Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.1 – Rozvoj urbanizačních center Příjemci podpory statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.1 – Rozvoj urbanizačních center Příjemci podpory statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj."— Transkript prezentace:

1 3.1 – Rozvoj urbanizačních center Příjemci podpory statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): –organizace zřizované nebo zakládané statutárními krajskými městy regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) se souhlasem zřizovatele –nestátní neziskové organizace –vzdělávací instituce –malí a střední podnikatelé Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

2 3.2 – Rozvoj regionálních středisek Příjemci podpory obce (města) vymezené jako regionální střediska regionu soudržnosti Jihovýchod: Blansko, Břeclav, Havlíčkův Brod, Hodonín, Pelhřimov Třebíč, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): –organizace zřizované nebo zakládané vymezenými regionálními středisky regionu soudržnosti Jihovýchod se souhlasem zřizovatele –nestátní neziskové organizace –vzdělávací instituce –malí a střední podnikatelé Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

3 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Příjemci podpory obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2, u projektů na realizaci venkovských a urbánních brownfields je minimální velikost obce stanovena na 2000 obyvatel) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): –organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele –svazky obcí –nestátní neziskové organizace –vzdělávací instituce –malí a střední podnikatelé Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

4 Příjemci podpory kraje organizace zřizované nebo zakládané krajem se souhlasem zřizovatele 3.4 – Veřejné služby regionálního významu Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

5 regeneraci historických center a městských památkových rezervací a obnovu vhodného funkčního využití stavebního fondu ve starší zástavbě 3.1 – Rozvoj urbanizačních center

6 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel revitalizaci veřejných prostranství ve městech (např.: náměstí, parky, dětská hřiště včetně ploch veřejné zeleně a jiné), včetně řešení související infrastruktury 3.1 – Rozvoj urbanizačních center

7 komplexní úpravy veřejných prostranství (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, výstavbu a technické zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu) ; 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

8 výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury zařízení sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu zvýšení kvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán měst * bez návaznosti na komunitní plán měst 3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel*

9 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí automobilovou dopravou (např. místní komunikace, automatické parkovací domy určené pro veřejnost, aj.) 3.1 – Rozvoj urbanizačních center

10 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce. Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky 3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

11 výstavbu a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.) včetně technického vybavení nezbytného pro výuku a pro zvyšování úrovně vzdělávání 3.4 – Veřejné služby regionálního významu Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

12 technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči*, ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče, informační systémy aj.) 3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 3.4 – Veřejné služby regionálního významu * pro oblast podpory 3.4 včetně zdravotnické záchranné služby

13 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb pro sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí 3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.4 – Veřejné služby regionálního významu

14 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit (např. veřejná sportoviště) 3.1 – Rozvoj urbanizačních center

15 výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami i rizikovými skupinami obyvatel 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

16 regeneraci, revitalizaci a konverzi podnikatelských brownfields malého rozsahu a urbánních brownfields a s tím souvisejících zanedbaných území, včetně úpravy a dostavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.) 3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.2 – Rozvoj regionálních středisek

17 revitalizace urbánních a venkovských brownfields, nové využití objektů a ploch, které pozbyly svou původní funkci 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

18 výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky) 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

19 výstavba místních a regionálních páteřních sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interních služeb veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na podporu rozvoje prostředí pro regionální služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu, (např. bezdrátové a optické sítě,aj.); aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky), podporu ICT vybavenosti regionálních inovačních center a regionální hostingové a peeringové služby 3.4 – Veřejné služby regionálního významu Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel

20 součástí realizace projektů může být (do 10 % celkových způsobilých výdajů) budování partnerství a rozvoj sítí mezi městy a dalšími subjekty (semináře, konference) za účelem přenosu dobré praxe (včetně mezinárodního partnerství s úspěšnými podobnými regiony a městy) v oblasti inovačních strategií zaměřených na oblasti vzdělávání, veřejných služeb a veřejné správy 3.1 – Rozvoj urbanizačních center

21 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel. 564 602 544 steflova@jihovychod.cz Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel. 532 193 505 karasek@jihovychod.cz


Stáhnout ppt "3.1 – Rozvoj urbanizačních center Příjemci podpory statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj."

Podobné prezentace


Reklamy Google