Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/35 2. Podnik a jeho řízení  Řízení podniku  Rozvoj podniku  Vazba strategie – procesy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/35 2. Podnik a jeho řízení  Řízení podniku  Rozvoj podniku  Vazba strategie – procesy."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/35 2. Podnik a jeho řízení  Řízení podniku  Rozvoj podniku  Vazba strategie – procesy  Strategie podniku  SWOT analýza  Podnik a IS  Strategie IS/ICT  Projekty

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 2/35 Vedení OÚ 1Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vrcholové vedení Řídící aktivity Řízení podniku - 1 Činnosti útvarů - důraz na funkčnost (a výkon) jednotlivých organizačních jednotek - jsou neprovázané,nekoordinované Kritérium splnění úkolů - splnit Činnosti v útvarech jsou dané - organizačním řádem - pracovními předpisy - rozhodnutími vyšších úrovní řízení (operativní úkoly aj.)

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 3/35 Vedení OÚ 1Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vrcholové vedení Řídící aktivity řízení podle „odborností/dovedností“ Řízení podniku - 2 Procesy jsou většinou neznámé (nepopsané), práce v útvarech se provádí krok po kroku, bez ohledu na stav a (dílčí) výsledky procesů Produkt, služba pro zákazníka bariéry Proces x Lze procesy v tomto „prostředí“ řídit?

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 4/35 Řízení podniku - 3  Častý stav v podnicích  Proces prochází přes mnoho organizačních rozhraní, je roztříštěn do více organizačních jednotek, které se chovají izolovaně a preferují své cíle před cíli celého procesu  Proces není řízen jako celek, ale jako shluky (vzájemně nesouvisejících činností) manažery jednotlivých organizačních jednotek  Nejsou stanoveny jasné ukazatele průběhu a výstupů procesu a spojené s hodnocením pracovníků  Pracovníci jsou zaměřeni jen na své činnosti, neznají proces jako celek, „nevidí“ na konci procesu výstup pro externího nebo interního zákazníka  Rozhodovací pravomoci jsou na vysoké úrovni řízení (dlouhé schvalování), ve vlastním procesu jsou nedostatečné kompetence (často i z důvodu alibismu pracovníků)  Hodně „papírování“ v průběhu procesu  Používají se různé IT systémy s komplikovanou vzájemnou komunikací

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 5/35 Vedení OÚ 1Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vrcholové vedení Proces 1 Proces 3 Proces 2 Řízení podniku - 4 Specifikace procesů

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 6/35 Vedení OÚ 1Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vrcholové vedení Vlastník procesu 1 Vlastník procesu 2 Vlastník procesu 3 Důraz na výstupy pro zákazníka Kritérium úkolů - splnit dobře Řízení podniku - 5 Cílově orientované řízení - řízení podle výsledků - založené na specifikaci procesu (činnosti, vstupy, výstupy, metrika, nástroje, role) - řízeno/monitorováno vlastníkem procesu Produkt, služba Řídící aktivity Výstupem procesů je produkt / služba pro zákazníka s měřitelnou hodnotou

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 7/35 Řízení podniku - 6  Funkční řízení  řízení podle odborností  vychází z hierarchického zadávání úkolů  realizováno statickou organizační strukturou  Procesní řízení  Cílově orientované řízení, řízení podle výsledků  Založené na specifikaci procesu (činnosti, vstupy, výstupy, metrika, nástroje, role)  Řízeno vlastníkem procesu  Realizované procesním týmem Vhodné pro konstantní požadavky na výstupy a chování organizace Vhodné pro organizace v dynamickém prostředí

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 8/35 Rozvoj podniku = Způsob reagování na změny vnějšího okolí a vnitřního prostředí

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 9/35 Strategie –> procesy - 1 Potřeby zákazníků Aktivity konkurence Odhad schopností Ekonomické a legislativní prostředí Technologie Strategie Obchodní procesy Role, pracovníky, organizační strukturu Hodnoty, názory a přístup Systém řízení a hodnoceni (motivace) určuje vyžaduje utváří (vyvolává) podporují Infrastruktura potenciál organizace

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 10/35 Strategie –> procesy - 2 operativní činnosti strategické / vrcholové operativní taktické / střednědobé  Stupně řízení

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 11/35 Strategie –> procesy - 3 strategické taktické operativní informace pracovníci technologie vstupy úrovně řízení Obchodní a podpůrné procesy PosláníVizeStrategie Model řízení podniku výstupy KAM ? JAK ? S ČÍM ? řízení procesů řízení zdrojů

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 12/35 Strategie –> procesy - 4 Přínosy identifikovaných vrcholových procesů na dosahování jednotlivých strategických cílů Strategie podniku Zájmové skupiny - akcionáři - vlastníci aj. Procesy (a jejich metrika) P1, m1 P2, m2 … Cíle a jejich hodnoty pro A Cíle a jejich hodnoty pro B Cíle a jejich hodnoty pro N

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 13/35 Strategie podniku – 1 Současný stav Vize Strategie Poslání nemění se, dělá podnik podnikem kvantifikace poslání mění se (3–5 let)

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 14/35 Strategie podniku – 2 2. Strategická analýza 3. Strategické cíle 4. Výběr strategie 6. Monitorování vyhodnocení 5. Implemen- tace strategie 1. Formulace poslání/vize Strategický plánovací proces 3A. Strategické aktivity

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 15/35 Strategie podniku - 3  Poslání  prohlášení definující existenci podniku  Vize  Formulace budoucího stavu podniku, posice podniku na konci strategického období (produkty, služby, zákazníci, pozice na trhu)  Strategické cíle  Formulace ukazatelů, kterých chceme dosáhnout – ekonomické cíle, parametry produktů, cíle pro různé zájmové skupiny  Strategické aktivity (programy) – činnosti, vedoucí k naplnění vize a strategických cílů

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 16/35 Strategie podniku - 4  Globální strategie (strategický plán)  scénář pro naplnění určité vize - horizont 3-5 let, 2-3 roky  obsahuje  hlavní zaměření podniku (smysl jeho existence)  vize budoucího stavu v pojmech  podnikové cíle a jejich priority (včetně metrik)  hlavní aktivity k dosažení cílů  zdroje, které je nutné mít k dispozici  zodpovědné osoby  firemní kulturu, která bude podporovat dosažení cílů  rizika implementace strategie  dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám  musí být „živá“, realistická a v podniku známá

17 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 17/35 Strategie podniku - 5  Globální strategie je základem pro dílčí strategie (politiky)  obchodní (portfolio produktů, trendy, vliv konkurence)  finanční (ROI, rozpočet, hodnocení investičních akcí)  organizační (struktura, fungování organizace)  personální (firemní kultura, pracovní vztahy, pravidla výběru pracovníků)  informační  bezpečnostní (standardy, fyzická bezpečnost, zabezpečení IS)

18 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 18/35 Strategie podniku - 6  Změny a vyhodnocení podnikové strategie  Impulsy pro změnu podnikové strategie, např.  dostavil se výrazný neúspěch  dostavil se výrazný úspěch konkurence  dosáhly se stanovené cíle –nutno stanovit včas nové cíle  podnik expanduje (obrat, počet zaměstnanců) –nový způsob řízení  zásadní změny ekonomického a legislativního prostředí  Vyhodnocení strategie  posouzení stupně dosažení podnikových cílů (včetně jejich metrik)  analýza příčin neúspěchů (cíle, systém řízení, pracovníci, projekty..)  zpochybňování základních předpokladů -> návrh změn pro další období (cíle, rozvojové programy,dílčí strategie (politiky) Proč zákazníci konkurence nejsou našimi zákazníky ?

19 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 19/35 SWOT analýza - 1  SWOT  Strength  přednosti, silné stránky organizace (podniku)  Weaknesses  nedostatky, slabé stránky  Opportunities  příležitosti ve vnějším prostředí  Threats  hrozby z vnějšího prostředí Vnější prostředí podnik

20 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 20/35 SWOT analýza - 2  Přednosti - pozitivní vnitřní podmínky, umožňující získat převahu nad konkurencí např. úspěšné produkty, finanční prosperita, vyspělá technologie, efektivní distribuční kanály, vyspělý tým top manažerů  Nedostatky – negativní podmínky, které mohou vést k nižší výkonnosti např. nedostatek vhodných zdrojů, neúměrné finanční zatížení, morálně zastaralé produkty, manažeři s malými strategickými schopnostmi  Příležitosti – současné nebo budoucí podmínky v prostředí, příznivé pro výstupy organizace (produkty, služby) např. rostoucí počet obyvatel-zákazníků, legislativní změny, uvedení nových technologií  Hrozby – negace předchozího

21 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 21/35 SWOT analýza - 3  Externí faktory pro analýzu SWOT  zájmy vlastníků  zákazníci (klienti  konkurence  dodavatelé  zdroje kvalifikovaných pracovních sil  ekonomické podmínky v lokalitě působení podniku (daně, dostupnost úvěrů aj.)  rozvoj technologie  ….  komunikační infrastruktura v lokalitě

22 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 22/35 SWOT analýza - 4  Interní faktory pro analýzu SWOT  styl řízení  marketing  produkty  služby  výzkum a vývoj  řízení vztahů se zákazníky  personální řízení  řízení podnikových procesů  výkonnost a efektivita (minulá, současná)  …  informační systém

23 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 23/35 Podnik a IS - 1 Zákazníci Obchodní komora Svazy a sdružení Celnice Přepravci Pojišťovny Banky Dodavatelé Akcionáři Statistický úřad Finanční úřad Orgány státního dohledu Úřady státní správy Média Komunikační procesy

24 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 24/35 Podnik a IS - 2 Prakticky všechny procesy vyžadují pro svoji činnost použití IS  Obchodní procesy  slouží pro nabídku a prodej produktů a služeb –Využití IT je zde největší, s výrazným nárůstem funkcionality, výkonů a kvality  Interní (podpůrné) procesy  jsou nezbytné pro podporu obchodních procesů a pro chod podniku jako celku. Do této kategorie procesů patří např. –účetní a finanční procesy, externí komunikace, rozvoj lidských zdrojů, autodoprava aj.  Inovační procesy  procesy vývoje produktů / služeb a rozvoje podniku. Provádí se zde i sběr, vývoj a distribuce informací, znalostí a zkušeností  Řídící procesy  procesy pro vyhodnocování, řízení a plánování –např. Management Information System, Decision Support System apod.

25 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 25/35 Podnik a IS - 3 Požadavky na podnik v dynamickém prostředí  Vytvořit integrovaný podnik  rozhodování provádět na základě relevantních informací  Podporovat účelné a účinné podnikové procesy  Má zabezpečené interní a externí komunikace  Provádí důslednou návratnost investic  Vlastní výkonnou a flexibilní infrastrukturu  Průběžné zvyšování vědomostí a dovednosti pracovníků (knowledge management, learning organization )  Zavedení flexibilních a efektivních pracovních týmů

26 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 26/35 Podnik a IS - 4  Informační systémy  silný integrující prostředek podniku  zajišťují optimalizovaný tok informací (správných, na správné místo a včas) nezbytných pro fungování podnikových procesů  podporují koncepci přístupu Podnik (podnikové procesy) a jeho IS tvoří jeden celek Stupeň využívání IS závisí na znalostech a zkušenostech všech pracovníků podniku Budování a rozvoj IS je proces, probíhající současně s postupně se měnícím podnikem Dělat správné věciDělat věci správně

27 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 27/35 Podnik a IS - 5  Informační systém  je však pouhým nástrojem pro sběr a správu dat, realizaci informačních toků  IS s výkonnými informační toky podporujícími –neefektivní podnikové procesy –procesy nepodporujících podnikové cíle je ztracená investice Základem pro tvorbu IS podniku a jeho rozvoj je informační strategie

28 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 28/35 Podnik a IS - 6 Připomenutí  IS  může / musí  usnadnit průběh a řízení podnikových procesů  nemůže  podnik řídit, generovat zisk …  Investice do IT  20 % ročně z celkového objemu investic (západní Evropa) Základem pro tvorbu IS podniku a jeho rozvoj je informační strategie, odvozená ze strategie obchodní

29 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 29/35 Strategie IS/IT - 1 Obchodní strategie IS strategie Funkční cíle diktuje ovlivňují (řídí) opakující se proces umožňuje

30 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 30/35 Strategie IS/IT - 2 Současný stav IS Cílový stav IS Strategie IS Specifikace projektů Podniková strategie - podnikové cíle - hlavní aktivity - zdroje… Kde jsme ? Jak se tam dostaneme ? Kam chceme ? IS podpora procesů ?

31 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 31/35 Strategie IS/IT - 3  Struktura dokumentu  shrnutí – informace pro rozhodování vrcholového vedení ohledně dalšího rozvoje IS. Obsahuje hrubý popis IS, klíčové závěry a doporučení  cíle, východiska a zdroje  závěry z podnikové strategie (strategické požadavky na IS)  hlavní cíle a charakteristika IS  informační zdroje  popis výchozího stavu  trendy IS/IT ve světě, u konkurence, best practice  výsledek analýzy IS –úroveň podpory podnikových procesů –stav IS (OS, DBMS, platformy …)

32 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 32/35 Strategie IS/IT - 4  popis cílového stavu  vize a cíle iS, požadavky na IS  globální architektura IS  dílčí architektury –funkční architektura –datová –softwarová –hardwarová…  organizační aspekty  pracovní, sociální aj. aspekty  popis transformace na cílový stav  ekonomický rozbor  specifikace projektů IT, BPR aj. (včetně rizik)  principy (metodika) řízení vývoje a provozu IS  popis migrace na cílový stav (popis přechodu) + přílohy proklamovaná vs. skutečně realizovaná

33 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 33/35 Projekty - 1 Současný stav Vize Strategie Poslání nemění se, dělá podnik podnikem kvantifikace poslání mění se (3–5 let) Zadání projektů

34 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 34/35 Projekty - 2  Projekt je  souhrn koordinovaných aktivit za účelem změny ze stávajícího stavu do nového stavu –v rámci předem daných omezení –za průběžného působení rizikových faktorů  Každý projekt je jedinečný  výsledný produkt nebyl nikdy předtím vytvořen  ne pro tohoto zadavatele  ne těmito lidmi (v konkrétní organizaci projektu)  ne při těchto podmínkách a omezeních

35 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 35/35 Projekty - 3  Projekty jsou nástrojem realizace změny od současného k požadovanému stavu  Projekty zahrnují aktivity, vedoucí ke  strukturálním změnám procesů  zvýšení výkonnosti  zavedení nových procesů  vytvoření nových produktů/služeb včetně relevantních procesů Projekty zasazovat do kontextu podnikových cílů


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/35 2. Podnik a jeho řízení  Řízení podniku  Rozvoj podniku  Vazba strategie – procesy."

Podobné prezentace


Reklamy Google