Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"— Transkript prezentace:

1 Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště
Sabinovo náměstí 16 Karlovy Vary Bohuslav V i n t e r odborný učitel uvádí pro T2 tuto výukovou prezentaci : D Ř E V Ě N Á O K N A - f

2 Skupiny těsnění a požadavky na těsnění podle DIN 18 545

3 Těsnění pro jednotlivé systémy zasklení

4 Utěsnění naléhávkových spár mezi křídlem a sklem
K utěsnění v rovině těsnění 3 (jak uvidíme v následujícím obrázku 536/1), kterou tvoří spojovací spára mezi křídlem a sklem, se používají těsnící materiály a profily. Ty mají za úkol trvale utěsnit skla v polodrážce křídla proti vodě, průvanu, propouštění zvuku a pachu. Navíc mají náležitě chránit sklo před následky roztahování, smršťování, otřesů a vibrací, a také před napětím způsobeným střídáním teplot a mechanickými vlivy.

5 Těsnící materiály pro zasklení
Těmito materiály se rozumí beztvaré hmoty, které mají tvrditelný účinek a zůstávají plastické či elastické. Tvrditelné těsnící materiály Tato těsnění vyrobená na bázi rostlinných nebo syntetických olejů se označují jako sklenářské či lněnoolejné tmely. Lze je tvarovat pouze v čerstvém stavu. Vytvrzení probíhá pomocí absorpce kyslíku krátce po zpracování. Těsnění je tvrdé a pevné, nemůže proto vstřebávat žádné pohyby. Plocha tmelu se musí natřít, protože její povrch není odolný proti povětrnostním vlivům

6 Těsnící materiály pro zasklení
Plastická těsnění : Tato těsnění vyrobená na bázi rostlinných či syntetických olejů, asfaltu a plastů lze sice celá léta tvarovat, ale protože nemají vlastní schopnost návratu do původního stavu, mohou vstřebat jen malé pohyby Zpevnění těchto těsnění probíhá opět oxidací. Vytvořený povrch není stejně jako tvrditelné těsnicí materiály většinou odolný vůči povětrnostním vlivům, takže se musí natřít.

7 Těsnící materiály pro zasklení
Elastické těsnicí a upevňovací materiály : Těsnění vyrobená na bázi silikonu, polysulfidu, polyuretanu, akrylu, MS-polymeru a polyizobutylenu jsou po instalaci elastická. Částečně jsou jednosložková, částečně dvousložková. K vytvrzení dochází chemickým procesem absorpcí vlhkosti a kyslíku ze vzduchu. Akrylová disperzní těsnění a akryláty obsahující rozpouštědla se vytvrzují fyzikálně-chemicky (viz následující tabulka). Je třeba zajistit, aby pak tato těsnění dobře snášela nátěr.

8 Těsnící materiály pro zasklení
Těsnící materiály musí splňovat určité nároky, popř. musí mít určité vlastnosti, aby mohly odolávat zátěži. Na těsnění skla působí za normálních podmínek např. déšť, vítr, ultrafialové záření, další atmosférické vlivy, teplota, čistící prostředky a pohyby skla i rámu. Aby bylo možno zvolit pro jednotlivé systémy zasklení vhodný těsnící materiál, jsou v DIN těsnění uspořádána do skupin A až E , jak jsme viděli na předcházející tabulce 510/2.

9 Těsnící materiály pro zasklení

10 Pokyny pro práci s těsnicími materiály a profily
Polodrážky pro sklo musí být před zasklením suché, čisté, zbavené mastnoty, napuštěné a jednou natřené krycím nátěrem. Nesmí se napouštět (natírat) za mrazu. Je třeba dávat pozor na správné rozměry tmelové spáry. Spára mezi plochou polodrážky a plochou skla, popř. těsnicí podložkou, má být široká 3-6mm, hluboká má být 5 mm nebo více. Menší rozměry mohou způsobit praskání tmelu (tabulka 507/1). Při použití různých těsnicích materiálů je třeba, aby se tyto materiály navzájem dobře snášely, a aby se snášely také s podkladem, tj. s materiálem okenního rámu s nátěrovými vrstvami.

11 Pokyny pro práci s těsnicími materiály a profily
Tmel se pod tlakem vytlačuje do příslušných spár. Tato práce se provádí za suchého počasí. Vzduchové bubliny v tmelu stejně jako vlhkost či nečistota ovlivňují negativně kvalitu těsnění, protože zachycený vzduch se při oteplení roztahuje, a v polodrážce vzniká přetlak.

12 Pokyny pro práci s těsnicími materiály a profily
U izolačního zasklení je nejprve třeba položit těsnění, a potom osadit izolační sklo a podložit ho. Místo těsnící podložky se často používá těsnicí nebo zasklívací pásek z polyetylenu. Po podložení je nutno vyplnit dno polodrážky těsněním, upevnit zasklívací lištu a vytmelit prostor mezi sklem a zasklívací lištou popř. rámem. Nakonec se těsnicí hmota odřezává, popř. uhlazuje. Zasklívací lišty ze dřeva se připevňují vruty ve vzdálenosti asi 25 cm. U plastových a kovových oken se tyto lišty zpravidla upevňují pomocí zatlačení šikmých per lišty do drážek v profilu křídla.

13 Pokyny pro práci s těsnicími materiály a profily
U jednoduchého zasklení se zasklívacími lištami se postupuje stejně jako u izolačního zasklení. Když se sklo zasadí bez lišty, upevní se v dřevěném rámu drátěnými kolíky nebo úhelníky z plechu, v kovovém rámu kovovými pery. Skla je nutno před zasklíváním v polodrážce očistit, popř. (ve zvláštních případech) opatřit prostředkem zvyšujícím přilnavost tmelu. Pokud je u některého typu těsnícího tmelu jeho přilnavost ke sklu problematická či neznámá, je třeba tento typ předem vyloučit.

14 Pokyny pro práci s těsnicími materiály a profily
Těsnící hmota tmel) by u dřevěných oken měla mít u polodrážky pro sklo hranu zkosenou s horní hranou rámového profilu, aby voda mohla lépe odtékat. U plastových a kovových oken je třeba přebytečný tmel zaoblit pomocí zvláštní stěrky, která má odpovídající vybrání. Tím se podstatně zvýší kvalita i trvanlivost tmelu. K uhlazení tmelu slouží zvláštní prostředky, např. síťové. Tyto prostředky nesmí vniknout do spár mezi tmel a sklo, popř. rám, jinak by tmel nepřiléhal. Tmel proto pevně přitiskneme na přilnavé plochy a prostředky k uhlazení používáme v předepsané koncentraci.

15 Pokyny pro práci s těsnicími materiály a profily
Těsnicí materiály (tmely), jejichž povrch není odolný vůči povětrnostním vlivům, je nutno po uplynutí předepsané lhůty opatřit vhodným nátěrem. Tyto materiály tedy musí být natíratelné. V každém případě je třeba brát ohled na údaje v technických směrnicích výrobce těsnicího tmelu. Při instalaci těsnicích profilů skla se u dřevěných oken doporučuje zkontrolovat, zda jsou profily natíratelné a zda je těsnění plně funkční i po několikerém nátěru. Funkčnost závisí především na chemické snášenlivosti s nátěrem, na schopnosti těsnění vrátit se do původního stavu, popř. na zajištění bezchybného utěsnění.

16 Těsnicí profily pro zasklení
Těsnicí profily se skládají z různých předem tvarovaných plastů, které si zachovávají vysokou elasticitu. Etylen-propylen-termolymer-kaučukové profily, tzv. EPDM profily : Tyto profily lze natírat. Mohou nastat potíže při sušení, event.dochází ke drobení, pokud do nátěru pronikne změkčovadlo z profilu.

17 Těsnicí profily pro zasklení
Polychro

18 Těsnicí profily pro zasklení
Příklad beztlakového beztmelového zasklení Těsnící profily se používají jako jazýčková těsnění při beztmelovém zasklívání. Příklad zasklívání pomocí zatlačovací svěrné lišty

19 Těsnicí profily pro zasklení
Beztmelovým zasklíváním se rozumí taková zasklení, při nichž těsnicí profily slouží jako těsnění skla. Tento způsob se hodí pro plastová a kovová okna. Stále častěji je aplikován i u dřevěných.

20 Těsnicí profily pro zasklení
Zasklívání pomocí zatlačovací svěrné lišty je zvláštním případem beztmelového zasklívání. Pomocí upínacích prvků s vruty, ocelovými pery, výstředníky, klíny a ozubeními se přitlačuje lišta z kovu či plastu na těsnicí profil, který tak pevně přilne k ploše skla. Tím vzniká tlak asi 20 N na každý m délky polodrážky Tento typ zasklívání těsní zaručeně a trvale i při velmi vysokém zatížení, např. tlakem větru, při větrných vírech a dešti.

21 Těsnicí profily pro zasklení
Jazýčková těsnění instalovaná bez tlaku nezaručují trvale při vyšším zatížení dostatečnou těsnost. Velký význam zde proto má odvodnění polodrážky pro sklo, které bývá provedeno šikmo vyvrtaným otvorem z dna polodrážky. Otvor se vrtá pomocí přípravku. Do vyvrtaného otvoru je přesně osazena a vlepena výtoková trubička.

22 Těsnicí profily pro zasklení
Postup montáže : Výplň vtlačíme do oblasti podložení, instalujeme vnější profil. Nasadíme a podložíme izolační sklo. Vnitřní profil položíme do zatlačovací lišty, tlačidla posuneme na lištu, zasadíme do okenního rámu, popř. křídla, a vyrovnáme. Je třeba přihlížet k předepsané vzdálenosti mezi středy tlačidel. Zašroubujeme do tlačidla kolík se závity. Těsnění znovu dotáhneme zhruba po 3 týdnech. Krycí profil nasadíme na přední čep tlačidla a necháme zapadnout.

23 Otázky k opakování 1. Jaký význam má vzduchová propustnost spáry v poměru k délce spáry a hodnota a ? 2. Co ovlivňuje bezpečnost proti zatékání u okna? 3. Proč se doporučují otvory pro vyrovnání tlaku páry ? 4. Proč je třeba dodržovat minimální výšku polodrážky pro sklo ? 5. Proč není možné libovolně zvolit systém zasklívání ? 6. Které faktory ovlivňují výběr systému zasklívání? 7. Čím se liší podložení u systému s vyplněnou polodrážkou a polodrážkou bez těsnění ? 8. Jaký je zásadní rozdíl mezi plastickými a elastickými těsněními ? 9. Z jakých surovin se skládají těsnicí materiály ?

24


Stáhnout ppt "Střední odborné učiliště stavební, odborné učiliště a učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google