) Kupní smlouva, darovací smlouva Římané - Obligace je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom někomu, v souladu s právem našeho státu, poskytli plnění Obligace

20 Závazky

21 Závazky vznik Právní úkony zejm. smlouvy zákonem upravené (smluvní typy), ale i neupravené tzv. inomináty Způsobené škody (náhrada škody) Bezdůvodné obohacení Jiné skutečnosti (např. odpovědnost za vady, nález věci, rozhodnutí soudu aj.)

22 Smlouvy Dvoustranný právní úkon

23 Zajištění a zánik závazků Zajištění Smluvní pokuta Ručení Dohoda o srážkách ze mzdy Uznání dluhu aj. Zánik Splnění Dohoda Nemožnost plnění Uplynutí doby Smrt dlužníka nebo věřitele (zanikají jen práva vázána na osobu jinak nezanikají) Započtení Výpověď Neuplatnění práva - prekluze Splynutí Narovnání – úprava sporných práv – nový závazek

24 Smluvní typy Kupní smlouva Darovací smlouva Smlouva o dílo Smlouva o půjčce Nájemní smlouva Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě Smlouva o sdružení A jiné… (§§ 588-852k)

25 Smlouva o sdružení Několik osob se může sdružit, aby se společně přičinily o dosažení sjednaného účelu Sdružení nemají způsobilost k právům a povinnostem Každý z účastníků je povinen vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení tohoto účelu. Majetek získaný při výkonu společné činnosti se stává spoluvlastnictvím všech účastníků.

26 Dědění Právní skutečnost – smrt Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. prohlášením za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce –vydá soud Dva delační důvody – závěť a zákon Delace – navalení dědictví smrtí zůstavitele tedy ipso iure(přímo ze zákona) – kdysi adiční princip – dědictví se nabízelo – záviselo, zda dědic příjme či nikoliv Zvláštní způsob nabytí – odúmrť (hereditas caducuum) Semel heres semper heres – jednou dědicem navždy dědicem

27 Dědění Odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy byl soudem obeznámen Nedědí – ten, kdo se dopustil TČ proti zůstaviteli (a jiným osobám); nebo zavrženíhodným způsobem jednal proti projevu poslední vůle – pokud mu to zůstavitel neodpustil Lze vydědit –potomka §469a v rozporu s dobrými mravy neposkytl zůstaviteli potřebnou pomoc v nemoci nebo ve stáří o zůstavitele trvale neprojevuje opravdový zájem byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku trvale vede nezřízený život. Odpovědnost za dluhy – do výše nabytého dědictví!

28 Dědění ze zákona Dědické skupiny 1. děti a manžel (muž i žena) 2. manžel, rodiče a osoby, které žili ve spol. domácnosti nejméně 1 rok 3. sourozenci a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok 4. prarodiče, pokud ne prarodiče tety, strýcové Pokud nikdo pak stát – jako tzv.odúmrť

29 Dědění ze závěti Závěť – jednostranný úkon mortis causa Pořízení s celým, event. s části dědictví Přednost před zákonem 1. formou notářského zápisu 2. vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní 3. sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci Vždy musí být datum – jinak neplatná! Připouští se i zdrobnělé oslovení (Jarušce odkazuji auto apod.) Závěť končí vždy tam, kde je podpis Rušení – sepsáním nové!


Stáhnout ppt "Základy práva Občanské právo Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google