Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Náklady – základ manažerského účetnictví Přednáška č. 2 Hana Bohušová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Náklady – základ manažerského účetnictví Přednáška č. 2 Hana Bohušová."— Transkript prezentace:

1 Náklady – základ manažerského účetnictví Přednáška č. 2 Hana Bohušová

2 strana 2 Předmět manažerského účetnictví Manažerské účetnictví se zaměřuje na vnitřní rozměr hospodářské činnosti podniku a jeho předmětem je hodnotová stránka jednotlivých aktivit jako základních složek činnosti podniku. Uskutečnění jednotlivých aktivit vyžaduje vklady potřebných ekonomických zdrojů, a to v určité struktuře a množství. Při uskutečňování jednotlivých aktivit probíhá transformace vynaložených zdrojů ve výstupy – výkon. Uskutečněné výkony jsou pro podnik nositelem určité ekonomické užitečnosti převoditelné na peníze. Každá transformace má předem stanovený cíl, určitým způsobem vymezený postup, uskutečňuje se na určitém místě a v kompetenci určitých orgánů. Přednáška č. 2

3 Podstata nákladů Náklady představují v peněžní formě uskutečněné měření vynaložení ekonomických zdrojů v určité aktivitě, uskutečněné účelně a účelově. Podstata nákladů: –uvědomělé vynaložení složek majetku na uskutečnění dané aktivity, přinášející očekávaný ekonomický prospěch danému subjektu, –obětování složek majetku na určitou příležitost zajišťující jejich předpokládané zhodnocení, –převoditelnost na peníze strana 3 Přednáška č. 2

4 Účelnost a účelovost Účelnost – vynakládání nákladů a vytvoření výkonů je cílevědomě řízeno a musí být uskutečňováno racionálně a hospodárně Účelovost – náklady jsou spojeny s určitým výkonem (příčinný vztah) strana 4

5 Náklady a výdaje Výdaj – jakékoliv vynaložení majetku podniku bez zřetele na účel použití, předcházejí nákladům a náklady dávají výdajům reálný smysl. Věcný nesoulad: ne vždy jsou výdaje nákladem, neexistuje-li účelový vztah k výkonům (dividendy, odvod DPH, apod.), ne vždy výdaje předcházejí nákladům (tvorba rezerv) Časový nesoulad: řeší se časovým rozlišováním strana 5

6 Výnosy a příjmy Výnosy: ekonomický prospěch převoditelný na peníze a získaný účelným využitím ekonomických zdrojů (rozsah a cena), externí x interní výnosy Příjmy: přírůstek ekonomických zdrojů bez ohledu na jejich použití strana 6

7 Průběh nákladů ve výrobním procesu strana 7

8 Objekt nákladů Objekt nákladů je určitá jednoznačně vymezená aktivita, za kterou je potřebné pro účely řízení kvantifikovat náklady a zhodnotit užitečnost jejich vynaložení. Spojení nákladů a ekonomického prospěchu s příslušným objektem zajišťuje jejich věcnou a příčinnou souvislost. strana 8 Přednáška č. 2

9 Kriteria racionality vynaložení nákladů I Cílem aktivity podniku je zhodnocení obětovaných složek majetku (zisk). Racionalitu vynaložení nákladů lze hodnotit prostřednictvím specifických kriterií. 1.hospodárnosti – odráží racionalitu vynakládání a využívání ekonomických zdrojů v dané transformaci: forma úspornosti, kde se zdůrazňuje minimalizace nákladů na zajištění daného rozsahu výkonů, forma výtěžnosti, kde se prosazuje úsilí o maximalizaci objemu výkonů z daného rozsahu vynaložených ekonomických zdrojů, Hospodárnost je kriterium racionality vynakládání a spotřeby ekonomických zdrojů jednotlivých transformacích, měřítkem hospodárnosti je vývoj nákladů na jednotku výkonu (průměrné náklady). strana 9 Přednáška č. 2

10 Příklad Společnost plánuje vyrobit 10 000 výrobků o normované spotřebě materiálu 20 Kč na 1 kus. O jakou formu hospodárnosti jde jestliže: 1.činila skutečná spotřeba materiálu 160 000 Kč, (160 000 : 10 000 = 16 Kč/ks) 2.z disponibilního materiálu bylo vyrobeno 12 500 výrobků (200 000 : 12 500 = 16 Kč/ks). strana 10 Přednáška č. 2

11 Kriteria racionality vynaložení nákladů II Kriterium ekonomické účinnosti (efektivnost) zhodnocení nákladů. V absolutním rozměru se projevuje ve formě přebytku ekonomického prospěchu nad vynaloženými náklady (hospodářský výsledek aktivity). V relativním rozměru se měří poměrem mezi získaným ekonomickým prospěchem a vynaloženými náklady (nákladová rentabilita): ziskovost produkce = hospodářský výsledek / výkony, výnosnost nákladů = hospodářský výsledek / náklady, nákladovost výkonů = náklady / výkony, rychlost obratu vložených prostředků, která vyjadřuje intenzitu s jakou se prostředky zúčastňují reprodukčního procesu (kolik výkonů je podnik schopen vyrobit a prodat za období) Ekonomická účinnost se může zvyšovat i při zhoršující se hospodárnosti (růst průměrných nákladů je vykompenzován růstem jednotkových cen). strana 11 Přednáška č. 2

12 Kriteria racionality vynaložení nákladů III –Kriterium efektivnosti vyjadřuje míru dosažení očekávaných záměrů (řízení pomocí cílů a úkolů) a hodnocení míry jejich dosažení (pomocí rozdílů –odchylek) –Efektivnost vyjadřuje míru dosažení predeterminovaných cílů a úkolů, měří se formou rozdílů od předem stanovených hodnot. –Kritéria efektivnosti: zhodnocení vlastního kapitálu: ROE, zhodnocení aktiv: ROA. strana 12 Přednáška č. 2

13 Kriteria racionality vynaložení nákladů IV –Kriterium solventnosti vyjadřuje stálou, dlouhodobou schopnost podniku hradit své závazky. –Kriterium likvidity se vymezuje jako schopnost podniku dostát svým okamžitým závazkům. –Struktura vlastního a cizího kapitálu je základním dlouhodobým kritériem finanční stability a také měřítkem finančního rizika. strana 13 Přednáška č. 2

14 Úkoly manažerského účetnictví v oblasti nákladů Úkoly manažerského účetnictví v oblasti nákladů: –kvantifikace nákladů pro potřeby vykazování a oceňování jednotlivých složek rozvahy ve finančním účetnictví, –zjišťování a vyhodnocování aktuálně vynaložených nákladů pro potřeby běžného řízení a kontroly, –uspořádání informací o nákladech pro potřeby rozhodování a výběru optimálních variant, které budou uplatněny v budoucnosti. Pro uvedené účely nestačí jediná interpretace obecného pojmu nákladů, ale je nutné vycházet z rozmanitosti podmínek jeho uplatňování. Zásada: určitému úkolu v manažerském účetnictví přísluší odpovídající interpretace pojmu nákladů. strana 14 Přednáška č. 2

15 Možná pojetí nákladů finanční pojetí nákladů, hodnotové pojetí nákladů, ekonomické pojetí nákladů. strana 15 Přednáška č. 2

16 Finanční pojetí nákladů I Tradičním úkolem manažerského účetnictví je kvantifikovat náklady pro potřeby vykazování ve finančním účetnictví. Obsah nákladů a jejich kvantifikace jsou v tomto případě podřízeny pravidlům platným pro finanční účetnictví odvozeným ze zásad uplatňovaných ve finančním účetnictví. Finanční pojetí nákladů je založeno na aplikaci formy koloběhu prostředků (projevem nákladů je tržně ověřené vynaložení peněz). strana 16 Přednáška č. 2

17 Finanční pojetí nákladů II Náklady ve finančním pojetí se vymezují jako primární vynaložení peněz na uskutečnění určitých aktivit. Očekávaná náhrada má zajistit návratnost vynaložených peněz, teprve přebytek znamená zisk. (koncepce zachování nominálního peněžního kapitálu). Za náklady jsou považovány pouze ty využívané nebo spotřebované ekonomické zdroje, které jsou podloženy reálným výdejem peněz. Druhým znakem, který může činit problémy při poskytování informací pro řízení, je kvantifikace nákladů na úrovni skutečných (historických) pořizovacích cen. strana 17 Přednáška č. 2

18 Náklady produktu a náklady období Rozlišování nákladů produktu (výkonu) a nákladů období je významné z hlediska vykazování majetku v rozvaze a hospodářského výsledku, (ve výkazu zisků a ztrát, v rozvaze). strana 18 Přednáška č. 2

19 Náklady produktu (výkonu) V uskutečněných výkonech ve finančním účetnictví jsou vykázány pouze náklady produktu (costs), ve kterých jsou oceněny příslušné složky aktiv. Nedochází k jejich finální spotřebě kompenzované dosaženými výnosy, jsou označovány jako náklady nezanikající (v období, ve kterém byly vynaloženy). Jsou to veškeré přímé náklady vynaložené v souvislosti s daným výkonem (jednicové mzdy, jednicový materiál, případně i výrobní režie). Představují tu část nákladů vynaložených v příslušných aktivitách, které se ve finančním pojetí nákladů identifikují s příslušnými výkony a prodělávají s nimi celý koloběh. strana 19 Přednáška č. 2

20 Náklady období (expenses) Část nákladů, kterou nelze přiřadit k jednotlivým výkonům a nestává se součástí ocenění výkonů v rozvaze. Bezprostředně nepřispívají k ekonomické užitečnosti jednotlivých složek aktiv a k jejich převoditelnosti na peníze (odbytová režie, správní režie, případně výrobní režie). Jsou vynakládány na všeobecné zajištění hospodářské činnosti podniku a nejsou identifikovatelné s příslušným výkonem. Náklady období se v období jejich vzniku vylučují z koloběhu hospodářských prostředků a vykazují se jako položky výkazu zisků a ztrát. Jejich vyloučení z koloběhu znamená snížení hodnoty majetku, označují se jako náklady spotřebované, které odčerpávají výnosy v daném období, někdy jsou označovány jako náklady zanikající. strana 20 Přednáška č. 2

21 Příklad Podnik vynaložil na výrobu deseti výrobků náklady ve výši 100,- Kč. Osm z nich prodal za 120,- Kč. Zbylé dva neprodané výrobky jsou oceněny na úrovni vlastních nákladů jejich výroby, které činí 20,- Kč. Zjistěme zisk a nákladovou, resp. výnosovou rentabilitu podniku ve sledovaném období. Rentabilita nákladů=zisk/náklady=40/80= 0,5 Rentabilita výnosů=zisk/výnosy=40/120=0,33 strana 21 Přednáška č. 2 Výkaz zisků a ztrát Náklady100,-Tržby z prodeje120,- Zisk40,-Změna stavu výrobků20,- 140,-

22 Příklad (pokračování) strana 22 Výkaz zisků a ztrát Náklady Změna stavu výrobků Náklady celkem 100,- -20,- 80,- Tržby z prodeje120,- Zisk40,- 120,-

23 Hodnotové pojetí nákladů Posláním manažerského účetnictví je poskytovat informace o nákladech pro běžné řízení a kontrolu a kontrolu skutečného průběhu aktuálně uskutečňovaných procesů, a to buď po linii výkonů nebo po linii útvarů. Cílem je vyjádřit podmínky průběhu příslušných aktivit, které existují v reálném čase jejich uskutečňování. Nelze využít finanční pojetí nákladů (nedokáže postihnout veškeré faktory, které ovlivňují návratnost spotřebovaného množství ekonomických zdrojů). Účelu lépe vyhovuje hodnotové pojetí nákladů, které je odvozováno z výrobní formy koloběhu prostředků. strana 23 Přednáška č. 2

24 Základní odlišnosti hodnotového pojetí nákladů od finančního pojetí Spotřebované nebo využité ekonomické zdroje se oceňují na úrovni cen, které odpovídají jejich věcné reprodukci (reálná hodnota). Předmětem zobrazení jsou i faktory, které nemají odpovídající ekvivalent výdaje peněžních prostředků, ale svými důsledky ovlivňují ekonomickou realitu dané aktivity – dodatkové náklady. strana 24 Přednáška č. 2

25 Kalkulační náklady Náklady, které se v hodnotovém pojetí vykazují v jiném rozsahu než ve finančním pojetí nebo nejsou ve finančním pojetí vykazovány vůbec: –náklady, které se ve finančním účetnictví vykazují v jiném rozsahu nebo jiným způsobem, –náklady, které nejsou ve finančním pojetí vykazovány vůbec a v hodnotovém pojetí jsou příslušným aktivitám přiřazovány dodatečně. strana 25 Přednáška č. 2

26 Rozdílně vykazované kalkulační náklady Kalkulační odpisy Kalkulační úroky Kalkulační rizika Dodatkové kalkulační náklady –Kalkulační podnikatelská mzda –Kalkulační nájemné strana 26 Přednáška č. 2

27 Kalkulační odpisy Ve FÚ se odpisuje do výše 100% historické ceny (zajištění plné návratnosti peněz vložených) – princip zachování nominální hodnoty kapitálu, V MÚ se vyjadřuje skutečné hodnotové opotřebení a skutečné snižování ekonomické užitečnosti majetku v době uskutečňování příslušných aktivit (vychází se z reálné hodnoty). strana 27

28 Kalkulační úroky Použitý kapitál se v hodnotovém pojetí považuje za výrobní faktor, proto je nutné jeho použití vyjádřit v nákladech – prostřednictvím kalkulačních úroků. Kvantifikace kalkulačních úroků: –Výše celkového vázaného kapitálu –Kalkulační úroková míra strana 28

29 Kalkulační rizika Ve FÚ lze zohlednit rizika v přesně vymezených situacích (tvorba rezerv) V MÚ je cílem správně vyjádřit spotřebu ekonomických zdrojů ve vztahu k aktivitám – vhodné zahrnout i rizika, která s aktivitou souvisejí (náklady v podobě kalkulačních rizikových přirážek – odchylky spotřeby materiálu, zmetky). strana 29

30 Příklad Prodejní divize podniku zaměřeného na prodej počítačů má své prostory v budově, která byla vložena do podniku formou věcného vkladu jedním z vlastníků. Její výsledky jsou tak nesrovnatelné s jinými divizemi, které mají prodejní prostory v najatých objektech. Podnikové vedení zatěžuje proto tuto divizi kalkulačním nájemným, jeho výši odvozuje z průměrné úrovně nájemného, které se v dané lokalitě zpravidla vyžaduje. Zobrazte uvedenou skutečnost v podnikovém účetnictví. strana 30 Přednáška č. 2

31 Rozdíly mezi finančním a hodnotovým pojetím nákladů Shoda – uplatnění ekonomických zdrojů je založeno na výdeji peněz (mzdy, spotřeby materiálu), lze přejmout z FÚ, Jiný rozsah ve FÚ a MÚ – kalkulační náklady jiné výše (odpisy, úroky, rizika), Položky nejsou ve FÚ zachyceny – dodatkové kalkulační náklady Položky nejsou zachyceny v MÚ – neutrální náklady finančního účetnictví (dary, soudní výdaje, odprodej položek majetku) strana 31

32 Ekonomické pojetí nákladů V ekonomických teoriích je řešena otázka optimální alokace ekonomických zdrojů, a to podle kriteria maximálního ekonomického užitku. Náklady ekonomických zdrojů se nevymezují výší prostředků, které byly vynaloženy na jejich pořízení, ale možnou užitečností při jejich využití. strana 32 Přednáška č. 2

33 Oportunitní náklady Nepředstavují reálně vynaložené náklady, které byly vynaloženy na vytvoření určitého produktu, ale fiktivní ocenění omezených ekonomických zdrojů. Představují maximální ušlý efekt, který vznikl použitím omezených zdrojů na určitou alternativu. Využití v MÚ v oblasti rozhodovacích úloh, strana 33 Přednáška č. 2

34 Příklad Účetní jednotka A hodlá koupit provozovnu za 500 000 Kč ze svých vlastních zdrojů, účetní jednotka B na úvěr s úrokovou sazbou 4% p.a. splatný za rok. Účetní jednotka A: Celková částka výdajů 500 000 explicitní, ale přichází o částku, kterou by mohl získat při jiném zhodnocení částky (např. termínovaný vklad). Účetní jednotka B: Celková částka výdajů 520 000. strana 34

35 Klasifikace nákladů v manažerském účetnictví členění podle druhů vynaložených ekonomických zdrojů (druhové členění), členění podle účelu vynaložení (účelové členění), členění podle závislosti na změnách v rozsahu aktivity (objemu) výkonů, členění z hlediska potřeb rozhodování, další. strana 35 Přednáška č. 2

36 Druhové členění nákladů Odpovídá peněžně vyjádřené struktuře ekonomických zdrojů vstupujících do dané transformace: –náklady odpovídající vynaložené živé práci, –náklady odpovídající spotřebě hmotných prostředků, –náklady odpovídající opotřebení majetku, –náklady odpovídající spotřebě a použití prací a služeb externích subjektů, –náklady odpovídající bezprostřední peněžní úhradě. Znaky: –externí, –prvotní, –jednoduché. strana 36 Přednáška č. 2

37 Účelové členění nákladů Základním charakteristickým znakem je účelovost a účelnost: –členění nákladů po linii výkonů, –členění nákladů po linii útvarů. strana 37 Přednáška č. 2

38 Členění nákladů po linii výkonů náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení: –náklady technologické – bezprostředně se odvozují z transformačního procesu ekonomických zdrojů, –náklady na obsluhu a řízení – vytvářejí podmínky pro bezprostřední technologický proces, náklady přímé a nepřímé: –náklady přímé – lze bezprostředně, průkazně a hospodárně identifikovat s objekty a výkony, se kterými příčinně souvisejí, –náklady nepřímé – objektům a výkonům se přiřazují pomocí nepřímých početních postupů, náklady jednicové a režijní: –náklady jednicové – vykazují se v samostatných konkrétních položkách ve vztahu ke zvolené jednici výkonu, –náklady režijní – vykazovány v komplexních položkách (režie). strana 38 Přednáška č. 2

39 Členění nákladů po linii útvarů Náklady podle místa vzniku: –zajištění věcných a časových proporcí mezi objemem výkonů a potřebným rozsahem opakovaných zdrojů, –optimální využití zdrojů, –zajištění optimálních proporcí, náklady podle odpovědnostních útvarů: –oceňování předem stanovenými pevnými cenami, –dochází k meziútvarovým převodům nákladů. strana 39 Přednáška č. 2

40 Náklady podle závislosti na změnách v objemu výkonů Základní formy závislosti nákladů na změnách v objemu: –náklady fixní, –náklady variabilní: proporcionální, podproporcionální - zvyšují se, ale pomalejším tempem, nadproporcionální - zvyšují se rychlejším tempem, náklady celkové, průměrné a přírůstkové. strana 40 Přednáška č. 2

41 Návratnost nákladů, bod zvratu, příspěvek na úhradu Bod zvratu – bod na úrovni aktivity, ve kterém je zajištěna plná návratnost celkových nákladů. Kritický bod objemu udává počet jednotek výkonů, při kterém jsou celkové náklady a celkové výnosy shodné. Příspěvek na úhradu (fixních nákladů a tvorbu zisku) – forma rozpětí (marže), které představuje rozdíl mezi jednotkovým výnosem (prodejní cenou) a jednotkovými variabilními náklady. strana 41 Přednáška č. 2

42 Členění nákladů z hlediska potřeb rozhodování relevantní náklady: –musí odrážet složitost uskutečnění daného rozhodnutí, –musí vyjadřovat podmínky, které budou platit v budoucnosti při vlastní realizaci daného rozhodnutí, –navrhované alternativy se od sebe liší, irelevantní náklady. strana 42 Přednáška č. 2

43 strana 43 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Náklady – základ manažerského účetnictví Přednáška č. 2 Hana Bohušová."

Podobné prezentace


Reklamy Google