Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systém plánů a rozpočtů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systém plánů a rozpočtů"— Transkript prezentace:

1 Systém plánů a rozpočtů
Hana Bohušová Systém plánů a rozpočtů Přednáška č. 11

2 Rozpočet Kvantitativní (v peněžních jednotkách) vyjádřené údaje o plánované nebo očekávané realitě. Často bývá ztotožňován rozpočet a plán, plán – vyjádření úkolu zejména v naturálních jednotkách (někdy pouze verbálně), rozpočet je vyjádřen v peněžních jednotkách

3 Pojmy rozpočet a plán Rozpočet Plán – pojímán šířeji než rozpočet
Stanovují se jím hodnotové ukazatele v peněžních jednotkách Musí stanovit určité úkoly – objem a struktura činnosti podniku i středisek Má vazbu na určité časové období (v návaznosti na úroveň řízení – strategické, taktické, operativní) Používá skutečné i odhadované veličiny Plán – pojímán šířeji než rozpočet Nástroj prosazování podnikových politik Někdy omezení na věcné vymezení úkolů

4 Další směrné veličiny Normy Limit
Musí být nejdříve stanoveny naturálních jednotkách a teprve potom převedeny na hodnotové ukazatele Limit Nejvolnější způsob stanovení směrné veličiny Může se vyjadřovat hodnotově i naturálně Musíme rozlišovat, zda jde o limit nepřekročitelný nebo zda je povoleno dodatečné zvýšení limitu

5 Rozpočetnictví (Budgeting)
Relativně samostatná problematika MÚ (zaměřeno na budoucnost v soustavě rozpočtů je modelován budoucí průběh transformačního procesu podniku) cílem je sestavení a vyhodnocení rozpočtů: Sladění záměrů a očekávání jednotlivých útvarů prostřednictvím finančního a hodnotového řízení, Využití informací o vývoji poptávky na trhu, výnosů z prodeje a nákladové náročnosti

6 Úkoly rozpočtů v podniku
Zeefektivnit řídící proces (plánování a rozhodování) – rozpočty poskytují informace o variantních řešeních Koordinovat podnikové činnosti (odhalení potenciálních komplikací – simulace budoucího vývoje) Poskytnout podklady pro průběžnou kontrolu – soustava rozpočtů je závazný úkol pro pracovníky podniku Motivovat k dosažení podnikových cílů – kontrolovatelnost cílů je spojena s finanční zainteresovaností pracovníků na jejich plnění

7 Systém plánů a rozpočtů
Plánování se chápe jako proces formulování cílů a cest jejich dosažení. Zajišťuje konkretizaci podnikových cílů pomocí: podnikové politiky jako nástroje verbálního vymezení strategických cílů podniku, plánu jako strategicky, takticky a operativně orientovaného nástroje těchto cílů, resp. prostředků jejich dosažení (primárně ve věcném – naturálním- vyjádření), rozpočtu jako strategicky, takticky a operativně orientovaného nástroje těchto cílů, resp. prostředků jejich dosažení (primárně v hodnotovém vyjádření). Cíle plánů a rozpočtů by měly odpovídat úrovni řízení a sledovat růst tržní hodnoty podniku, zároveň se zřetelem na obdobné zájmy ostatních partnerů v podnikatelských vztazích.

8 Systém rozpočetnictví
Rozpočetnictví je zaměřeno jednak na podnik jako celek, jednak na vnitropodnikové útvary. Obsahuje: Celopodnikové rozpočty (za podnik jako celek), Střediskové rozpočty – stanovení úkolů jednotlivým útvarům (dále zejména rozpočty režijních nákladů)

9 Rozpočty středisek a podniku
Obecně lze úkoly střediskům i podniku ukládat: Rozpočty nákladů a výnosů Rozpočet režijních nákladů střediska, Úkol v oblasti jednicových nákladů, Rozpočty stavů (předpokládaný stav položek k určitému okamžiku) Rozpočty příjmů a výdajů

10 Rozpočty ve vztahu k řízení
Strategické rozpočty – peněžní kvantifikace dopadů strategických plánů podniku (3-10let), zejména pro podnik jako celek v agregovaných hodnotách Operativní rozpočty – konkretizují údaje strategického rozpočtu (na jednotlivé měsíce, podrobné členění)

11 Přednáška č. 11 Příprava rozpočtů

12 Rozpočet režijních nákladů střediska lze vyjádřit :
Podrobnost rozpočtu Rozpočet režijních nákladů střediska lze vyjádřit : jako jediné číslo, položkový rozpočet (nákladové druhy), Kombinace položek a účelu ú Úzká vazba rozpočtovaných položek a nákladového účetnictví

13 Klasifikace rozpočtů Rozpočet pevný x variantní
Přednáška č. 11 Klasifikace rozpočtů Rozpočet pevný x variantní Rozpočet přírůstkový x vycházející od nuly Rozpočet klouzavý x sestavený na pevně určené období Rozpočet sestavený podle dílčích aktivit x na celkovou činnost útvaru Rozpočet limitní x nelimitovaný

14 Rozpočet pevný a variantní
Přednáška č. 11 Rozpočet pevný a variantní Pevný rozpočet stanoven pouze na jedinou činnost nerozlišuje variabilní a fixní složky (není proto vhodný, když kolísá objem výroby) buď se nepřepočítává a vyjadřuje současně limit výdajů nebo se přepočítává a označuje se jako pevný přepočtený rozpočet (neobsahuje žádné FN) Variantní rozpočet rozlišuje VN a FN předpokládá možnost odchýlení skutečného objemu činností od plánovaného důležitý pro kontrolu režijních nákladů Variátor vyjadřuje o kolik procent vzroste výše smíšených režijních nákladů, pokud vztahová veličina vzroste o sto procent a současně uvádí jak velkou proporci režijního nákladu tvoří část lineárně závislá na příslušné vztahové veličině. Vymezuje tak nepřímo i část fixních nákladů, která tvoří zbylou část smíšené režie. Např. variátor 40 říká, že variabilní složka činí 40 % a fixní složka 60 %.

15 Rozpočet přírůstkový a vycházející od nuly
Přednáška č. 11 Rozpočet přírůstkový a vycházející od nuly Přírůstkový rozpočet Vychází z rozpočtů a skutečných výsledků za minulé období Rozpočty se pro další období upravují Přednosti: jednoduchost rozpočtování, snadné využití SW Nevýhody: neschopnost identifikace zastaralých postupů v minulosti Rozpočet vycházející od nuly (ZBB zero based budget) Všechny činnosti se nově hodnotí Ověřování potřebnosti určité úrovně poskytovaných služeb Výhody – soustřeďuje se na budoucnost Nevýhody – časově náročný a pracný

16 Rozpočet klouzavý a sestavený na pevně určené období
Přednáška č. 11 Rozpočet klouzavý a sestavený na pevně určené období Klouzavý rozpočet Základní období i kratší úseky Pro doplnění celého období se přidávají další období Přednosti: stále je k dispozici úkol za celé rozpočetní období, přispívá k plynulé aktualizaci a zreálnění rozpočtových úkolů Rozpočet sestavený na pevně určené období celek

17 Rozpočet sestavený podle dílčích aktivit a na celkovou činnost útvaru
Přednáška č. 11 Rozpočet sestavený podle dílčích aktivit a na celkovou činnost útvaru Rozpočet na celkovou činnost Typické pro tradiční vnitropodnikové rozpočtování Rozpočet podle dílčích aktivit Základem je rozlišení podle příčin vzniku nákladů Výhody: mají větší přesnost, nutí vedoucího uvažovat předem o příčině vzniku nákladů Nevýhody: časová náročnost, nákladnost rozpočtování, menší využitelnost pro odpovědnostní útvarové řízení

18 Rozpočet limitní a nelimitovaný
Přednáška č. 11 Rozpočet limitní a nelimitovaný Rozpočet limitní Je určena částka nákladů, která se nemá překročit Absolutně nebo relativně nepřekročitelná částka Rozpočet nelimitovaný (indikativní) Rozpočet, kterým se stanoví odhadovaná, předpokládaná částka, jejíž nedodržení může mít pouze důsledek pro systém stimulace (prémiování)

19 Organizace rozpočetnictví
Principy řízení vycházejí z dvou úkolů: Vytýčení cílů a cest k jejich splnění – v oblasti hodnotového řízení – ROZPOČTY, PŘEDBĚŽNÁ KALKULACE Kontrola realizace výsledků – vznik odchylek – v oblasti hodnotového řízení (informace pro manažery) – NÁKLADOVÉ ÚČETNICTVÍ, VÝSLEDNÁ KALKULACE

20 Vnitropodnikové rozpočty
Přednáška č. 11 Vnitropodnikové rozpočty Vnitropodnikové rozpočty se vymezují dvojím způsobem: Veškeré rozpočty užívané pro interní řízení Rozpočty týkající se pouze vnitropodnikových útvarů

21 Funkce střediskových rozpočtů
Přednáška č. 11 Funkce střediskových rozpočtů Delegace pravomoci – na vedoucího pracovníka, který za danou činnost odpovídá Vazba na plánování – krátkodobých i dlouhodobých rozpočtů Předvídání vývoje – rozbor ve formě finanční analýzy je základní podmínkou sestavení objektivních a zdůvodněných rozpočtů Koordinace a vzájemná informovanost Motivace – propojení se systémem stimulace Kontrola a hodnocení výkonu

22 Rozpočty režijních nákladů útvarů
Pro sestavení rozpočtu nákladů útvarů je nutno postupovat podle podrobných metodických pravidel – je nutno vymezit: Strukturu rozpočtovaných režijních nákladů, Metodu stanovení rozpočtovaných nákladů střediska, Způsob kontroly dodržení rozpočtu

23 Struktura režijních nákladů
Nutno analyzovat vztah jednotlivých položek režijních nákladů ke změnám v objemu výroby (fixní a variabilni) Rozlišit náklady na prvotní a druhotné

24 Rozpočet režijních nákladů
Nástrojem řízení režijních nákladů je rozpočet, je stanoven nákladový úkol pro jednotlivá odpovědnostní střediska na vymezené období a na jejich předpokládaný rozsah aktivity. Rozpočet zahrnuje fixní i variabilní složky nákladů. Ke stanovení nákladového úkolu se používá: normativ v případě variabilní režie. Základem je určení vztahové veličiny (individuální nebo univerzální), na níž je vázána úroveň nákladového úkolu. Např. jedna tuna předaného materiálu útvarem zásobování, k níž se jako diferencovaná přirážka (normativ) připočítává variabilní režie, limit pro fixní režii, u níž lze obtížně odhadnout prospěch v budoucnosti. Např. rozpočet nákladů na reklamu, vzdělání, reprezentaci nebo cestovní náklady, variátor pro smíšenou režii.

25 Výběr metod rozpočtování režijních nákladů
Vzhledem k různorodému charakteru jednotlivých položek režijních nákladů lze obecně využít: Rozpočet vycházející z údajů minulých období (výhoda: jednoduchost, omezení:skutečnost minulých období může být ovlivněna řadou nehospodárností – při sestavení eliminovat nahodilé vlivy minulých období), Rozpočet s nulovým základem (vychází z přehledu výkonů a činností – analyzuje činnosti, které daný útvar provádí a stanoví výši režijních nákladů, omezuje a eliminuje neproduktivní činnosti – využívá normativy režijních nákladů), nevýhoda: pracnost a časová náročnost

26 Příklad – indexní metoda
Vychází z informací minulých období. Výrobce židlí zajišťuje pro odběratele dopravu zdarma prostřednictvím střediska Doprava (poskytuje výkony pouze vnitropodnikovým střediskům). Úkol sestavit rozpočet střediska Doprava prostřednictvím indexní metody

27 Vstupní informace (nákladové účetnictví – minulé období)
Náklady: PHM a oleje Kč Opravy Kč Časové mzdy řidičů Kč Výkony ujetých km Přepraveno ks židlí

28 Předpoklady pro sestavení rozpočtu
Prodej židlí, Nárůst cen PHM o 4% Nárůst cen opravárenských služeb 6% Nárůst mezd 5%

29 Řešení Položka Výchozí období Index množství Index cen
Rozpočtované období Prodej ks 1,167 18121 ks Ujeté km km km PHM 1,04 Opravy 1,06 Mzdy 1,000 1,05 Celkem

30 Alternativní řešení – zero based budgeting
Pro sestavení rozpočtu bychom nevycházeli z minulých skutečností. Výchozí bod – plán přepravy pro dané období, odhad budoucích cen Nevýhody: značná pracnost

31 Kontrola dodržení rozpočtu
Provádí se v pravidelných intervalech (porovnání rozpočtu a skutečnosti), Rozdíly jsou analyzovány, přijímána opatření Způsoby kontroly: Prostřednictvím interních výnosů (v předem stanovených nákladech) a výsledku hospodaření – v systému nákladového účetnictví, Porovnání předem stanovených nákladů a skutečně vynaložených nákladů mimo systém účetnictví

32 Příklad Středisko údržby má rozpočtovanou čtvrtletní kapacitu Nh. Jeho pevný čtvrtletní rozpočet režijních nákladů je stanoven ve výši tis. Kč. Sestavte variantní rozpočet pro 70 %, 80 %, 90 % a 100 % využití kapacity když z celkových tis. Kč rozpočtovaných nákladů činí 800 tis. náklady fixní, 600 tis. náklady proporcionální a zbylých 400 tis. náklady smíšené. Polovina ze smíšených nákladů má stanovený variátor ve výši 40 a druhá ve výši 60.

33 Hlavní podnikový rozpočet
Peněžní kvantifikace všech procesů, které v podniku probíhají během období, na které je sestavován rozpočet, Mají obvykle formu odpovídající příslušným účetním výkazům sestavovaným pro potřeby externích uživatelů na základě dat finančního účetnictví: Rozpočetní výsledovka Rozpočetní rozvaha Rozpočet peněžních toků

34 Rozpočetní výsledovka
Přednáška č. 11 Rozpočetní výsledovka Při rozpočtování HV se odvíjí od rozpočtu tržeb a nákladů (střediskově nákladových rozpočtů) Struktura nákladů založena na účelovém členění (anglosaská oblast - rozpoznání nákladů na prodané výkony, správní a odbytové náklady), na druhovém členění (kontinentální oblast) Většinou se zvlášť sestavují dílčí rozpočty nákladů a výnosů

35 Struktura rozpočtové výsledovky (hlavní výdělečná činnost)
Výnosy z prodeje - Variabilní náklady prod. výrobků Z toho: jednicový materiál jednicové mzdy variabilní režie Marže I - Fixní náklady výrobku Z toho: odpisy nákladů na vývoj odpisy speciál. nástrojů Marže II - Fixní náklady skupiny výrobků Z toho: odpisy strojů a zařízení Marže III - Fixní náklady střediska Marže IV - Fixní náklady podniku Rozpočtovaný zisk z prodeje

36 Rozpočetní rozvaha Méně podrobná v krátkodobých rozpočtech
Přednáška č. 11 Rozpočetní rozvaha Méně podrobná v krátkodobých rozpočtech Někdy se podrobně nerozpočtují obraty (MD, D), ale pouze změna stavu účtu

37 Rozpočet peněžních toků
Přednáška č. 11 Rozpočet peněžních toků Má větší využití v anglosaské oblasti Sledují se peněžní toky za provozní a investiční činnost Nástroj řízení likvidity a solventnosti

38 Příklad : Podnik, který prodává soupravy za cenu 1 tis. Kč (nákupní cena činí 700 Kč/ks) sestavuje rozpočet CF na prosinec a leden, aby zjistil zda bude schopen na začátku února uhradit splátku úvěru v částce 2 mil. Kč. K má stav hotovosti 0,5 mil. Kč. Splatnost vystavených faktur je 1 měsíc a při platbě do 10 dní činí skonto 3 %. Podle zkušeností je 60 % pohledávek uhrazeno v termínu pro uplatnění skonta, 30 % ve lhůtě splatnosti, 8 % do dvou měsíců a 2 % pohledávek je nedobytných. Závazky vůči dodavatelům jsou splatné do 15 dnů a asi 50 % závazků je splaceno v měsíci jejich vzniku a 50 % v následujícím měsíci. Průměrný stav zásob se nemění. Rozpočtované náklady na obchodní činnost jsou tis. Kč/rok. Z toho je tis. fixních (vč. odpisů 2,4 mil. Kč), ostatní jsou variabilní vzhledem k objemu prodeje. Předpokládejme, že tyto náklady jsou splatné při jejich vzniku. Úkol: Sestavte rozpočet CF na prosinec a leden a zjistěte, zda bude firma schopna splatit úvěr pokud neplánuje jiné výdaje.

39 Horizontální, vertikální a časové vazby
Přednáška č. 11 Horizontální, vertikální a časové vazby Horizontální vazby Musí respektovat vazby krátkodobých rozpočtů na plán prodeje a výroby (z hlediska využití výrobní kapacity) Vertikální vazby Nejdůležitější ve vnitropodnikovém řízení Centralistický systém Decentralistický systém V praxi kombinace obou postupů Časové vazby – závisejí na tom, aby byl přínos z rozpočtování vyšší než náklad: Potřeba nejkratšího rozpočtovaného období (u rozpočtu peněžních toků) Zpřesňování rozpočetních úkolů pomocí klouzavého rozpočtu Posun v horizontálních vazbách může vést k časovému předstihu i k prodloužení rozpočetního období u prodejních rozpočtů Roční rozpočetní období bývá v určitých odvětvích příliš krátké (těžké strojírenství, stavební výroba)

40 Kontrola plnění rozpočtů
zjišťováním odchylek, které vznikají při porovnávání skutečně dosahované veličiny se třemi typy rozpočtů: s absolutním rozpočtem, s lineárně přepočteným rozpočtem na skutečný objem aktivity např. vyrobených nebo prodaných výrobků, ujetých kilometrů, hodin oprav apod., s variantním rozpočtem, který stanoví nákladový úkol na různé objemy vyrobených výrobků při respektování fixnosti a variability nákladů.

41 Způsob kontroly závisí na typu rozpočtu
Přednáška č. 11 Způsob kontroly závisí na typu rozpočtu Rozpočet režijních nákladů – specifické nároky Rozpočet výdajů charakter rozpočetního limitu Často systém tolerančního kontrolního pásma Při kontrole je snaha určit příčinu a odpovědnost Snaha o formalizaci kontroly především u velkých a středních podniků Rozpočet peněžních toků – krátkodobá kontrola Rozpočetní výsledovka – často se kontroluje 1x za měsíc Rozpočetní rozvaha – kontroluje se čtvrtletně, pololetně, někdy i ročně

42 Přednáška č. 11 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Systém plánů a rozpočtů"

Podobné prezentace


Reklamy Google