Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční analýza Prezentace: Jiří Uhman

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční analýza Prezentace: Jiří Uhman"— Transkript prezentace:

1 Finanční analýza Prezentace: Jiří Uhman

2 Hodnocení finančního řízení firmy
V podniku lze zvolit mnoho různých přístupů k hodnocení jeho řízení. Využíváme tak scoring, rating či audit. Při hodnocení finančního řízení firmy je základem výše zmíněných modelů či základní metodou samotného hodnocení finančního řízení firmy FINANČNÍ ANALÝZA podniku. Co je tedy finanční analýza podniku ? Jedna z metod hodnocení podniku. Je nástrojem finančního řízení a jeho hodnocení. Dává ovšem informace o podniku jako celku. Přeneseně jde o soustavu postupů metod a ukazatelů na jejichž základě můžeme zhodnotit finanční zdraví podniku respektive finanční výkonnost podniku (kvalitu finančního řízení). Rozlišujme mezi finančním zdravím firmy a finanční výkonností firmy. Cílem by vždy měla být maximální finanční výkonnost firmy !!

3 Uživatelé finanční analýzy
Finanční analýzu užívá široká a pestrá množina uživatelů. Každý z uživatelů je ovšem zaměřen na pro něj rozhodující a specifické ukazatele, každý může finanční analýzou hodnotit dosažení svého zájmu. Měli by jste být schopni Objasnit, tedy rozumět, zaměření jednotlivých skupin uživatelů. Definicí uživatele jsou determinovány cíl, zadání a postup finanční analýzy. Mezi uživatele tedy patří: Finanční analýzu podniku nezaměňovat s ekonomickou analýzou podniku!! (Komplexní analýza firmy zahrnuje ekonomickou, finanční a kvalitativní analýzu firmy. Finanční analýza je tedy jednou z částí hodnocení firmy. EVA je spíše finančně - ekonomický model firmy. Manažeři by měli provádět komplexní finanční analýzu firmy !! Manažeři podniku Vlastníci podniku Věřitelé Dodavatelé Odběratelé Investoři Analytici Účastníci kapitálového trhu Státní instituce

4 Postup finanční analýzy
Stanovit účel analýzy, odpovědět na otázku pro koho je analýza určena. Sběr dat – finanční výkazy a další ekonomická data o podniku. Základní kvalitativní analýza podniku Volba metod finanční analýzy. 5) Analýza absolutních ukazatelů 6) Výpočet poměrových ukazatelů 7) Prvotní interpretace dosažených výsledků 8) Volba souhrnného modelu, či benchmarking 9) Závěrečný výrok, doporučení

5 Dělení finanční analýzy Klasifikace metod
Statický přístup x Dynamický přístup Analýza poměrových x absolutních čísel Vertikální x horizontální analýza Analýza soustav ukazatelů x analýza citlivosti Matematicko -statistické metody hodnocení finančních dat

6 Dělení finanční analýzy Vybrané přístupy
1) Statická x Dynamická Výsledky 2013 Hodnotíme finanční údaje za jedno období. Hodnotíme údaje za několik období a zkoumáme trend jejich vývoje Vývoj ukazatele ROE 2) Absolutními ukazateli x Poměrovými ukazateli Poměrová analýza – v knihách velmi popisovaná a v praxi užívaná metoda. Ovšem nezapomínejme, že absolutní ukazatele, především jejich trendy, již také mnohé napoví. ROE 0,12 ROA 0,05 P/E 14 Rok 2011 2012 2013 ROE 0,09 0,15 0,12

7 Dělení finanční analýzy Vybrané přístupy 3) Vertikální x Horizontální Vertikální sleduje strukturu kapitálu a majetku. Horizontální založena na sledování trendu vybraného ukazatele. Vertikální Horizontální Oběžný majetek 100 % Zásoby 97 400 37,6 % Pohledávky 91 300 35,3 % Peněžní prostředky 70 000 27,1 % atd. ……. …. Rok 2011 2012 2013 Výnosy 564 652 710 Náklady 584 612 598 zisk - 20 40 112

8 Poměrová analýza Celkem 7 skupin ukazatelů – příklady ukazatelů
Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti Rychlost obratu zásob Tržby/zásoby Rychlost obratu pohledávek Tržby/ pohledávky Popřípadě inverzní vztahy – Pak hovoříme o dobách obratu !! Ukazatel věřitelského rizika Cizí zdroje/celkový kapitál Ukazatel úrokového krytí Zisk/nákladové úroky Finanční páka Vlastní kapitál/cizí kapitál Zvyšuje výnosnost vl. kapitálu.

9 Poměrová analýza Celkem7 skupin ukazatelů – příklady ukazatelů
Ukazatele likvidity Ukazatele rentability ROE – výnosnost vl. kapitálu Č.zisk/vl. kapitál ROA – výnosnost aktiv Zisk/aktiva ROS – rentabilita tržeb Č.zisk/tržby ROC – rentabilita nákladů Náklady/tržby Běžná likvidita Oběžný majetek/splatné závazky Rychlá likvidita Peníze + Pohledávky/ splatné závazky Okamžitá likvidita Peníze /splatné závazky

10 Poměrová analýza Celkem 7 skupin ukazatelů – příklady ukazatelů
Ukazatele kapitálového trhu Další ukazatele….. Tržní hodnota akcie Účetní hodnota akcie P/E Výplatní poměr B Ukazatele na bázi cash flow Ukazatele provozní výkonosti.

11 Interpretace výsledků finanční analýzy
Souhrnné ukazatele Doporučené hodnoty Obecně doporučené hodnoty Využití doporučených hodnot, které by společnosti měli u daných poměrových ukazatelů dosahovat. Např. Úrokové krytí se doporučuje nad 5,5 nebo běžná likvidita kolem 2 atd. Srovnání hodnot s podniky v oboru(odvětví) – benchmarking Podnik by se měl snažit o to mít lepší hodnoty ukazatelů nežli jeho konkurenti. Popřídě překonat průměr z odvětví. Bankrotní Altmanův Z - Score model, Z - metrics IN Index Taflerův Beaverův Bonitní Kralickuv quictest Tamariho model Rychlý test Bankrotně x bonitní

12 Příklady modelů souhrnných ukazatelů 1) Bankrotní modely
Altmanův Z - score model Model IN Autor Edward I. Altman Vhodný pro americké trhy. Úspěšnost predikce modelu 80 % Autor: Manželé Ivan a Inka Neumaierovi. Vhodný pro český trh. Různé modely 95, 01, 05 atd. Model upravený pro české prostředí. Z = 1,2 . X1 + 1,4 . X2 + 3,3 . X3 + 0,6 . X4 + 1,0 . X5 kde:  X1 = Pracovní kapitál / Aktiva         X2 = Nerozdělený zisk / Aktiva         X3 = EBIT / Aktiva         X4 = Tržní hodnota vlastního kapitálu / Aktiva         X5 = Tržby / Aktiva IN 05 = 0,13 * X1 + 0,04 * X2 + 3,97 * X3 + 0,21 * X4 + 0,09 X5 kde:  X1 = Aktiva/Cizí zdroje         X2 = EBIT/Nákladové úroky         X3 = EBIT / Aktiva         X4 = Výnosy/Aktiva         X5 =Oběžná aktiva/(Krátkodobé závazky + Krátkodobé bankovní úvěry)

13 2) Bonitní modely Tamariho model Kralickuv Quick - test
PB =R1 +R2+R3+R4+R5+R6 Kde : PB …počet dosažených bodů R1= VK/CK R2= ROE R3= pohotová likvidita R4 = Výrobní spotřeba/ průměrný stav rozpracované výroby R5 = rychlost obratu pohledávek R6 = výrobní spotřeba/ pracovní kapitál (OM) Možno získat stupňovaně dle kritérií 25, 25, 20 a zbývající tři kritéria max. 10 bodů – celkem tedy za všechna kritéria max. 100 bodů. Dobrá výkonnost > více jak 60 bodů Slabá výkonnost < 30 bodů PB =R1 +R2+R3+R4 Kde: PB …počet dosažených bodů R1= VK/A R2= (dluhy celkem –peněžní prostředky)/provozní CF R3= ROA R4 = provozní CF/ provozní výnosy R1 a R2 určují finanční stabilitu podniku R3 a R4 schopnost profitu (výnosu) podniku Všechna kritéria max. 4 body, celkem tedy max.12 b.Firmy nad 9bodů jsou finančně stabilní. Firmy pod 9 bodů nestabilní.

14 Opakování matka moudrosti aneb zkusme co již umíme a známe z finanční analýzy podniku:
K čemu slouží FA….? Co konkrétně je FA….? Kdo je uživatelem FA…? Jaké jsou druhy finanční analýzy…? Poměrové ukazatele…. Jak výsledky FA interpretovat…..

15 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Finanční analýza Prezentace: Jiří Uhman"

Podobné prezentace


Reklamy Google