Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3.1 – Rozvoj urbanizačních center Příjemci podpory

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3.1 – Rozvoj urbanizačních center Příjemci podpory"— Transkript prezentace:

1 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center Příjemci podpory statutární města regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): organizace zřizované nebo zakládané statutárními krajskými městy regionu soudržnosti Jihovýchod (Brno, Jihlava) se souhlasem zřizovatele nestátní neziskové organizace vzdělávací instituce malí a střední podnikatelé

2 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.2 – Rozvoj regionálních středisek Příjemci podpory obce (města) vymezené jako regionální střediska regionu soudržnosti Jihovýchod: Blansko, Břeclav, Havlíčkův Brod, Hodonín, Pelhřimov Třebíč, Vyškov, Znojmo a Žďár nad Sázavou ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): organizace zřizované nebo zakládané vymezenými regionálními středisky regionu soudržnosti Jihovýchod se souhlasem zřizovatele nestátní neziskové organizace vzdělávací instituce malí a střední podnikatelé

3 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel Příjemci podpory obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2, u projektů na realizaci venkovských a urbánních brownfields je minimální velikost obce stanovena na 2000 obyvatel) ostatní příjemci (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených měst): organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele svazky obcí nestátní neziskové organizace vzdělávací instituce malí a střední podnikatelé

4 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.4 – Veřejné služby regionálního významu Příjemci podpory kraje organizace zřizované nebo zakládané krajem se souhlasem zřizovatele

5 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center regeneraci historických center a městských památkových rezervací a obnovu vhodného funkčního využití stavebního fondu ve starší zástavbě

6 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center revitalizaci veřejných prostranství ve městech (např.: náměstí, parky, dětská hřiště včetně ploch veřejné zeleně a jiné), včetně řešení související infrastruktury

7 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel komplexní úpravy veřejných prostranství (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, výstavbu a technické zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu) ;

8 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel* výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury zařízení sociální péče registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve smyslu zvýšení kvality a komfortu zařízení sociálních služeb v návaznosti na komunitní plán měst * bez návaznosti na komunitní plán měst

9 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center řešení kvalitativně i kapacitně nedostatečné dopravní infrastruktury související s rostoucí automobilovou dopravou (např. místní komunikace, automatické parkovací domy určené pro veřejnost, aj.)

10 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel výstavba a technické zhodnocení škol, školských zařízení a infrastruktury pro další vzdělávání zaměřené na zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce včetně pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení sloužících přímo k výuce. Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky

11 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.4 – Veřejné služby regionálního významu výstavbu a technické zhodnocení zařízení pro celoživotní vzdělávání (střední školy, speciální školy, knihovny aj.) včetně technického vybavení nezbytného pro výuku a pro zvyšování úrovně vzdělávání

12 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel 3.4 – Veřejné služby regionálního významu technické zhodnocení zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou a ambulantní péči*, ve smyslu zákona č. 20/1966 v platném znění (zřizovaných a zakládaných územně samosprávnými celky) a jejich vybavení informačními technologiemi, přístrojovým vybavením včetně souvisejících stavebních úprav (např. přístrojová technika radiodiagnostických pracovišť, rehabilitačních zařízení a zařízení následné péče, informační systémy aj.) * pro oblast podpory 3.4 včetně zdravotnické záchranné služby

13 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.4 – Veřejné služby regionálního významu technické zhodnocení infrastruktury a vybavení zařízení sloužících k poskytování služeb pro sociální integraci skupin ohrožených a postižených sociální exkluzí

14 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center výstavba a technické zhodnocení infrastruktury pro rozvoj volnočasových aktivit (např. veřejná sportoviště)

15 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.2 – Rozvoj regionálních středisek 3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel výstavba a technické zhodnocení objektů pro kulturu, sport a volnočasové aktivity, spolkovou činnost, činnost občanských iniciativ, práci s dětmi a mládeží, národnostními menšinami i rizikovými skupinami obyvatel

16 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center 3.2 – Rozvoj regionálních středisek regeneraci, revitalizaci a konverzi podnikatelských brownfields malého rozsahu a urbánních brownfields a s tím souvisejících zanedbaných území, včetně úpravy a dostavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.)

17 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel revitalizace urbánních a venkovských brownfields , nové využití objektů a ploch, které pozbyly svou původní funkci

18 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.3 – Rozvoj a stabilizace venkovských sídel výstavbu místních datových sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interní služby veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na rozvoj prostředí pro místní služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu a na aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky)

19 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.4 – Veřejné služby regionálního významu výstavba místních a regionálních páteřních sítí sloužících pro zpřístupnění broadbandových služeb veřejnosti (vyjma interních služeb veřejné správy) fungujících na principu nediskriminačních otevřených sítí, na podporu rozvoje prostředí pro regionální služby privátního sektoru v oblasti ICT využívajících broadbandového přístupu, (např. bezdrátové a optické sítě,aj.); aktivity motivující vstup komerčních poskytovatelů na místní telekomunikační trh (podpora nabídky), podporu ICT vybavenosti regionálních inovačních center a regionální hostingové a peeringové služby

20 Prioritní osa 3 Udržitelný rozvoj regionálních center a venkovských sídel
3.1 – Rozvoj urbanizačních center součástí realizace projektů může být (do 10 % celkových způsobilých výdajů) budování partnerství a rozvoj sítí mezi městy a dalšími subjekty (semináře, konference) za účelem přenosu dobré praxe (včetně mezinárodního partnerství s úspěšnými podobnými regiony a městy) v oblasti inovačních strategií zaměřených na oblasti vzdělávání, veřejných služeb a veřejné správy

21 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz
Konzultace projektů: Ing. Erika Šteflová vedoucí Odboru implementace projektů Jihlava tel Konzultace projektů: Ing. Jan Karásek vedoucí Odboru implementace projektů Brno tel


Stáhnout ppt "3.1 – Rozvoj urbanizačních center Příjemci podpory"

Podobné prezentace


Reklamy Google