Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

F INANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB Vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "F INANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB Vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 F INANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB Vzdělávání

2 2

3 3

4 4

5 D ŮVODY PRO FINANCOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělání a makroekonomický růst – spojen s teorií lidského kapitálu růst produktivity práce v ekonomice (Benhabib, Spiegel 1994) vzdělaná pracovní síla může přilákat zahraniční investice – přímo nebo nepřímo jako záruka politické stability celková produktivita faktorů produkce prostřednictvím technologických inovací 5

6 6 MIKROEKONOMICKÉ VLASTNOSTI VZDĚLÁNÍ Smíšený veřejný statek: - vzdělání při spotřebě svým nositelem má soukromé efekty (výdělky, sociální pozice, orientace v komplexním prostředí apod.) - vzdělání má rovněž veřejné efekty, z nichž nositel vzdělání nemá výnosy; často se označují jako externality

7 7 PROBLÉMY PŘI ROZHODOVÁNÍ O INVESTICI DO LIDSKÉHO KAPITÁLU Měření (odhady) nákladů na vzdělání Měření (odhady) výnosů – mnohem složitější, mnoho typů výnosů Externality Výpočty návratnosti – problém s dobou využití lidského kapitálu, diskontní mírou a s mírou rizika Asymetrie informací Porovnání investičních možností – jiné finanční možnosti, jiné vzdělávací dráhy atd. Finanční trhy jsou nedokonalé

8 8 VÝNOSY VZDĚLÁNÍ mnohem složitější problém – soukromé výnosy zahrnují jednak zvýšené výdělky, jednak řadu nepeněžních soukromých výnosů (prestiž, kulturní orientace…) Výnosy jsou věcí budoucnosti, relativně dosti vzdálené – v řádu desítek let Společenské výnosy jsou rovněž peněžní a nepeněžní, řada výnosů má charakter externalit

9 9 EXTERNALITY VZDĚLÁNÍ zahrnují kvalitní občanství, politickou stabilitu, komunikační dovednosti, právní chování, rozvoj kulturní úrovně, kvalitní trávení volného času a určitý zdravotní standard. Mezi dalšími externalitami lze jmenovat úspory veřejných výdajů, zejména v oblasti sociálního zabezpečení a zdravotní péče. DOBA VYUŽITÍ LIDSKÉHO KAPITÁLU – lidský kapitál se opotřebovává jako každý jiný -technické opotřebení (stárnutí lidí, nemoc, nepoužívání získaných dovedností) -ekonomické opotřebení – je dáno např. technickým pokrokem, kdy dovednosti dříve získané se stanou nepotřebnými; změna struktury hospodářství zmenší potřebu některých typů lidského kapitálu

10 10 FINANCOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ

11 11 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S FINANCOVÁNÍM VZDĚLÁNÍ Není jednoduché a všeobecné řešení TENDENCE: -sdílení nákladů veřejných a soukromých -veřejné zdroje hlavně do podpory zdrojů soukromých - podpora půjček, daňová zvýhodnění -vouchery – o uplatnění veřejného zdroje rozhoduje spotřebitel -soukromé zdroje – půjčky s odloženou platbou, human capital contracts, absolventská daň, tradiční půjčky

12 Z ÁKLADNÍ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ SF EU SR – veřejné VŠ, soukromé VŠ, státní VŠ Regionální školství: Kraje Obce a města Svazkové školy 12

13 FINANČNÍ OTÁZKY ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ Finanční autonomie obcí RUD Dotační tituly Návrh optimalizace základního školství Institucionální aspekty Obce Ředitelé škol Kraje MŠMT Další organizace 13

14 F INANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ pedagogové MŠ, ZŠ, SŠ (vč. konzervatoří) a VOŠ financování prostřednictvím jednotných normativů stanovených MŠMT účelem → vyrovnat mezikrajové rozdíly nepedagogové + pedagogové ZUŠ, MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízeních a školských zařízení (ŠD, ŠK,DDM, DD, DM, internátů, PPP, SPC) Financování pomocí krajských normativů

15 F INANCOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ MŠ, ZŠ, SŠ ( VČ. KONZERVATOŘÍ ), VOŠ rozdělení v kompetenci MŠMT princip jednotných republikových oborových normativů s celostátní působností tvoří přibližně 70 % z rozpočtu regionálního školství

16 F INANCOVÁNÍ VŠECH NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A PEDAGOGŮ ZUŠ, ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ rozdělení v kompetenci krajských úřadů tvoří přibližně 30 % z rozpočtu regionálního školství Princip republikových a krajských normativů závazné postupy pro financování této oblasti stanoví MŠMT směrnicí (nebo vyhláškou)

17 O BOROVÝ NORMATIV 1 dítě v MŠ jednotřídní MŠ vícetřídní MŠ 1 žáka v prvním stupni ZŠ ZŠ pouze s prvním stupněm ZŠ plně organizované 1 žáka v druhém stupni ZŠ 1 žáka SŠ skupiny nákladově srovnatelných oborů vzdělání ve střední škole, konzervatoři a vyšší odborné škole případné členění na normativ pro teoretickou a praktickou část vzdělávání

18 I NSTITUCIONÁLNÍ PŘÍSPĚVKY PRO MŠ A ZŠ určeny pro subjekt – pro MŠ a 1. a 2. stupeň ZŠ (a odloučené pracoviště) účelem je podpora vzdělávání žáků v ZŠ a v MŠ  nutnost existence i menších škol (dostupnost)  povinnost přijmout (do výše kapacity) takový počet žáků, který se přihlásí institucionální příspěvek je jednotný bez ohledu na velikost subjektu má-li škola výjimku z minimálního počtu dětí či žáků, institucionální příspěvek se úměrně krátí

19 I NSTITUCIONÁLNÍ PŘÍSPĚVEK PRO MŠ A ZŠ pro každou mateřskou školu a každé odloučené pracoviště mateřské školy pro každý první stupeň základní školy a každé odloučené pracoviště pro druhé stupně základní školy v obci (pokud je jich u jednoho zřizovatele více) - počet žáků všech 2. stupňů u jednoho zřizovatele se vydělí číslem 200. Takto vypočítaným koeficientem se vynásobí hodnota institucionálního příspěvku

20 M ETODY URČENÍ VÝŠE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Škola/školské zařízení Platy pedagogů, učebnice, učební pomůcky, DVPP Platy nepedagogůProvoz MŠ, ZŠ Oborový normativ + institucionální příspěvek Republikové/krajské normativy Zřizovatel/ostatní zdroje/ SŠ, konzervatoře, VOŠ Oborový normativ Republikové/krajské normativy ZUŠRepublikové/krajské normativy Školská zařízeníRepublikové/krajské normativy Prostředky z kapitoly MŠMT

21 F INANČNÍ TOK V ÚROVNI MŠMT - KRAJ z úrovně MŠMT objem prostředků pro krajský úřad vypočten jako součet částky stanovené  podle oborových normativů a jednotek výkonu ve školách v příslušném kraji vč. institucionálního příspěvku pro MŠ, ZŠ  a částky vypočtené podle obdoby současných republikových normativů

22 F INANČNÍ TOK V ÚROVNI KRAJ - ŠKOLA z úrovně krajů - objem prostředků pro Š/ŠZ stanoven  podle oborových normativů a jednotek výkonu na škole (vč. instituc. příspěvku pro MŠ, ZŠ) mzdy pedagogů včetně odvodů + ONIV → pro MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŚ  podle krajských normativů mzdy pedagogů včetně odvodů → pro ŠD, ŠK, ZUŠ, DDM, DD, DDM, Internáty, PPP, SPC a MŠ a ZŠ při zdravotnických zařízeních mzdy nepedagogů včetně odvodů → pro všechny subjekty

23 F INANČNÍ TOK V ÚROVNI KRAJ - ŠKOLA takto rozepsané prostředky by se pro každý právní subjekt sečetly rozdělení finančních prostředků v rámci subjektu by bylo plně v pravomoci ředitele Š/ŠZ záměrem MŠMT je, aby dosavadní členění finančních prostředků podle ukazatelů (platy, OON, odvody, ONIV) bylo pouze orientační, nikoliv závazné

24 N ÁBĚH NOVÉHO SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ zavedení reformy se předpokládá od 1. 1. 2015 legislativně připraveno do 1. 1. 2014  účelem – ponechat dostatečný časový prostor k porovnání finančních dopadů a případným změnám tvorba rezervy - v přechodovém období by měla být vyšší – využití ke krytí kritických dopadů


Stáhnout ppt "F INANCOVÁNÍ VYBRANÝCH VEŘEJNÝCH SLUŽEB Vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google