Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy financí Třetí a čtvrtá část kurzu (Finance podniku, Institucionální finance) Prezentace: Jiří Uhman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy financí Třetí a čtvrtá část kurzu (Finance podniku, Institucionální finance) Prezentace: Jiří Uhman."— Transkript prezentace:

1 Základy financí Třetí a čtvrtá část kurzu (Finance podniku, Institucionální finance) Prezentace: Jiří Uhman

2 Finance podniku

3 Řízení podnikových financí IV. Profit I. Finanční zdroje III. Kontrola II. Investice HODNOTA PODNIKU

4 Cíle finančního řízení firmy Respektují podnikové cíle, jsou s nimi v souladu a vycházejí z nich !!!! 1)Maximalizace zisku. 2)Maximalizace obratu, tržního podílu. 3)Solventnost podniku. 4)Maximalizace Cash Flow. 5)Maximalizace mezd. 6)Behaviorální cíle. 7)Tradice a respekt podniku. 8)Enviromentální a společenské cíle. (maximalizace zaměstnanosti, filantropie atd.) VALUE Hodnota podniku

5 ZA TÍMTO ÚČELEM JE NUTNÉ ZNÁT KLASIFIKACI FINANČNÍCH ZDROJŮ A KAŽDÉMU DRUHU FINANČNÍHO ZDROJE DO DETAILU ROZUMĚT (VE SMYSLU MOŽNÝCH CEST A NÁKLADŮ NA JEHO ZÍSKÁNÍ, VČETNĚ JEHO OCENĚNÍ). ZÁKLADEM JE, ABY PODNIK BYL SCHOPEN MÍT TOLIK FINANČNÍCH ZDROJŮ A V TAKOVÉ STRUKTUŘE, ABY POKRYL POTŘEBY INVESTIČNÍ POLITIKY V HLOUBCE MOŽNÉHO RŮSTU FIRMY A TYTO PROSTŘEDKY BYLY CO NEJMÉNĚ NÁKLADNÉ (ABY POLITIKA JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ PODPOŘILA EFEKTIVITU FIRMY). I. Finanční zdroje

6 Dělení finančních zdrojů podniku Vlastní zdroje Základní kapitál (Vklady, akcie, ážio) Fondy ze zisku Nerozdělený zisk Kapitálové fondy Zisk samofinancování Odpisy Cizí zdroje Dlouhodobé závazky (dluhopisy) Krátkodobé závazky (závazky vůči dodavatelům, státu, zaměstnancům) Rezervy Bankovní úvěry a výpomoci Dotace, dary Leasing, factoring

7 Vnitřní zdroje Vznikají uvnitř podniku. Zisk Nerozdělený zisk Odpisy Krátkodobé závazky (vůči státu, zaměstnancům,dodavatelům atd.) Rezervní fondy Vnější zdroje Podnik je získává vně podniku. Bankovní úvěry Emise akcií Emise dluhopisů Ostatní dlouhodobé závazky Leasing Facktoring Forfaiting

8 II. Investiční politika firmy Investice musí nést peněžní toky !!!! Co nejvyšší a v co nejkratší době. Tento princip v sobě zahrnuje metoda NPV. VALUE Řízení investic metodou NPV je hodnotovým řízením. Metody hodnocení investic: 1.NPV (ČSH) 2. VVP 3. Návratnost investice

9 Principy finančního řízení Aneb jak finančně myslet, jak se správně finančně rozhodovat ? Základní principy finančního řízení Princip peněžních toků Princip faktoru času Princip NPV Princip vhodné kapitálové struktury Princip respektování rizika

10 Opakování matka moudrosti Zkusme si co již umíme, a známe Co rozumíme pod pojmem finanční řízení podniku – 4 části!! Jmenujte je…. Jaké jsou cíle finančního řízení. Jmenujte je…, Jaký je jejich vztah k cílům podniku…? Proč maximalizace hodnoty firmy je zásadním cílem ….? Jak finanční řízení provádět účelně, jak se rozhodovat – Principy finančního řízení (5 – 7 principů). Jmenujte je, umíte je vysvětlit…?

11 Zkusme si co již umíme, a známe pokračování Následuje téma – Kontrola finančního řízení Finanční analýza podniku Zdroje finančních informací Základem 4 finanční výkazy. Jmenujte je a charakterizujte je…… Ozřejměte význam výkazu Cash Flow…..

12 III. Hodnocení (kontrola) finančního řízení Různé přístupy: Finanční analýza, scoring, rating, audit. Finanční analýza podniku Jedna z metod hodnocení podniku. Je nástrojem finančního řízení. Soustava postupů metod a ukazatelů na jejichž základě můžeme zhodnotit finanční zdraví podniku respektive finanční výkonnost podniku (kvalitu finančního řízení).

13 Dělení finanční analýzy různé přístupy Vertikální Oběžný majetek 258 700100 % Zásoby97 400 37,6 % Pohledávky91 300 35,3 % Peněžní prostředky 70 000 27,1 % atd. …….…. Horizontální Rok201120122013 Výnosy564652710 Náklady584612598 zisk- 2040112

14 Dělení finanční analýzy různé přístupy Statická x Dynamická Hodnotíme finanční údaje za jedno období. Hodnotíme údaje za několik období a zkoumáme trend jejich vývoje. Absolutními ukazateli x poměrovými ukazateli Poměrová analýza – velmi popisovaná a užívaná metoda.

15 Poměrová analýza 5 – 7 skupin ukazatelů Ukazatele aktivity Rychlost obratu zásob Rychlost obratu pohledávek Popřípadě inverzní vztahy – doby obratu !! Ukazatele zadluženosti Ukazatel věřitelského rizika Ukazatel úrokového krytí Finanční páka

16 Poměrová analýza 5 – 7 skupin ukazatelů Ukazatele likvidity Běžná likvidity Rychlá likvidita Okamžitá likvidita Ukazatele rentability ROE – výnosnost vlastního kapitálu ROA – výnosnost aktiv ROC – výnosnost kapitálu

17 Poměrová analýza 5 – 7 skupin ukazatelů Ukazatele kapitálového trhu Tržní hodnota akcie Účetní hodnota akcie P/E Výplatní poměr B Další ukazatele….. Ukazatele na bázi cash flow Ukazatele provozní výkonosti.

18 Interpretace výsledků finanční analýzy Doporučené hodnoty Obecně doporučené hodnoty Využití doporučených hodnot, které by společnosti měli u daných poměrových ukazatelů dosahovat. Např. Úrokové krytí se doporučuje nad 5,5 nebo běžná likvidita kolem 2 atd. Srovnání hodnot s podniky v oboru(odvětví) – benchmarking Podnik by se měl snažit o to mít lepší hodnoty ukazatelů nežli jeho konkurenti. Popřídě překonat průměr z odvětví. Souhrnné ukazatele Bankrotní Altmanův Z - Score model, Z - metrics IN Index Taflerův Beaverův Bonitní Kralickuv quictest Tamariho model Rychlý test Bankrotně x bonitní IN Index

19 Opakování matka moudrosti aneb zkusme co již umíme a známe z finanční analýzy podniku: K čemu slouží FA….? Co konkrétně je FA….? Kdo je uživatelem FA…? Jaké jsou druhy finanční analýzy…? Poměrové ukazatele…. Jak výsledky FA interpretovat…..

20 Institucionální finance Finanční trhy

21 Finanční trhy Setkává se na nich poptávka a nabídka po finančních aktivech. Finančním aktivům tak na nich vzniká cena. Účastníci trhu: Přebytkové jednotky Deficitní jednotky

22 Účastníci trhu Přebytkové jednotkyDeficitní jednotky Finanční zprostředkovatel

23 Dělení finančních trhů OTC Burzovní Promptní Termínové Primární Sekundární Trh akcií Trh dluhopisů Trh finančních derivátů Trh strukturovaných produktů Lokální Národní Mezinárodní Peněžní Kapitálové Finanční trhy

24 Specifické dělení finančních trhů Dle podmínek udělení licence, způsobu a stupně regulace finančních institucí je zvykem tyto trhy dělit také na: 1. Úvěrový trh – bankovní trh Dozor a regulaci bankovní soustavy koná centrální banka. 2. Kapitálový trh Dozor a regulaci koná komice pro CP nebo komise pro CP a burzy. 3. Trh pojištění, zajištění, fondů Dozor a regulaci koná úřad pro dohled nad pojišťovnami a fondy Od 1.4.2006 provádí regulaci a dozor na celým finančním trhem v ČR Česká národní banka!!! Ta je tak označována jako megaregulátor.

25 I.Úvěrový trh – základní poznatky  Účastníci trhu  Definice banky  Bankovní soustava v ČR  Centrální banka a její funkce  Komerční banky - Dělení komerčních (obchodních) bank v ČR

26 Co je banka ? Banka jako podnik Hospodaří za účelem zisku. Trh je více regulován, nežli odpovídá jinému druhu podnikání. Předmětem činnosti je poskytování úvěrů, přijímání vkladů, správa peněz a transakcí klientů (zprostředkování platebního styku). Banka jako zprostředkovatel na finančních trzích Banky jsou významnými zprostředkovateli na finančních trzích. Snižují transakční náklady subjektům při hledání partnera finanční transakce. Banka jako licencovaný subjekt. Banka je instituce poskytující úvěry a přijímající vklady dle zákona. Toto vykonává na základě udělené bankovní licence.

27 Bankovní soustava v ČR Dvoustupňový hierarchický model 1) Centrální banka Funkce: Udržovat stabilitu cenové hladiny, stabilní měnový kurz, regulace a dozor nad 2. stupněm bankovní soustavy (banka bank), banka státu. 2) Komerční (obchodní) banky Dělení komerčních bank v ČR: I.Velké II.Střední III.Malé I.-České II.-Se zahraniční účastí III.-Pobočky zahraničních bank I.Univerzální II.Specializované III.Speciální

28

29

30 Vývoj zisku velkých bank v ČR

31 II. Kapitálový trh – základní poznatky  Ukotvení  Produkty  Účastníci  Dělení kapitálových trhů

32 Ukotvení  Část finančních trhů – dlouhodobých finančních aktiv. Oproti peněžním trhům méně uzavřená s nižším objemem obratu nominální hodnoty transakcí.  Obchodování s produkty se splatností (dobou trvání)delší nežli jeden rok.  Vedle úvěrového trhu další významný prostor pro získání finančních prostředků. (Rozdíly mezi významem tohoto trhu v jednotlivých hospodářských regionech světa. Dominantní úlohu hrají v USA.)  „Aktivní vstup na trh zapůjčitelných fondů“. Obchodují na něm též drobní investoři.

33 Dělení kapitálových trhů Burzovní OTC Primární Sekundární Trh akcií Trh dluhopisů Lokální Národní Mezinárodní Kapitálové trhy

34 Burzovní obchody probíhají za standardizovaných podmínek obchodování. Burzovní x OTC trh

35 Účastníci ČNB (regulátor) Burzy Obchodníci s cennými papíry Makléři Institucionální investoři Podniky Domácnosti

36 Produkty AKCIE  Majetkový cenný papír  Zakládá určitá práva (Právo na rozhodování a řízení, právo na rozdělení zisku a likvidačního zůstatku.)  Ocenění dividendovým diskontním modelem DLUHOPIS  Dlužný cenný papír  Právo na výplatu: - pravidelného úrokového výnosu (kuponu) - v době maturity dluhopisu výplata jistiny  Ocenění na principu NPV

37 Opakování matka moudrosti Vyzkoušejme si co již umíme a známe z institucionálních financí: Jak lze charakterizovat finanční trh ? Zvolte si tři dělení finančních trhů a ty objasněte…. Co je tzv. termínový trh ? Jak lze definovat banku ? Co je jejich hlavní činností ….? Objasněte hlavní funkce centrální banky ? Jak banky dělíme ? Jak lze charakterizovat kapitálový trh …? Kdo na něm vystupuje…? Popiš rozdíl mezi akcií a dluhopisem..?

38 Děkuji za pozornost v průběhu celého kurzu Věřím, že zvládnutí zápočtu a zkoušky pro Vás nyní nebude těžkou překážkou. V dalším studiu Vám přeji hodně zdaru a nashledanou v dalších kurzech.


Stáhnout ppt "Základy financí Třetí a čtvrtá část kurzu (Finance podniku, Institucionální finance) Prezentace: Jiří Uhman."

Podobné prezentace


Reklamy Google