Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém plánů a rozpočtů Přednáška č. 11 Hana Bohušová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém plánů a rozpočtů Přednáška č. 11 Hana Bohušová."— Transkript prezentace:

1 Systém plánů a rozpočtů Přednáška č. 11 Hana Bohušová

2 Rozpočet Kvantitativní (v peněžních jednotkách) vyjádřené údaje o plánované nebo očekávané realitě. Často bývá ztotožňován rozpočet a plán, plán – vyjádření úkolu zejména v naturálních jednotkách (někdy pouze verbálně), rozpočet je vyjádřen v peněžních jednotkách strana 2

3 Pojmy rozpočet a plán Rozpočet –Stanovují se jím hodnotové ukazatele v peněžních jednotkách –Musí stanovit určité úkoly – objem a struktura činnosti podniku i středisek –Má vazbu na určité časové období (v návaznosti na úroveň řízení – strategické, taktické, operativní) –Používá skutečné i odhadované veličiny Plán – pojímán šířeji než rozpočet –Nástroj prosazování podnikových politik –Někdy omezení na věcné vymezení úkolů strana 3

4 Další směrné veličiny Normy –Musí být nejdříve stanoveny naturálních jednotkách a teprve potom převedeny na hodnotové ukazatele Limit –Nejvolnější způsob stanovení směrné veličiny –Může se vyjadřovat hodnotově i naturálně –Musíme rozlišovat, zda jde o limit nepřekročitelný nebo zda je povoleno dodatečné zvýšení limitu strana 4

5 Rozpočetnictví (Budgeting) Relativně samostatná problematika MÚ (zaměřeno na budoucnost v soustavě rozpočtů je modelován budoucí průběh transformačního procesu podniku) cílem je sestavení a vyhodnocení rozpočtů: –Sladění záměrů a očekávání jednotlivých útvarů prostřednictvím finančního a hodnotového řízení, –Využití informací o vývoji poptávky na trhu, výnosů z prodeje a nákladové náročnosti strana 5

6 Úkoly rozpočtů v podniku Zeefektivnit řídící proces (plánování a rozhodování) – rozpočty poskytují informace o variantních řešeních Koordinovat podnikové činnosti (odhalení potenciálních komplikací – simulace budoucího vývoje) Poskytnout podklady pro průběžnou kontrolu – soustava rozpočtů je závazný úkol pro pracovníky podniku Motivovat k dosažení podnikových cílů – kontrolovatelnost cílů je spojena s finanční zainteresovaností pracovníků na jejich plnění strana 6

7 Systém plánů a rozpočtů Plánování se chápe jako proces formulování cílů a cest jejich dosažení. Zajišťuje konkretizaci podnikových cílů pomocí: podnikové politiky jako nástroje verbálního vymezení strategických cílů podniku, plánu jako strategicky, takticky a operativně orientovaného nástroje těchto cílů, resp. prostředků jejich dosažení (primárně ve věcném – naturálním- vyjádření), rozpočtu jako strategicky, takticky a operativně orientovaného nástroje těchto cílů, resp. prostředků jejich dosažení (primárně v hodnotovém vyjádření). Cíle plánů a rozpočtů by měly odpovídat úrovni řízení a sledovat růst tržní hodnoty podniku, zároveň se zřetelem na obdobné zájmy ostatních partnerů v podnikatelských vztazích. strana 7

8 Systém rozpočetnictví Rozpočetnictví je zaměřeno jednak na podnik jako celek, jednak na vnitropodnikové útvary. Obsahuje: –Celopodnikové rozpočty (za podnik jako celek), –Střediskové rozpočty – stanovení úkolů jednotlivým útvarům (dále zejména rozpočty režijních nákladů) strana 8

9 Rozpočty středisek a podniku Obecně lze úkoly střediskům i podniku ukládat: –Rozpočty nákladů a výnosů Rozpočet režijních nákladů střediska, Úkol v oblasti jednicových nákladů, –Rozpočty stavů (předpokládaný stav položek k určitému okamžiku) –Rozpočty příjmů a výdajů strana 9

10 Rozpočty ve vztahu k řízení Strategické rozpočty – peněžní kvantifikace dopadů strategických plánů podniku (3-10let), zejména pro podnik jako celek v agregovaných hodnotách Operativní rozpočty – konkretizují údaje strategického rozpočtu (na jednotlivé měsíce, podrobné členění) strana 10

11 Příprava rozpočtů Přednáška č. 11 strana 11

12 Podrobnost rozpočtu Rozpočet režijních nákladů střediska lze vyjádřit : –jako jediné číslo, –položkový rozpočet (nákladové druhy), –Kombinace položek a účelu ú Úzká vazba rozpočtovaných položek a nákladového účetnictví strana 12

13 Klasifikace rozpočtů Rozpočet pevný x variantní Rozpočet přírůstkový x vycházející od nuly Rozpočet klouzavý x sestavený na pevně určené období Rozpočet sestavený podle dílčích aktivit x na celkovou činnost útvaru Rozpočet limitní x nelimitovaný Přednáška č. 11 strana 13

14 Rozpočet pevný a variantní Pevný rozpočet –stanoven pouze na jedinou činnost –nerozlišuje variabilní a fixní složky (není proto vhodný, když kolísá objem výroby) –buď se nepřepočítává a vyjadřuje současně limit výdajů nebo se přepočítává a označuje se jako pevný přepočtený rozpočet (neobsahuje žádné FN) Variantní rozpočet –rozlišuje VN a FN –předpokládá možnost odchýlení skutečného objemu činností od plánovaného –důležitý pro kontrolu režijních nákladů Variátor –vyjadřuje o kolik procent vzroste výše smíšených režijních nákladů, pokud vztahová veličina vzroste o sto procent a současně uvádí jak velkou proporci režijního nákladu tvoří část lineárně závislá na příslušné vztahové veličině. Vymezuje tak nepřímo i část fixních nákladů, která tvoří zbylou část smíšené režie. Např. variátor 40 říká, že variabilní složka činí 40 % a fixní složka 60 %. Přednáška č. 11 strana 14

15 Rozpočet přírůstkový a vycházející od nuly Přírůstkový rozpočet –Vychází z rozpočtů a skutečných výsledků za minulé období –Rozpočty se pro další období upravují –Přednosti: jednoduchost rozpočtování, snadné využití SW –Nevýhody: neschopnost identifikace zastaralých postupů v minulosti Rozpočet vycházející od nuly (ZBB zero based budget) –Všechny činnosti se nově hodnotí –Ověřování potřebnosti určité úrovně poskytovaných služeb –Výhody – soustřeďuje se na budoucnost –Nevýhody – časově náročný a pracný Přednáška č. 11 strana 15

16 Rozpočet klouzavý a sestavený na pevně určené období Klouzavý rozpočet –Základní období i kratší úseky –Pro doplnění celého období se přidávají další období –Přednosti: stále je k dispozici úkol za celé rozpočetní období, přispívá k plynulé aktualizaci a zreálnění rozpočtových úkolů Rozpočet sestavený na pevně určené období –celek Přednáška č. 11 strana 16

17 Rozpočet sestavený podle dílčích aktivit a na celkovou činnost útvaru Rozpočet na celkovou činnost –Typické pro tradiční vnitropodnikové rozpočtování Rozpočet podle dílčích aktivit –Základem je rozlišení podle příčin vzniku nákladů –Výhody: mají větší přesnost, nutí vedoucího uvažovat předem o příčině vzniku nákladů –Nevýhody: časová náročnost, nákladnost rozpočtování, menší využitelnost pro odpovědnostní útvarové řízení Přednáška č. 11 strana 17

18 Rozpočet limitní a nelimitovaný Rozpočet limitní –Je určena částka nákladů, která se nemá překročit –Absolutně nebo relativně nepřekročitelná částka Rozpočet nelimitovaný (indikativní) –Rozpočet, kterým se stanoví odhadovaná, předpokládaná částka, jejíž nedodržení může mít pouze důsledek pro systém stimulace (prémiování) Přednáška č. 11 strana 18

19 Organizace rozpočetnictví Principy řízení vycházejí z dvou úkolů: Vytýčení cílů a cest k jejich splnění – v oblasti hodnotového řízení – ROZPOČTY, PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE Kontrola realizace výsledků – vznik odchylek – v oblasti hodnotového řízení (informace pro manažery) – NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ, VÝSLEDNÁ KALKULACE strana 19

20 Vnitropodnikové rozpočty Vnitropodnikové rozpočty se vymezují dvojím způsobem: –Veškeré rozpočty užívané pro interní řízení –Rozpočty týkající se pouze vnitropodnikových útvarů Přednáška č. 11 strana 20

21 Funkce střediskových rozpočtů Delegace pravomoci – na vedoucího pracovníka, který za danou činnost odpovídá Vazba na plánování – krátkodobých i dlouhodobých rozpočtů Předvídání vývoje – rozbor ve formě finanční analýzy je základní podmínkou sestavení objektivních a zdůvodněných rozpočtů Koordinace a vzájemná informovanost Motivace – propojení se systémem stimulace Kontrola a hodnocení výkonu Přednáška č. 11 strana 21

22 Rozpočty režijních nákladů útvarů Pro sestavení rozpočtu nákladů útvarů je nutno postupovat podle podrobných metodických pravidel – je nutno vymezit: –Strukturu rozpočtovaných režijních nákladů, –Metodu stanovení rozpočtovaných nákladů střediska, –Způsob kontroly dodržení rozpočtu strana 22

23 Struktura režijních nákladů Nutno analyzovat vztah jednotlivých položek režijních nákladů ke změnám v objemu výroby (fixní a variabilni) Rozlišit náklady na prvotní a druhotné strana 23

24 Rozpočet režijních nákladů Nástrojem řízení režijních nákladů je rozpočet, je stanoven nákladový úkol pro jednotlivá odpovědnostní střediska na vymezené období a na jejich předpokládaný rozsah aktivity. Rozpočet zahrnuje fixní i variabilní složky nákladů. Ke stanovení nákladového úkolu se používá: normativ v případě variabilní režie. Základem je určení vztahové veličiny (individuální nebo univerzální), na níž je vázána úroveň nákladového úkolu. Např. jedna tuna předaného materiálu útvarem zásobování, k níž se jako diferencovaná přirážka (normativ) připočítává variabilní režie, limit pro fixní režii, u níž lze obtížně odhadnout prospěch v budoucnosti. Např. rozpočet nákladů na reklamu, vzdělání, reprezentaci nebo cestovní náklady, variátor pro smíšenou režii. strana 24

25 Výběr metod rozpočtování režijních nákladů Vzhledem k různorodému charakteru jednotlivých položek režijních nákladů lze obecně využít: –Rozpočet vycházející z údajů minulých období (výhoda: jednoduchost, omezení:skutečnost minulých období může být ovlivněna řadou nehospodárností – při sestavení eliminovat nahodilé vlivy minulých období), –Rozpočet s nulovým základem (vychází z přehledu výkonů a činností – analyzuje činnosti, které daný útvar provádí a stanoví výši režijních nákladů, omezuje a eliminuje neproduktivní činnosti – využívá normativy režijních nákladů), nevýhoda: pracnost a časová náročnost strana 25

26 Příklad – indexní metoda Vychází z informací minulých období. Výrobce židlí zajišťuje pro odběratele dopravu zdarma prostřednictvím střediska Doprava (poskytuje výkony pouze vnitropodnikovým střediskům). Úkol sestavit rozpočet střediska Doprava prostřednictvím indexní metody strana 26

27 Vstupní informace (nákladové účetnictví – minulé období) Náklady: PHM a oleje 1 447 717 Kč Opravy 1 834 528 Kč Časové mzdy řidičů 1 735 020 Kč Výkony 312 008 ujetých km Přepraveno 15 600 ks židlí strana 27

28 Předpoklady pro sestavení rozpočtu Prodej 18 212 židlí, Nárůst cen PHM o 4% Nárůst cen opravárenských služeb 6% Nárůst mezd 5% strana 28

29 Řešení PoložkaVýchozí období Index množství Index cen Rozpočtované období Prodej15 600 ks1,16718121 ks Ujeté km312 000 km1,167364 238 km PHM1 447 717 Kč1,1671,041 757 669 Kč Opravy1 834 528 Kč1,1671,062 270 127 Kč Mzdy1 735 020 Kč1,0001,051 821 771 Kč Celkem5 017 265 Kč5 849 567 Kč strana 29

30 Alternativní řešení – zero based budgeting Pro sestavení rozpočtu bychom nevycházeli z minulých skutečností. Výchozí bod – plán přepravy pro dané období, odhad budoucích cen Nevýhody: značná pracnost strana 30

31 Kontrola dodržení rozpočtu Provádí se v pravidelných intervalech (porovnání rozpočtu a skutečnosti), Rozdíly jsou analyzovány, přijímána opatření Způsoby kontroly: –Prostřednictvím interních výnosů (v předem stanovených nákladech) a výsledku hospodaření – v systému nákladového účetnictví, –Porovnání předem stanovených nákladů a skutečně vynaložených nákladů mimo systém účetnictví strana 31

32 Příklad Středisko údržby má rozpočtovanou čtvrtletní kapacitu 20 000 Nh. Jeho pevný čtvrtletní rozpočet režijních nákladů je stanoven ve výši 1 800 tis. Kč. Sestavte variantní rozpočet pro 70 %, 80 %, 90 % a 100 % využití kapacity když z celkových 1 800 tis. Kč rozpočtovaných nákladů činí 800 tis. náklady fixní, 600 tis. náklady proporcionální a zbylých 400 tis. náklady smíšené. Polovina ze smíšených nákladů má stanovený variátor ve výši 40 a druhá ve výši 60. strana 32

33 Hlavní podnikový rozpočet Peněžní kvantifikace všech procesů, které v podniku probíhají během období, na které je sestavován rozpočet, Mají obvykle formu odpovídající příslušným účetním výkazům sestavovaným pro potřeby externích uživatelů na základě dat finančního účetnictví: –Rozpočetní výsledovka –Rozpočetní rozvaha –Rozpočet peněžních toků strana 33

34 Rozpočetní výsledovka Při rozpočtování HV se odvíjí od rozpočtu tržeb a nákladů (střediskově nákladových rozpočtů) Struktura nákladů založena na účelovém členění (anglosaská oblast - rozpoznání nákladů na prodané výkony, správní a odbytové náklady), na druhovém členění (kontinentální oblast) Většinou se zvlášť sestavují dílčí rozpočty nákladů a výnosů Přednáška č. 11 strana 34

35 Struktura rozpočtové výsledovky (hlavní výdělečná činnost) strana 35 Výnosy z prodeje50 000 00040 000 00020 000 000 - Variabilní náklady prod. výrobků - 20 000 000 - 12 000 000 Z toho: jednicový materiál- 10 000 000- 14 000 000- 8 000 000 jednicové mzdy- 6 000 000- 3 000 000 variabilní režie- 4 000 000- 3 000 000- 1 000 000 Marže I30 000 00020 000 0008 000 000 - Fixní náklady výrobku- 8 000 000- 2 000 000- 500 000 Z toho: odpisy nákladů na vývoj- 6 000 000- 500 000- 300 000 odpisy speciál. nástrojů- 2 000 000- 1 500 000- 200 000 Marže II22 000 00018 000 0007 500 000 - Fixní náklady skupiny výrobků- 15 000 000 Z toho: odpisy strojů a zařízení- 15 000 000 Marže III25 000 0007 500 000 - Fixní náklady střediska- 5 400 000 Marže IV27 100 000 - Fixní náklady podniku- 4 400 000 Rozpočtovaný zisk z prodeje22 700 000

36 Rozpočetní rozvaha Méně podrobná v krátkodobých rozpočtech Někdy se podrobně nerozpočtují obraty (MD, D), ale pouze změna stavu účtu Přednáška č. 11 strana 36

37 Rozpočet peněžních toků Má větší využití v anglosaské oblasti Sledují se peněžní toky za provozní a investiční činnost Nástroj řízení likvidity a solventnosti Přednáška č. 11 strana 37

38 Příklad : Podnik, který prodává soupravy za cenu 1 tis. Kč (nákupní cena činí 700 Kč/ks) sestavuje rozpočet CF na prosinec a leden, aby zjistil zda bude schopen na začátku února uhradit splátku úvěru v částce 2 mil. Kč. K 1. 12. má stav hotovosti 0,5 mil. Kč. Splatnost vystavených faktur je 1 měsíc a při platbě do 10 dní činí skonto 3 %. Podle zkušeností je 60 % pohledávek uhrazeno v termínu pro uplatnění skonta, 30 % ve lhůtě splatnosti, 8 % do dvou měsíců a 2 % pohledávek je nedobytných. Závazky vůči dodavatelům jsou splatné do 15 dnů a asi 50 % závazků je splaceno v měsíci jejich vzniku a 50 % v následujícím měsíci. Průměrný stav zásob se nemění. Rozpočtované náklady na obchodní činnost jsou 22 560 tis. Kč/rok. Z toho je 13 200 tis. fixních (vč. odpisů 2,4 mil. Kč), ostatní jsou variabilní vzhledem k objemu prodeje. Předpokládejme, že tyto náklady jsou splatné při jejich vzniku. Úkol: Sestavte rozpočet CF na prosinec a leden a zjistěte, zda bude firma schopna splatit úvěr pokud neplánuje jiné výdaje. strana 38

39 Horizontální, vertikální a časové vazby Horizontální vazby –Musí respektovat vazby krátkodobých rozpočtů na plán prodeje a výroby (z hlediska využití výrobní kapacity) Vertikální vazby –Nejdůležitější ve vnitropodnikovém řízení –Centralistický systém –Decentralistický systém –V praxi kombinace obou postupů Časové vazby – závisejí na tom, aby byl přínos z rozpočtování vyšší než náklad: –Potřeba nejkratšího rozpočtovaného období (u rozpočtu peněžních toků) –Zpřesňování rozpočetních úkolů pomocí klouzavého rozpočtu –Posun v horizontálních vazbách může vést k časovému předstihu i k prodloužení rozpočetního období u prodejních rozpočtů –Roční rozpočetní období bývá v určitých odvětvích příliš krátké (těžké strojírenství, stavební výroba) Přednáška č. 11 strana 39

40 Kontrola plnění rozpočtů zjišťováním odchylek, které vznikají při porovnávání skutečně dosahované veličiny se třemi typy rozpočtů: s absolutním rozpočtem, s lineárně přepočteným rozpočtem na skutečný objem aktivity např. vyrobených nebo prodaných výrobků, ujetých kilometrů, hodin oprav apod., s variantním rozpočtem, který stanoví nákladový úkol na různé objemy vyrobených výrobků při respektování fixnosti a variability nákladů. strana 40

41 –Rozpočet režijních nákladů – specifické nároky –Rozpočet výdajů charakter rozpočetního limitu –Často systém tolerančního kontrolního pásma –Při kontrole je snaha určit příčinu a odpovědnost –Snaha o formalizaci kontroly především u velkých a středních podniků –Rozpočet peněžních toků – krátkodobá kontrola –Rozpočetní výsledovka – často se kontroluje 1x za měsíc –Rozpočetní rozvaha – kontroluje se čtvrtletně, pololetně, někdy i ročně Přednáška č. 11 strana 41 Způsob kontroly závisí na typu rozpočtu

42 strana 42 Děkuji za pozornost Přednáška č. 11


Stáhnout ppt "Systém plánů a rozpočtů Přednáška č. 11 Hana Bohušová."

Podobné prezentace


Reklamy Google