Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Asertivita Olga Bürgerová. ASERTIVITA zp ů sob chování, který je demokratický, prosazuje vlastní práva a neporušuje práva ostatních lidí, pokud není ohrožen.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Asertivita Olga Bürgerová. ASERTIVITA zp ů sob chování, který je demokratický, prosazuje vlastní práva a neporušuje práva ostatních lidí, pokud není ohrožen."— Transkript prezentace:

1 Asertivita Olga Bürgerová

2 ASERTIVITA zp ů sob chování, který je demokratický, prosazuje vlastní práva a neporušuje práva ostatních lidí, pokud není ohrožen fyzický život (existence) a psychický život (sebeúcta) ASERTIVITA = DEMOKRATICKÁ KOMUNIKACE

3 P ř edkové č lov ě ka a č lov ě k sám mají k dispozici dv ě formy zvládnutí konfliktu (nesouladu mezi lidmi) - BOJ A ÚNIK Od chvíle používání komunikace má č lov ě k t ř etí možnost - domluvit se s lidmi a konflikt vy ř ešit ASERTIVITA je zp ů sob chování, kdy používáním komunika č ních praktik m ů že č lov ě k vy ř ešit konflikt a zlepšit vztahy mezi lidmi. ASERTIVITA není p ř irozený zp ů sob chování.

4 Slovo asertivita se používá k popisu ur č itého druhu chování Je to chování, které nám pomáhá jasn ě a p ř esv ě d č iv ě sd ě lovat naše POT Ř EBY, POŽADAVKY a POCITY jiným lidem aniž bychom se jakkoliv dotýkali jejich lidských práv. Je opakem pasivního, agresivního a manipulujícího chování.

5 Pod tlakem mají lidé tendenci reagovat jedním ze č ty ř r ů zných zp ů sob ů : otev ř en ě agresivn ě nep ř ímo agresivn ě pasivn ě asertivn ě

6 OTEV Ř EN Ě AGRESIVNÍ CHOVÁNÍ Charakteristika: –Otev ř en ě agresívní chování má osoba, která reaguje na obtížnou situaci výbuchem hn ě vu. Její hn ě v se naprosto liší od asertivního hn ě vu a pravd ě podobn ě nepovede k dobrému výsledku. Otev ř enou agresi charakterizují: –nechu ť naslouchat –k ř ik –používání zastrašovací ř e č i t ě la –p ř erušování druhé osoby –zjevné snahy "odrovnat ji" –nadávky

7 NEP Ř ÍMÁ AGRESE Nep ř ímou agresi je obtížn ě jši rozeznat, ale její ú č inky jsou ve vztahu manažera a jeho pod ř ízených stejn ě ni č ivé jako u otev ř en ě agresívního chování. Nep ř ímo agresívní chování m ů žete rozpoznat podle t ě chto rys ů : –rozlad ě nost –jízlivost –manipulování s lidmi –nevysv ě tlitelné vzdychání, práskání dve ř mi atd. –vytvá ř ení neklidné atmosféry –rozpornost a pokrytectví – č lov ě k je tvá ř í v tvá ř p ř íjemný, ale jedovatý za zády –ší ř ení špatné nálady –citové vydírání

8 PASIVNÍ CHOVÁNÍ T ř etí možnou negativní reakcí na stres a problém je upadnutí do pasivního chování Když jsme pasivní, zbavujeme se odpov ě dnosti uznáním porážky, póza, kterou zaujímáme, je pózou ob ě ti Pasivní chování signalizuje p ř ítomnost jednoho nebo více znak ů : –mu č ednický postoj –sebelítost –ochablost –nedostatek nápad ů –na ř íkání –mimo ř ádné požadavky –depresívní ř e č t ě la

9 ASERTIVNÍ CHOVÁNÍ Je to vyrovnaný a č estný zp ů sob p ř ístupu k problém ů m, p ř i n ě mž rozpory, které musí být konfrontovány, konfrontovány jsou, a dochází k vým ě n ě nezbytných informací, i když je to nep ř íjemné nebo nesnadné. Asertivita je zp ů sob chování založený na reálném sebehodnocení: vychází z úcty k sob ě i z úcty k druhému a staví nejlepší ř ešení problému nad osobní vít ě zství.

10 Asertivní jednání pokr. klidným, příjemným hlasem dobrým vizuálním kontaktem uvolněnou řečí těla schopností naslouchat vyrovnaným postojem k problémům jasným formulováním a zdůvodněním vlastních potřeb a přání klidnou reakcí na odmítnutí

11 Chceme-li být asertivní, musíme: se rozhodnout, co chceme ur č it, zda je to fair jasn ě o to požádat neobávat se podstoupit riziko být klidný a uvoln ě ný vyjád ř it své pocity otev ř en ě snadno ud ě lovat a p ř ijímat pochvaly ud ě lovat a p ř ijímat korektní kritiku

12 Asertivní dovednosti Schopnost ř íci ne, když s n ěč ím nesouhlasím Schopnost požádat druhého č lov ě ka o laskavost a službu Schopnost vznést na n ě koho požadavek, dát mu úkol Um ě t vyjád ř it a p ř ijmout pochvalu Um ě t vyjád ř it a p ř ijmout kritiku Um ě t odstra ň ovat p ř ekážky

13 Jak vypadá asertivní Clov Ě k? AGRESIVNÍ ASERTIVNÍ PASIVNÍ Napjatý Uvoln ě ný Klopí pohled Bojovný postoj Pevný pohled Shrbený postoj Vzteklý hlas Uklid ň ující hlas T ř esoucí se hlas Vyhledává konflikt Uklid ň uje Uhýbá p ř ed konflikty Cítí se uk ř ivd ě ný Je v harmonii Cítí pocity viny Zvýhod ň uje sebe Má rád sám sebe Pochybuje o sob ě Podce ň uje ostatní Ostatní jsou partne ř i Uzavírá se do Nemá pokoru Má pokoru a víru v sebe Nemá víru v sebe Je obklopen lidmi Má spoustu p ř átel Je osam ě lý

14 P Ř íklad Prove ď te – agresivn ě, pasivn ě a asertivn ě : –Vyjád ř ení svých pocit ů –Vy ř ízení nep ř íjemné v ě ci –Požádání o neobvyklou službu (v ě c) –Omluva p ř i trapasu –Ukázka agresivního, pasivního a asertivního č lov ě ka – beze slov

15 Asertivní práva Právo žádat o to, co chceme (s v ě domím, že partner má právo ř íci NE) Právo mít názor, pocity a city a odpovídajícím zp ů sobem je projevovat Právo prohlašovat n ě co, co nemá logické opodstatn ě ní a co nemusíte ospravedl ň ovat (nap ř. intuitivní myšlenky) Právo č init vlastní rozhodnutí a vyrovnávat se s jejich následky Právo volby, zda se angažovat, nebo ne v problémech n ě koho jiného

16 Asertivní práva pokr. Právo n ě co nev ě d ě t a n ěč emu nerozum ě t Právo d ě lat chyby Právo mít úsp ě ch Právo m ě nit názor Právo na soukromí Právo být sám a nezávislý Právo m ě nit se a být asertivní

17 Poka Ž ená gramofonová deska Technika (T), která vás klidným opakováním toho, co chcete, u č í vytrvalosti v prosazování svého názoru, bez nutnosti p ř ipravených argument ů nebo pocitu zlosti. Umož ň uje ignorovat manipulativní a argumentativní lé č ky a trvat na svém.


Stáhnout ppt "Asertivita Olga Bürgerová. ASERTIVITA zp ů sob chování, který je demokratický, prosazuje vlastní práva a neporušuje práva ostatních lidí, pokud není ohrožen."

Podobné prezentace


Reklamy Google