Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy financí Třetí a čtvrtá část kurzu (Finance podniku, Institucionální finance) Prezentace: Jiří Uhman.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy financí Třetí a čtvrtá část kurzu (Finance podniku, Institucionální finance) Prezentace: Jiří Uhman."— Transkript prezentace:

1 Základy financí Třetí a čtvrtá část kurzu (Finance podniku, Institucionální finance) Prezentace: Jiří Uhman

2 Finance podniku

3 Řízení podnikových financí
I. Finanční zdroje II. Investice HODNOTA PODNIKU IV. Profit III. Kontrola

4 Cíle finančního řízení firmy
Respektují podnikové cíle, jsou s nimi v souladu a vycházejí z nich !!!! VALUE Hodnota podniku 1)Maximalizace zisku. 2)Maximalizace obratu, tržního podílu. 3)Solventnost podniku. 4)Maximalizace Cash Flow. 5)Maximalizace mezd. 6)Behaviorální cíle. 7)Tradice a respekt podniku. 8)Enviromentální a společenské cíle. (maximalizace zaměstnanosti, filantropie atd.)

5 I. Finanční zdroje ZÁKLADEM JE, ABY PODNIK BYL SCHOPEN MÍT TOLIK FINANČNÍCH ZDROJŮ A V TAKOVÉ STRUKTUŘE, ABY POKRYL POTŘEBY INVESTIČNÍ POLITIKY V HLOUBCE MOŽNÉHO RŮSTU FIRMY A TYTO PROSTŘEDKY BYLY CO NEJMÉNĚ NÁKLADNÉ (ABY POLITIKA JEJICH ZÍSKÁVÁNÍ PODPOŘILA EFEKTIVITU FIRMY). ZA TÍMTO ÚČELEM JE NUTNÉ ZNÁT KLASIFIKACI FINANČNÍCH ZDROJŮ A KAŽDÉMU DRUHU FINANČNÍHO ZDROJE DO DETAILU ROZUMĚT (VE SMYSLU MOŽNÝCH CEST A NÁKLADŮ NA JEHO ZÍSKÁNÍ, VČETNĚ JEHO OCENĚNÍ).

6 Dělení finančních zdrojů podniku
Vlastní zdroje Cizí zdroje Základní kapitál (Vklady, akcie, ážio) Fondy ze zisku Nerozdělený zisk Kapitálové fondy Zisk samofinancování Odpisy Dlouhodobé závazky (dluhopisy) Krátkodobé závazky (závazky vůči dodavatelům, státu, zaměstnancům) Rezervy Bankovní úvěry a výpomoci Dotace, dary Leasing, factoring

7 Vnitřní zdroje Vnější zdroje
Vznikají uvnitř podniku. Zisk Nerozdělený zisk Odpisy Krátkodobé závazky (vůči státu, zaměstnancům,dodavatelům atd.) Rezervní fondy Podnik je získává vně podniku. Bankovní úvěry Emise akcií Emise dluhopisů Ostatní dlouhodobé závazky Leasing Facktoring Forfaiting

8 II. Investiční politika firmy
VALUE Investice musí nést peněžní toky !!!! Co nejvyšší a v co nejkratší době. Tento princip v sobě zahrnuje metoda NPV. Řízení investic metodou NPV je hodnotovým řízením. Metody hodnocení investic: 1.NPV (ČSH) 2. VVP 3. Návratnost investice

9 Principy finančního řízení Aneb jak finančně myslet, jak se správně finančně rozhodovat ?
Základní principy finančního řízení Princip peněžních toků Princip faktoru času Princip NPV Princip vhodné kapitálové struktury Princip respektování rizika

10 Opakování matka moudrosti Zkusme si co již umíme, a známe
Co rozumíme pod pojmem finanční řízení podniku – 4 části!! Jmenujte je…. Jaké jsou cíle finančního řízení. Jmenujte je…, Jaký je jejich vztah k cílům podniku…? Proč maximalizace hodnoty firmy je zásadním cílem ….? Jak finanční řízení provádět účelně, jak se rozhodovat – Principy finančního řízení (5 – 7 principů). Jmenujte je, umíte je vysvětlit…?

11 Zkusme si co již umíme, a známe pokračování
Zdroje finančních informací Základem 4 finanční výkazy. Jmenujte je a charakterizujte je…… Ozřejměte význam výkazu Cash Flow….. Následuje téma – Kontrola finančního řízení Finanční analýza podniku

12 III. Hodnocení (kontrola) finančního řízení Různé přístupy: Finanční analýza, scoring, rating, audit. Finanční analýza podniku Jedna z metod hodnocení podniku. Je nástrojem finančního řízení. Soustava postupů metod a ukazatelů na jejichž základě můžeme zhodnotit finanční zdraví podniku respektive finanční výkonnost podniku (kvalitu finančního řízení).

13 Dělení finanční analýzy různé přístupy
Vertikální Horizontální Oběžný majetek 100 % Zásoby 97 400 37,6 % Pohledávky 91 300 35,3 % Peněžní prostředky 70 000 27,1 % atd. ……. …. Rok 2011 2012 2013 Výnosy 564 652 710 Náklady 584 612 598 zisk - 20 40 112

14 Dělení finanční analýzy různé přístupy
Statická x Dynamická Hodnotíme finanční údaje za jedno období. Hodnotíme údaje za několik období a zkoumáme trend jejich vývoje. Absolutními ukazateli x poměrovými ukazateli Poměrová analýza – velmi popisovaná a užívaná metoda.

15 Poměrová analýza 5 – 7 skupin ukazatelů
Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti Rychlost obratu zásob Rychlost obratu pohledávek Popřípadě inverzní vztahy – doby obratu !! Ukazatel věřitelského rizika Ukazatel úrokového krytí Finanční páka

16 Poměrová analýza 5 – 7 skupin ukazatelů
Ukazatele likvidity Ukazatele rentability ROE – výnosnost vlastního kapitálu ROA – výnosnost aktiv ROC – výnosnost kapitálu Běžná likvidity Rychlá likvidita Okamžitá likvidita

17 Poměrová analýza 5 – 7 skupin ukazatelů
Ukazatele kapitálového trhu Další ukazatele….. Tržní hodnota akcie Účetní hodnota akcie P/E Výplatní poměr B Ukazatele na bázi cash flow Ukazatele provozní výkonosti.

18 Interpretace výsledků finanční analýzy
Doporučené hodnoty Souhrnné ukazatele Obecně doporučené hodnoty Využití doporučených hodnot, které by společnosti měli u daných poměrových ukazatelů dosahovat. Např. Úrokové krytí se doporučuje nad 5,5 nebo běžná likvidita kolem 2 atd. Srovnání hodnot s podniky v oboru(odvětví) – benchmarking Podnik by se měl snažit o to mít lepší hodnoty ukazatelů nežli jeho konkurenti. Popřídě překonat průměr z odvětví. Bankrotní Altmanův Z - Score model, Z - metrics IN Index Taflerův Beaverův Bonitní Kralickuv quictest Tamariho model Rychlý test Bankrotně x bonitní

19 Opakování matka moudrosti aneb zkusme co již umíme a známe z finanční analýzy podniku:
K čemu slouží FA….? Co konkrétně je FA….? Kdo je uživatelem FA…? Jaké jsou druhy finanční analýzy…? Poměrové ukazatele…. Jak výsledky FA interpretovat…..

20 Institucionální finance Finanční trhy

21 Finanční trhy Setkává se na nich poptávka a nabídka po finančních aktivech. Finančním aktivům tak na nich vzniká cena. Účastníci trhu: Přebytkové jednotky Deficitní jednotky

22 Finanční zprostředkovatel
Účastníci trhu Finanční zprostředkovatel Přebytkové jednotky Deficitní jednotky

23 Dělení finančních trhů
Primární Sekundární Promptní Termínové OTC Burzovní Finanční trhy Trh akcií Trh dluhopisů Trh finančních derivátů Trh strukturovaných produktů Lokální Národní Mezinárodní Peněžní Kapitálové

24 Specifické dělení finančních trhů
Dle podmínek udělení licence, způsobu a stupně regulace finančních institucí je zvykem tyto trhy dělit také na: 1. Úvěrový trh – bankovní trh Dozor a regulaci bankovní soustavy koná centrální banka. 2. Kapitálový trh Dozor a regulaci koná komice pro CP nebo komise pro CP a burzy. 3. Trh pojištění, zajištění, fondů Dozor a regulaci koná úřad pro dohled nad pojišťovnami a fondy Od provádí regulaci a dozor na celým finančním trhem v ČR Česká národní banka!!! Ta je tak označována jako megaregulátor.

25 I.Úvěrový trh – základní poznatky
Účastníci trhu Definice banky Bankovní soustava v ČR Centrální banka a její funkce Komerční banky - Dělení komerčních (obchodních) bank v ČR

26 Co je banka ? Banka jako podnik
Hospodaří za účelem zisku. Trh je více regulován, nežli odpovídá jinému druhu podnikání. Předmětem činnosti je poskytování úvěrů, přijímání vkladů, správa peněz a transakcí klientů (zprostředkování platebního styku). Banka jako zprostředkovatel na finančních trzích Banky jsou významnými zprostředkovateli na finančních trzích. Snižují transakční náklady subjektům při hledání partnera finanční transakce. Banka jako licencovaný subjekt. Banka je instituce poskytující úvěry a přijímající vklady dle zákona. Toto vykonává na základě udělené bankovní licence.

27 Dvoustupňový hierarchický model -Pobočky zahraničních bank
Bankovní soustava v ČR Dvoustupňový hierarchický model 1) Centrální banka Funkce: Udržovat stabilitu cenové hladiny, stabilní měnový kurz, regulace a dozor nad 2. stupněm bankovní soustavy (banka bank), banka státu. 2) Komerční (obchodní) banky Dělení komerčních bank v ČR: Velké Střední Malé -České -Se zahraniční účastí -Pobočky zahraničních bank Univerzální Specializované Speciální

28

29

30 Vývoj zisku velkých bank v ČR

31 II. Kapitálový trh – základní poznatky
Ukotvení Produkty Účastníci Dělení kapitálových trhů

32 Ukotvení Část finančních trhů – dlouhodobých finančních aktiv. Oproti peněžním trhům méně uzavřená s nižším objemem obratu nominální hodnoty transakcí. Obchodování s produkty se splatností (dobou trvání)delší nežli jeden rok. Vedle úvěrového trhu další významný prostor pro získání finančních prostředků. (Rozdíly mezi významem tohoto trhu v jednotlivých hospodářských regionech světa. Dominantní úlohu hrají v USA.) „Aktivní vstup na trh zapůjčitelných fondů“ . Obchodují na něm též drobní investoři.

33 Dělení kapitálových trhů
Primární Sekundární Burzovní OTC Lokální Národní Mezinárodní Kapitálové trhy Trh akcií Trh dluhopisů

34 Burzovní obchody probíhají za standardizovaných podmínek obchodování.
Burzovní x OTC trh Burzovní obchody probíhají za standardizovaných podmínek obchodování.

35 Účastníci ČNB (regulátor) Burzy Obchodníci s cennými papíry Makléři
Institucionální investoři Podniky Domácnosti

36 Ocenění dividendovým diskontním modelem
Produkty AKCIE DLUHOPIS Majetkový cenný papír Zakládá určitá práva (Právo na rozhodování a řízení, právo na rozdělení zisku a likvidačního zůstatku.) Ocenění dividendovým diskontním modelem Dlužný cenný papír Právo na výplatu: - pravidelného úrokového výnosu (kuponu) - v době maturity dluhopisu výplata jistiny Ocenění na principu NPV

37 Opakování matka moudrosti Vyzkoušejme si co již umíme a známe z institucionálních financí:
Jak lze charakterizovat finanční trh ? Zvolte si tři dělení finančních trhů a ty objasněte…. Co je tzv. termínový trh ? Jak lze definovat banku ? Co je jejich hlavní činností ….? Objasněte hlavní funkce centrální banky ? Jak banky dělíme ? Jak lze charakterizovat kapitálový trh …? Kdo na něm vystupuje…? Popiš rozdíl mezi akcií a dluhopisem..?

38 Děkuji za pozornost v průběhu celého kurzu
Věřím, že zvládnutí zápočtu a zkoušky pro Vás nyní nebude těžkou překážkou. V dalším studiu Vám přeji hodně zdaru a nashledanou v dalších kurzech.


Stáhnout ppt "Základy financí Třetí a čtvrtá část kurzu (Finance podniku, Institucionální finance) Prezentace: Jiří Uhman."

Podobné prezentace


Reklamy Google