Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P098_1/31 PV098 Řízení implementace IS Projekt. P098_1/32 Úvod 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P098_1/31 PV098 Řízení implementace IS Projekt. P098_1/32 Úvod 1."— Transkript prezentace:

1 P098_1/31 PV098 Řízení implementace IS Projekt

2 P098_1/32 Úvod 1

3 P098_1/33 Obsah představení, očekávání cíle předmětu literatura požadavky ZK Motivace

4 Posun v interpretaci „RIIS“ Řízení Implementace Informačních systémů a Systémů služeb

5 P098_1/35 Cíle předmětu Vyložit problém implementace IS a SS* z pohledu uspokojení zájmů Klienta, kterému je IS resp SS* implantován Vysvětlit principy projektového řízení a základní postupy na projektech IS+SS* Vysvětlit principy řízení soustav vzájemně se ovlivňujících projektů (Programů) a efektivního soužití s chaosem

6 P098_1/36 Studijní materiály Sylaby přednášek M.D.Rosenau, Jr.: Successful Project Management, vyd. Van Nostrand Reinhold, 1992 Scott Berkun: The art of Project Management GOWER Handbook of Project Management, Third Edition GOWER Handbook of Programme Management Doležal, Máchal, Lacko a kol.: Projektový management podle IPMA, GRADA, 2009

7 P098_1/37 Požadavky k ZK 40% práce (specifikace projektu/řešení) 60% test / ústní (?) (v rozsahu přednášek a k předložené práci)

8 P098_1/38 Motivace k předmětu Gartner group: 12 - 15 - 30 - 43 slabá kultura klientů diletantismus dodavatelů Rozpoznat co lze slíbit, a kdy už lžeme... –„medvěd“ se porcuje tak dlouho, že už není čas na jeho sežrání … Zvládnout situaci: –„…Ani jedno tvrzení zákazníka o jeho datech nebylo pravda !“

9 P098_1/39 Projekt 2

10 P098_1/310 Témata Co je to projekt Podstata projektového řízení Problém lidí a týmů Pět projektových plánů –CO –JAK –S KÝM –KDY –ZA KOLIK Řízení průběhu, změn, kvality Rizika, formování

11 P098_1/311 Co je to projekt řídící činnosti vývoj. činnosti etapy kroky úkony kvalifikace produkty prostředí informace zadání (cíl) i kz o CÍL PRODUKT PLÁNY POROZUMĚNÍ PROSTŘEDÍ PODNIKU ŘÍZENÍZLEPŠOVÁNÍ

12 P098_1/312 Projekt - definice dle ISO normy Dle normy ISO 10 006 je projekt jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděný pro dosažení předem stanoveného cíle, který vyhovuje specifikovaným požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. Projekt je sekvence činností mající jeden začátek a jeden konec, přidělené zdroje a směřující k vytvoření určitých produktů. S vytvořením produktů je vždy spojeno riziko.

13 P098_1/313 Projekt a jeho okolí Strategie projektu, Cíle Hodnototvorné procesy Řídící procesy Podpůrné procesy Dodavatel X Zákazník Požadavky Výsledky ICT MY

14 P098_1/314 Problémy IT překračování rozpočtu, termínu dodání projektu uživatelům se nelíbí výsledek vysoké procento dodatečných upravujících požadavků roztříštěnost aplikací - nedostatečná integrace minimální přínos IT z hlediska uživatelů pozice IT útvaru v org. struktuře, vysoké zatížení údržbou nedostupná data spirálovitý růst nákladů ….

15 P098_1/315 PM pochopení situace stanovení cílů a dohoda o nich volba cesty a dohoda na vybrané cestě důvěra v cíle a cestu důslednost důslednost ve vyjadřování

16 P098_1/316 - a na co soustředit pozornost

17 Otázka Může v daném projektu být jedna a tatáž věc současně cílem i přínosem ?

18 P098_1/318 Dosažení cíle Přínosy vznikají používáním dosažených cílů projektu Cíle a přínosy projektu Původní vektor směřování businessu Změněný vektor směřování businessu Přínosy projektu –Přínosy jsou užitky, které se dostaví používáním cílů projektu. Cíle projektu –Cíl je popis stavu po realizaci změny. (např. popis služeb, produktů, díla, …)

19 P098_1/319 CO KDYZA KOLIK Trojimperativ projektu

20 P098_1/320 Trojimperativ definuje: Specifikaci provedení (tzn. co a v jaké kvalitě má být provedeno) Časový plán (kdy má být co provedeno) Náklady na dodání jednotlivých výsledků (ve spotřebované práci a v penězích)

21 P098_1/321 Náklady čas Křivka spojující řešení (výsledky) o stejné kvalitě Trojimperativ projektu

22 P098_1/322 Problém, lidi, týmy úkol, jednotlivec, skupina motivace zrání skupiny (vývoj) emocionální inteligence komunikace, poznávání osobní poslání (osobní cíle)

23 P098_1/323 Problém soustředění pozornosti Vyřešit úspěšně úkol Dosáhnout individuální osobní cíle členů týmu Dosáhnout skupinového cíle: dělat to spolu Nezbytnost diferenciace rolí na projektu, jejich rozložení, a jejich vzájemného působení

24 P098_1/324 3 okruhy pozornosti úkol skupina jednotlivec

25 P098_1/325 Splnění úkolu definovat cíl splnění cíle - to je konečný test vůdčích schopností efektivní vedoucí tomu věnuje čas a promýšlí to třeba porozumět nejen úkolu, ale i jeho širším souvislostem definovat dílčí výsledky, vysvětlit co projekt zahrnuje sdílet znalost společného úkolu

26 P098_1/326 Soudržnost týmu sdílet zaujetí pro společný cíl sdílet přijaté standardy a dohodnutý rámec každý pracovník si je vědom, že jeho příspěvek k cíli skupiny je významný všichni vědí, proč vlastně tým existuje, a chtějí v něm pracovat členové týmu dokáží pracovat i při prostorovém rozptýlení (- test dobrého týmu)

27 P098_1/327 Stimulace jednotlivce každý jednotlivec má jasný svůj osobní cíl osobní cíle musí přispívat ke společnému cíli každý musí vidět, že jeho podíl na společném cíli odpovídá jeho možnostem a schopnostem každý pracovník by se měl na stanovení společného cíle a svého osobního cíle podílet každý pracovník si je vědom, že jeho podíl na úkolu je významným příspěvkem k celkovému úkolu skupiny

28 P098_1/328 PRINCIP VEDENÍ SKUPINY Úkol Jednotlivec Já Skupina

29 P098_1/329 „Vést znamená sloužit, nic více a nic méně.“ John Adair „Skupiny tu nejsou jen proto, aby splnily nějaký úkol – dávají vám řadu jedinečných možností, abyste vyrostli v osobnost!“ John Adair

30 P098_1/330 Pravidla komunikace poslouchat co druhý říká respektovat názor druhého na čem se dohodneme, to platí je-li nutno rozhodnutí změnit, je třeba vyvolat novou dohodu svobodný je nejenom jednotlivec, ale i skupina

31 P098_1/331 dávat zrození smrt brát Porozumění jednotlivci Základní princip života: Dávat x Brát 1. kříž: Základní princip života

32 P098_1/332 Pojem distributivní spravedlnost Moje investice/Tvoje investice = = Moje odměna/Tvoje odměna George Homans –Je ve skupině velmi vnímána. –Jakmile je tato rovnice porušena roste nespokojenost, pocit nespravedlnosti, pokles produktivity, snížení soudržnosti skupiny. Schopný vedoucí umí využít rovnici distributivní spravedlnosti pro motivaci!

33 P098_1/333 Matice „Dávám/Beru“ Nakreslit na flip-chart Okomentovat Princip obchodu... A princip „pitomců“... Nebýt „pitomcem“ je proces

34 P098_1/334 Vzorec osobnosti efektivního člověka 2. kříž : Vzorec osobnosti Vím co chci Efektivní poznání Efektivní komunikace Motivace pro dosahování cílů

35 P098_1/335 5 plánů projektu CO-JAK-SKYM-KDY-ZAKOLIK

36 P098_1/336 Specifikace projektu CO JAK S KÝM KDY ZA KOLIK + odzadu

37 P098_1/337 Věcný pohled dílčí cíle / výsledky Fázový pohled CO (členění stavby IS nebo SS*) WBS

38 P098 - RIIS - 238 SOW = Statement of Work Business cíl, který má být naplněn specifikace CO jej naplní stanovení výsledné dodávky členění do dílčích dodávek (WBS) popis dílčích dodávek –informační schopnost (intuitivně vs. exaktně) –funkčnost –„okrajové podmínky“ PŘÍKLADY: zadání projektů ke ZK

39 P098_1/339 WWW PREZENTACE Struktura prezentace je hotová Obsah prezentace je vytvořen Grafický návrh je odsouhlasen Stránky naprogramovány Stránky otestovány Vizuální a obsahová část hotova Stránky spuštěny Technické řešení hotovo Specifikace provedení

40 P098_1/340 Jak se to dělá Týmová práce –Vysvětlení cílů a trojimperativu –Brainstorming –Skupinová práce Používejte lístečky a plán lepte na flipchartový papír. Plán sestavte jako hierarchický rozpad jednotlivých výstupů projektu. Pracujete se základní souvislostí „celek-část“

41

42 P098_1/342 JAK Naplánovat JAK vzniknou jednotlivé výstupy z plánu CO. –Tj. jaké činnosti a v jaké logické posloupnosti vytvoří výsledky/produkty projektu. Do postupu nezanášet hledisko času či disponibility zdrojů!! Získává se zpodrobněním WBS a jeho uspořádáním do logiky postupného provádění činností. –Není-li vzor: ODZADU!

43 P098_1/343 JAK

44 P098_1/344 Projektový graf - příklad

45 P098 - RIIS - 245 Jak se to dělá výběr a přizpůsobení šablony –viz LBMS SE metodika zkušenost a intuice stavba „odzadu“ záznam v „projektovém grafu“ (PG) uzly: dílčí produkty + kroky hrany: následnost každá etapa svůj PG

46 P098_1/346 řídící činnosti vývoj. činnosti KROK PROJEKTU Co se musí ještě vykonat pro zabezpečení vzniku výsledku v požadované kvalitě, v daném čase a za dané náklady? výsledek Orientace na výsledky

47 P098_1/347 Dvoukolová iterace plánu JAK První iterace –Vytvořte plán JAK pro věcné výsledky. –Vytipujte výsledky, které potřebují spolupráci „mimo projekt“. Druhá iterace –Doplňte organizační kroky a jejich výsledky.

48 P098_1/348 zaměstnanci odborykonkurence dodavateléodběratelé PROJEKT firemní OJ řešitelé projektu vlastníci Okolí projektu

49 P098_1/349 Projektový graf - příklad

50 P098_1/350 S KÝM Naplánovat S KÝM se dílčích cílů a celkového cíle dosáhne, –tj. v jakých strukturách bude projekt organizován, –jaké zdroje budeme potřebovat –a jak tyto zdroje obsadíme lidmi.

51 P098_1/351 Vedení projektu Řešitelský tým Pracovní tým - vytváří výstupy- konzultace - oponentura - řízení postupu - řízení kvality - administrativa - hlavní legislativní orgán - konečné slovo ve všech otázkách Řídící výbor S KÝM - organizace projektu

52 P098_1/352 Vedení projektu Řešitelský tým Pracovní tým Řídící výbor - pracovníci dodavatele - pracovníci klienta - autor projektu - koordinátor (HIP) KLIENT - statutář - uživatel výstupů - „platič“ DODAVATEL - statutář - manažer projektu - (HIP) S KÝM - obsazení orgánů

53 P098_1/353 výsledek Jiří Karásek členové týmu garantuje vytváří S KÝM - garance kvality

54 P098_1/354 S KÝM Řídící výbor projektu Vedení projektu Řešitelský tým projektu Pracovní tým projektu

55 P098_1/355 Řešitelský a pracovní tým Vtáhnout informatiky klienta Pracovní tým dodavatel klient Řešitelský tým

56 P098 - RIIS - 256 Jak se to dělá stanovení týmů (RVP, RT, PT...) postup určení potřebných rolí (profesí) - ohodnocení PG výběr množiny možných kandidátů posouzení jejich disponibility přiřazení konkrétních lidí odsouhlasení s nimi a „s jejich šéfy“ revize přiřazení

57 P098 - RIIS - 257 Řídící výbor (SC)- činnosti studium a schvalování materiálů vytvořených řešitelským týmem účast na formovacích seminářích rozhodování o dalším postupu podle kontrol kvality a při řízení změn přejímka výsledků projektu je to vrcholový a svéprávný orgán projektu

58 P098 - RIIS - 258 Složení Řídícího výboru Ze strany klienta : platič (FŘ) vlastník společnosti šéf informatiky Ze strany dodavatele: Autor HIP statutář

59 P098 - RIIS - 259 Organizace SW projektu Řídící výbor Autor projektu HIP Finanční manažer Administrátor / správce metainf. syst. Sekretář projektu Odborná podpora projektu (systémák) Specialista na vztah s klientem Vedoucí školení Šéf etapy n řešitelé dílčí úlohy 1 řešitelé dílčí úlohy k Analytici Programátoři HW specialisti Síťaři SW obchodníci

60 P098_1/360 KDY víme CO víme JAK víme S KÝM KDY znamená určit: –datum zahájení činnosti –datum ukončení činnosti A to pro každou činnost!!!

61 P098_1/361 Příklad: KDY časový harmonogram (MS Project)

62 P098_1/362 Seznam úkolů a milniků ÚSEČKOVÉ DIAGRAMY (Ganttovy diagramy) SÍŤOVÉ GRAFY - hranově orientované - uzlově orientované GANTTŮV GRAF Časově rozvržené úkoly s viditelnými vazbami mezi nimi Lineární časová stupnice Grafické zobrazení závislostí NEANO NE ANO Metody časového plánování

63 P098_1/363 Úsečkový (Ganttův) diagram

64 P098_1/364 Síťový graf

65 P098_1/365 Ganttův graf

66 P098_1/366 Členění plánu KDY: řízení rizika, kvality a postupu ETAPY –řízení rizika KROKY –řízení kvality ÚKONY –řízení postupu

67 P098 - RIIS - 267 Jak se to dělá první nástřel harmonogramu časové ohodnocení PG odzadu / od krajů dovnitř / intuitivně ze předu zkušenost s délkou trvání kroků přechod na „odhad kapacit“ (ZAKOLIK) revize harmonogramu na základě odhadu kapacit revize na základě požadavků managementu !!!

68 P098_1/368 ZA KOLIK Stanovit ZA KOLIK se projekt zrealizuje –čld - člověkoden –člm - člověkoměsíc –člr - člověkorok –odhady pracnosti

69 P098_1/369 ZA KOLIK - čld Odhady kapacit 2 cesty jak odhadovat kapacity : –Shora dolů analogie delfská věštírna –Zdola nahoru Plán financování

70 P098_1/370 Odhady kapacit 1 rok = 10 měsíců = 200 dní 1 kvartál = 50 dní 1 měsíc = 20 dní délka trvání úkonu = 3/2 kapacit (dělá-li to 1 člověk)

71 P098_1/371 Finanční plán platby po etapách E1E4 E3E2 + -

72 P098_1/372 Finanční plán pravidelné měsíční příjmy - +

73 P098 - RIIS - 273 Jak se to dělá kumulované zkušenosti: např. Process Engineer (dříve LBMS, dnes Computer Associates) odhadování zdola nahoru odhadování shora dolů ohodnocení PG porovnání obou odhadů rizikový koeficient koeficient na řídící činnosti

74 P098 - RIIS - 274 Odhadování odhadování zdola nahoru vysčítání úkonů a kroků záznamy skutečností z minulých projektů lživost / pravdivost záznamů odhadování shora dolů analogie Delfská věštírna Analýza funkčních bodů (FPA) Pragmatický přístup

75 P098 - RIIS - 275 Analýza rizik přepočet rizikových faktorů na peníze LBMS Strat Plan - nepoužitelnost teď a tady rozbor kategorií rizik a jejich ohodnocení viz dále - vyžaduje zkušenost a subjektivní přístup zjednodušený dotazník analýzy rizik prostředí uživatele složitost systému prostředí řešitelského týmu - použitelné, je to první nástřel pro začátečníky, ale dobrý - viz LBMS kurs Řízení projektů

76 P098 - RIIS - 276 kategorie rizik řešitelská (schopnosti týmu, zkušenost, sehranost - viz vývoj skupiny) organizační (velikost nutného přizpůsobení Klienta implantovanému systému) plánovací (krátké - dlouhé termíny, složité závislosti, disponibilita zdrojů, nevěrohodnost podkladů, nepoměr pracnosti a doby) technická (složitost, nová technologie, nástroje, obchodní (nezainteresovanost vedení, uhýbání z cílů, ztráta motivace externí závislosti (meziprojektové závislosti, mnoho dodavatelů, kritická závislost na dodavatelích

77 P098_1/377 Postup plánování - shrnutí 1.Nejprve vypracovat postupně plán CO, projektový graf JAK a plán S KÝM. 2.Hrubý odhad délek trvání jednotlivých činností (tj.etap, kroků, úkonů) -- KDY. 3.Pak odhadovat spotřeby práce v člověkodnech nebo člověkoměsících – ZA KOLIK. 4.Tento postup je potřebné iterativně opakovat ve vazbě na již vytvářený projektový tým a dostupnost klíčových zdrojů. 5.Zohledňovat požadavky top managementu a zákazníka na trojimperativ projektu. 6.Finální produkt vzniká jako kompromis mezi optimálním a možným.

78 P098_1/378 Řízení průběhu - rozpisy změn - nápravné procedury kvality = produktu / výsledku formování monitorování

79 P098_1/379 Pro úkony provádíme- Rozpis prací kdy kdo kdeco čld

80 P098_1/380 Formování sebe klienta obou (pracovního týmu) (formování alespoň nahrazuje strategii, když tato není)


Stáhnout ppt "P098_1/31 PV098 Řízení implementace IS Projekt. P098_1/32 Úvod 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google