Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metodologie sociologického výzkumu M. Šťovíčková, FHS UK Praha,2009/2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metodologie sociologického výzkumu M. Šťovíčková, FHS UK Praha,2009/2010."— Transkript prezentace:

1 Metodologie sociologického výzkumu M. Šťovíčková, FHS UK Praha,2009/2010

2 Upozornění  Hlavní studijní literaturou pro přípravu na test je Giddens: Sociologie. Tato prezentace, představená na soustředění je pouze orientačním materiálem, který Vám má přiblížit vybraná témata.

3 Sociologický výzkum  Empirická část sociologie (x teoretická část)  Shromažďování údajů tzv.dat, statisticky se zpracovávají a zpětně teoreticky vyhodnocují

4 Empirický výzkum společenských věd  je jeden z mnoha způsobů vytváření „zobrazení“ sociálního života  organizovaný, systematický a logický proces zkoumání využívající empirických dat pro zodpovězení otázek/testování hypotéz Znáte jiné způsoby, jak zobrazovat sociálního života? Jak se liší?

5 Empirický výzkum v sociálních vědách  Empiricismus – zkušenost jako základ, zdroj znalostí  „empirický“ = založený na zkušenosti nebo pozorování světa  Cíl: získat data – pozorovatelné informace o světě a některých jeho aspektech

6 Další typy výzkumů v sociálních vědách  Teoretický výzkum  Analytický výzkum  Konceptuálně-filosofický výzkum  Historický výzkum (Punch 2006)

7 Cíle sociálního výzkumu  Explorace  Popis situací a událostí  Otázky: co, kde, kdy, kdo  Vysvětlení  Otázka: proč

8 Metodologie  Souhrn postupů, pomocí nichž se dosahuje ověřeného, relativně pravdivého, validního poznání

9 Způsob produkce poznání/dat  Dva přístupy:  Dedukce  Indukce

10 Dedukce a indukce  Dedukce  od obecného k jednotlivému  vychází z teorie nebo obecně formulovaného problému  technika pro aplikování teorie  Indukce  od jednotlivého k obecnému  pozorování, pátrání po pravidelnostech v realitě  technika pro generování teorie

11  Deduktivní způsob poznání → kvantitativní výzkumné strategie  Induktivní způsob poznání → kvalitativní výzkumná strategie

12 Kvantitativní, kvalitativní výzkumná strategie  Kvantitativní  1. teorie  2. pracovní hypotézy  3. sběr dat  4. analýza dat  5. testované hypotézy – ověřená, nebo zdokonalená teorie  Kvalitativní  1. sociální problém  2. terénní výzkum – souběžné vytváření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace  3. hypotézy zakotvené teorie, nebo zasvěcený analytický popis

13 Rozdíly v cílech  Kvantitativní výzkum  cílem je testování hypotéz  Kvalitativní výzkum  získání podrobného popisu, porozumění  tvorba hypotéz, nové porozumění, tvorba teorie

14 Rozdíly v postupu  Kvantitativní výzkum  oddělené operace  teorie – hypotézy – konstrukce vzorku – sběr dat – analýza dat – testování hypotéz, ověření nebo zdokonalení teorie  Kvalitativní výzkum  operace prováděné paralelně  Sociální problém – terénní výzkum zahrnující vytvoření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace dat – tvorba hypotéz nebo také nových teorií

15 Volba výzkumné strategie I.  Není jedna nejlepší výzkumná metodologická strategie, obě jsou potřebné, obě mají silné a slabé stránky, obě mají být kombinovány, pokud je to vhodné  Volba závisí na výzkumné otázce a zdrojích, které má výzkumník k dispozici

16 Volba výzkumné strategie II.  Otázky a výzkumné strategie musejí být ve vzájemném souladu  Nejdříve se soustředíme na to, co chceme nalézt – výzkumné téma/otázky  Pak volíme výzkumnou strategii, jak bude výzkum prováděn

17 Volba výzkumné strategie- př.  Oblast výzkumu  Sebevražednost mladistvých  Výzkumné téma  vhodné pro kvantitativní strategii výzkumu:  Četnost sebevražednosti v různých skupinách  vhodné pro kvalitativní strategii výzkumu  Způsoby ovlivňování sebevražedného chování mladistvých

18 Postup kvantitativního výzkumu 1. FORMULACE TEORETICKÉHO NEBO PRAKTICKÉHO SOCIÁLNÍHO PROBLÉMU  2. FORMULACE TEORETICKÉ HYPOTÉZY  3. OPERACIONALIZACE (VÝSLEDKEM OPERACIONALIZACE JSOU PRACOVNÍ HYPOTÉZY)  4. ROZHODNUTÍ O POPULACI A VZORKU  5.ORIENTAČNÍ VÝZKUMNÁ SONDA  6. VOLBA VÝZKUMNÉ METODY (TECHNIKY SBĚRU DAT)  7. KONSTRUKCE NÁSTROJŮ PRO SBĚR DAT  8. PŘEDVÝZKUM A PILOTÁŽ  9. SBĚR DAT  10. ANALÝZA DAT  11. INTERPRETACE, ZÁVĚRY, TEORETICKÉ ZOBECNĚNÍ

19 Postup kvalitativního výzkumu VSTUP: problém TERÉNNÍ VÝZKUM: souběžné vytváření vzorku, sběr dat, analýza a interpretace VÝSTUP: analytický popis/hypotézy/ teorie → samotná metodologie a technika sběru dat je vytvářena v rámci vlastního výzkumu a přizpůsobována zkoumanému tématu

20 Metody sběru dat - kvantitativní výzkumná strategie  Standardizované pozorování: zaměřené, dobře plánované vnímání vybraných jevů. To, co bylo vnímáno, je pečlivě a systematicky zaznamenáváno.  Rozhovor: vyžadované interakce jsou získávány v přímé interakci s respondentem; (a) tváří v tvář, (b) telefonicky.  Dotazník: respondent odpovídá písemně na otázky do tištěného formuláře.  Analýza dokumentů (obsahová analýza): analýza jakýchkoliv dokumentů, které nebyly vytvořeny za účelem našeho výzkumu. → standardizované metody

21 Standardizace → metodologický princip, který přispívá k zajištění objektivity, komparability a reliability empirického zkoumání  probíhá sjednocením podoby výzkumného nástroje, případně i výzkumné situace (administrace, instrukce)  příznivě ovlivňuje reliabilitu, eliminuje některé zdroje chyb měření, hlavně subjektivnost záznamu  uplatňuje se v několika rovinách: -standardizace podmínek, v nichž je informace získávána -standardizace otázek, kategorií, indikátorů -standardizace způsobu záznamu údajů a jejich vyhodnocování -porovnávání výsledků s určitými standardy, nebo přímo normami odvozenými z větších, reprezentativních populací

22 Metody sběru dat – kvalitativní výzkumná strategie  Kvalitativní výzkum využívá spíše polostandardizované či nestandardizované techniky sběru dat  Cílem je porozumění problému v přirozeném prostředí – badatel zasahuje co nejméně)

23 Metody sběru dat – kvalitativní výzkumná strategie  Pozorování  (Standardizované - výjimečně) / nestandardizované  Zúčastněné / nezúčastněné  Dotazování  Neverbální: Dotazníkové šetření – spíše výjimečně – např. etnologie  Verbální: Rozhovory (strukturované - výjimečně) / polostrukturované / nestrukturované / narativní  Nevtíravé techniky  Analýza dokumentů  Obrazová analýza  Analýza fyzických stop

24 Výběr vzorku - redukce informací  Společenské vědy sledují sociální jevy na jejich reálných nositelích, tj. sociálních subjektech.  Sociální subjekt = osoba nebo sociální skupina /či soubor sociálních jevů/ (např. rodina, podnik, obec, národnostní skupina, hrdelní zločiny….)  Takřka nikdy nelze zjistit údaje o všech jednotkách sociální skupiny → výběrový soubor (vzorek)

25 Kvantitativní x kvalitativní výzkum výběr vzorku PrincipOvěření teorie - generalizace získaných údajů Porozumění sociálnímu problému KritériumData získaná na výběrovém souboru vypovídají o celé sociální skupině Data získaná na výběrovém souboru vypovídají o sociálním problému Cíl konstrukce vzorku Reprezentace populace jedinců Reprezentace populace problému, jeho relevantních dimenzí

26 I. Kvantitativní výzkum  POPULACE = soubor jednotek, o nichž vypovídá výzkum  CÍLOVÁ POPULACE = soubor jednotek, pro které chceme vyslovit závěry  ZÁKLADNÍ POPULACE (základní soubor) = soubor jednotek, které v dané situaci zastupují cílovou populaci  VÝBĚROVÝ SOUBOR (vzorek) = soubor jednotek, který zastupuje základní populaci a na které skutečně provádíme výzkum

27 Reprezentativita výběrového souboru  Výběr je reprezentativní v té míře, nakolik odráží charakteristiky populace  Např. má-li 10% populace blahobyt, výběr by měl ukazovat stejné procento blahobytných subjektů → je třeba přesně vymezit populaci

28 II. Výběr vzorku v kvalitativním výzkumu  vzorek nezastupuje populaci jednotlivců jako v kvantit. v., ale PROBLÉM  tzn. v kvalitativním výzkumu NEJDE o dodržení určité strategie výběru za účelem reprezentativity získaných dat a možného zobecnění  JDE o to, abychom získali pokud možno vyčerpávající data k dané problematice

29 Kvalita výběru vzorku v kvalitativním výzkumu  Vzorek volíme sevřený a pokud možno homogenní alespoň v některé charakteristice (např. lokalita bydliště, profese, věk, vzdělání…)  V průběhu sběru dat neustále evaluujeme, zda data (potažmo vzorek) opravdu vypovídají o sledovaném výzkumném problému  V závěrečné zprávě důkladně popíšeme způsob výběru vzorku i vzorek samotný


Stáhnout ppt "Metodologie sociologického výzkumu M. Šťovíčková, FHS UK Praha,2009/2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google