Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ústav pedagogických věd FF MU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ústav pedagogických věd FF MU"— Transkript prezentace:

1 Ústav pedagogických věd FF MU
Objevit neobjevené: co dokáže kvalitativní výzkum Co je kvalitativní výzkum? Klára Šeďová: ICT a moc před tabulí Roman Švaříček: Životní příběh učitele experta Ústav pedagogických věd FF MU

2

3 I. část: Jak provádět kvalitativní výzkum
1. Kvalitativní přístup a jeho teoretická a metodologická východiska 2. Kritéria kvality kvalitativního výzkumu 3. Proces kvalitativního výzkumu a jeho plánování 4. Designy kvalitativního výzkumu 5. Metody sběru dat Zúčastněné pozorování Hloubkový rozhovor Ohniskové skupiny a skupinový rozhovor Pořizování videozáznamu jako metoda sběru dat Triangulace 6. Analýza kvalitativních dat 7. Psaní napříč kvalitativním výzkumem

4 II. Část: Příklady provedených kvalitativních výzkumů
Klára Šeďová, Jiří Zounek: ICT a moc před tabulí Martin Sedláček: Škola a její ředitel Ondrej Kaščák: Přechodové rituály v mateřské škole Roman Švaříček: Zkoumání konstrukce identity učitele

5 Definice kvalitativního přístupu
Kvalitativní přístup je proces zkoumání jevů a problémů v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto jevů založený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem výzkumu. Záměrem výzkumníka provádějícího kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady postupů a metod rozkrýt a reprezentovat to, jak lidé chápou, prožívají a vytvářejí sociální realitu.

6 Životní příběh učitele experta
Roman Švaříček Ústav pedagogických věd FF MU

7 Zkoumání učitele experta
Podmínky výběru: 10 let praxe, kvalifikace, označen ředitelem a vedením, kolegy, velké znalosti předmětu kvalitativní výzkum biografický design životní historie, životní příběh Životní příběh (životní historie) umožňuje zachytit a interpretovat životní zkušenost jedinců, kdy učitel (respondent) je aktivním účastníkem výzkumného procesu Identita – internalizovaný životní příběh (McAdams, 2001) X internalizované vztahy (sociokulturní přístup) „Narativní identita“ – vzniká vyprávěním životního příběhu a je formována komplexem interakcí mezi učitelovými představami, prožitými událostmi, signifikantními druhými a celým kontextem sociálních zvyků a obyčejů (Ezzy, 1998) Role interpretace a sociálního konstruování Identita založena na skutečných událostech, které jsou „fiktivně“ interpretovány, konstruovány jedincem v interakcích a dialogu s ostatními (dlužno dodat, že zároveň i v jakémsi „fiktivním dialogu“ se sebou samým – tedy v jedincově přemýšlení o sobě samém)

8 Sběr dat Hloubkové rozhovory s učitelem (8x1,5hodiny)
Pozorování výuky učitele (2-3 dny) Rozhovor s vedením Rozhovor s kolegou (pouze v některých případech) Dokumenty školy,…

9 Zkoumaní učitelé učitel počet let praxe stupeň ZŠ Petr 20+ II.
František 10 Kateřina Zdena I. Vendula 20 Marta

10

11 Výzkumné otázky Hlavní výzkumná otázka: Jak učitel dospěl do současné pozice učitele experta? Specifické výzkumné otázky: Jaká je identita učitele a jak ji učitelé vytvářejí? Proč učitelé pracují na své identitě? Jak se vyvíjejí názory, metody a poznatky učitele experta?

12 Identita učitele 1) neexistuje pouze jedna identita
2) existují dvě dimenze při popisu identit jedince: sociální, odvozená od jeho členství v různých sociálních skupinách (učitelů) osobní, založená na specifických psychologických charakteristikách, které jedince prostřednictvím jeho vlastního osobitého vnímání odlišují od ostatních lidí Identita učitele – jedna z možných identit jedince, jehož povoláním je učitel Výzkumy věnované profesní identitě učitele – na rozhraní mezi pedagogickými a psychologickými přístupy k vývoji učitele. Vývoj učitele tak může být chápán také jako vývoj jeho identity v průběhu kariéry, přičemž pojem identita primárně vychází z psychologického pohledu na vývoj jedinců – jde o utváření jejich adekvátního pojímání sebe sama jakožto učitelů. Identitu učitele lze chápat jako internalizaci vztahů s okolím, přičemž obecně platí, že nejen žáci mění své myšlení na základě interakcí s učitelem, ale i učitelé se vyvíjejí pod vlivem svého okolí (hlavně zkušenějších kolegů)

13 Identita učitele Nejpodstatnějším motorem změny a především dalšího rozvoje pro učitele bylo rozhodnutí k tvorbě vlastní identity. Snow a Anderson (1987) to nazývají jako práce na identitě, což zahrnuje aktivity k vytvoření, prezentování a zachování identit.

14 Začínající učitel Šok z reality (očekávání se nevyplnila)
Zvládání disciplíny a kázně (moc) Nedostatečná pregraduální příprava? Podpora k hledání vlastní cesty Hledání vlastní identity učitele: verbální distancování

15 Čas se rozhodnout Připsána profesní identita začínajícího učitele – je dočasná Tlak od okolí Rozhodnutí: přijetí identity učitele?

16 Progresivní učitel Zvolena identita progresivního učitele
Hodnoty učitele Identita ideálního učitele Vycházení za hranice třídy Oba učitelé začali kopírovat „úspěšná“ řešení od svých kolegů, což se nejen ukázalo jako nefunkční, ale zejména naráželo na osobní přesvědčení (například rady kolegů k přijetí autoritářského stylu výuky). Při hledání identity tedy sehrávají zásadní roli hodnoty učitele (humanismus, spravedlnost k žákům) a jeho osobní přesvědčení (didaktické a pedagogické teorie). Janssens a Kelchtermans (1997) považují tyto dva faktory za nejdůležitější pro formování identity učitele.

17 Učitel expert Připsána identita experta Publikum Nové role jako odměna
Aktivní nespokojenost V této fázi vývoje učitelů je jim okolím připisována sociální identita zkušeného učitele, a to na základě jejich dlouhodobé práce na identitě. Identita je jim přisouzena na základě znaků (vnějších projevů) předchozí identity progresivního učitele, kterými mohou být: pracovat několik hodin každý den přesčas, ale ve škole, nikoliv doma (František: „Já jsem ve škole ze všech úplně nejdýl“), oddanost učitelskému povolání, debatovat s kolegy o nových metodách, zapojení se do činností přesahujících rámec povinností dané rolí učitele (kroužky, projekty, divadlo, počítačová učebna, studovna), účast na seminářích a kurzech dalšího vzdělávání, neustále proklamovaná snaha po lepších metodách výuky odborné knihy na vlastním stole apod.

18 začínající učitel učitel expert

19 začínající učitel progresivní učitel učitel expert 0-2 3-7 8-
šok z reality rozhodnutí práce na identitě ideální učitel

20 začínající učitel progresivní učitel učitel expert 0-2 3-7 8- vztah žák-učitel širší rovina třídy rovina školy sledování vlastního jednání vykročení ze školy

21 Složky ovlivňující identitu učitele
ROLE -profese -učitel -třídní učitel -zástupce SOCIÁLNÍ SITUACE -interakce -emoce -vycházení ven IDEÁLNÍ UČITEL HODNOTY -humanismus -spravedlnost -morální a etická stanoviska OSOBNÍ PŘESVĚDČENÍ -didaktické teorie -pg teorie KONTEXT ŠKOLY KRITICKÉ OKAMŽIKY OSOBNÍ


Stáhnout ppt "Ústav pedagogických věd FF MU"

Podobné prezentace


Reklamy Google