Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komunikace Základní prostředek výměny informací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komunikace Základní prostředek výměny informací"— Transkript prezentace:

1 Komunikace Základní prostředek výměny informací
Ovlivňování a přesvědčování druhých lidí Nástroj působení na řízené pracovníky Jedna z klíčových manažerských dovedností

2 Cíle komunikace ovlivnit výkon organizace motivace řízení instrukce
hodnocení vyjádřit pocity plnit manažerské funkce plánovat rozhodovat udržovat chod organizace . . .

3 Jakákoli manažerská komunikace
aby splnila efektivně a zdárně svůj účel, měla by plnit tyto základní požadavky: správnost, úplnost a jasnou formulaci pravdivost = odpovídat skutečnosti včasnost = aby manažer mohl včas reagovat věcnost = týkat se toho, čím se manažer zabývá

4 stručnost, výstižnost a úměrnost =
stručnost, výstižnost a úměrnost = ani strohá, ani příliš mnohomluvná - taková může mýlit ohled na to, jak bude působit na příjemce = zda na něj bude mít kladný či negativní vliv zajištění zpětné vazby = vhodně se přesvědčit, zda příjemce přijal informaci celou a správně a konečně je třeba naučit se informace přijímat.

5 Co si spolu navzájem sdělujeme?
Zprávy a informace – novinky Jak nám je a jak se cítíme Postoj k věci o níž hovoříme Postoj k posluchači, s nímž hovoříme Své sebepojetí – za koho se považujeme Ratifikaci (tebe-pojetí) – za koho tě považuji Náznak dalšího průběhu našich vzájemných vztahů Co si přejeme – žádosti.

6 Komunikační kanál pod tímto pojmem rozumíme komunikační cestu či prostředí, kterým se vysílaná ( předávaná ) zpráva šíří v organizacích (tak jako v celé lidské společnosti) existují prakticky dva druhy komunikačních kanálů: a/ oficiální, t.j. formální komunikační cesty: vertikální: - směrem dolů směrem nahoru horizontální diagonální b/ neoficiální,

7 Komunikační řetězec

8 Bariéry v naslouchání Neschopnost koncentrace Uspěchanost Zaujatost
Soustředění se na to, co přijde Nedostatek zájmu

9 Aktivní naslouchání Pozorně sledujeme řečníka
Udržujeme vizuální kontakt Neverbálně dáváme najevo svůj zájem Klademe doplňující otázky ROZVOJ DIALOGU, ZPĚTNÁ VAZBA

10 nika Velká část se odehrává na neverbální úrovni
Funguje v rámci komunikačního procesu (osoba, která signály vysílá a osoba, která je přijímá) Je třeba aktivně naslouchat Aktivní rozvíjení dialogu Zpětná vazba (pozitivní i negativní) O KOMUNIKACI PLATÍ:

11 Procvičení - komunikace
Předávání příběhu

12 Asertivita

13 Co je to „ASERTIVITA“? Zdravé sebeprosazování Stojíme si za svým
Přiměřeně projevujeme emoce Jasně něco tvrdíme Umění kompromisu  VÍTĚZSTVÍ

14 Proč o asertivitě mluvíme?
Manažer

15 Dovednost "3P". Poznání (rozeznání příslušných pocitů a potřeb v sobě)
Projevení (vyjádření vlastních pocitů, stavů, potřeb, názorů a schopnost vnímat je i u druhých lidí) Prosazení (klasické téma asertitivity)

16 Tendence a způsoby chování
Asertivní Nepřímá agrese Pasivní chování Otevřeně agresivní

17 Agresivní – vyhrožování, zastrašování
- skákání do řeči, kritika, urážky Prosazuje se na úkor ostatních Sráží sebedůvěru, projevuje se hlasitě Nepřímá agrese – manipulativní chování, „dvojí tvář“ - otázky typu „PROČ“  frustrace, pocit viny, zmatení

18 Pasivní – tichý, nevýrazný člověk, pocit „oběť“
Neumí se adekvátně prosadit, nedovede jasně sdělit svá přání Omlouvá se, chybí mu sebejistota, neříká své názory Asertivní – bere ohled na druhé, ale dokáže si prosadit své cíle - klidný hlas, vyslechnutí protějšku, vstřícný postoj, přiměřený, věří si, umí přiznat chybu - odolávání manipulaci - zpětná vazba, řízení rozhovoru

19 ASERTIVITA X MANIPULACE
Manipulace – taktický manévr Kritika Morálka Zcestná logika „proč“ (jak mi to můžeš udělat?) Vyvolávají v druhém nepříjemné pocity viny Asertivita učí člověka, jak s nadhledem podobné manipulace odmítnout

20 Zvládání manipulací Změkčovadla (empatie = vcítění se, sebeodhalení, oslovování jménem) Souhlas – otupuje konfliktní situace Např. ano, je možné, že jsme to teď dělali takto.. X nepoužívat ANO x ALE IGNOROVÁNÍ OTÁZKY ODPOVĚDI NA OTÁZKU „PROČ“ (není nutné znát odpověď na každou otázku proč, např. „Nevím, ale rád vám to zjistím“

21 Asertivní práva 1. Mám právo sám posuzovat svoje vlastní jednání, myšlenky a pocity a být si za ně a za jejich důsledky sám zodpovědný. 2. Mám právo neposkytovat žádné výmluvy, vysvětlení, ani ospravedlnění svého jednání 3. Mám právo posoudit, zda a nakolik jsem zodpovědný za řešení problémů jiných 4. Mám právo změnit svůj názor 5. Mám právo dělat chyby a být za ně zodpovědný 6. Mám právo říci: "Já nevím“ 7. Mám právo být nezávislý na dobré vůli jiných lidí 8. Mám právo činit nelogická rozhodnutí 9. Mám právo říci: "Já ti nerozumím". 10. Mám právo říci: "Je mi to jedno!"

22 Asertivní techniky Jsou obranou proti manipulaci
Cílem je zajistit vzájemnou otevřenou komunikaci

23 Pokažená gramofonová deska
Sebeotevření Volné informace Negativní aserce Negativní dotazování Selektivní ignorování Přijatelný kompromis Otevřené dveře

24 5 pravidel asertivního stylu
Stručné, upřímné vyjadřování, vysvětlování Respektování práv druhých Využití kompromisu Kontrola svých emocí Vyhýbání se boji (konfrontaci)

25 Prezentování

26 Podstata prezentace Dostatečná příprava Cíl prezentace
Akceptování nervozity před vystoupením Zaujetí a získání posluchačů Přizpůsobit prezentaci publiku Struktura a rozdělení prezentace do bloků Sdělit cíl a účel prezentace Předvídat otázky a připravit se na ně Využít dalších prostředků k prezentování Umět včas skončit Organizační zajištění prezentace

27 Nejčastější chyby Nadbytečné informace
Posluchači neví, proč je pro ně téma důležité Použití univerzální prezentace Doslovné čtení Improvizace Posluchač není brán jako partner

28 Úkol - prezentování Pomocí brainstormingu nalezněte řešení problému „ omezení výroby v důsledku ekonomické krize“, případně obdobného, Vámi zvoleného tématu. Individuálně si pak připravte, jak byste tento problém prezentovali svým spolupracovníkům či podřízeným.


Stáhnout ppt "Komunikace Základní prostředek výměny informací"

Podobné prezentace


Reklamy Google