Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/23 2. Podnik a jeho řízení  Řízení podniku  Rozvoj podniku  Strategie podniku  Vazba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/23 2. Podnik a jeho řízení  Řízení podniku  Rozvoj podniku  Strategie podniku  Vazba."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/23 2. Podnik a jeho řízení  Řízení podniku  Rozvoj podniku  Strategie podniku  Vazba strategie – procesy  Podnik a IS  Strategie IS/ICT  Strategie a projekty

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 2/23 Vedení OÚ 1Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vrcholové vedení Řídící aktivity Řízení podniku - 1 Činnosti útvarů - důraz na funkčnost (a výkon) jednotlivých organizačních jednotek - jsou neprovázané,nekoordinované Kritérium splnění úkolů - splnit Činnosti v útvarech jsou dané - organizačním řádem - pracovními předpisy - rozhodnutími vyšších úrovní řízení (operativní úkoly aj.)

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 3/23 Vedení OÚ 1Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vrcholové vedení Řídící aktivity řízení podle „odborností/dovedností“ Řízení podniku - 2 Procesy jsou většinou neznámé (nepopsané), práce v útvarech se provádí krok po kroku, bez ohledu na stav a (dílčí) výsledky procesů Produkt, služba pro zákazníka bariéry Proces x Lze procesy v tomto „prostředí“ řídit? Zpětná vazba ???

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 4/23 Řízení podniku - 3  Častý stav v podnicích  Proces prochází přes mnoho organizačních rozhraní, je roztříštěn do více organizačních jednotek, které se chovají izolovaně a preferují své cíle před cíli celého procesu  Proces není řízen jako celek, ale jako shluky (vzájemně nesouvisejících činností) manažery jednotlivých organizačních jednotek  Nejsou stanoveny jasné ukazatele průběhu a výstupů procesu a spojené s hodnocením pracovníků  Pracovníci jsou zaměřeni jen na své činnosti, neznají proces jako celek, „nevidí“ na konci procesu výstup pro externího nebo interního zákazníka  Rozhodovací pravomoci jsou na vysoké úrovni řízení (dlouhé schvalování), ve vlastním procesu jsou nedostatečné kompetence (často i z důvodu alibismu pracovníků)  Hodně „papírování“ v průběhu procesu  Používají se různé IT systémy s komplikovanou vzájemnou komunikací

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 5/23 Vedení OÚ 1Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vrcholové vedení Proces 1 Proces 3 Proces 2 Řízení podniku - 4 Specifikace procesů

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 6/23 Vedení OÚ 1Vedení OÚ 2 Vedení OÚ 3 Vrcholové vedení Vlastník procesu 1 Vlastník procesu 2 Vlastník procesu 3 Důraz na výstupy pro zákazníka Kritérium úkolů - splnit dobře Řízení podniku - 5 Cílově orientované řízení - řízení podle výsledků - založené na specifikaci procesu (činnosti, vstupy, výstupy, metrika, nástroje, role) - řízeno/monitorováno vlastníkem procesu Produkt, služba Řídící aktivity Výstupem procesů je produkt / služba pro zákazníka s měřitelnou hodnotou

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 7/23 Řízení podniku - 6  Funkční řízení  řízení podle odborností  vychází z hierarchického zadávání úkolů  realizováno statickou organizační strukturou  Procesní řízení  Cílově orientované řízení, řízení podle výsledků  Založené na specifikaci procesu (činnosti, vstupy, výstupy, metrika, nástroje, role)  Řízeno vlastníkem procesu  Realizované procesním týmem Vhodné pro konstantní požadavky na výstupy a chování organizace Vhodné pro organizace v dynamickém prostředí

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 8/23 Rozvoj podniku = Způsob reagování na změny vnějšího okolí a vnitřního prostředí

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 9/23 Strategie podniku – 1 Současný stav Vize Strategie Poslání nemění se, dělá podnik podnikem kvantifikace poslání mění se (3–5 let)

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 10/23 Strategie podniku - 2 Obsahuje  Poslání  prohlášení definující existenci podniku  Vizi  Formulace budoucího stavu podniku, posice podniku na konci strategického období (produkty, služby, zákazníci, pozice na trhu)  Strategické cíle  Specifikace ukazatelů, kterých chceme dosáhnout – ekonomické cíle, parametry produktů, cíle pro různé zájmové skupiny  Strategické aktivity (programy) – činnosti, vedoucí k naplnění vize a strategických cílů

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 11/23 Strategie podniku - 3 strategické taktické operativní informace pracovníci technologie vstupy Obchodní a podpůrné procesy PosláníVize Cíle Model řízení podniku výstupy KAM ? JAK ? S ČÍM ? řízení procesů řízení zdrojů Strategie Programy úrovně řízení

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 12/23 Strategie podniku - 4  Globální strategie (strategický plán)  scénář pro naplnění určité vize - horizont 3-5 let, 2-3 roky  obsahuje  hlavní zaměření podniku (smysl jeho existence)  vize budoucího stavu v pojmech  podnikové cíle a jejich priority (včetně metrik)  strategické aktivity k dosažení cílů  zdroje, které je nutné mít k dispozici  zodpovědné osoby  firemní kulturu, která bude podporovat dosažení cílů  rizika implementace strategie  dává smysl a cíl všem podnikovým aktivitám  musí být „živá“, realistická a v podniku známá

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 13/23 Strategie podniku - 5  Globální strategie je základem pro dílčí strategie (politiky)  obchodní (portfolio produktů, trendy, vliv konkurence)  finanční (ROI, rozpočet, hodnocení investičních akcí)  organizační (struktura, fungování organizace)  personální (firemní kultura, pracovní vztahy, pravidla výběru pracovníků)  informační  bezpečnostní (standardy, fyzická bezpečnost, zabezpečení IS)

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 14/23 Strategie podniku - 6  Změny a vyhodnocení podnikové strategie  Impulsy pro změnu podnikové strategie, např.  dostavil se výrazný neúspěch  dostavil se výrazný úspěch konkurence  dosáhly se stanovené cíle –nutno stanovit včas nové cíle  podnik expanduje (obrat, počet zaměstnanců) –nový způsob řízení  zásadní změny ekonomického a legislativního prostředí  Vyhodnocení strategie  posouzení stupně dosažení podnikových cílů (včetně jejich metrik)  analýza příčin neúspěchů (cíle, systém řízení, pracovníci, projekty..)  zpochybňování základních předpokladů -> návrh změn pro další období (cíle, rozvojové programy,dílčí strategie (politiky) Proč zákazníci konkurence nejsou našimi zákazníky ?

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 15/23 Vazba strategie a procesy Potřeby zákazníků Aktivity konkurence Odhad schopností Ekonomické a legislativní prostředí Technologie Strategie Obchodní procesy Role, pracovníky, organizační strukturu Hodnoty, názory a přístup Systém řízení a hodnoceni (motivace) určuje vyžaduje utváří (vyvolává) podporují Infrastruktura potenciál organizace

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 16/23 Podnik a IS - 1 Zákazníci Obchodní komora Svazy a sdružení Celnice Přepravci Pojišťovny Banky Dodavatelé Akcionáři Statistický úřad Finanční úřad Orgány státního dohledu Úřady státní správy Média Komunikační procesy

17 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 17/23 Podnik a IS - 2 Prakticky všechny procesy vyžadují pro svoji činnost použití IS  Obchodní procesy  slouží pro nabídku a prodej produktů a služeb –Využití IT je zde největší, s výrazným nárůstem funkcionality, výkonů a kvality  Interní (podpůrné) procesy  jsou nezbytné pro podporu obchodních procesů a pro chod podniku jako celku. Do této kategorie procesů patří např. –účetní a finanční procesy, externí komunikace, rozvoj lidských zdrojů, autodoprava aj.  Inovační procesy  procesy vývoje produktů / služeb a rozvoje podniku. Provádí se zde i sběr, vývoj a distribuce informací, znalostí a zkušeností  Řídící procesy  procesy pro vyhodnocování, řízení a plánování –např. Management Information System, Decision Support System apod.

18 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 18/23 Podnik a IS - 3  Informační systémy  silný integrující prostředek podniku  zajišťují optimalizovaný tok informací (správných, na správné místo a včas) nezbytných pro fungování podnikových procesů  podporují koncepci přístupu Podnik (podnikové procesy) a jeho IS tvoří jeden celek Stupeň využívání IS závisí na znalostech a zkušenostech všech pracovníků podniku Budování a rozvoj IS je proces, probíhající současně s postupně se měnícím podnikem Dělat správné věciDělat věci správně

19 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 19/23 Podnik a IS - 4  Informační systém  je však pouhým nástrojem pro sběr a správu dat, realizaci informačních toků  IS s výkonnými informační toky podporujícími –neefektivní podnikové procesy –procesy nepodporujících podnikové cíle je ztracená investice Základem pro tvorbu IS podniku a jeho rozvoj je informační strategie

20 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 20/23 Podnik a IS - 5 Připomenutí  IS  může / musí  usnadnit průběh a řízení podnikových procesů  nemůže  podnik řídit, generovat zisk …  Investice do IT  20 % ročně z celkového objemu investic (západní Evropa)

21 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 21/23 Strategie IS/IT - 1 Obchodní strategie IS strategie Funkční cíle diktuje ovlivňují (řídí) opakující se proces umožňuje

22 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 22/23 Strategie IS/IT - 2 Současný stav IS Cílový stav IS Strategie IS Specifikace projektů Podniková strategie - podnikové cíle - hlavní aktivity - zdroje… Kde jsme ? Jak se tam dostaneme ? Kam chceme ? IS podpora procesů ?

23 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 23/23 Strategie a projekty  Projekty jsou nástrojem realizace změny od současného k požadovanému stavu  Projekty zahrnují aktivity, vedoucí ke  strukturálním změnám procesů  zvýšení výkonnosti  zavedení nových procesů  vytvoření nových produktů/služeb včetně relevantních procesů Projekty zasazovat do kontextu strategických podnikových cílů


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/23 2. Podnik a jeho řízení  Řízení podniku  Rozvoj podniku  Strategie podniku  Vazba."

Podobné prezentace


Reklamy Google