Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje."— Transkript prezentace:

1 Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje

2 Kritéria řízení výkonnosti podnikatelského procesu  ekonomická kritéria - zastřešení systému účetních informací, využití zejména ve finanční analýze  MÚ  MÚ hledá odpovědi na otázky: -Jak aktivně ovlivnit chování podniku? -Jak propojit řízení podniku jako celku a jeho vnitropodnikových úrovní řízení?  Důraz zejména na multikriteriálnost – vhodné využití hodnotových a naturálních kritérií  Kritéria -Samostatné části podniku – syntetická (např. rentabilita) -Vnitropodnikové útvary – analytická (řízení nákladů, výnosů, vázanosti aktiv) Měření a řízení výkonnosti podniku 2

3 Strana  3 Efektivnost  vrcholové kritérium výkonnosti podnikatelského procesu  efektivnost vyjadřuje míru dosažení očekávaných záměrů, cílů  v podnikatelské oblasti – schopnost zhodnotit vložený kapitál/ aktiva  kritéria (měřítka) efektivnosti 1. zhodnocení vlastního kapitálu -rentabilita vlastního kapitálu (ROE, Return On Equity) -Ekonomická přidaná hodnota EVA, Economic Value Added) 2. zhodnocení aktiv (kapitálu) hlavní výdělečné činnosti -rentabilita aktiv hlavní výdělečné činnosti (ROA, Return On Assets) -rentabilita zaměstnaného kapitálu (ROCE, Return On Capital Employed) -rozdílový manažerský zisk

4 Strana  4 Du Pont rozklad rentability vlastního kapitálu ROE = Čistý zisk / Vlastní kapitál ROE = Čistý zisk/Výnosy z prodeje x Výnosy z prodeje/Aktiva ÷ Vlastní kapitál/Aktiva ZISKOVOST VÝNOSŮ Z PRODEJE OBRÁTKA AKTIV ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

5 Měření zhodnocení vlastního kapitálu ukazatelem EVA  Reaguje na nižší vypovídací schopnost ukazatelů rentability (procentní či indexové vyjádření)  Zvýšení vypovídací schopnosti pomocí vyjádření rozdílového (ekonomického) zisku – ukazatel EVA  Měří vliv stejných faktorů efektivnosti v absolutní výši  Vyjadřuje přínos (ztrátu), který (-á) zohledňuje náklady veškerého kapitálu  Měří zhodnocení investovaného kapitálu, který je komplexním výsledkem všech činností podniku ve sledovaném období Měření a řízení výkonnosti podniku 5

6 Kritéria řízení výkonnosti z pozice managementu  informační podpora manažerského účetnictví soustředěna na hodnotové řízení procesu tvorby výkonů  Požadavky na kritéria: příčinná souvislost zhodnocení aktiv v procesu tvorby výkonů vztah měření výkonnosti hlavní výdělečné činnosti za podnik jako celek a na jeho hierarchicky nižších úrovních řízení srozumitelnost vyjádření ekonomických ukazatelů pro zodpovědné řídící pracovníky vnitropodnikových úrovní řízení a způsob měření hodnotových veličin (zejména nákladů, výnosů, aktiv a závazků z obchodního styku), které jsou činností vnitropodnikových útvarů ovlivňovány Měření a řízení výkonnosti podniku 6

7 Kritéria řízení výkonnosti z pozice managementu  Oddělení odpovědnosti za hlavní výdělečnou činnost a za finanční a investiční aktivity podniku -Rentabilita aktiv z hlavní výdělečné činnosti (ROA) -Rentabilita „zaměstnaného“ kapitálu (ROCE)  ROA HVČ (ROCE) = (EBIT)/ (aktiva hlavní výdělečné činnosti – NÚCK) Měření a řízení výkonnosti podniku 7 ROCE rentabilita zaměstnaného kapitálu ROA HVČ rentabilita aktiv hlavní výdělečné činnosti NÚCK neúročený cizí kapitál pro ROCE

8 Měření rozdílového zisku z pozice managementu  Zahrnutí kalkulačních úroků do nákladů hlavní výdělečné činnosti (úprava EBIT)  měření náročnosti konkrétních činností (výrobků) na vázaný kapitál (využívaná aktiva)  Kvantifikace rozdílového manažerského zisku umožňuje: -Porovnání efektivnosti -Porovnání ekonomického přínosu mezi obdobími (i divizemi podniku) -Promítnutí změny kapitálové náročnosti činnosti Měření a řízení výkonnosti podniku 8

9 ROCE Obrátka aktiv Schéma Analytický rozklad rentability hlavní výdělečné činnosti str.53 Celkové náklady Celková aktiva Ziskovost nákladů X Oběžná aktiva Stálá aktiva Snižující položky Podíl zásob Podíl pohledávek Podíl likvidních prostředků Podíl DHA Podíl DNA Podíl ODA Krátkodobý neúročený kapitál Dlouhodobý neúročený kapitál EBIT Celkové náklady : + - :

10 Strana  10 Ekonomická účinnost  vyjadřuje míru zhodnocení nákladů při prodeji výkonů zákazníkům, ve výnosech z prodeje  je kritériem racionality vynaložených nákladů  měřítka účinnosti 1. absolutní  zisk z hlavní výdělečné činnosti 2. relativní  zisk/výnosy z prodeje; zisk/náklady; náklady/výnosy

11 Kritéria pro řízení nákladů a zisku  Snahou podniku je dosáhnout zisku z prodeje výkonů zákazníkům, zhodnotit vynaložené náklady  Ukazatel nákladovosti (náklady/výnosy) ziskové kritérium -Není ukazatelem řízení nákladů  ziskové kritérium -Je ovlivněn stejnými faktory jako zisk (úspora/překročení nákladů, objem a struktura prodaných výkonu, změna prodejní ceny)  Kritéria pro řízení nákladů: rozpoznání příčinných souvislostí vzniku nákladů, tzn. účelu jejich vynaložení stanovení přiměřené výše vynaložených nákladů (účelného vynaložení) Měření a řízení výkonnosti podniku 11

12 Strana  12 Hospodárnost  měří výši vynaložených nákladů v procesu tvorby výkonů  takový průběh nákladů podniku, při kterém se dosahuje požadovaných výkonů s co možná nejnižším vynaložením nákladů  kritérium hospodárnosti - průměrné náklady na naturální jednotku výkonu -hospodárné vynakládání nákladů se měří porovnáním nákladového úkolu a skutečných nákladů a) v celkové výši, b) na jednotku výkonu  způsoby zvyšování hospodárnosti (formy hospodárnosti) 1. úspornost – snížení absolutní výše nákladů na daný objem a strukturu výkonů 2. výtěžnost – zvýšení objemu výkonů při stejných nákladech za období

13 Informační podpora řízení nákladů v praxi PoložkaÚčelPřiměřenostÚspornostVýtěžnost

14 Strana  14 Hodnocení hospodárnosti nákladů v praxi Předem stanovené náklady Skutečné nákladyOdchylky (úspora/ překročení) Jednicový materiál Jednicové mzdy Variabilní režie Fixní režie Celkem

15 Strana  15 Faktory hospodárnosti 1. pořizovací cena vstupů -k-kvalitativní odchylka - srovnává výši nákladů na spotřebované vstupy při předem stanovených a skutečných pořizovacích cenách -k-kvantifikace: (c ps – c sk ) * Q sk 2. množství spotřebovaných vstupů -k-kvantitativní odchylka – srovnává předem stanovené a skutečné množství spotřebovaných vstupů v předem stanovených cenách -k-kvantifikace: (Q ps – Q sk )*c ps oodlišení významné pro oddělení pravomoci a odpovědnosti útvarů c ps předem stanovená cena Q ps předem stanovené množství vstupů c sk skutečná cena Q sk skutečné množství vstupů


Stáhnout ppt "Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje."

Podobné prezentace


Reklamy Google