Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cenová tvorba v cestovním ruchu 2. přednáška 1. Analýza poměrových ukazatelů ukazatele likvidity běžná likvidita BL = oběžná aktiva / krátkodobé závazky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cenová tvorba v cestovním ruchu 2. přednáška 1. Analýza poměrových ukazatelů ukazatele likvidity běžná likvidita BL = oběžná aktiva / krátkodobé závazky."— Transkript prezentace:

1 Cenová tvorba v cestovním ruchu 2. přednáška 1

2 Analýza poměrových ukazatelů ukazatele likvidity běžná likvidita BL = oběžná aktiva / krátkodobé závazky Př. OA = 1800, KZ = 800 BL = 2,25 (hranice 1,6 – 2,5) pohotová likvidita PL = (oběžná aktiva – zásoby) / krátkodobé závazky (hranice 0,7 – 1,0) okamžitá likvidita OL = finanční prostředky / krátkodobé závazky (hranice 0,2 – xxxx) 2

3 Souhrnné indexy – bankrotní model Altmanův model Z = 0,717 * X1 + 0,847 * X2 + 3,107 * X3 + 0,42 * X4 + 0,998 * X5 X1 = pracovní kapitál / celková aktiva X2 = EAT / celková aktiva X3 = EBIT / celková aktiva X4 = vl. kapitál / cizí kapitál X5 = celkové tržby / celková aktiva Hodnocení:...... – 1,2 pásmo bankrotu 1,2 – 2,9šedá zóna 2,9 –......prosperující podnik pozn. vzorec je určen pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu (pro podniky obchodované na kap. trhu je vzorec modifikovaný) 3

4 Souhrnné indexy – bankrotní i bonitní model IN 05 IN = 0,13 * Aktiva/Cizí zdroje + 0,04 * EBIT/Nákladové úroky + 3,97 * EBIT/Aktiva + 0,21 * Výnosy/Aktiva + 0,09 * Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry) IN > 1,6: Podnik tvoří hodnotu IN < 0,9: Podnik hodnotu netvoří (ničí) IN mezi hodnotami 0,9 a 1,6: tzv. „šedá zóna“ 4

5 Souhrnné indexy – bonitní model úkolem je určit zdraví podniku, zda se řadí mezi dobrý či špatný podnik Kralickův Quicktest 4 základní oblasti analýzy (stabilita, likvidita, rentabilita, výsledek hospodaření) R1 = vlastní kapitál / aktiva celkem..... kapitálová síla podniku …………. Tzv. koeficient samofinancování R2 = (cizí zdroje – peníze – účty u bank) / provozní CF..... za jak dlouhé časové období je podnik schopen uhradit své závazky ….. Tzv. „doba splácení dluhu“ R3 = EBIT / aktiva celkem …. Tzv. rentabilita celk.kap. výnosová situace firmy R4 = provozní CF / tržby …. Tzv. cash flow podnikového výkonu 5

6 Kralickův Quicktest Hodnocení: Nejprve se hodnotí finanční stabilita – (R1 + R2) / 2 následně se hodnotí výnosová situace – (R3 + R4) / 2 celková situace – (R1 + R2 + R3 + R4) /4... – 1 finanční potíže 1 – 3šedá zóna 3 –....vysoce bonitní podnik 6

7 4. Analýza objemu výroby (produkce) a tržeb = analýza kvantitativních výsledků ZAMĚŘUJE SE NA: Objem poskytované produkce - výrobky, práce, služby, které v určitém sortimentu, struktuře, kvalitě a ceně poskytne podnik v analyzovaném období na trhu na uspokojení služeb v oblasti CR Tržby – realizovaná část objemu produkce, práce, poskytovaných služeb, které trh uznal za způsobilé uspokojit jeho potřeby 7

8 Ukazatele objemu produkce -Vyjadřuje se v různých měrných jednotkách …… mají své výhody a nevýhody -Volba závisí na druhu činnosti, účelu a směřování analýzy (stejnorodá produkce, různorodá produkce, množství vynaložené práce celkem, sledování objemu produkce apod.) NATURÁLNÍ JEDNOTKY -Vyjadřují množství užitkových hodnot, které podnik poskytl k uspokojení potřeb ve zkoumaném období -Při různorodé produkci neumožňují sumarizovat objem produkce !!!!!! -Vhodné např. pouze u jednoho druhu služby PRACOVNÍ JEDNOTKY -Normohodiny -Je možné je spočítat pro více druhů služeb či výrobků -Sledují pouze objem vynaložené živé práce ! -Vyjadřují jaký podíl na vzniku určité hodnoty má sledovaný podnikatelský subjekt -Řada procesu není normovatelná, proto se používá zejména uvnitř podniku 8

9 Ukazatele objemu produkce HODNOTOVÉ JEDNOTKY -množství peněžních prostředků, které vyjadřují objem produkce -Výhoda spočívá v tom, že se dají vždy vyjádřit -naturální jednotky X cena -Problém spočívá v relativní přesnosti a neustálým změnám -Ukazatele objemu produkce v hodnotových jednotkách nazýváme hodnotové ukazatele neredukovanéredukované 9

10 Hodnotové ukazatele - neredukované Do hodnoty se promítá spotřeba všech výrobních činitelů Výnosy ve struktuře dané současnou podobou výkazu zisku a ztráty (provozní, finanční, mimořádné) Nejsouhrnnější vyjádření objemu podnikové činnosti Tržby z provozní činnosti za prodej produktů či služeb Výnosy, které by měly představovat i budoucí příjmy Výroba – dána součtem …. tržby za prodej výrobků + změna stavu vnitropodnikových zásob + aktivace Vyjadřuje hodnotu dokončených i nedokončených výrobků, prací a služeb včetně těch, které spotřebuje sám podnik! 10

11 Hodnotové ukazatele - redukované Umožňují vyjádřit podíl daného podniku na zvýšení hodnoty produktu Je z nich vyloučena předcházející zhmotnění práce, příp. spotřeba některého z výrobních činitelů Hodnota se jednoduše zjistí z výkazu zisku a ztráty a) OBCHODNÍ MARŽE tržby za prodej zboží – náklady na prodané zboží (důležité např. u hotelů – prodej suvenýrů, obchody uvnitř hotelu vlastněné hotelem apod.) = přidaná hodnota z obchodní činnosti b) PŘIDANÁ HODNOTA obchodní marže + výroba – výrobní spotřeba – spotřeba materiálu a energií + služby = část provozních výnosů, která je výsledkem práce konkrétního podniku 11

12 Hodnotové ukazatele - redukované c) ČISTÁ PRODUKCE přidaná hodnota – odpisy DHNM -vyjadřuje nově přidanou hodnotu živé práce 12

13 5. Analýza tržeb - část objemu provozních výnosů - cílem určit faktory ovlivňující vývoj tržeb a)Tradiční přístupy k analýze tržeb b)Tržně orientovaný přístup k analýze tržeb Tradiční přístupy k analýze tržeb a) změna množství produkce -ovlivňuje změnu tržeb pouze, pokud je všechna produkce prodaná -při porovnání tržeb běžného a základního období se vychází z předpokladu, že sortiment a cena se nezměnily b) změna struktury realizované produkce: -kladně ovlivňuje změnu tržeb, když zvýšené množství produkce se zvýšenou cenou nalezne na trhu uplatnění 13

14 Tradiční přístupy k analýze tržeb a) změna množství produkce Q P, sortiment -ovlivňuje změnu tržeb pouze, pokud je všechna produkce prodaná -při porovnání tržeb běžného a základního období se vychází z předpokladu, že sortiment a cena se nezměnily b) změna struktury realizované produkce Q, P -kladně ovlivňuje změnu tržeb, když zvýšené množství produkce se zvýšenou cenou nalezne na trhu uplatnění -skutečný objem produkce se přepočítá v sortimentu základního období, změna se vyčíslí porovnáním objemu produkce v běžném a přepočítaném objemu produkce....... vše bude oceněné cenou v základním období c) změna prodejní ceny P Q -kladně ovlivňuje pouze tehdy, když se skutečný objem výroby realizuje s vyšší cenou -skutečně prodané množství se porovnává v ocenění cenami obou období 14

15 Tržně orientovaný přístup k analýze tržeb 15 - umožňuje kvantifikovat činitele, které působí na vývoj tržeb - tržby jsou funkcí objemu výroby realizovaného na trhu a prodejní ceny za jednotku TR = P * Q 1.Celkový podíl firmy na trhu tržby firmy ------------------------------------* 100 [%] ∑ tržeb za celkovou výrobu

16 Tržně orientovaný přístup k analýze tržeb 16 2. Relativní podíl firmy na trhu v porovnání s třemi největšími konkurenty tržby firmy -----------------------------------------* 100 [%] ∑ tržeb 3 největších konkurentů ≥ 30 % - silný podíl 3. Relativní podíl firmy na trhu k hlavnímu konkurentovi tržby firmy ------------------------------------* 100 [%] ∑ tržby hlavního konkurenta -vůdce trhu – podíl blížící se 100% -veškeré změny jsou podnětem k uskutečnění hloubkové analýzy o příčinách změny!

17 6. Analýza výsledku hospodaření a peněžních prostředků 17 -určení činitelů ovlivňující velikost VH a peněžních prostředků - zdroje dat: výkaz zisku a ztráty výkaz o peněžních tocích rozvaha - významnou roli hraje zejména provozní výsledek hospodaření ! většina analýz zaměřena zejména na tento VH změna množství realizovaného zboží či služeb (v případě CR) změna prodejní ceny zboží či služeb změna nákladů na kalkulační jednici změna sortimentu 2 druhy analýzy: a)tradiční analýza tvorby zisku z realizace b)tržně orientovaná analýza tvorby zisku z realizace

18 a) tradiční analýza tvorby zisku z realizace 18 1 ) Vliv změny objemu realizace - kvantitativní činitel tvorby zisku -čím větší objem prodeje, tím větší je zisk Index změny objemu realizace R 1 PC 0 I R = ---------------- R 0 PC 0 I – index změny objemu realizace R 0 – plánovaný objem realizace R 1 – skutečný objem realizace PC 0 – ceny základního období nejprve se zjistí I R

19 a) tradiční analýza tvorby zisku z realizace 19 zjištěný index realizace se vynásobí předpokládaným či plánovaným ziskem z realizace tím se zjistí přepočítaný zisk Z pr Z pr = I R * Z 0 I R – index změny objemu realizace Z pr – přepočítaný zisk z realizace Z 0 – plánovaný zisk z realizace Vliv změny objemu realizace na zisk z realizace ∆ Z R = Z 0 – Z pr

20 a) tradiční analýza tvorby zisku z realizace 20 2 ) Vliv změny prodejních cen - pokud vzroste cena při nezměněném objemu vzroste i zisk z realizace - vliv změny se zjistí porovnáním skutečně dosažené realizace oceněné základními (plánovanými) a běžnými cenami ∆ Z PC = ∑ R 1 PC 0 - ∑ R 1 PC 1 ∆ Z PC = změna prodejních cen ∑ R 1 PC 0 = skutečně dosažené realizace oceněné základními (plánovanými) cenami ∑ R 1 PC 1 = skutečně dosažené realizace oceněné běžnými cenami

21 a) tradiční analýza tvorby zisku z realizace 21 3) Vliv změny jednotkových nákladů (kalkulací) - zvýšení nákladů na jednici má za následek snížení zisku (a opačně) - vliv změny se zjistí porovnáním skutečně dosažené realizace oceněné základními (plánovanými) a běžnými cenami ∆ Z K = ∑ R 1 PK 0 - ∑ R 1 PK 1 ∆ Z K = změna jednotkových nákladů (kalkulací) ∑ R 1 PK 0 = skutečný objem realizace oceněný v základních (plánovaných) kalkulacích ∑ R 1 PK 1 = skutečný objem realizace oceněný v běžných (skutečných) kalkulacích

22 a) tradiční analýza tvorby zisku z realizace 22 3) Vliv změny sortimentu - vyplývá z různé ziskovosti (rentability) jednotlivých produktů - změna struktury může ovlivnit změnu VH - metodický náročnější výpočet - přepočet běžné (skutečné) realizace na základní (plánovanou) strukturu (sortiment)

23 b) tržně orientovaná analýza tvorby zisku z realizace 23 - cílem postihnout změny Q realizované výroby při členění nákladů na: - variablní - fixní Variabilní náklady - funkcí objemu výroby - růst Q je provázen růstem VN - nadproporcionální x proporcionální x podproporcionální - při zpracování analýz se předpokládá, že nadproporcionální a podproporcionální VN se vzájemně kompenzují! - tj. variabilni proporciální náklady jsou celkové náklady, které reagují na změnu Q Fixní náklady -funkcí času -nereagují na změny Q - mění se skokově po určitém času!

24 b) tržně orientovaná analýza tvorby zisku z realizace 24 NÁKLADY = FC + VC * Q 1.ODHAD VÝŠKY ZISKU PŘI URČITÉM OBJEMU VÝROBY ZISK = TRŽBY – NÁKLADY …. Po úpravách: ZISK = TR * (1-VC) – FC TR = tržby FC = fixní náklady VC = variabilní náklady na jednotku (tj. zájezd, pokrm, ubytování za noc apod.)

25 b) tržně orientovaná analýza tvorby zisku z realizace 25 2. KVANTIFIKACE NULOVÉHO BODU ZVRATU -Jedná se o tzv. kritický objem …. dolní hranice přijatelného objemu výroby ZISK = TRŽBY – (FC + VC*Q) ………… Tj.: ZISK = P * Q - (FC + VC*Q) Zisk = 0 ……. Tj.: 0 = TRŽBY – (FC + VC*Q) Po úpravách: FC Q = -----------------------P …. Prodejní cena (P – VC)

26 b) tržně orientovaná analýza tvorby zisku z realizace 26 3. ANALÝZA UKAZATELE NÁKLADOVOSTI ….. Ukazatel nákladovosti nejsrozumitelněji vyjadřuje hospodárnost VÝNOSY = NÁKLADY + ZISK NÁKLADY UKAZATEL NÁKLADOVOSTI = -------------------------- VÝNOSY PN PV FN FV MN MV = ------ * ------- + ---------- * ---------- + --------- * ------------ PV V FV V MV V PN = provozní náklady PV = provozní výnosy V = výnosy FN = finanční náklady FV = finanční výnosy MN = mimořádné náklady MV = mimořádné výnosy

27 Shrnutí analýzy souhrnných výsledků podniku Značný význam pro oblast cenové tvorby Analýza vlastního podniku Informace o finančním zdraví podniku Možnost včasné reakce na zhoršení ekonomické výkonnosti Analýza konkurenčních podniků + segmentu, ve kterém podnik působí nebo by chtěl 27


Stáhnout ppt "Cenová tvorba v cestovním ruchu 2. přednáška 1. Analýza poměrových ukazatelů ukazatele likvidity běžná likvidita BL = oběžná aktiva / krátkodobé závazky."

Podobné prezentace


Reklamy Google