Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012."— Transkript prezentace:

1 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum:

2 Témata 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů mezi r a r Krajská metodika rozpisu rozpočtu na rok 2012

3 1.Rozpis rozpočtu přímých výdajů z MŠMT na KÚ Rozpočtové zdroje pro RgŠ ÚSC jsou meziročně zvýšeny o + 2, 491 mld. Kč z toho: platy a odvody + 2,904 mld. Kč tj. + 3,9 % ONIV - 0,414 mld. Kč tj. - 37,3 %

4 Normativní rozpis V r je programová část financování výrazně potlačena a normativním způsobem financování je na krajské úřady rozepsán maximální objem zdrojů: Normativně77,745 mld. Kč tj. 99,6 % Rozvojové programy 0,268 mld. Kč

5 Východiska pro stanovení republikových normativů r Dosažení takového stavu, aby v krajích, kde nedošlo meziročně ke změně výkonů, byl normativním rozpisem pro pedagogické pracovníky zajištěn objem mezd na úrovni skutečnosti r zvýšený o předpokládaný dopad změny platových tarifů od pro nepedagogické pracovníky zajištěn objem mezd na úrovni skutečnosti r snížený o cca 1,2 % zajištěn objem ONIV na úrovni r snížený o 30,5 %

6 Normativní rozpis na KÚ prostřednictvím republikových normativů v r Věková kategorie Republikový normativ 2012 Kč Republikový normativ 2011 Kč Index , , , , let KZÚV ,07

7 Meziroční pokles financovaných výkonů v krajích Středočeský ,0 Praha ,9 Pardubický 83100,1 Plzeňský 21100,0 Ústecký ,8 Liberecký ,5 Jihomoravský ,5 Královehradecký ,4 Jihočeský ,4 Karlovarský ,1 Olomoucký ,0 Středočeský ,9 Praha ,3 Plzeňský ,3 Liberecký25100,0 Jihomoravský-86 99,9 Jihočeský ,6 Ústecký ,4 Královehradecký ,3 Pardubický ,3 Olomoucký ,3 Vysočina ,3 Zlínský ,7 Moravskoslezský ,5 Karlovarský-81498,2 Zlínský ,7 Moravskoslezský ,4 Vysočina ,3 r. 2012r. 2011

8 Změny financovaných výkonů v Moravskoslezském kraji 02/03- 03/04 03/04- 04/05 04/05- 05/06 05/06- 06/07 06/07- 07/08 07/08- 08/09 08/09- 09/10 09/10- 10/11 10/11- 11/ let let let let let v KZÚV x MSK Pokles zaměst ČR

9 Pokles výkonů v MSK v jednotlivých normativních kategoriích Kategorie % změny v MSK % změny v ČR 3-5 let+ 3,1+ 4, let- 0,7+ 0, let- 6,6 - 5, let- 6,2 - 2, let v KZÚV0 0

10 Rozvojové programy  Sportovní gymnázia 70 mil. Kč  Asistenti pedagoga soukromých a církevních škol 35 mil. Kč  Asistenti pedagoga sociálně znevýhodněných 76 mil. Kč  Bezplatná příprava (EU + azylanti ) 5 mil. Kč  Bezplatná výuka ČJ-cizinci 3. zemí 4,5 mil. Kč  Inkluzivní vzdělávání 40 mil. Kč  Kompenzační pomůcky 5 mil. Kč  Podzimní termín maturit 12,4 mil. Kč  EXCELENCE středních škol 20 mil. Kč

11 Rezerva na MŠMT V rozpočtu MŠMT zůstává po rozpisu přímých výdajů a rozvojových programů rezerva 112 mil. Kč.

12 Závazné ukazatelé krajům  Struktura stejná jako v minulém roce.  Z objemu mzdových prostředků získaných normativním výpočtem byly každému kraji nejprve vyčleněny mzdové prostředky nepedagogických zaměstnanců dle skutečnosti r Tato skutečnost byla pro každý kraj upravena  indexem meziroční změny výkonů kraje  a dále pak jednotně snížena o 1,2 %.

13 2. Závazné ukazatele pro MSK r. 2012r. 2011Rozdíl% NIV celkem normativně RP na odměňování0267 RP Hustota060 Celkem ,1 Limit počtu zaměstnanců ,7 mil. Kč

14 r. 2012r. 2011Rozdíl% Mzdové prostředky normativně RP na odměňování0198 RP Hustota044 Celkem ,5 Mzdové prostředky (včetně rozvojových programů) mil. Kč

15 Rozdělení mzdových prostředků pro pedagogy a ostatní mil. Kč Pedagogové Platy Skutečnost Rozdíl 199 % 103,8 OON Skutečnost Rozdíl -1 % 97,8 Nepedagogové Platy Skutečnost Rozdíl -33 % 97,4 OON Skutečnost Rozdíl 0 % 100

16 Limit počtu zaměstnanců a průměrný plat Při stejném počtu zaměstnanců se průměrný plat pedagogických zaměstnanců zvýší o 3 % a plat ostatních zaměstnanců se sníží o 2,8 %, tzn. na Kč a Kč. Je však předpoklad dalšího snížení počtu zaměstnanců a tím dosažení příznivějších hodnot průměrných platů.

17 ONIV v mil. Kč r. 2012r. 2011Rozdíl% ONIV- na žáka85 ONIV-náhrady27 Celkem

18 3. Krajská metodika rozpisu rozpočtu pro rok 2012 Základní finanční normativ na jednotku výkonu (tzn. absolutní částka v Kč na jednotku výkonu, z toho mzdové prostředky na jednotku výkonu pro pedagogy a nepedagogy v krajské úrovni). Koeficienty k základnímu finančnímu normativu. Příplatky k základnímu finančnímu normativu. Rozhodující je počet dětí, žáků, ubytovaných a stravovaných uvedených ve statistických výkazech na školní rok 2011/2012, maximálně do výše uvedené ve školském rejstříku včetně oborů a forem vzdělávání.

19 Základní finanční normativ Změny finančních normativů vyplývají v r především ze změn rozpočtovaných průměrných platů a ONIV. Výjimky: Změny ukazatele N p u několika oborů vzdělání středních škol Zvýšení ukazatele N o u MŠ a ŠJ MŠ o 5 % Změny ukazatelů N p a N o u SPC dle druhů zdravotního postižení

20 Výjimky: Střediska volného času r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r Změna r. 2012r. 2011r. 2010r. 2009r. 2008r Hodnota žákohodiny v Kč 21,7321,5523,5321,7222,2021,71 Změna v % 100,891,6108,398,7102,3101,7 Změna absolutní v Kč +0,18- 1,98+1,81- 0,48+ 0, 49+ 0,37

21 Výjimky Pedagogicko-psychologické poradny Počet potenciálních klientů je na jednoho odborného pracovníka PPP při tomto rozdělení potenciálních klientů: r. 2012r. 2011Rozdíl Ostrava Karviná Nový Jičín Opava Frýdek-Místek Bruntál Celkem

22 Rozpočtované platy r v Kč PedagogNepedagog Gymnázium SOŠ SOU-učitel SOU-učitel OV VOŠ Domov mládeže ŠJ12 880

23 Rozpočtované platy r v Kč PedagogNepedagog Základní škola Mateřská škola Školní družina SVČ ZUŠ Školní jídelna12 880

24 Rozpočtované platy r v Kč PedagogNepedagog PPP SPC Dětské domovy

25 ONIV na žáka v Kč r. 2011r žák základní školy jen s l. stupněm 1 žák základní školy l žák základní školy speciální, přípravný stupeň žák SOŠ, konzervatoře, vyšší stupeň gymnázia, VOŠ žák nižšího stupně gymnázia žák SOU, U, OU - praktické v. - teoretické v dítě v MŠ lůžko v dětském domově458421

26 r. 2011r žák ve školní družině, školním klubu žák ubytovaný v DM stravovaný žák v praktické škole žákohodina v SVČ0,230,22 1 dítě, žák, student - SPC dítě, žák, student - PPP22 ONIV na žáka v Kč

27 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) jde-li o základní školu, mateřskou školu, školní jídelnu tvořenou více odloučenými pracovišti, je možno přepočítat normativní rozpis samostatně, po prověření efektivity v naplňování tříd s přihlédnutím k docházkovým možnostem jde-li o neúplnou základní školu, MŠ nebo ŠJ do 10 zaměstnanců jako celek, je možno použít funkční závislosti průměrného platu na výkonech při zohlednění příplatku za vedení ředitele /příloha Krajské metodiky/.

28 Mimonormativní dofinancování (z rezervy) školní psycholog/speciální pedagog asistenti pedagoga vzdělávání dětí a žáků s hlubokým mentálním postižením a speciálními vzdělávacími potřebami vyšší zastoupení žáků se soc. znevýhodněním výuka náboženství dopad změn v rejstříku nostrifikační zkoušky dofinancování vybraných SVČ a ZUŠ, které zajišťují soutěže a nejsou zahrnuty do normativního rozpisu podpora málo naplněných oborů, žádaných trhem práce ostatní případy hodny zvláštního zřetele mající vliv na úroveň odměňování

29 Financování asistentů pedagoga Měsíční příspěvek na financování asistenta pedagoga byl stanoven v neinvestičních výdajích ve výši Kč na jeden plný pracovní úvazek. Při nižším pracovním úvazku se částka adekvátně krátí. Při zrušení funkce anebo nevyužití schválené výše úvazku se adekvátní část prostředků vrací. Příplatek na zdravotní postižení je škole či školskému zařízení ponechán v plné rozpočtované výši.

30 Postup rozpisu – krajské školy KÚ zveřejní metodiku rozpisu včetně finančních normativů a ukazatelů rozhodných do KÚ provede normativní rozpis a zašle na školy do Škola porovná normativní rozpis se svou potřebou, pokud souhlasí, vyčlení ze mzdových prostředků potřebu na OON zvlášť za kategorii pedagogů a zvlášť za kategorii nepedagogických zaměstnanců a se svým souhlasným stanoviskem zašle do krajskému úřadu. V odůvodněných případech navrhne převod prostředků na platy mezi kategoriemi zaměstnanců se zdůvodněním. Limit počtu zaměstnanců přizpůsobí své očekávané potřebě, je-li stanoven zbytečně vysoko. Ten se stanoví za obě kategorie zaměstnanců dohromady.

31 Pokud nesouhlasí, vypracuje finanční rozvahu za IČ v členění na pedagogické a ostatní zaměstnance (podle problému) a platovou inventuru, vypracuje svůj návrh změny včetně odůvodnění a návrhu k odstranění disproporcí v reálném čase a zašle rovněž do krajskému úřadu s žádostí o projednání. Na později podané žádosti nebude brán zřetel. Krajský úřad stanoví termíny projednání rozpočtů s jednotlivými školami tak, aby protokoly o výsledku projednávání byly vystaveny do Při jednání o posílení rozpočtu musí být školou identifikovány přesné příčiny nedostatku finančních prostředků, tzn. musí být porovnány ukazatelé rozhodné pro tvorbu normativů školy a kraje. Zvlášť se projednává mzdový rozpočet pedagogů a zvlášť ostatních zaměstnanců. Krajský úřad zašle školám definitivní závazné ukazatele do

32 Závazné ukazatele a) Neinvestiční výdaje celkem (NIV) b) Prostředky na platy pedagogů c) Prostředky na platy nepedagogů d) Ostatní osobní náklady pedagogů e) Ostatní osobní náklady nepedagogů e) Limit počtu zaměstnanců Prostředky na platy pro pedagogy a nepedagogy nelze zaměňovat, obdobně ostatní osobní náklady pro pedagogy a nepedagogy. Každý závazný ukazatel je závazný samostatně.

33 Orientační ukazatele Zákonné odvody Příděl do FKSP ONIV Přesun prostředků mezi orientačními ukazateli je v kompetenci školy. V ONIV jsou zahrnuty taktéž náhrady za nemocenskou hrazenou zaměstnavatelem. Při jejich nedostatku může škola v průběhu roku žádat o převod z prostředků na platy. Rozpočtové úpravy budou prováděny se změnou výkonů, nejdříve k a dále v případě potřeby (slučování škol aj.). Povinnost škol informovat o nečerpaných prostředcích nejpozději do I

34 Při jakýchkoliv organizačních změnách v rejstříku škol a školských zařízení mimo zákonné termíny je nezbytné předběžné projednání o možnosti dofinancování přímých nákladů. Jedná se jak o případné odstupné při rušení škol, tak vznik nových kapacit mimo termíny, ve kterých se provádí statistické zjišťování o počtech žáků jako základ, podle kterého se krajům přidělují finanční prostředky. Bez takového předběžného projednání krajský úřad nemůže vzhledem k výši svých rezerv garantovat zajištění finančních prostředků.

35 Prostředky budou poukazovány v dvouměsíčních intervalech – změna oproti stávajícím zvyklostem. Prostředky na leden a únor 2012 jsou poskytovány pouze jako záloha, která bude vyrovnána po stanovení konečné výše rozpočtu. I Finanční toky

36 NEZAPOMEŇTE ! PROJEDNAT ROZPIS ROZPOČTU S ODBOROVOU ORGANIZACÍ, OSTATNÍMI SOCIÁLNÍMI PARTNERY A KOLEKTIVEM ZAMĚSTNANCŮ


Stáhnout ppt "Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google