Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proč diagnostický systém INFA?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proč diagnostický systém INFA?"— Transkript prezentace:

1 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA Ukazatelový systém INFA

2 Proč diagnostický systém INFA?
Protože základem výpočtů je aplikace diagnostického systému finančních ukazatelů INFA (umožňujícího hodnocení finančních indikátorů ve vzájemných vazbách) na shromážděná data, čímž získáme signalizaci silných a slabých stránek podniku. Diagnostický sytém INFA vytvořili Inka a Ivan Neumaierovi.

3 INFA výchozí schéma

4 INFA má základní podobu třech vzájemně propojených pyramid
INFA výchozí schéma INFA má základní podobu třech vzájemně propojených pyramid

5 INFA výchozí schéma První pyramida charakterizuje tvorbu EBIT/Aktiva = produkční sílu podniku nezávislou na zadluženosti a míře zdanění zisku

6 INFA výchozí schéma Druhou pyramidu charakterizující dělení EBIT/Aktiva mezi věřitele, vlastníky a stát

7 INFA výchozí schéma Třetí pyramida charakterizuje vztahy aktiv a pasiv – zde vyjádřené pomocí likvidit

8 INFA výchozí schéma Výchozí schéma INFA rozděluje ukazatele do třech skupin: Ukazatele charakterizující tvorbu EBIT/Aktiva Ukazatele charakterizující dělení EBIT/Aktiva Ukazatele charakterizující vztah aktiva - pasiva (poměřují životnosti aktiv a pasiv)

9 INFA výchozí schéma Rozdělení ukazatelů do třech skupin odpovídají dílčí analýzy: Hodnocení úrovně provozní oblasti (tvorby EBIT/Aktiva) Hodnocení finanční politiky (dělení EBIT/Aktiva) Hodnocení úrovně likvidity (za jaké finanční stability se tvorba a dělení EBIT/Aktiva děje)

10 INFA rozklad ROE

11 INFA rozklad ROE Přestrukturováním ukazatelů z první a druhé pyramidy (zdůrazněním zájmů majitelů) obdržíme pyramidový rozklad ROE

12 INFA rozklad ROE Přestrukturováním ukazatelů z první a druhé pyramidy (zdůrazněním zájmů majitelů) obdržíme pyramidový rozklad ROE Ukazatelé z první pyramidy nám charakterizují, jak velký EBIT byl vytvořen a s jakým nasazeným kapitálem (Aktivy)

13 INFA rozklad ROE Přestrukturováním ukazatelů z první a druhé pyramidy (zdůrazněním zájmů majitelů) obdržíme pyramidový rozklad ROE Ukazatele z druhé pyramidy nám ukazují dělení EBIT. Nejprve si svou část vezmou věřitelé a pak stát. Co zbude na majitele je čistý zisk. Ve spojení s nasazeným kapitálem majiteli (VK) obdržíme ROE Ukazatelé z první pyramidy nám charakterizují, jak velký EBIT byl vytvořen a s jakým nasazeným kapitálem (Aktivy)

14 Analýza ROE charakterizuje zhodnocení vloženého kapitálu majiteli.
INFA rozklad ROE Přestrukturováním ukazatelů z první a druhé pyramidy (zdůrazněním zájmů majitelů) obdržíme pyramidový rozklad ROE Ukazatele z druhé pyramidy nám ukazují dělení EBIT. Nejprve si svou část vezmou věřitelé a pak stát. Co zbude na majitele je čistý zisk. Ve spojení s nasazeným kapitálem majiteli (VK) obdržíme ROE Analýza ROE charakterizuje zhodnocení vloženého kapitálu majiteli. Ukazatelé z první pyramidy nám charakterizují, jak velký EBIT byl vytvořen a s jakým nasazeným kapitálem (Aktivy)

15 INFA odhad alternativního nákladu na vlastní kapitál (re)
Odhad alternativního nákladu na vlastní kapitál (re) je rozhodují pro posouzení výkonnosti podniku. Podniky mající spread = (ROE – re) kladný tvoří v daném roce pro své majitele hodnotu. Jaký bude vývoj spreadu v budoucnu v našem benchmarkingu nehodnotíme.

16 INFA odhad re Nejlépe získáme hodnotu re z kapitálového trhu. Ovšem veřejně obchodované podniky v průmyslu lze doslova spočítat na prstech. Proto se musíme pokusit re odhadnout. Pro odhad re existuje několik postupů: vycházející z CAPM vycházející z praxe ratingových agentur postupy jednotlivých bank a další postupy.

17 INFA odhad re V INFA je použít postup inspirovaný praxí ratingových agentur. I když tyto postupy jsou tajné, existují matematicko statistické modely, snažící se přidělené ratingy vysvětlit pomocí dosažených finančních ukazatelů. V benchmarkingu bylo nutno tento postup přizpůsobit dostupnosti a hromadnému zpracování dat. Individuální přístup je „pouze“ pro několik set největších podniků.

18 INFA odhad re Odhad re v INFA re = rf + RP
RP = rLA + rPOD + rFINSTAB + rFINSTRU Kde: re = odhad alternativního nákladu na vlastní kapitál RP = riziková přirážka rLA = RP za velikost podniku rPOD = RP za tvorbu EBIT (podnikatelské riziko) rFINSTAB = RP za schopnost platit včas (za finanční stabilitu) rFINSTRU = RP za dělení EBIT (za finanční strukturu)

19 INFA odhad re

20 INFA odhad re Bezriziková sazba

21 RP rLA a ostatní vlivy na re
INFA odhad re Bezriziková sazba RP rLA a ostatní vlivy na re

22 INFA odhad re Bezriziková sazba Ukazatelé související s RP rPOD
RP rLA a ostatní vlivy na re

23 INFA odhad re Bezriziková sazba Ukazatelé související s RP rPOD
RP rLA a ostatní vlivy na re Ukazatel související s RP rFINSTAB

24 INFA odhad re Bezriziková sazba Ukazatelé související s RP rPOD
RP rLA a ostatní vlivy na re Ukazatel související s RP rFINSTAB Ukazatelé související s RP rFINSTRU

25 INFA odhad re Bezriziková sazba Ukazatelé související s RP rPOD
RP rLA a ostatní vlivy na re Ukazatel související s RP rFINSTAB Ukazatelé související s RP rFINSTRU Odhad re představuje nastavenou laťku, kterou musí ROE „přeskočit“.

26 INFA odhad re V modelu odhadu re je možnost profilace jednotlivých rizikových přirážek pro srovnávaný podnik (rozpětí jejich velikosti a kriteriální hodnoty indikátorů, na které jsou navázány). Je zde také možnost použití odhadů vycházejících z CAPM. Pokud by uživatel nechtěl provést odhad RP, má možnost se srovnat pouze s bezrizikovou sazbou.

27 Model odhadu alternativního nákladu na vlastní kapitál (re)
Abychom mohli kvalifikovaně měnit nastavení ratingového modelu je nutno se s postupem v použitém stavebnicovém modelu alespoň rámcově seznámit.

28 Stanovení RP rPOD

29 Stanovení RP rPOD

30 Stanovení RP rPOD

31 Stanovení RP rPOD

32 Stanovení RP rPOD

33 Stanovení RP rPOD

34 Ukazatel EBIT/Aktiva je vhodným indikátorem pro odhad RP rPOD.
Stanovení RP rPOD Ukazatel EBIT/Aktiva je vhodným indikátorem pro odhad RP rPOD.

35 Stanovení RP rLA

36 Stanovení RP rLA

37 Stanovení RP rLA Stanovení RP rLA souvisí s velikostí podniku, tj. s velikostí úplatných (úročených) zdrojů, velikostí aktiv či výnosů celkem.

38 Stanovení RP rFINSTRU

39 Stanovení RP rFINSTRU

40 Stanovení RP rFINSTRU

41 Stanovení RP rFINSTRU

42 Stanovení RP rFINSTRU

43 Stanovení RP rFINSTRU

44 Stanovení RP rFINSTRU

45 Stanovení RP rFINSTRU

46 Stanovení RP rFINSTRU

47 Stanovení RP rFINSTRU

48 Stanovení RP rFINSTRU

49 Stanovení RP rFINSTRU

50 Stanovení RP rFINSTRU Konstelace vybraných ukazatelů určuje dělení EBIT, které se zrcadlí v RP rFINSTRU

51 Stanovení RP rFINSTAB

52 Stanovení RP rFINSTAB

53 Stanovení RP rFINSTAB

54 Stanovení RP rFINSTAB Vztahy časové struktury (životnosti) aktiv s časovou strukturou pasiv postihují vybrané ukazatele finanční stability a zrcadlí se v části RP rFINSTAB.

55 INFA výpočet spreadu Výpočet spreadu a jeho porovnání s benchmarkem je výslednou analýzou. Pro porovnávaný podnik je také spočtena hodnota ukazatele EVA (Economic Value Added).

56 INFA výpočet spreadu

57 Ukazatelé působící na hodnotu ROE
INFA výpočet spreadu Ukazatelé působící na hodnotu ROE

58 INFA výpočet spreadu Ukazatelé působící na hodnotu ROE
Ukazatelé působící na velikost odhadu re

59 INFA výpočet spreadu Ukazatelé působící na hodnotu ROE
Ukazatelé působící na velikost odhadu re Ukazatelé mají kombinovaný vliv a to jak na ROE, tak na re. Jejich vliv na spread může být protichůdný. Např. pokles hodnoty VK/Aktiva zvyšuje ROE (pozitivní vliv) a současně zvyšuje re (negativní vliv).

60 Skupiny podniků V souladu s metodikou INFA jsou podniky v OKEČ rozděleny podle hodnot ukazatele ROE (rentabilita vlastního kapitálu) do čtyř skupin podniků: TH (nejlepší podniky v odvětví) RF (velmi dobré podniky v odvětví) ZI (ziskové podniky v odvětví) ZT (ztrátové podniky v odvětví)

61 Stanovení skupin podniků pro benchmarking

62 Stanovení skupin podniků pro benchmarking
Prvotní rozdělení podniků v OKEČ je na podniky mající účetní zisk a účetní ztrátu.

63 Stanovení skupin podniků pro benchmarking

64 Stanovení skupin podniků pro benchmarking
Protože je problém s výpočtem ROE u podniků se záporným nebo nulovým vlastním kapitálem (i když mají kladný zisk) jsou tyto podniky přiřazeny k podnikům s účetní ztrátou.

65 Stanovení skupin podniků pro benchmarking
Tím vzniká čtvrtá skupina podniků - označená ZT, tj. podniky ztrátové a mající záporný nebo nulový vlastní kapitál Protože je problém s výpočtem ROE u podniků se záporným nebo nulovým vlastním kapitálem (i když mají kladný zisk) jsou tyto podniky přiřazeny k podnikům s účetní ztrátou.

66 Stanovení skupin podniků pro benchmarking

67 Stanovení skupin podniků pro benchmarking
Ziskové podniky lze rozdělit podle dosažené hodnoty ROE na podniky mající ROE větší nebo rovno než bezriziková sazba (rf) a podniky mající ROE menší než rf.

68 Stanovení skupin podniků pro benchmarking
Porovnáním s bezrizikovou sazbou obdržíme třetí skupinu podniků – označenou ZI, tj. podniky mající kladné ROE, ale jeho hodnota je nižší než bezriziková sazba. Ziskové podniky lze rozdělit podle dosažené hodnoty ROE na podniky mající ROE větší nebo rovno než bezriziková sazba (rf) a podniky mající ROE menší než rf.

69 Stanovení skupin podniků pro benchmarking

70 Stanovení skupin podniků pro benchmarking
Rozhodujícím kritériem pro posouzení úrovně hodnoty ROE je hodnota alternativního nákladu na vlastní kapitál (re). Je to laťka, kterou by hodnota ROE podniku měla přeskočit, aby podnik tvořil hodnotu. Alternativní náklad na vlastní kapitál = bezriziková sazba + riziková prémie.

71 Stanovení skupin podniků pro benchmarking
Odhadem re pro jednotlivé podniky rozdělíme podniky mající ROE větší nebo rovno rf na skupiny podniků: První skupinu podniků – označenou TH, tj. podniky tvořící hodnotu Druhou skupinu podniků – označenou RF, tj. podniky mající ROE větší nebo rovno rf, ale netvořící hodnotu. Rozhodujícím kritériem pro posouzení úrovně hodnoty ROE je hodnota alternativního nákladu na vlastní kapitál (re). Je to laťka, kterou by hodnota ROE podniku měla přeskočit, aby podnik tvořil hodnotu. Alternativní náklad na vlastní kapitál = bezriziková sazba + riziková prémie.


Stáhnout ppt "Proč diagnostický systém INFA?"

Podobné prezentace


Reklamy Google