Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kulatý stůl dne 14.9.2012 Environmentální opatření PRV 2014+

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kulatý stůl dne 14.9.2012 Environmentální opatření PRV 2014+"— Transkript prezentace:

1 Kulatý stůl dne 14.9.2012 Environmentální opatření PRV 2014+

2 Obsah Agroenvironmentální-klimatické operace Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními

3 Agroenvironmentální-klimatické operace (AEO) 2014 - 2020

4 Zaměření a cílenost Půda - snížení rizika eroze půdy,  cíleno do erozně ohrožených oblastí (500 tis. ha) Voda - zlepšení kvality vod, retence vody v krajině  cíleno do OPVZ, oblasti zranitelné dusíkem a zrychleným odtokem (600 tis. ha) Biodiverzita – zastavení poklesu počtu druhů a ochrana cenných stanovišť  cíleno do chráněných oblastí - Zvláště chráněná území (NP a CHKO) a oblasti s vysokou přírodní hodnotou (HNV), celkem 450 tis. ha  část opatření celoplošné (základní titul OTP, Biopásy)

5 Struktura opatření - AEO Ošetřování travních porostů (biodiverzita)  Obecná péče o extenzivní louky a pastviny (zvířata)  Specifické nadstavbové tituly v prioritních oblastech Péče o krajinu (půda, voda)  Zatravňování orné půdy**  Pěstování meziplodin**  Biopásy**  Ochrana čejky na orné půdě**  Podpora střídání plodin na orné půdě (zvířata) Integrovaná produkce  Trvalé kultury, zelenina Navržená struktura AEO a cílení se může změnit v souvislosti s implementací podmínek ozelenění! ** Tato opatření jsou zvažována jako možná pro plnění podmínky ozelenění – vyčlenění % plochy na ekologizaci.

6 Obecné podmínky - AEO Minimální výměra z.p. pro vstup do opatření Dodržet závazek, závazky přijímané postupně na 7, 6 a 5 let Cross-compliace, zákonné požadavky na používání přípravků na ochranu rostlin a hnojení Greening (ozelenění) Nekombinovatelnost se závazky přijatými v EZ na travních porostech Další obecné podmínky pro ošetřování travních porostů Dodržet intenzitu chovu hospodářských zvířat v rozmezí 0,4 – 1,5 VDJ/ ha z.p. Obecná údržba travních porostů (sekání, pasení) V oblastech ZCHÚ faremní plán

7 Rozměr opatření - AEO Odhadovaná rozloha Předpokládané veřejné výdaje*  do 811 mil. EUR/ období 2014 - 2020  do 2,897 mld. Kč/rok (kurz 25 Kč/EUR) * varianta „Očekávaný rozsah“ Podopatření Očekávaný rozsah (tis. ha) Maximální rozsah (tis. ha) Cílenost dle kultur Ošetřování travních porostů 665977Travní porosty v ČR Péče o krajinu6402 512Orná půda v ČR Integrovaná produkce 2940Orná půda, vinice, sady Celkem 13343 529

8 Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA)

9 Zaměření podpory - LFA Kompenzovat nižší konkurenceschopnost podniků v LFA oblastech Podpořit trvale udržitelné hospodaření v LFA oblastech a bránit opouštění půdy Podpořit využívání půdy v LFA pro chov skotu Přispět k udržení pracovních příležitostí na venkově

10 Vymezení LFA 2014+ Horské LFA (beze změny; 14,7 % ZPF; 519,4 tis. ha) Ostatní LFA (37,4 % ZPF; 1 323,3 tis. ha) - biofyzikální kritéria: nízká teplota, podmáčené půdy, zrnitost (lehké a těžké půdy), skeletovitost, mělké půdy, svažitost, kyselé půdy - ukazatele fine tuning: odvodnění mladší 35 let, SGM resp. standard output (vodítka pro FT zveřejněna v srpnu 2012) Specifické LFA (3,1 % ZPF; 108,5 tis. ha ) finalizace po vymezení ostatních LFA; maximální výměra 10 %. Oblasti v přechodném režimu N-xO (do roku 2017)

11 Vymezení LFA 2014+ (FT-SGM 110)

12 Obecné podmínky pro poskytnutí platby- LFA Platba se poskytuje na ha zemědělské půdy Minimální intenzita chovu hospodářských zvířat na hektar z.p. (0,4 VDJ/ ha z.p.) Degresivita plateb Cross-compliance Minimální obhospodařovaná výměra z.p. Závazek hospodařit v LFA oblastech v daném roce Oblasti v přechodném režimu N-xO Minimální obhospodařovaná výměra travních porostů Povinnost obdržet LFA podporu v období 2007-2013

13 Rozměr opatření - LFA Územní rozměr Pozn.: varianta vymezení LFA 2014+ (FT - SGM 110) Celkové veřejné výdaje  do 812 mil. EUR/ období 2014 – 2020  do 2,9 mld. Kč/rok (kurz 25 Kč/EUR) Pozn.: Jedná se o hrubý odhad, který bude dále upravován v závislosti na dokončení vymezení, definitivním stanovení prahů degresivity a rozhodnutí o dobrovolných nástrojích v 1. pilíři (LFA, platby vázané na produkci) TitulMožný rozsahOčekávaný rozsahCílenost LFA1 951 tis. ha1 900 tis. hazemědělská půda (UAA) N-xO93,4 tis. ha14 tis. hatravní porosty

14 5% na LFA v I. pilíři - LFA Důvod: Ústupek EK pro státy kde vypočtená újma je vyšší než maximální limit pro platby stanovený v nařízení (250 EUR/ha jiné než horské oblasti, resp. 300 EUR/ha horské oblasti) a tudíž tuto újmu nelze v rámci rozvoje venkova plně kompenzovat.  Dle předběžných propočtů platby v ČR nepřesáhnou limit  Předběžná modelová analýza ukazuje negativní dopad na celkové příjmy farem ve srovnání let 2013 a 2014  Modelová farma 100 ha, intenzita 0,3 VDJ (5% - LFA, 10 % - zvířata) – Extenzivní (90 ha TP, 10 ha OP)…75,81 % plateb roku 2013 – Smíšená (50 ha TP, 50 ha OP)…..90,09 % plateb roku 2013 – Intenzivní (20 ha TP, 80 ha OP)….106,10 % plateb roku 2013 Pozn.: Dle nařízení LFA platby poskytnuté v I. pilíři musí být zohledněny při výpočtu LFA platby v II. pilíři; v případě, že v II. pilíři vyjde LFA platba nižší než 25 EUR, není možné ji poskytnout

15 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Kulatý stůl dne 14.9.2012 Environmentální opatření PRV 2014+"

Podobné prezentace


Reklamy Google