Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je a k čemu slouží benchmarking?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je a k čemu slouží benchmarking?"— Transkript prezentace:

1 Benchmarkingový diagnostický systém finančních indikátorů INFA Návod pro profesionální použití

2 Co je a k čemu slouží benchmarking?
Benchmarking znamená porovnávání výkonnostní úrovně mezi podniky. Lze ho jednoduše charakterizovat jako stanovení laťky (kterou bychom chtěli překonat) nebo kritérií pro srovnání. Benchmarking identifikuje rozdíl výkonnosti, pomáhá ověřit úspěšnost, udržuje stimulaci pro zlepšování, pomáhá stanovit podnikovou strategii. Benchmarking však nemusí být vždy pouze cestou k napodobení druhých (úspěšnějších). Může být také východiskem pro hledání vlastní cesty. Uvědomění si odlišnosti vede k úvahám nad chováním. Odhalení problémů je prvním krokem k jejich řešení.

3 Proč Benchmarkingový systém?
Protože umožňuje nikoli pouze srovnávat jednotlivé vybrané izolované ukazatele, ale vidět také jejich vazby a porovnat celkový stav finanční výkonnosti podniku. Jde o systém umožňující srovnání hodnot finančních ukazatelů konkrétního podniku s hodnotami odvětví popřípadě s hodnotami nejlepších podniků v odvětví. MPO ČR sbírá data za podniky v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách, čímž vznikla jedinečná databáze pro aplikaci jedinečné metodiky benchmarkingu.

4 Proč profesionální použití Benchmarkingového systému?
Protože předpokládá zkušenějšího finančního analytika a počítá s plným využitím možností benchmarkingu INFA, tj. vedle využití možnosti testování různých variant podnikových dat předpokládá také využití možnosti změn nastavení ratingového modelu.

5 Help Benchmarkingového systému
Seznamte se s helpy: Schéma modelu (mapa kroků analýzy): Vyplnění vstupních údajů (povinný krok) Nastavení ratingového modelu (nepovinný krok) Výběr analýzy (povinný krok) Hodnocení úrovně podnikové výkonnosti Hodnocení úrovně rizika (odhad re ) Hodnocení úrovně rentability vlastního kapitálu (ROE) Hodnocení úrovně provozní oblasti Hodnocení finanční politiky (politiky kapitálové struktury) Hodnocení úrovně likvidity INFA (Metodika Benchmarkingového systému) Věnujte pozornost nastavení modelu odhadu re, grafům, schématům, grafům vlivů a jejich stručným komentářům!

6 Měřící jednotky vývoje poměrových ukazatelů
Benchmarkingový systém pracuje s ukazateli, jejichž měřící jednotkou je procento. Vyjadřujeme-li absolutní vývoj těchto ukazatelů, je měřící jednotkou výsledku, dle statistické terminologie, procentní bod. Např. pokud činila hodnota ROE v podniku 15 % a v OKEČ 14 %, používá Benchmarkingový systém absolutní srovnání, že hodnota ukazatele ROE v podniku je oproti ROE v OKEČ větší o jeden procentní bod ( ). Není použito relativní srovnání, že ROE v podniku je větší o 7 procent (15/14 - 1), které není obvyklé a je pro běžné uživatele matoucí. Ve schématech, grafech vlivů a doprovodném hodnotícím komentáři je pro procentní body, stejně jako pro procenta použit symbol %. Při předpokladu absolutního srovnání ukazatelů, které pravděpodobně běžný uživatel intuitivně předpokládá, nemůže dojít k záměně.

7 Profesionální benchmarking
Profesionální benchmarking pracuje s rozšířenou versí benchmarkingu a navíc využívá možnost úpravy ratingového modelu. Je určena pro zájemce, kteří chtějí nejen vidět vzájemné vazby ukazatelů, ale také si sami vyprofilovat nastavení modelu pro odhad rizika. Profesionální verse benchmarkingu zahrnuje stejně jako rozšířená verse pyramidové rozklady INFA a grafy vlivů dílčích ukazatelů na rozdíl vrcholového ukazatele. Pyramidové rozklady obsahují porovnání hodnot podniku oproti hodnotám nastaveného benchmarku.

8 Profesionální benchmarking
Podnikové hodnoty ukazatelů (finančních indikátorů) jsou porovnány s hodnotami za odvětví (OKEČ) a skupinu nejlepších podniků odvětví (TH). Profesionální benchmarking pracuje s individuálně nastavenými hodnotami modelu pro odhad rizika. Stejně jako rozšířený benchmarking předkládá kromě grafů, symbolů semaforové signalizace a k tomu vztaženého stručného komentáře také pohled na vliv rozdílů dílčích ukazatelů (podnik oproti benchmarku) na rozdíl vrcholového ukazatele. Vše v podobě schémat, grafů vlivů a doprovodným hodnotícím komentářem „Srovnání s nastaveným benchmarkem“.

9 Přiřazení symbolů semaforové signalizace
Zelený symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele je lepší než odvětvová hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví (skupina TH). Žlutý symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele se nachází mezi odvětvovou hodnotou a hodnotou nejlepších podniků z odvětví (skupina TH). Červený symbol  signalizuje, že podniková hodnota ukazatele je horší než odvětvová hodnota i hodnota nejlepších podniků z odvětví (skupina TH).

10 Příklad nastavení modelu odhadu re

11 Příklad nastavení modelu odhadu re
Např. jedná se o firmu s velmi dobrými možnostmi získání krátkodobého kapitálu od zahraniční matky. Pro tento případ je přednastavená riziková přirážka za „špatnou likviditu L3“ příliš vysoká. Je možno snížit buď nastavení výše rizikové přirážky nebo změnit kriteriální hodnoty L3.

12 Příklad nastavení modelu odhadu re
Např. podnik vykazuje sice kladnou hodnotu ROA, ale se značnou volatilitou a proto považuje za vhodné zvýšit minimální rizikovou přirážku za podnikatelské riziko oproti přednastavené hodnotě.

13 Příklad nastavení modelu odhadu re
Např. podnik má sice vysokou finanční páku, ale část úplatného cizího kapitálu je vůči nadnárodní matce a proto přednastavená výše rizikové přirážky za kapitálovou strukturu je příliš vysoká. Je možno ji snížit.

14 Příklad nastavení modelu odhadu re
Při zpracování individuálních dat na MPO ČR jsou pro významné podniky (např. Škoda Auto, ČEZ) použity individuální úpravy modelu odhadu re, které se týkají výše zmíněných rizikových přirážek, popř. kriteriálních hodnot ukazatelů pro kalkulaci přirážek.

15 Příklad nastavení modelu odhadu re
Doporučujeme podrobněji se podívat do helpu na část „Nastavení modelu odhadu re “. Při zpracování individuálních dat na MPO ČR jsou pro významné podniky (např. Škoda Auto, ČEZ) použity individuální úpravy modelu odhadu re, které se týkají výše zmíněných rizikových přirážek, popř. kriteriálních hodnot ukazatelů pro kalkulaci přirážek. Při zpracování individuálních dat na MPO ČR jsou pro významné podniky (např. Škoda Auto, ČEZ) použity individuální ratingové modely. Individuální úpravy se týkají výše zmíněných rizikových přírážek, popř. kriteriálních hodnot.

16 Benchmarking INFA obsahuje následující schémata:
Spread (ROE – re) ROE Alternativní náklad na kapitál (re) Produkční síla (EBIT/Aktiva)

17 Příklad

18 Hodnota ROE podniku je 63,90%
Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%

19 Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%
Hodnota ROE nastaveného benchmarku je 16,13%

20 Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%
Hodnota ROE nastaveného benchmarku je 16,13% Rozdíl hodnot ROE je 47,77 procentních bodů, tj. podnik má ROE o 47,77 procentních bodů lepší než benchmark.

21 Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%
Rozdíl hodnot úrokové míry je -1,27 procentních bodů = 5,94% - 7,21%. Ovšem tento rozdíl měl vliv na rozdíl v ROE -2,19 procentních bodů. Hodnota ROE nastaveného benchmarku je 16,13% Rozdíl hodnot ROE je 47,77 procentních bodů, tj. podnik má ROE o 47,77 procentních bodů lepší než benchmark.

22 Příklad Hodnota ROE podniku je 63,90%
Rozdíl hodnot úrokové míry je -1,27 procentních bodů = 5,94% - 7,21%. Ovšem tento rozdíl měl vliv na rozdíl v ROE -2,19 procentních bodů. Hodnota ROE nastaveného benchmarku je 16,13% Pyramidový rozklad vrcholového ukazatele (zde ROE) umožňuje nejen porovnání jednotlivých ukazatelů s hodnotami za odvětví či skupinu TH, ale i vyčíslení vlivu jejich rozdílu na rozdíl vrcholového ukazatele oproti nastavenému benchmarku. Rozdíl hodnot ROE je 47,77 procentních bodů, tj. podnik má ROE o 47,77 procentních bodů lepší než benchmark.

23 Příklad

24 Např. vliv rozdílu úrokové míry na rozdíl v ROE je zde
Příklad Graf vlivů je velikostní setřídění vlivů dílčích ukazatelů (ty, které se v pyramidě dále nerozkládají) na rozdíl ve vrcholovém ukazateli. Např. vliv rozdílu úrokové míry na rozdíl v ROE je zde -2,19 procentních bodů.

25 Např. vliv rozdílu úrokové míry na rozdíl v ROE je zde
Příklad Graf vlivů je velikostní setřídění vlivů dílčích ukazatelů (ty, které se v pyramidě dále nerozkládají) na rozdíl ve vrcholovém ukazateli. Např. vliv rozdílu úrokové míry na rozdíl v ROE je zde -2,19 procentních bodů. Stručný text ke srovnání s nastaveným bechmarkem (v tomto případě je benchmarkem odvětví jako celek) má podobu : „Srovnání s nastaveným benchmarkem: Gratulujeme. Máte lepší ROE než nastavený benchmark. Dobří jste díky vaší síle v ukazatelích: (Ostatní V-N)/V, CZ/Zisk, VK/A. Naopak problémy máte: V/A, Úroková míra, Odpisy/V, UZ/A, ON/V, PH/V.“

26 Benchmarking INFA obsahuje následující grafy:
Spread ROE re (+ graf Struktura re) EBIT/Aktiva Obrat aktiv Marže PH/Výnosy Osobní náklady/Výnosy Odpisy/Výnosy (Ostatní V-N)/Výnosy Úplatné zdroje/Aktiva (+ graf Struktura UZ/Aktiva) Vlastní kapitál/Aktiva Úroková míra Likvidita L3 (+ graf Struktura L3) Likvidita L2 Likvidita L1 Definice ukazatelů jsou obsaženy v helpu Vyplnění údajů.

27 Příklad

28 Příklad Hodnota ROE podniku

29 Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE odvětví

30 Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH)
Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH) Hodnota ROE odvětví

31 Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH)
Příklad Hodnota ROE podniku Hodnota ROE u nejlepších podniků (skupina TH) Hodnota ROE odvětví Stručný komentář (automaticky generovaný): „Gratulujeme hodnota ROE podniku je vynikající a je vyšší než hodnota u nejlepších podniků v odvětví“.

32 Legenda ke grafům benchmarkingu
Pro porovnání jednotlivých ukazatelů lze v grafech rozlišit hodnoty za: Podnik (porovnávaný podnik) Odvětví (OKEČ celkem) TH (nejlepší podniky v odvětví) RF (velmi dobré podniky v odvětví) ZI (ziskové podniky v odvětví) ZT (ztrátové podniky v odvětví)

33 Benchmarkingový výrok
Každá analýza v rámci Diagnostického systému finančních indikátorů INFA obsahuje svůj benchmarkingový výrok. Benchmarkingové výroky dílčích analýz pak tvoří základ pro celkový benchmarkingový výrok ohledně finančního zdraví podniku ve sledovaném roce. Celkový obraz, který si uživatel může pomocí Benchmarkingového systému vytvořit následuje.

34 Celkový benchmarkingový výrok pro rok ….
Podnik v daném roce je/není dostatečně finančně výkonný, protože tvoří/netvoří ekonomický zisk. Ve srovnání s odvětvím je lepší/horší, ve srovnání s premianty odvětví (skupina TH) je lepší/horší. Vysvětlení celkového benchmarkingového výroku (obraz vzniku ekonomického zisku): Srovnání s odvětvím (OKEČ) Srovnání s premianty odvětví (podniky ze skupiny TH, které dosahují kladný ekonomický zisk)

35 A) Srovnání s odvětvím Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) podniku je/není příznivější než je charakteristické pro odvětví. Míra rizika (re ) podniku je/není příznivější než je charakteristické pro odvětví. Kladná/záporná hodnota spreadu (ROE - re ) je důsledkem především provozní politiky/finanční politiky. V politice provozní je podnik lepší/horší než odvětví. Je to zejména díky příznivější/horší hodnotě marže/obratu. Na marži má nejlepší vliv ………….. a nejhorší vliv ……………. V politice finanční je podnik lepší/horší než odvětví. Je to zejména díky příznivější/horší hodnotě podílu vlastního kapitálu/podílu úplatných zdrojů/úrokové míry. Finanční stabilita podniku je/není lepší než odvětví.

36 B) Srovnání s premianty odvětví (podniky ze skupiny TH)
Výnosnost vlastního kapitálu (ROE) podniku je/není příznivější než je charakteristické pro premianty odvětví. Míra rizika (re) podniku je/není příznivější než je charakteristické pro premianty odvětví. Kladná/záporná hodnota spreadu (ROE - re) je důsledkem především provozní politiky/finanční politiky. V politice provozní je podnik lepší/horší než premianti odvětví. Je to zejména díky příznivější/horší hodnotě marže/obratu. Na marži má nejlepší vliv ………….. a nejhorší vliv ……………. V politice finanční je podnik lepší/horší než premianti odvětví. Je to zejména díky příznivější/horší hodnotě podílu vlastního kapitálu/podílu úplatných zdrojů/úrokové míry. Finanční stabilita podniku je/není lepší než premianti odvětví.


Stáhnout ppt "Co je a k čemu slouží benchmarking?"

Podobné prezentace


Reklamy Google