Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodologické základy výzkumu veřejného mínění

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodologické základy výzkumu veřejného mínění"— Transkript prezentace:

1 Metodologické základy výzkumu veřejného mínění
Kombinované studium - I. cyklus LS 2007/08 Eliška Jungová, IKSŽ, FSV UK

2 Vznik masového veřejného mínění
Důsledek všeobecného vzdělání, rozvoje masové komunikace, rozšiřování volebního práva Veřejnost – imaginární celek vytvářený hlavně masovými médii Přestává být chápáno jako sociální proces ve skupinové interakci, ale Jako měřitelná kvantita, která může být výzkumem zaznamenána

3 Straw polls - předchůdci výzkumů
„Slaměné výzkumy“ - ankety, zejména volební Neměly stanoveny žádné metodologické principy Prováděny v USA od roku 1824, často organizovány médii

4 George Gallup ( ) Zakladatel vědecké metodologie výzkumů veřejného mínění Shromáždil záznamy výsledků voleb a provedl analýzu straw polls v letech 1836 – 1933

5 Gallup: „městské shromáždění v celonárodním měřítku“
Metodologie výzkumů + rozvoj masové komunikace (tisk,rozhlas) = možnost navrátit do moderní americké společnosti prvky přímé demokracie Výzkumy jako protiklad vlivu lokálních a zájmových skupin

6 Prezidentské volby 1936 Anketa (Straw poll) časopisu Literary Digest
Rozesláno 10 mil. anketních lístků, zpracováno přes 2 miliony Výběr adres domácností s vyššími příjmy Výzkum časopisu – chybná volební prognóza Gallupův výzkum – správně předpověděl vítězství Roosevelta

7 Metodologické zdroje a kontexty
Metody výzkumu trhu Rozvoj vědecké statistiky Rozvoj empirické sociologie, sociální psychologie Kvantitativní výzkum v sociálních vědách Praxe voleb Masová komunikace Masová spotřeba

8 Metodologické principy výzkumů
Vědecky podložená metoda výběru dotázaných Standardizovaný rozhovor tazatele a dovázaného Standardizovaná metoda zpracování výsledků

9 Počátky výzkumů veřejného mínění
USA – 30. léta minulého století Evropa – po 2. světové válce Vztah mezi výzkumy veřejného mínění, politickou propagandou a public relations Posun zájmu od teoretických konceptů k praxi a metodologii výzkumů

10 Pojetí veřejného mínění v empirickém výzkumu
Orientace na konečný výsledek, nikoliv na proces Individualistické pojetí – jednotlivec jako subjekt dotazování Zájem o individuální nebo skupinové postoje Sociálně psychologické vlivy na formování a vyjadřování mínění

11 Etapy empirického výzkumu
Formulace teoretického nebo praktického sociálního problému Formulace teoretické hypotézy Formulace souboru pracovních hypotéz Rozhodnutí o populaci a vzorku

12 Hypotéza Předpoklad, domněnka Očekávání charakteru určitého jevu
Je vyvozena z teorie Formulace teoretické hypotézy Formulace pracovních hypotéz

13 Pracovní hypotéza Tvrzení předpovídající existenci souvislostí mezi dvěma či více proměnnými Proměnné musí mít validní operační definici (platnou z hlediska sociálních věd) Soubor pracovních hypotéz musí zahrnovat nejen proměnné reprezentující zkoumaný koncept Také proměnné, které mohou významně zkreslit interpretaci testovaných vztahů

14 Význam pracovních hypotéz pro výzkum
Jsou testem, zda lze daný problém zkoumat pomocí výzkumu Nástroj pro optimalizaci redukce informací Obsahují základní informaci pro optimální rozhodnutí o technikách výzkumu Jsou základem pro odhad rozsahu výzkumu (časové a finanční plánování)

15 Indikátor (znak, proměnná)
Ukazatel vybraných vlastností jevu Teoretický pojem převedený do podoby, která umožňuje jeho zkoumání v empirickém výzkumu Stanovení a výběr indikátorů – zásadní a obtížné ve výzkumu

16 Operacionalizace Proces převodu jevu na indikátory
Nutná redukce informací – nelze popsat a analyzovat jev v plné šíři Často jde jen o přiblížení k teoretickému vymezení pojmu Nutnost nepřímého měření – transformace informací do jazyka symbolů

17 Domácí úkol pro celý cyklus
Připravte a proveďte malý výzkum veřejného mínění Návrh projektu Rozhodnutí o výběru vzorku a návrh dotazníku Provedení šesti rozhovorů a zhodnocení dotazování

18 Domácí úkol I Návrh projektu
Stanovte a zdůvodněte: Teoretickou hypotézu Soubor pracovních hypotéz Soubor indikátorů


Stáhnout ppt "Metodologické základy výzkumu veřejného mínění"

Podobné prezentace


Reklamy Google