Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jarní celostátní konference

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jarní celostátní konference"— Transkript prezentace:

1 Jarní celostátní konference
Aktuality v legislativě FA Alena Vagenknechtová, Martina Kubečková

2 Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci
Dne nabývá účinnosti: Vyhláška č. 104/2012 Sb. o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání) Vyhláška č. 102/2012 Sb. o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče Vyhláška č. 101/2012 Sb. o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání Vyhláška č. 100/2012 Sb. o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi Vyhláška č. 99/2012 Sb.  o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci Nařízení vlády č. 93/2012 Sb-, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb. Vyhláška č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče Zákon č. 77/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 70/2012 Sb. o preventivních prohlídkách Zákon č. 55/2012 Sb. , kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 369/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách Zákon č. 374/2011 Sb. o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě  Dne nabývá účinnosti: č. 81/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů Dne nabývá účinnosti: č. 40/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely č. 41/2012 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce č. 42/2012 Sb - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků Dne nabývá účinnosti: Zákon č. 364/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí Zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon č. 367/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Vyhláška č. 379/2011 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012 Vyhláška č. 386/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhlášky č. 114/2009 Sb. Vyhláška č. 411/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 425/2011 Sb. o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012 Vyhláška č. 429/2011 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

3 99 VYHLÁŠKA ze dne 22. března o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče I. Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče – lékárna: a) farmaceut se specializovanou způsobilostí, b) farmaceut se specializovanou způsobilostí pro každé odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, pokud jsou zřízena, c) farmaceut se specializovanou způsobilostí pro odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů a pro odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a přípravu zkoumadel, pokud jsou zřízena, d) farmaceut s odbornou způsobilostí pro odborné pracoviště pro přípravu medicinálních plynů a pro odborné pracoviště pro kontrolu léčivých přípravků a pro přípravků a kontrolu zkoumadel, pokud jsou zřízena, e) farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro každé odborné pracoviště pro přípravu sterilních léčivých přípravků, pokud jsou zřízena, f) farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro přípravu radiofarmak pro odborné pracoviště pro přípravu radiofarmak, pokud je zřízeno, g) farmaceut s odbornou způsobilostí nebo farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro odborné pracoviště pro výdej zdravotnických prostředků, pokud je zřízeno; pokud jsou vydávány výhradně ortoticko-protetické zdravotnické prostředky, může být personální zabezpečení zajištěno ortotikem-protetikem způsobilým k výkonu povolání bez odborného dohledu, h) farmaceut s odbornou způsobilostí pro každé odloučené oddělení pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků, pokud je zřízeno. Musí být zajištěna dostupnost farmaceuta se specializovanou způsobilostí; dostupností se pro účely této přílohy rozumí dostupnost rady a pomoci prostřednictvím telefonu nebo elektronicky, v případě vyžádání fyzická přítomnost do 1 hodiny od vyžádání, i) farmaceut s odbornou způsobilostí pro odborné pracoviště pro poskytování lékových informací, pokud je zřízeno. II. Požadavky na personální zabezpečení lékárenské péče – výdejna zdravotnických prostředků: Farmaceutický asistent se specializovanou způsobilostí pro zdravotnické prostředky, farmaceut s odbornou způsobilostí nebo ortotik-protetik způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu, pokud jsou vydávány výhradně ortoticko-protetické zdravotnické prostředky.

4 100 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi § 5 Doba platnosti lékařských předpisů Poukaz s předepsaným zdravotnickým prostředkem lze uplatnit do 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař s ohledem na zdravotní stav pacienta nebo charakter zdravotnického prostředku jinak. § 9 Přechodné ustanovení Jestliže byl lékařský předpis vystaven přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, vydá se zdravotnickýprostředek podle dosavadních právních předpisů. § 7 Výdej na poukaz (3) Není-li u osoby oprávněné k výdeji zdravotnického prostředku k dispozici předepsaný zdravotnický prostředek a jeho okamžité vydání je s ohledem na zdravotní stav pacienta nezbytné, může vydávající farmaceut nebo farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky5) předepsaný zdravotnický prostředek nahradit jiným zdravotnickým prostředkem za předpokladu, že s tím pacient souhlasí a náhradní zdravotnický prostředek je zaměnitelný. Vydávající provedenou změnu vyznačí na poukazu. Podle věty první a druhé se nepostupuje v případě, že předepisující lékař opatří poukaz poznámkou „Nezaměňovat“. § 8 Výdej na objednávku Při výdeji zdravotnického prostředku předepsaného na objednávku potvrdí jeho převzetí písemně lékař, který objednávku vystavil, nebo jím pověřený zdravotnický pracovník v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu5

5 369 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb
369 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

6 www.vzp.cz Číselník VZP – ZP Metodika

7

8

9 co je již SFA ČAS zpracováno a podáno na MZ?

10 55 VYHLÁŠKA ze dne 1. března 2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků § 18 Farmaceutický asistent (1) Farmaceutický asistent vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace může a) vydávat léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, a zdravotnické prostředky a podávat informace o jejich správném užívání a uchovávání,…… i) přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu. ……(3) Farmaceutický asistent pod odborným dohledem farmaceuta může…… b) sledovat zásoby léčivých přípravků10) a zdravotnických prostředků ve zdravotnických zařízeních, zejména jejich správné uchovávání,…………

11 HLAVA VI I FARMACEUTICKÝ ASISTENT SE SPECIALIZOVANOU ZPŮSOBILOSTÍ
§ 102 Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak § 103 Farmaceutický asistent pro farmaceutickou kontrolu § 104 Farmaceutický asistent pro léčivé rostliny § 105 Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky § 106 Farmaceutický asistent pro přípravu náročných lékových forem § 107 Farmaceutický asistent pro specifické lékárenské činnosti

12 z Návrh vyhlášky o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnických pracovníků) Probíhá vyhodnocování připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

13 do budoucna…….. FA jako nositel bodu? 

14 Komora NLZP Proč? „Občanská sdružení odborných společností nelékařů nemají žádné nástroje na kultivaci a řešení konkrétních problémů spojených s kvalitně a eticky poskytovanými službami nelékařů.“ Požadavek MZ ČR, vznik komory NLZP je prakticky nezvratitelný.

15 Komora NLZP Jak? Vznikl Přípravný výbor pro Komoru NLZP, ve kterém jsou zástupci 27 odborných společností NLZP. Obor FA v něm zastupuje ČFS ČLS JEP delegovaná M. Kubečková Kdy? Nutné do 6/ 2013

16 Komora NLZP Koho bude sdružovat?
Všechny NLZP nebo jen sestry (Malá  nebo velká  komora) Pokud utvoří sestry svou komoru, kde budou ostatní NLZP? Jak to bude s jejich celož.vzděláváním? Kdo bude za ně jednat? Budou mít vlastní komoru? Dokážou se sdružit? Všichni? Nebo jednotlivě?

17 Komora NLZP Bude členství povinné pro všechny NLZP?
V případě otázky typu členství je nutné dodržet platnou legislativu – spíše nový zákon Dobrovolný vstup do Komory NLZP se zdá být lepší variantou, ale může přinést právní i ekonomické komplikace

18 Komora NLZP Komora by spravovala Registr a byla nástrojem kontroly nejen úrovně vzdělávacích akcí, ale také vymahatel nápravy při nesplnění požadavků pro celoživotní vzdělávání NLZP Registr by i nadále spadal pod NCONZO, ale Komora by ho spravovala Jaké to přinese možnosti, jaké komplikace při dobrovolném členství? Co z toho plyne pro členy SFA ČAS?

19 Komora NLZP Jaká jsou pozitiva vstupu FA do Velké komory NLZP?
Platný hlas FA při připomínkových jednáních a tvorbě/změnách legislativy Provoz sekce je nyní hrazen především sponzory (ale ti se shání stále hůř) a nemá na profesionály. Komora by měla placený administrativní aparát (čím více členů, tím nižší členský poplatek) pracující pro všechny profese.

20 Co dělá ve věci Komory NLZP výbor SFA?
Je členem přípravného výboru ČAS /A. Vagenknechtová/– bude se účastnit jednání s dalšími organizacemi NLZP Bude informovat na konferencích svých i přes PharmaNews členy i nečleny ČAS Bude informovat prostřednictvím tiskovin PharmaNews, Angis Revue.

21 Co dělá ve věci Komory NLZP výbor SFA?
Bude informovat na členy SFA ČAS, částečně i nečleny. Ptá se na Váš názor – anketa na webu, dotazníky na konferencích. Vaše názory a návrhy zasílejte em

22 Novela Zákona 96 Proč vůbec?
Změny v pregraduálním vzdělávání a úpravy činností probíhají u všech NLZP. Navazuje na tzv. Malou novelu, která upravila např. Registraci Řeší vznik Komory NLZP Proč se týká i SFA? SFA oslovena MZ ČR a pozvána k jednáním

23 Novela Zákona 96 Jako jediný obor NLZP nemá FA v tuto chvíli možnost studia na VŠ, tzn. je třeba „srovnat krok“ (pozůstatky doby tranformací SZŠ, např. kdy FA zůstaly v plat.třídách na úrovni zdrav.asistentů) Změna názvu oboru zpět na „farmaceutický laborant“ – název asistent je zavádějící mezi laickou i odbornou veřejností (asistent v pojetí zdrav. oborů označuje výhradně obory pracující pod dohledem bez možnosti registrace, název farmaceutický asistent se „neujal“ – např. ani většina lékárníků ho oficiálně neužívá)

24 Novela Zákona 96 XX.sjezd delegátů ČLnK v listopadu uložil představenstvu „podporovat pokračování současného systému výuky FA“ – není tedy možnost změnit názor?

25 Novela Zákona 96 MŠMT má jasné cíle transformovat školství, především VOŠ („Návrh opatření ke stabilizaci sektoru VOV“, č.j.: 5630/ , z 7/2011, „Analýza stavu a možného vývoje sektoru vyššího odborného vzdělávání“, „Bílá kniha“ - národní program rozvoje vzdělávání v České republice, která formuje vládní strategii v oblasti vzdělávání ….)

26 Novela Zákona 96 Snahou výboru SFA je projednat veškeré podklady, analýzy a materiály podané MZ ČR a MŠMT a diskutovat se všemi zainteresovanými subjekty, v analogii s ostatními NLZP a trendem ve vzdělávání.

27 Jestliže nesdělíme naše stanovisko, kdo to za nás udělá
Novela Zákona 96 SFA předkládá návrhy řešení situace v souladu se záměry MZ ČR a MŠMT Jako jediná v těchto návrzích mluví o lékárenské péči o klienty lékáren a odbornosti personálu lékáren. Je pro nás důležité, jak vnímá veřejnost laická a odborná lékárnu jako celek. Jestliže nesdělíme naše stanovisko, kdo to za nás udělá

28 Platové třídy NLZP ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT (PRAKTICKÁ SESTRA) 7-9
VŠEOBECNÁ SESTRA PORODNÍ ASISTENTKA ERGOTERAPEUT

29 Platové třídy NLZP RADIOLOGICKÝ ASISTENT 8-11 ZDRAVOTNÍ LABORANT 8-11
ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK OPTOMETRISTA ORTOPTISTA

30 Platové třídy NLZP ASISTENT OCHRANY A PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ 8-10
ORTOTIK-PROTETIK ,10 NUTRIČNÍ TERAPEUT ZUBNÍ TECHNIK

31 Platové třídy NLZP DENTÁLNÍ HYGIENISTKA 9-11
ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ FARMACEUTICKÝ ASISTENT BIOMEDICÍNSKÝ TECHNIK

32 Platové třídy NLZP SFA ČAS zažádá na MZ ČR o vytvoření


Stáhnout ppt "Jarní celostátní konference"

Podobné prezentace


Reklamy Google