Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje"— Transkript prezentace:

1 Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje

2 Kritéria řízení výkonnosti podnikatelského procesu
ekonomická kritéria - zastřešení systému účetních informací, využití zejména ve finanční analýze  MÚ MÚ hledá odpovědi na otázky: Jak aktivně ovlivnit chování podniku? Jak propojit řízení podniku jako celku a jeho vnitropodnikových úrovní řízení? Důraz zejména na multikriteriálnost – vhodné využití hodnotových a naturálních kritérií Kritéria Samostatné části podniku – syntetická (např. rentabilita) Vnitropodnikové útvary – analytická (řízení nákladů, výnosů, vázanosti aktiv) Měření a řízení výkonnosti podniku

3 Efektivnost vrcholové kritérium výkonnosti podnikatelského procesu
efektivnost vyjadřuje míru dosažení očekávaných záměrů, cílů  v podnikatelské oblasti – schopnost zhodnotit vložený kapitál/ aktiva kritéria (měřítka) efektivnosti 1. zhodnocení vlastního kapitálu rentabilita vlastního kapitálu (ROE, Return On Equity) Ekonomická přidaná hodnota EVA, Economic Value Added) 2. zhodnocení aktiv (kapitálu) hlavní výdělečné činnosti rentabilita aktiv hlavní výdělečné činnosti (ROA, Return On Assets) rentabilita zaměstnaného kapitálu (ROCE, Return On Capital Employed) rozdílový manažerský zisk ROE= ČZ/Výnosy * Výnosy/Aktiva / VK/Aktiva EVA=Zisk z HČ po zdanění – Kapitál*PNK Strana  3

4 Du Pont rozklad rentability vlastního kapitálu
ROE = Čistý zisk / Vlastní kapitál ROE = Čistý zisk/Výnosy z prodeje x Výnosy z prodeje/Aktiva ÷ Vlastní kapitál/Aktiva ZISKOVOST VÝNOSŮ Z PRODEJE OBRÁTKA AKTIV ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ Strana  4

5 Měření zhodnocení vlastního kapitálu ukazatelem EVA
Reaguje na nižší vypovídací schopnost ukazatelů rentability (procentní či indexové vyjádření) Zvýšení vypovídací schopnosti pomocí vyjádření rozdílového (ekonomického) zisku – ukazatel EVA Měří vliv stejných faktorů efektivnosti v absolutní výši Vyjadřuje přínos (ztrátu), který (-á) zohledňuje náklady veškerého kapitálu Měří zhodnocení investovaného kapitálu, který je komplexním výsledkem všech činností podniku ve sledovaném období Měření a řízení výkonnosti podniku

6 Kritéria řízení výkonnosti z pozice managementu
informační podpora manažerského účetnictví soustředěna na hodnotové řízení procesu tvorby výkonů Požadavky na kritéria: příčinná souvislost zhodnocení aktiv v procesu tvorby výkonů vztah měření výkonnosti hlavní výdělečné činnosti za podnik jako celek a na jeho hierarchicky nižších úrovních řízení srozumitelnost vyjádření ekonomických ukazatelů pro zodpovědné řídící pracovníky vnitropodnikových úrovní řízení a způsob měření hodnotových veličin (zejména nákladů, výnosů, aktiv a závazků z obchodního styku), které jsou činností vnitropodnikových útvarů ovlivňovány Měření a řízení výkonnosti podniku

7 Kritéria řízení výkonnosti z pozice managementu
Oddělení odpovědnosti za hlavní výdělečnou činnost a za finanční a investiční aktivity podniku Rentabilita aktiv z hlavní výdělečné činnosti (ROA) Rentabilita „zaměstnaného“ kapitálu (ROCE) ROAHVČ (ROCE) = (EBIT)/ (aktiva hlavní výdělečné činnosti – NÚCK) pro ROCE ROCE rentabilita zaměstnaného kapitálu ROAHVČ rentabilita aktiv hlavní výdělečné činnosti NÚCK neúročený cizí kapitál Měření a řízení výkonnosti podniku

8 Měření rozdílového zisku z pozice managementu
Zahrnutí kalkulačních úroků do nákladů hlavní výdělečné činnosti (úprava EBIT)  měření náročnosti konkrétních činností (výrobků) na vázaný kapitál (využívaná aktiva) Kvantifikace rozdílového manažerského zisku umožňuje: Porovnání efektivnosti Porovnání ekonomického přínosu mezi obdobími (i divizemi podniku) Promítnutí změny kapitálové náročnosti činnosti Měření a řízení výkonnosti podniku

9 Podíl zásob Celkové náklady Oběžná aktiva Podíl pohledávek Podíl likvidních prostředků Obrátka aktiv : + Podíl DHA Celková aktiva Stálá aktiva Podíl DNA Podíl ODA - Krátkodobý neúročený kapitál ROCE X Snižující položky Dlouhodobý neúročený kapitál EBIT Ziskovost nákladů : Celkové náklady Schéma Analytický rozklad rentability hlavní výdělečné činnosti str.53

10 Ekonomická účinnost vyjadřuje míru zhodnocení nákladů při prodeji výkonů zákazníkům, ve výnosech z prodeje je kritériem racionality vynaložených nákladů měřítka účinnosti 1. absolutní  zisk z hlavní výdělečné činnosti 2. relativní  zisk/výnosy z prodeje; zisk/náklady; náklady/výnosy Strana  10

11 Kritéria pro řízení nákladů a zisku
Snahou podniku je dosáhnout zisku z prodeje výkonů zákazníkům, zhodnotit vynaložené náklady Ukazatel nákladovosti (náklady/výnosy) Není ukazatelem řízení nákladů  ziskové kritérium Je ovlivněn stejnými faktory jako zisk (úspora/překročení nákladů, objem a struktura prodaných výkonu, změna prodejní ceny) Kritéria pro řízení nákladů: rozpoznání příčinných souvislostí vzniku nákladů, tzn. účelu jejich vynaložení stanovení přiměřené výše vynaložených nákladů (účelného vynaložení) Měření a řízení výkonnosti podniku

12 Hospodárnost měří výši vynaložených nákladů v procesu tvorby výkonů
takový průběh nákladů podniku, při kterém se dosahuje požadovaných výkonů s  co možná nejnižším vynaložením nákladů kritérium hospodárnosti - průměrné náklady na naturální jednotku výkonu hospodárné vynakládání nákladů se měří porovnáním nákladového úkolu a skutečných nákladů a) v celkové výši, b) na jednotku výkonu způsoby zvyšování hospodárnosti (formy hospodárnosti) 1. úspornost – snížení absolutní výše nákladů na daný objem a strukturu výkonů 2. výtěžnost – zvýšení objemu výkonů při stejných nákladech za období Strana  12

13 Informační podpora řízení nákladů v praxi
Položka Účel Přiměřenost Úspornost Výtěžnost

14 Hodnocení hospodárnosti nákladů v praxi
Předem stanovené náklady Skutečné náklady Odchylky (úspora/ překročení) Jednicový materiál Jednicové mzdy Variabilní režie Fixní režie Celkem Strana  14

15 Faktory hospodárnosti
1. pořizovací cena vstupů kvalitativní odchylka - srovnává výši nákladů na spotřebované vstupy při předem stanovených a skutečných pořizovacích cenách kvantifikace: (cps – csk) * Qsk 2. množství spotřebovaných vstupů kvantitativní odchylka – srovnává předem stanovené a skutečné množství spotřebovaných vstupů v předem stanovených cenách kvantifikace: (Qps – Qsk)*cps odlišení významné pro oddělení pravomoci a odpovědnosti útvarů cps předem stanovená cena Qps předem stanovené množství vstupů csk skutečná cena Qsk skutečné množství vstupů Strana  15


Stáhnout ppt "Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje"

Podobné prezentace


Reklamy Google