Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanské a obchodní právo ÚVOD Teorie práva Mgr. Pavel PETR, LL.M. Katedra společenských věd VŠB - TUO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanské a obchodní právo ÚVOD Teorie práva Mgr. Pavel PETR, LL.M. Katedra společenských věd VŠB - TUO."— Transkript prezentace:

1 Občanské a obchodní právo ÚVOD Teorie práva Mgr. Pavel PETR, LL.M. Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 www.pavelpetr.cz

3 Občanské právo Upravuje majetkoprávní vztahy F.O. a P.O. Majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem Včetně práva na ochranu osob

4 Občanské právo Soukromé právo (Ius privatum) PUBLICUM IUS AD STAATUM REI ROMANAE SPECTAT, IUS PRIVATUM UTILITATEM SINGULORUM PERTINET (Ulpianus) Občanskoprávní metoda regulace = „v občanskoprávních mají účastníci rovné postavení“  včetně státu! Žádný nemůže druhému jednostranně určovat povinnosti Výsledky duševní tvořivé činnosti  zvláštní zákony – Autorský zákon, zákon o vynálezech atd.

5 Vývoj pramenů Algemeines Bürgerliches Gesetzbuch Všeobecný zákoník občanský (1811) Platil až do 1950 Trializmus práva u nás 1918 Právnická dvouletka 1951 – střední kodex – vydělilo se rodinné právo 1960 – nová Ústava 1964 nový občanský zákoník zákon 40/1964 Sb. Novela 509/1991 Sb.

6 Zásady občanského (soukromého práva) Vše je dovoleno, co není zákonem zakázáno Zásada autonomie vůle (zda, s kým, o čem, jak) v závazkovém právu – smluvní svoboda Vigilantibus iura scripta sunt Bdělým náležejí práva Jistota soukromoprávního obratu 1. Lex retro non agit (zákon nepůsobí zpětně) trvalost pr.vztahů 2. Ochrana práv třetích osob 3. Ochrana dobré víry (bona fides) presumpce poctivosti Zákazu zneužití práv (vlastnictví nesmí být zneužito) Soulad s dobrými mravy Zásada prevence

7 Občanskoprávní skutečnosti Hlavně právní úkony a právní události Členění dle nutnosti důkazu 1. Skutečnosti dokázané 2. Skutečnosti známé „notoriety“ Obecně známé – po, út, st… Úředně známe – Iura novit curia

8 Právní úkon Projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku právního vztahu (§ 34) Následky vadných právních úkonů Nicotnost ( non negotium) – pouze budí zdání právního úkonu Neplatnost (negotium nullum) – vznikl, ale trpí vadou a) Absolutní neplatnost – závažná vada - § 39 – nastává ex lege např.: rozpor s dobrými mravy, nedostatek vážnosti vůle atd. b) Relativní neplatnost – vznikl, je platný, až do doby než je neplatnost namítnuta - § 40 - pouze na návrh – lze konvalidovat (tj. zhojení právní vady) promlčuje se ve lhůtě 3 let od vzniku Odporovatelnost (relativní bezúčinnost) – možnost domáhat se neúčinnosti právního úkonu vůči konkrétní osobě – snaha poškozovat věřitele apod.

9 Osoby Fyzické Právnické

10 Fyzické osoby Lidé Způsobilost k právům a povinnostem Vzniká narozením (živé dítě) Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí za mrtvou i pokud nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije) Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) Zletilost se nabývá dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

11 Právnické osoby 1. Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.) 2. Účelová sdružení majetku (nadace, fondy) 3. Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!) 4. Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj) Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo) Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku www.justice.cz – vznikají až zápisem do něj)www.justice.cz Musí mít název, sídlo Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!) a) Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.) b) Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé)  Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu

12 Pojmy Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby Osoby blízké – příbuzný v řadě přímé (předek i potomek); jiné osoby v poměru rodinném a obdobném (pěstoun, druh), pokud by újmu, kterou utrpí jedna považují za újmu vlastní

13 Věci Nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (technická stavební záležitost, která se posuzuje po stránce právní) Movité – všechny ostatní Poznámky  Stavba není součástí pozemku opak zásady SUPERFICIES SOLO CEDIT (Stavba ustupuje pozemku (je jeho součástí))  Součást věci je vše co k ní dle povahy náleží a nelze oddělit bez znehodnocení (přístavba rodinného domku, rybník)  Příslušenství – samostatné věci, patřící vlastníku věci hlavní – jsou určeny, aby byly využívány trvale s věci hlavní (vedlejší místnosti bytu, úroky, poplatek z prodlení aj.)

14 Čas Velmi významná právní skutečnost Doba x lhůta Promlčení (obecně tříletá ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé) Prekluze

15 Věcná práva Vlastnické právo Držba Práva k cizím věcem (věcná břemena) Zástavní právo Zadržovací právo

16 Vlastnické právo Ius utendi, fruendi et disponendi Právo absolutní – erga omnes Věcné právo Pojmovým znakem tzv. držba Animus possidendi – corporalis possesio Hedemannova koncepce – Listina – čl.11/3 – vlastnictví zavazuje Elasticita vlastnického práva Vyvlastnění možné, ALE veřejný zájem(i), na základě zákona (ii)a za náhradu (iii) Zásada nedotknutelnosti vlastnictví Nabývání Movité věci – kupní, darovací, dědění atd. Tradice = předání věci Nemovité – smluvně, jde-li o věc evidovanou v KN, pak zápisem

17 Spoluvlastnictví Podílové Jedno vlastnictví a k němu podíly-vyjadřuje míru, jakou se účastní na právech a povinnostech (stejné, event. Jiné (ve zlomku, procenta apod.) Společné jmění manželů Může vzniknout jen mezi manžely (nikoliv druh- družka, event. registrovaní partneři)

18 Společné jmění manželů

19 Nahradilo bezpodílové spoluvlastnictví Lze zúžit i omezit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu – předmanželské smlouvy

20 Závazkový právní vztah - závazky Vztah, kde věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) a dlužníkovi povinnost splnit závazek Relativní právo Inter partes Kupní smlouva, darovací smlouva Obligatio est iuris vinculum quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura Obligace je právní pouto, které nás svou nevyhnutelností nutí, abychom někomu, v souladu s právem našeho státu, poskytli plnění Obligace

21 Závazky

22 Závazky vznik Právní úkony zejm. smlouvy zákonem upravéné (smluvní typy), ale i neupravené tzv. inomináty Způsobené škody (náhrada škody) Bezdůvodné obohacení Jiné skutečnosti (např. odpovědnost za vady, nález věci, rozhodnutí soudu aj.)

23 Smlouvy Dvoustranný právní úkon

24 Smluvní typy Kupní smlouva Darovací smlouva Smlouva o dílo Smlouva o půjčce Nájemní smlouva Smlouva o ubytování Smlouva o přepravě Smlouva o sdružení aj. (§§ 588-852k)

25 Právo je všude…


Stáhnout ppt "Občanské a obchodní právo ÚVOD Teorie práva Mgr. Pavel PETR, LL.M. Katedra společenských věd VŠB - TUO."

Podobné prezentace


Reklamy Google