Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení investice Dynamické metody hodnocení investic Platební kalendáře Zdroje financování MVPR – ZS 2013/2014 Zita Prostějovská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení investice Dynamické metody hodnocení investic Platební kalendáře Zdroje financování MVPR – ZS 2013/2014 Zita Prostějovská."— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení investice Dynamické metody hodnocení investic Platební kalendáře Zdroje financování MVPR – ZS 2013/2014 Zita Prostějovská

2 Metody hodnocení efektivnosti Statické – neuvažují časovou hodnotu peněz – Možno využít pouze u krátkodobých investičních projektů Doba návratnosti Dynamické – Uvažují časovou hodnotu peněz – Možnost zahrnutí očekávaného rizika – Nutnost určit požadovaný výnos (zhodnocení)jak? Diskontovaná doba návratnostiDPP Čistá současná hodnotaNPV Vnitřní výnosové procentoIRR Index ziskovostiPI 2

3 Výnosnost Bezriziková výnosnost – Výnosnost takových investic, které nepřinášejí v podstatě žádné nebo jen minimální riziko U finančních investic výnosnost státních obligací u hmotných investic výnosnost obnovovacích investic Požadovaná výnosnost – Výnosnost požadovaná investorem jako minimální kompenzace za odložení spotřeby a podstoupení rizika – Diskontní sazba Pomocí bezrizikové výnosnosti a rizikové přirážky Pomocí WACC – vážený průměr nákladů kapitálu Očekávaná výnosnost – Výnosnost, kterou investor předpokládá dosáhnout na základě očekávaného CF z investice – Vždy vyšší než požadovaná 3

4 Příklad Podnik chce investovat do nákupu stroje v hodnotě 1.600.000,-Kč s životností 5 let a s lineárními odpisy. Daň ze zisku po celou dobu životnosti předpokládáme 19%. V důsledku investice se zvýšily tržby a náklady takto: Dopočtěte CF pro vyhodnocení investice Vyhodnoťte pomocí NPV, IRR, PP a DPP a PI při požadovaném výnosu 15% 4

5 Řešení 012345 Příjmy1 2501 600 1 300 Výdaje1 600650 700 Odpisy320 Daň z příjmů 53,2119,7 110,253,2 CF pro ef. -1 600546,8830,3 789,3546,8 5 Daň z příjmů=(příjmy-výdaje-odpisy)* sazba daně CF pro ef.= příjmy-výdaje-daň z příjmů

6 Diskontovaná doba návratnosti – Discounted Payback Period (DPP) Čistá současná hodnota – Net Present Value (NPV) Vnitřní výnosové procento – Internal Rate of Return (IRR) Index ziskovosti – Profitability Index (PI) 6

7 Výpočet PP, DPP, NPV, IRR a PI 7 PI=1,48 NPV= IRR=33,57% PP – 1. polovina třetího roku DPP – konec třetího roku NPV=772,7tis Kč IRR=33,57% PI=1,48

8 Příklad - docházka Podnik chce investovat do nákupu stroje v hodnotě 2.500.000,-Kč s životností 5 let a s lineárními odpisy. Daň ze zisku po celou dobu životnosti předpokládáme 20%. V důsledku investice se zvýšily tržby a náklady takto: Dopočtěte CF pro vyhodnocení investice 8 (tis. Kč)12345 Růst tržeb1 2001 300 1 000 900 Růst nákladů 700 800 700

9 Druhy investičního rozhodování Vzájemně se vylučující investiční projekty (mutually exclusive project) – realizace jednoho projektu vylučuje realizaci projektu druhého (tzn. dva projekty je možno financovat pouze z jednoho zdroje a musí být vybrána jedna možnost; na jednom pozemku je možné realizovat pouze jeden záměr); Přidělení kapitálu (capital rationing) – podnikatel má k dispozici několik možných zdrojů financování a několik atraktivních projektů a snaží se vybrat takovou kombinaci projektů, aby maximalizoval zisk; Výměna technologického zařízení (machine replacement problem) – vybrat optimální dobu k nahrazení stroje stejným typem stroje; Projekty s různou dobou životnosti (project with diferent lives) – dva stroje produkují stejný výrobek, ale s jiným postupem, jeden je dražší a druhý se rychleji opotřebuje a je levnější, mají různé provozní náklady; 9

10 Posouzení projektů s různou dobou životnosti Máme dva investiční projekty A a B. Oba mají kapitálový výdaj 100.000 Kč. Projekt A má životnost 1 rok s příjmem 120.000 Kč. Projekt B má životnost 4 roky. V prvních třech letech není žádný příjem a ve čtvrtém je 174.000 Kč. Požadovaná míra výnosnosti je 10%. Pokud nebudeme brát v úvahu rozdílnou životnost pak: – NPV (A)=9.000 Kč – NPV (B)=18.800 Kč 10

11 Převedeme projekty na stejnou dobu životnosti: 4 roky rok Projekt A 0-100.000 1120.000 -100.000+20 2120.000 -100.000+20 3120.000 -100.000+20 4120.000 11

12 NPV (A)= 31.680 Kč NPV(A)= -100 000 + 20 000*(1,1 -1 +1,1 -2 +1,1 -3 )+120 000*1,1 -4 NPV (B)=18.800 Kč Po porovnání variant převedených na stejnou dobu životnosti vychází varianta A výhodněji než varianta B Pomocí IRR (Vnitřní výnosové procento) – IRR (A)= 20% – IRR (B)= 14,85% 12

13 Vzájemně se vylučující projekty Podnik se rozhoduje, že pořídí nový stroj. Má na výběr ze dvou možností Stroj AStroj B Pořizovací výdaj10.000 Kč15.000 Kč životnost5 let10 let Zůstat.hodnota2.000 Kč0 Kč Roční příjmy5.000 Kč7.000 Kč Roční výdaje2.200 Kč4.000 Kč Požadovaná míra návratnosti 8% 13

14 Stroj A 0-10.000 1-42.800 5 2.000 -10.000 6-92.800 102.800 2.000 14 Stroj B 0-15.000 1-43.000 5 6-93.000 103.000 0 Nutno počítat na 10 let  oba stroje mají různou životnost  Nejmenší společná životnost je 10 let

15 15

16 PLATEBNÍ KALENDÁŘE Opakující se platby Úvěry Platební (umořovací) kalendáře 16

17 Opakující se platby F=A* P=A* 17

18 Příklad Šestkrát za sebou vždy na konci roku jste si uložili 1.000,- Kč na účet úročený 5% p.a. Pokud si naspořenou částku vyzvednete čtvrtý rok od poslední úložky (tzn. 10. rok), jak velký bude Váš výběr? [8.268,-Kč] 18 01 8 7 2 3 4 5 6 10=? ? 9

19 Platební kalendáře Slouží k výpočtu rozložení úmorů a úroků ve splátce úvěru Používají se tzv. platební kalendáře (umořovací plány) Možno použít pro úvěry s anuitním (rovnoměrným) i nerovnoměrným splácením 19

20 Platební kalendář Způsoby splácení úvěru – Konstantní úmory – Konstantní splátky – Individuální splátkový kalendář (úmor je v grafech modrou barvou) 20

21 Výše výpočtu anuitní splátky úvěru 21 Anuitní – stále stejná výše splátky obsahující úrok a úmor - anuitou jsou spláceny např. hypotéky

22 Příklad – odložené splácení Kupujete si spotřebič v hodnotě 10 000 Kč. Budete ho splácet 30 stejnými splátkami vždy na konci měsíce s úrokovou mírou 1% p.m. Jak velká bude splátka v případě, že – a) začnete splácet na konci prvního měsíce od okamžiku koupě; – b) začnete splácet na konci šestého měsíce od okamžiku koupě. 22

23 a) Anuitní splátky, dlužná částka 10 000 Kč, počet splátek 30, úroková sazba 1% p.m. b) Anuitní splátky, dlužná částka 10 000 navýšena o úroky za 5 měsíců, splátek 30, úroková sazba 1% p.m. 23

24 Příklad Stavební firma hradila v průběhu pěti let vždy koncem roku pravidelnými splátkami - anuitami 659.500,- Kč úvěr při úrokové míře 10% p.a. Určete výši úvěru P poskytnutého před 5 lety. 24 hledáme, částku, kterou si podnikatel vypůjčil a následně splácel je nutné použít zásobitel, který se používá se když souhrn pravidelných plateb převádíme do současnosti

25 Příklad - platební kalendář Máte úvěr 10.000,- Kč na úrok 10% p.a., který budete splácet deseti ročními splátkami. Po čtvrté splátce se rozhodnete úvěr vyplatit. Kolik zaplatíte? 25 Výpočet výše splátky pro polhůtní splácení Sestavení umořovacího plánu (splátkového kalendáře) pro první 4 roky Řešení

26 Výpočet výše splátky 26 = 1.627,45 Kč

27 Platební kalendář 27

28 Rozložení úroku a úmoru 28

29 ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ 29

30 Druhy financování podniku Podle pravidelnosti – Běžnéběžný provoz podniku – Mimořádnézakládání podniku, likvidace… Podle původu finančních prostředků – Vlastním kapitálememise akcií.. – Cizím kapitálemúvěry, obligace Podle doby – Dlouhodobé – Krátkodobédo jednoho roku 30

31 Finanční struktura podniku Stanovení struktury jedním z finančních rozhodnutí „Struktura zdrojů (pasiv), užívaná k financování majetku (aktiv)“ Volba finanční (kapitálové) struktury má vliv na budoucí finanční prosperitu 31

32 Finanční (kapitálová) struktura Posuzováno z hlediska relace – vlastních a cizích zdrojů financování vyjádřených poměrovými ukazateli – Dlouhodobého kapitálu ke kapitálu krátkodobému Volba kapitálové struktury má vliv na – Rentabilitu (zhodnocování podniku) – Likviditu (schopnost dostát závazkům) 32

33 Informace o finanční struktuře Účetní výkazy v podniku – Rozvaha – Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) – Výkaz o Cash flow 33

34 Rozvaha k ….. 34

35 Výkaz zisku a ztrát za …. 35

36 Cash–Flow přehled o peněžních tocích 36

37 Zdroje financování Investic Interní zdroje odpisy; nerozdělený zisk; fondy ze zisku; Externí zdroje kmenové akcie; prioritní akcie; dlouhodobé úvěry; ostatní externí zdroje. 37

38 Odpisy 38 Slouží k zajištění prosté reprodukce investičního majetku firmy Výše odpisů závisí na výši a struktuře investičního majetku, na ceně tohoto majetku a na metodě odpisování část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele, ale slouží k dalšímu podnikání Nerozdělený zisk

39 Fondy ze zisku Povinné rezervní fondy – Na základě zákonných norem Dobrovolné rezervní fondy – vznikají na základě vlastního rozhodnutí společnosti. Zpravidla mají přesně vymezený účet. Velmi často jsou účelově vytvářeny pro financování větších investic. 39

40 Kmenové akcie X Prioritní akcie trvalá forma externího financování nejsou splatné majitel má právo na výplatu dividend, ale nemá zaručenou jejich výši a někdy nemusí dostat dividendy vůbec X mají prioritu při výplatě dividend a při eventuelním podílu na likvidačním výnosu podniku cenné papíry s fixním výnosem 40 KMENOVÉ PRIORITNÍ

41 Dlouhodobé úvěry Splatnost delší než 5 let Účelové – Hypoteční – zajištěn nemovitostí – Emisní – na základě odkupu emise cenných papírů – např. obligací 41

42 Další možnosti Faktoring – odkup krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti Forfaiting – odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek pře dobou jejich splatnosti Finanční leasing – Založen an dlouhodobém pronájmu s předkupním právem po řádném ukončení smlouvy Venture kapitál – rizikový kapitál Dary….. 42


Stáhnout ppt "Vyhodnocení investice Dynamické metody hodnocení investic Platební kalendáře Zdroje financování MVPR – ZS 2013/2014 Zita Prostějovská."

Podobné prezentace


Reklamy Google