Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

REFORMA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ duben 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "REFORMA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ duben 2013."— Transkript prezentace:

1 REFORMA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ duben 2013

2 Hlavní parametry reformních opatření v oblasti mzdových prostředků a odvodů, ONIV pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ (vč. konzervatoří) a VOŠ –financování prostřednictvím jednotných normativů stanovených MŠMT –účelem → vyrovnat mezikrajové rozdíly nepedagogové + pedagogové ZUŠ, MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízeních a školských zařízení (ŠD, ŠK,DDM, DD, DM, internátů, PPP, SPC) –financování obdobně jako dosud → pomocí krajských normativů

3 Financování pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, SŠ (vč. konzervatoří), VOŠ rozdělení v kompetenci MŠMT princip jednotných republikových oborových normativů s celostátní působností tvoří přibližně 70 % z rozpočtu regionálního školství

4 Financování všech nepedagogických pracovníků a pedagogů ZUŠ, školských zařízení rozdělení v kompetenci krajských úřadů tvoří přibližně 30 % z rozpočtu regionálního školství zachování stávajícího principu systému republikových a krajských normativů závazné postupy pro financování této oblasti stanoví MŠMT směrnicí (nebo vyhláškou)

5 Oborový normativ 1 dítě v MŠ –jednotřídní MŠ –vícetřídní MŠ 1 žáka v prvním stupni ZŠ –ZŠ pouze s prvním stupněm –ZŠ plně organizované 1 žáka v druhém stupni ZŠ 1 žáka SŠ –skupiny nákladově srovnatelných oborů vzdělání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole –případné členění na normativ pro teoretickou a praktickou část vzdělávání

6 Institucionální příspěvky pro MŠ a ZŠ určeny pro subjekt – pro MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ (a odloučené pracoviště) účelem je podpora vzdělávání žáků v ZŠ a v MŠ  nutnost existence i menších škol (dostupnost)  povinnost přijmout (do výše kapacity) takový počet žáků, který se přihlásí institucionální příspěvek je jednotný bez ohledu na velikost subjektu má-li škola výjimku z minimálního počtu dětí či žáků, institucionální příspěvek se úměrně krátí

7 Institucionální příspěvek pro MŠ a ZŠ pro každou mateřskou školu a každé odloučené pracoviště mateřské školy pro každý první stupeň základní školy a každé odloučené pracoviště pro druhé stupně základní školy v obci (pokud je jich u jednoho zřizovatele více) - počet žáků všech 2. stupňů u jednoho zřizovatele se vydělí číslem 200. Takto vypočítaným koeficientem se vynásobí hodnota institucionálního příspěvku

8 Metody určení výše finančních prostředků Škola/školské zařízení Platy pedagogů, učebnice, učební pomůcky, DVPP Platy nepedagogůProvoz MŠ, ZŠ Oborový normativ + institucionální příspěvek Republikové/krajské normativy Zřizovatel/ostatní zdroje/ SŠ, konzervatoře, VOŠ Oborový normativ Republikové/krajské normativy ZUŠRepublikové/krajské normativy Školská zařízeníRepublikové/krajské normativy Prostředky z kapitoly MŠMT

9 Finanční tok v úrovni MŠMT - kraj z úrovně MŠMT –objem prostředků pro krajský úřad vypočten jako součet částky stanovené  podle oborových normativů a jednotek výkonu ve školách v příslušném kraji vč. institucionálního příspěvku pro MŠ, ZŠ  a částky vypočtené podle obdoby současných republikových normativů

10 Finanční tok v úrovni kraj - škola z úrovně krajů - objem prostředků pro Š/ŠZ stanoven  podle oborových normativů a jednotek výkonu na škole (vč. instituc. příspěvku pro MŠ, ZŠ) –mzdy pedagogů včetně odvodů + ONIV → pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŚ  podle krajských normativů –mzdy pedagogů včetně odvodů → pro ŠD, ŠK, ZUŠ, DDM, DD, DDM, Internáty, PPP, SPC a MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízeních –mzdy nepedagogů včetně odvodů → pro všechny subjekty

11 Finanční tok v úrovni kraj - škola takto rozepsané prostředky by se pro každý právní subjekt sečetly rozdělení finančních prostředků v rámci subjektu by bylo plně v pravomoci ředitele Š/ŠZ záměrem MŠMT je, aby dosavadní členění finančních prostředků podle ukazatelů (platy, OON, odvody, ONIV) bylo pouze orientační, nikoliv závazné

12 Náběh nového systému financování zavedení reformy se předpokládá od 1. 1. 2015 legislativně připraveno do 1. 1. 2014  účelem – ponechat dostatečný časový prostor k porovnání finančních dopadů a případným změnám tvorba rezervy - v přechodovém období by měla být vyšší – využití ke krytí kritických dopadů

13 Předběžný rozbor - Pk MŠMT zpracovalo pouze modelové příklady financování denního studia pro MŠ, ZŠ, SŠ, navržené částky budou ještě upravovány cíleně jsou podporovány vybrané okruhy škol – MŠ, ZŠ pouze s 1. stupněm významný negativní dopad na SŠ

14 Prozatím není řešeno financování VOŠ, konzervatoří financování vzdělávání žáků se speciálními potřebami víceoborové třídy – střední školství financování jiných forem studia než denní

15 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "REFORMA SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ duben 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google