Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo-název šablony klíčové aktivityIII/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblastEkonomika a účetnictví – Činnosti ve výrobním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo-název šablony klíčové aktivityIII/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblastEkonomika a účetnictví – Činnosti ve výrobním."— Transkript prezentace:

1 Číslo-název šablony klíčové aktivityIII/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblastEkonomika a účetnictví – Činnosti ve výrobním podniku DUMVY_32_INOVACE_EKU_319 TémaKalkulace a rozpočetnictví (1) – Nástroje řízení nákladů AutorIng. Lucie Daňková AnotaceVýklad – Studenti se seznámí se základními nástroji řízení nákladů Druh učebního materiáluPrezentace Věková skupina žáků (popř. ročník)2. ročník Časový rozsah40 minut Nutné technické vybaveníNotebook, dataprojektor, interaktivní tabule, Power Point

2 ZÁKLADNÍ POJMY NÁKLADOVÉHO CONTROLLINGU Výkon Je relativně samostatně hospodařící vnitropodnikový útvar, sleduje své náklady, výnosy, výsledek hospodaření. Středisko by mělo nést odpovědnost za ekonomické veličiny, které je schopno ovlivnit. Odpovědnostní středisko (Hospodářské středisko) Výsledek činnosti (výrobek, práce, služba) Je začleněno v organizační struktuře podniku a má své odpovědnosti a pravomoci. •Určený k prodeji •Dodávaný mezi hospodářskými středisky

3 Hospodářské středisko by mělo mít: •Jediného odpovědného vedoucího •Přesné měření vstupů a výstupů •Určené vnitropodnikové ceny za výkony poskytované jiným střediskům ZÁKLADNÍ POJMY NÁKLADOVÉHO CONTROLLINGU TYPY STŘEDISEK ZDE

4 Členění odpovědnostních středisek Podle charakteru činnosti: Střediska hlavní činnosti, servisní, správní,… Nákladové – Variabilní náklady, fyzické jednotky Ziskové – Výnosy i náklady Rentabilní – Výnosy, náklady, pracovní kapitál Investiční – rozhoduje o pořízení investic Výnosové – Výnosy z prodeje a snížení režijních nákladů Výdajové – Dodržení limitu, přínos vynaložených výdajů Podle ekonomické odpovědnosti: (Jaké veličiny může ovlivnit a na nich má být i zainteresováno) ZPĚT POKRAČOVAT

5 Sledování nákladů má dva relativně samostatné cíle, které se ale vzájemně prolínají: •Kalkulaci nákladů výkonu •Řízení hospodárnosti Sledujeme náklady na jeden výkon a zároveň chceme, aby se všichni ve firmě chovali hospodárně, aby náklady na výkon byly co nejnižší. ZÁKLADNÍ POJMY NÁKLADOVÉHO CONTROLLINGU

6 Náklad - definice pro řízení Hodnotové vyjádření účelné a účelové spotřeby •Účelná spotřeba = racionální a přiměřená výsledku •Účelová spotřeba = smyslem vynaložení je zhodnocení ZÁKLADNÍ POJMY NÁKLADOVÉHO CONTROLLINGU

7 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ Základní nástroje pro řízení nákladů jsou: •Normy •Kalkulace •Rozpočty Zopakujte si, co víte o normách. •Jaké normy znáte? •K čemu jsou? •Kdo je stanovuje? ŘEŠENÍ ZDE

8 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ Normy se týkají spotřeby a vázanosti výrobních faktorů Stanovuje je útvar „Technologie výroby“ Příklady norem: Spotřeba a vázanost: MajetkuPráce -Norma spotřeby materiálu a nářadí -Norma spotřeby energie -Norma zásob materiálu, vlastní výroby, zboží -Odpisová norma -Kapacitní norma -Výkonové normy -A) času -B) množství -Normy obsluhy ZPĚT

9 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ Kalkulace Kalkulace obsahuje náklady: PŘÍKLADY ZDE Je širší pojem, my budeme kalkulací rozumět propočet nákladů na jednotku výkonu. To jsou náklady, které jsou vyvolány přímo jednotkou výkonu a při stanovení jejich výše se vychází z norem. To jsou náklady, které se nedají přímo stanovit na jednotku výkonu (kalkulační jednici) Jednicové Režijní Pokud chceme režijní náklady stanovit na jednotku výkonu, musíme použít některou z přiřazovacích metod kalkulace. (viz později) PŘÍKLADY ZDE

10 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Náklady jednicové Náklady přímo přiřaditelné jednotce výkonu, jsou stanoveny normou. Např.: Jednicový materiál = spotřeba základního materiálu, který tvoří podstatu výrobku (= přímý materiál) na jednotku výkonu. Jednicové mzdy = mzdy výrobních dělníků (= přímé mzdy) na jednotku výkonu. ZPĚT

11 ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Odbytové náklady = společné náklady spojené s prodejem a skladováním výrobku (Např. Náklady na reklamu, přepravné k odběrateli,…) Náklady režijní Výrobní režie = společné náklady více výkonům vznikající ve výrobním středisku (Např. odpisy výrobních strojů, opravy,…) Správní režie = společné náklady vznikající při správě podniku jako celku (Např. mzdy administrativy) Zásobovací režie = společné náklady spojené se zásobováním a skladováním materiálu (Např. mzda skladníka ve skladu materiálu, přeprava materiálu,…) ZPĚT

12 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ Kalkulace Z hlediska okamžiku, kdy se kalkulace sestavuje rozlišujeme: •Sestavuje se před zahájením výroby •Obsahuje předpokládané náklady •Sestavuje se po skončení výroby •Obsahuje skutečné náklady na výkon Předběžnou kalkulaci Výslednou kalkulaci Předběžná a výsledná kalkulace se porovnávají a zjišťují se příčiny rozdílů. Na základě těchto zjištění se přijímají nápravná opatření. Tímto mechanismem se kalkulace stává nástrojem řízení jednicových nákladů.

13 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ Kalkulační vzorec Struktura nákladů v kalkulaci je vyjádřena v každém podniku individuálně 1) v tzv. kalkulačním vzorci. Skladba kalkulačního vzorce tedy závisí na: •Druhu činnosti podniku •Technologii výroby •Organizaci podniku Kalkulační vzorec a obsah jednotlivých kalkulačních položek uvede podnik ve svém vnitřním předpise. 1) Způsob řazení nákladových položek, podrobnost jejich členění, vztah ke kalkulaci ceny a dalších hodnotových veličin i struktura mezisoučtů, se vykazuje variantně s ohledem na rozhodovací úlohu, k jejímuž řešení má kalkulace přispět. PŘÍKLAD VZORCE

14 KALKULACE – KALKULAČNÍ VZORCE ZPĚT Typový kalkulační vzorec – je historicky nejstarší •Přímý materiál •Přímé mzdy •Ostatní přímé náklady •Výrobní režie provozní Vlastní náklady výroby •Správní režie Vlastní náklady výkonu •Odbytové náklady Úplné vlastní náklady výkonu •Zisk CENA VÝKONU

15 ZÁKLADNÍ NÁSTROJE ŘÍZENÍ NÁKLADŮ Rozpočet Rozpočet je nástrojem řízení režijních nákladů. (Režijní náklady – jejich výše neroste přímo úměrně s počtem provedených výkonů.) Rozpočet vyjadřuje předpokládanou spotřebu těchto nákladů v jednotlivých vnitropodnikových útvarech na stanovené období. Skutečné náklady se pak porovnávají s náklady stanovenými v rozpočtu a zjišťují se příčiny odchylek. Pak se přijímají opatření k nápravě

16 Podle vztahu ke způsobu kontroly nákladu členíme náklady: SHRNUTÍ Nástroj řízení je kalkulace Nákladový úkol vypočítáme: Norma * počet jednic Nástroj řízení je rozpočet Nerostou přímo úměrně s počtem výkonů. Nákladový úkol je stanoven pomocí limitů a normativů pro určité období. Nákladový úkol bývá konkretizován i odpovědnostně. Jak kontrolovat přiměřenost nákladu? Náklady jednicové Náklady režijní

17 KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: Management Press, 2002, 547 s. ISBN 80-7261-062-7 KLÍNSKÝ, P.; MÜNCH, O. Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 3. díl. 3. vyd. Praha: Eduko, 2010, 232 s. ISBN 978-80-87204-34-4 ŠTOHL, P. Učebnice účetnictví pro střední školy a veřejnost 3. díl 9. vyd. Znojmo: Tiskárny Havlíčkův Brod, 2010, 169 s. ISBN 978-80-87237-25-0


Stáhnout ppt "Číslo-název šablony klíčové aktivityIII/2–Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblastEkonomika a účetnictví – Činnosti ve výrobním."

Podobné prezentace


Reklamy Google