Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asertivita. Asertivita. Znamená zdravé a p ř im ěř ené sebeprosazení. Znamená to nejednat na úkor druhých, ale nenechat druhé jednat na náš úkor. Jde.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asertivita. Asertivita. Znamená zdravé a p ř im ěř ené sebeprosazení. Znamená to nejednat na úkor druhých, ale nenechat druhé jednat na náš úkor. Jde."— Transkript prezentace:

1 Asertivita

2 Asertivita. Znamená zdravé a p ř im ěř ené sebeprosazení. Znamená to nejednat na úkor druhých, ale nenechat druhé jednat na náš úkor. Jde o jednání vyrovnaného, dosp ě lého č lov ě ka, který je si v ě dom své ceny, ale i ceny ostatních lidí. Je to jednání slušné, nepodlézavé, nenapadající. Existují základní asertivní práva a dovednosti.

3 Asertivní práva. 1. Máš právo sám posuzovat své jednání, chování, myšlenky a emoce a být za jejich d ů sledky zodpov ě dný. 2. Máš právo nenabízet žádné výmluvy č o omluvy ospravedl ň ujcí tvé chování. 3. Máš právo posoudit zda a nakolik jsi odpov ě dný za ř ešení problém ů ostatních lidí. 4. Máš právo zm ě nit sv ů j názor. 5. Máš právo d ě lat chyby a být za n ě zodpov ě dný 6. Máš právo ř íci „Já nevím“. 7. Máš právo být nezávislý na dobré v ů li ostatních. 8. Máš právo d ě lat nelogická rozhodnutí. 9. Máš právi ř íci „Já ti nerozumáím“. 10. Máš právo ř íci „je mi to jedno“ 11. Máš právo rozhodnout se, zda budeš jednat asertivn ě nebo ne.

4 Základní asertivní dovednosti. Pokažená gramofonová deska Otev ř ené dve ř e Sebeotev ř ení. Volné informace Negativní aserce Negativní dotazování P ř ijatelný kompromis.

5 Zásady účinného jednání. P ř i podávání informace bu ď te p ř ímí, popisní, nera ď te, neovliv ň ujte p ř íjemce. P ř i vyjad ř ování vlastního názoru se držte svých práv, hlaste se k n ě mu užití zájmena JÁ. P ř i vyjad ř ování svých p ř ání a pot ř eb se zam ěř te na to, co chcete a o č ekáváte. Vyzv ě te k odpov ě di, nesnižujte sebe sama. P ř i sd ě lování pocit ů ř ekn ě te jaké pocity máte a hlaste se k nim zájmene JÁ. Ř íkejte ano a ne, vyjád ř ete jasné stanovisko, bu ď te pevní. P ř i kritice bu ď te konkrétní, popište o co jde a uve ď te p ř íklady. Stejn ě p ř i pochvale. P ř i vyhledávání informací vyžadujte data, nehodno ť te. Dejte najevo, že posloucháte, co vám druzí ř íkají, ale hned nehodno ť te. Svou schopnost empatie dejte najevo uznání pocit ů druhého. P ř i p ř ijímání kritiky nereagujte emocionáln ě. Dotazujte se, zeptejte se na p ř íklady, chybu uznejte. Pochvalu p ř ijímejte bez výhrad, potvr ď te p ř íjem. Bu ď te schopni zm ě nit sv ů j názor po didkusi, soust ř e ď te se na podstatné. O slávu se pod ě lte.


Stáhnout ppt "Asertivita. Asertivita. Znamená zdravé a p ř im ěř ené sebeprosazení. Znamená to nejednat na úkor druhých, ale nenechat druhé jednat na náš úkor. Jde."

Podobné prezentace


Reklamy Google