Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agrofórum 2012 přímé platby po roce 2013 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agrofórum 2012 přímé platby po roce 2013 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe)"— Transkript prezentace:

1 Agrofórum 2012 přímé platby po roce 2013 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe) jan.dejl@mze.cz

2 Přímé platby  Rok 2012  Rok 2013  Reforma SZP (2014 -2020) 2

3 Přímé platby v roce 2012  v letošním roce dojde poprvé v NČS k aplikaci modulace na základě rozhodnutí EK z října 2011  významný dopad bude mít na čerpání Top-Up  modulace bude posuzována individuálně na úrovni farmy a vypočítá se z celkové sumy všech přímých plateb (SAPS, zvláštní podpora dle čl. 68, oddělená platba na cukrovku, oddělená platba na rajčata) a nároku na Top- Up 3

4 Přímé platby v roce 2012  pokud přesáhne celková suma přímých plateb pro daný podnik částku 5.000 EUR, částka překračující tuto úroveň podléhá modulaci na úrovni 10 % - takto vypočtená částka modulace se odečte od nároku na Top-Up v letošním roce  v případě, že součet přímých plateb a Top-Up přesáhne částku 300.000 EUR, aplikuje se na částku přesahující tuto hranici další dodatečná modulace ve výši 4 % - takto vypočtená částka modulace se odečte od nároku na Top-Up v letošním roce 4

5 Přímé platby v roce 2012  vlivem modulace může být skutečný nárok na výplatu Top- Up na úrovni farmy výrazně redukován  u podniků s velkým objemem přímých plateb - může být dopad modulace takový, že skutečný nárok na výplatu Top- Up pro danou farmu může být roven nule 5

6 Přímé platby v roce 2013  na základě novely NR č. 73/2009 (ES) z roku 2012 bude možné poskytnout Top-Up i v roce 2013  Top-Up může být poskytnut pouze na sektory, které obdržely Top-Up v roce 2012  podmínky pro poskytnutí budou stejné jako v roce 2012 (aplikace modulace)  poskytnutí Top-Up v roce 2013 bude rozhodnuto na národní úrovni  modulace přímých plateb pro NČS bude stejná jako v roce 2012 6

7 Reforma SZP (2014 – 2020)  návrh nařízení o přímých platbách na roky 2014 – 2020 zavádí v rámci I. pilíře vícesložkový systém přímých plateb založený na platebních nárocích pro všechny ČS  základní platba, ozelenění, platby pro malé a mladé farmáře, eventuálně možnost vymezení až 5 % obálky na oblasti LFA a dále dobrovolné vázané podpory až do výše 10 % 7

8 Reforma SZP (2014 – 2020)  ČR se v rámci vyjednávání k reformě SZP bude zaměřovat především na (1):  zrušení návrhu na zastropování přímých plateb, případně na zajištění varianty s co nejmenším dopadem na zemědělce v ČR  dosažení dostatečné flexibility v definici aktivního farmáře na národní úrovni  nastavení vhodných podmínek pro ošetření citlivých sektorů 8

9 Reforma SZP (2014 – 2020)  ČR se v rámci vyjednávání k reformě SZP bude zaměřovat především na (2):  dosažení rovného přístupu ke všem ČS u čl. 22 (interní konvergence plateb)  nastavení systému s platebními nároky, tak aby co nejvíce kopíroval potřeby ČR (např. parametry využívání národní rezervy)  prosazení dobrovolné povahy platby malým a mladým farmářům 9

10 Reforma SZP (2014 – 2020)  ČR se v rámci vyjednávání k reformě SZP bude zaměřovat především na (3):  optimální nastavení podmínek greeningu (a):  dobrovolnost greeningové složky  rozhodnutí o aplikaci greeningu na úrovni farmáře  sankce za případné nesplnění požadavků na ozelenění nepřesáhne výši samotné greeningové platby 10

11 Reforma SZP (2014 – 2020)  ČR se v rámci vyjednávání k reformě SZP bude zaměřovat především na (4):  optimální nastavení podmínek greeningu (b):  agrotechnická a ekonomická logika navržených opatření (diverzifikace plodin, zachování travních porostů a EFA) se snahou zamezit zhoršení konkurenceschopnosti evropských zemědělců 11

12 Principy nastavení plateb v kontextu řešení problémů živočišné výroby a citlivých sektorů  priorita MZe – řešení situace citlivých sektorů, s důrazem na ŽV (především přežvýkavce)  připraven materiál s názvem „Principy nastavení podpor v období po roce 2013 v souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky“, který byl poradou ministra (PM) schválen dne 30.10. 2012 12

13 1. Regionalizace přímých plateb  varianta ČR = 1 region  varianta ČR = více regionů (LFA/Non LFA, výrobní oblasti, NUTS) Rozhodnutí PM: ČR = 1 region (varianta administrativně nejméně náročná, navazující na stávající systém SAPS) 13

14 2. Administrace platebních nároků (PN) Zavedení PN od roku 2014 - varianty:  administraci PN bude provádět SZIF  administraci PN bude provádět MZe  na administraci PN se bude podílet jak SZIF, tak MZe Rozhodnutí PM: administraci PN bude provádět SZIF (nejvhodnější varianta z hlediska legislativně-právního i administrativního) 14

15 3. Platba na oblasti s přírodními omezeními (LFA)  platbu ve výši 5 % národního stropu na přímé platby neposkytnout  platbu poskytnout plošně na celou výměru LFA  platbu poskytnout na úzce zacílenou oblast LFA Zavedení možnosti podporovat LFA v rámci přímých plateb je ústupek EK pro státy, kde vypočtená újma je vyšší než maximální limit pro platby stanovený v nařízení pro rozvoj venkova, a tudíž nelze v rámci rozvoje venkova tuto újmu plně kompenzovat Toto není případ ČR, protože dle předběžných propočtů LFA platby v ČR nepřesáhnou stanovený limit 15

16 4. Postupné sbližování hodnoty PN  v současné době je tato možnost ponechána výlučně členským státům s režimem jednotné platby (SPS)  ČR spolu s některými novými členskými státy EU (HU, LT, LV, SK a RO) usiluje o rozšíření působnosti tohoto článku i na státy uplatňující jednotnou platbu na plochu (SAPS)  jednalo by se o časově limitovanou podporu do roku 2018 (od roku 2019 by měla být nastavena jednotná hodnota platebních nároků) MZe bude nadále ve spolupráci se SZ Brusel usilovat o prosazení možnosti využití odlišení hodnoty PN i pro státy, které aplikovaly SAPS o prosazení možnosti využití odlišení hodnoty PN i pro státy, které aplikovaly SAPS 16

17 5. Využití nepovinné podpory vázané na produkci  využití 10 % národního stropu na přímé platby (PP) - pro členské státy aplikující SAPS (včetně ČR)  využití více jak 10 % národního stropu na PP - pro některé členské státy aplikující SPS  možnost podpory doposud podporovaných sektorů (chmel, škrobové brambory,cukrovka, rajčata, přežvýkavci)  příp. podpora dalších sektorů ČR usiluje o rozšíření seznamu podporovaných sektorů a možnost navýšení této podpory nad 10 % národního stropu na PP i pro členské státy se SAPS ČR usiluje o rozšíření seznamu podporovaných sektorů a možnost navýšení této podpory nad 10 % národního stropu na PP i pro členské státy se SAPS 17

18 6. Flexibilita mezi pilíři  možnost alokovat až 10 % národního stropu na přímé platby ve prospěch EAFRD  alokované % je do roku 2019 neměnné MZe bude tuto možnost nadále sledovat, a to zejména ve vztahu k sektorovému zacílení v rámci PRV na oblast živočišné výroby a citlivých sektorů 18

19 Současný stav přípravy nastavení podpor pro citlivé sektory prostřednictvím přímých plateb:  priorita MZe - řešení situace citlivých sektorů, s důrazem na ŽV (především přežvýkavce)  podpora prostřednictvím regionalizace se jeví jako nevhodná (problematické zacílení na citlivé sektory a administrativní náročnost) - na základě usnesení z PM nebude využita  možnosti využití čl. 38 na podporu citlivých sektorů s důrazem na podporu ŽV, především přežvýkavců, dále chmel, škrobové brambory, (cukrovku)  pokud ČR bude umožněno využít čl. 22 (odlišení hodnoty PN), možná alternativa k čl. 38 v případě nedostatečnosti finančních prostředků na základě tohoto článku (např. na podporu cukrovky, příp. rajčat) 19

20 Podpora ŽV prostřednictvím environmentálních opatření PRV 2014+ A) Plošná opatření  čl. 29 - Agroenvironmentální-klimatické operace (AEO)  podopatření ošetřování travních porostů (u pastevních titulů je zavedena přímá podmínka pastvy hospodářských zvířat)  podopatření péče o krajinu (v rámci vybraných titulů je nepřímo podporována živočišná výroba přes vytváření krmivové základny (vytvářením krmivové základny dochází nepřímo k podpoře dojného skotu, který nemá přímou vazbu na travní porosty)  čl. 30 - Ekologické zemědělství (EZ) - podopatření travní porosty  čl. 32 - Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními (LFA) 20

21  kritérium způsobilosti: AEO – podopatření ošetřování travních porostů, EZ – podopatření travní porosty a LFA  platba na ha travního porostu (AEO a EZ), resp. na ha z. p. (LFA) za podmínky dodržení minimální intenzity hospodářských zvířat vztažené na ha z. p. (tím je zajištěno, že platbu obdrží pouze chovatelé hospodářských zvířat)  oproti programovému období 2007-2013 je plánována změna v podmínce minimální intenzity hospodářských zvířat (kdy bylo nutné splnit intenzitu min. 0,2 VDJ/ha travního porostu) - pro programové období 2014-2020 je plánováno zvýšení až na 0,3 VDJ/ha z. p. 21

22 Příspěvek projektových opatření PRV k podpoře ŽV  podpora výstavby nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení, skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby a pro objemná krmiva  preference projektů se zaměřením na welfare zvířat, preference žadatelů zařazených do AEO, žadatelů s určitým minimálním poměrem VDJ/ha, apod.  investice do zpracování vlastních produktů, podpora režimů kvality, preference krátkých dodavatelských řetězců 22

23 23 Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Agrofórum 2012 přímé platby po roce 2013 Ing. Jan Dejl Ředitel odboru pro přímé platby (MZe)"

Podobné prezentace


Reklamy Google