Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Plán závěrečných výzev Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Plán závěrečných výzev Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."— Transkript prezentace:

1 Plán závěrečných výzev Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti

2 Plán závěrečných výzev

3 Plánované výzvy: •Všechny oblasti podpory •Celkový objem přes 2 mld. Kč Data výzvy: •Kolové výzvy od října 2012 až do června 2013 •Kontinuální průběžně Základní specifika výzev: 1.Pohyblivá míra dotace – 0-85 % 2.Předložení do závěrečné ŽOP do 31. 5. 2015

4 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

5 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy I Alokace výzvy: •160 mil. Kč (vzájemně přenositelné s paralelní výzvou v 1.2) •Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 5 mil. Kč. •Maximální výše dotace 100 mil. Kč. Data výzvy: •Příjem žádostí –od 2. října 2012, od 8.30 do 3. prosince 2012, do 13.30. Zaměření výzvy: •výstavba a technické zhodnocení přestupních terminálů a souvisejících záchytných parkovišť i dalšího zázemí pro veřejnou hromadnou dopravu (VHD), vybavení stávajících zastávek a terminálů bezbariérovým přístupem; •V rámci výše uvedené aktivity je financovatelná rovněž aktivita P+R, B+R, K+R

6 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy I Specifika výzvy: •Omezení pouze na prostor dopravního terminálu do hranice první křižovatky •částí zázemí pro cestující, ve kterých jsou plánovány nebo budou realizovány komerční aktivity (např. občerstvení, denní tisk), jsou způsobilé pouze stavební náklady, nikoliv vnitřní vybavení. Podlahová plocha vyčleněná pro komerční aktivity nesmí přesáhnout 25 % půdorysné plochy zázemí (budovy). •V JMK pouze na prioritní uzly kraje (Blansko, Kuřim, Šlapanice, Tišnov, Vyškov, Branišovice, Kunštát, Letovice, Miroslav, Rousínov Způsobilí žadatelé: •Kraje •Obce a svazky obcí •Organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji

7 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy II Alokace výzvy: •80 mil. Kč (vzájemně přenositelné s paralelní výzvou v 1.2) •„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 0 Kč •Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 5 mil. Kč. •Maximální výše dotace není omezena. Data výzvy: •Příjem žádostí –od 2. října 2012, od 8.30 do 3. prosince 2012, do 13.30. Zaměření výzvy: •zařízení dopravní telematiky – naváděcí, informační a dispečerské systémy.

8 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy II Specifika výzvy: •Uplatnění systému závěrečných projektů Způsobilí žadatelé: •Kraje •Obce a svazky obcí •Organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji

9 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

10 Alokace výzvy: •110 mil. Kč •„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 80 Kč •Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 0,5 mil. Kč. •Maximální výše dotace 50 mil. Kč. Data výzvy: •Příjem žádostí –od 2. října 2012, od 8.30 do 17. prosince 2012, do 13.30. Zaměření výzvy: •Výstavba a technické zhodnocení páteřních cyklostezek. •Přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

11 Specifika výzvy: •Uplatnění systému závěrečných projektů. •Pouze páteřní cyklostezky (alespoň 1 podmínka): –svede cyklodopravu ze silnice s intenzitou projíždějících vozidel vyšší než 3 000 denně; –po kterých aktuálně vedou, nebo do jednoho roku od ukončení realizace povedou cyklotrasy CZT I. třídy (národní) nebo II. třídy (nadregionální); –po kterých aktuálně vedou, nebo do jednoho roku od ukončení realizace povedou cyklotrasy EuroVelo. Způsobilí žadatelé: •Kraje •Obce a svazky obcí •Organizace zřizované nebo zakládané obcemi a kraji 1.4 Rozvoj infrastruktury pro nemotorovou dopravu

12 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

13 Alokace výzvy: •Bude určena dle výsledků aktuální výzvy Data výzvy: •Případná výzva bude naplánována po ukončení běžící kolové výzvy. Je zvažována realokace do oblasti podpory 3.4 •Možné vyhlášení ve 2 čtvrtletí 2013 •Možná alokace – až 200 mil. Kč Zaměření výzvy: •Bez ubytovacích kapacit. •Dle expertní analýzy (památky?, vinařská a venkovská turistika?). •Uplatnění systému závěrečných projektů. •Bez VP! 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

14 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

15 Alokace výzvy: •68 mil. Kč •„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 50 mil. Kč •Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 0,3 mil. Kč. •Maximální výše dotace 10 mil. Kč. Data výzvy: •Příjem žádostí –od 2. dubna 2013, od 8.30 do 28. června 2013, do 13.30. Zaměření výzvy: •Tvorba a propagace specifických turistických produktů významně přesahující region, vycházející z místních podmínek, podpora projektů rozvíjejících projekty podpořené v rámci výzev v oblasti podpory 2.1 vyhlášených 31. 8. 2009, resp. v únoru 2012 se sběrem námětů od dubna. 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

16 Specifika výzvy: •Uplatnění systému závěrečných projektů. •Riziko veřejné podpory, modifikace de minimis Způsobilí žadatelé: •obce; •svazky obcí; •kraje; •nestátní neziskové organizace; •organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi; •právnické osoby s účastí samosprávy; •malí a střední podnikatelé. 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu

17 3.2 Rozvoj regionálních středisek

18 Alokace výzvy: •215 mil. Kč •„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 43 mil. Kč •Míra podpory – až 70 % celkových způsobilých výdajů •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 mil. Kč. •Maximální výše dotace 30 mil. Kč. Data výzvy: •Příjem žádostí –od 17. prosince 2012, od 8.30 do 28. února 2013, do 13.30. Zaměření výzvy: •Dle plnění indikátorů a cílů •K dispozici na www.jihovychod.cz sekce dotační možnosti – výzvy „v kostce“www.jihovychod.cz 3.2 Rozvoj regionálních středisek

19 Zaměření výzvy: •Výstavba a technické zhodnocení mateřských a základních škol, včetně tělocvičen a školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce se zaměřením na odborné učebny, zejména pak na počítačové učebny a technické dílny. •Pozornost bude věnována přizpůsobení tříd pro žáky s hendikepem. •U školských zařízení bude hodnocena potřebnost projektu s důrazem na demografickou projekci, tedy předmětem hodnocení bude z pohledu udržitelnosti projektu i zajištění dostatečného množství žáků daného školského zařízení. •Důraz bude kladen rovněž na společné projekty MŠ a ZŠ s poukazem na úsporu provozních nákladů. •Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky, projekt musí mít zajištěnu dlouhodobou udržitelnost. •V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity řešící prostory pro stravování (typicky školní jídelny); 3.2 Rozvoj regionálních středisek

20 Zaměření výzvy: •Komplexní úpravy významných veřejných prostranství měst (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, včetně výstavby a technického zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu. •Revitalizace významných území měst, včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní a účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.) musí být realizovány ve vazbě na rozvoj ekonomických aktivit. •Cílem je zvýšit atraktivnost měst a kvalitu života prostřednictvím investic pro efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch prostřednictvím komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských. 3.2 Rozvoj regionálních středisek

21 Specifika výzvy: •Uplatnění systému závěrečných projektů. Způsobilí žadatelé: •Obce a města s 5 000 – 49 999 obyvateli a města Pohořelice a Židlochovice; •organizace zřizované nebo zakládané obcemi vymezenými v bodě a); •nestátní neziskové organizace. 3.2 Rozvoj regionálních středisek

22 3.3 Rozvoj regionálních středisek

23 Alokace výzvy: •143 mil. Kč (plus zbytky z výzvy na NGA) •„Bezpečná“ část alokace k datu vyhlášení výzvy 43 mil. Kč •Míra podpory – až 85 % celkových způsobilých výdajů •Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt 2 mil. Kč. •Maximální výše dotace 25 mil. Kč. Data výzvy: •Příjem žádostí –od 17. prosince 2012, od 8.30 do 29. března 2013, do 13.30. Zaměření výzvy: •Dle plnění indikátorů a cílů •K dispozici na www.jihovychod.cz sekce dotační možnosti – výzvy „v kostce“www.jihovychod.cz 3.2 Rozvoj regionálních středisek

24 Zaměření výzvy: •Výstavba a technické zhodnocení mateřských a základních škol, včetně tělocvičen a školních hřišť, pořízení a modernizace učebních pomůcek a vybavení, sloužících přímo k výuce se zaměřením na odborné učebny, zejména pak na počítačové učebny a technické dílny. •Pozornost bude věnována přizpůsobení tříd pro žáky s hendikepem. •U školských zařízení bude hodnocena potřebnost projektu s důrazem na demografickou projekci, tedy předmětem hodnocení bude z pohledu udržitelnosti projektu i zajištění dostatečného množství žáků daného školského zařízení. •Důraz bude kladen rovněž na společné projekty MŠ a ZŠ s poukazem na úsporu provozních nákladů. •Technické zhodnocení musí být využito ke zvýšení kvality a inovativnosti poskytované výuky, projekt musí mít zajištěnu dlouhodobou udržitelnost. •V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity řešící prostory pro stravování (typicky školní jídelny); 3.2 Rozvoj regionálních středisek

25 Zaměření výzvy: •Komplexní úpravy významných veřejných prostranství měst (např. náměstí, ulic, parků, dětských hřišť) a bezprostředního okolí, včetně výstavby a technického zhodnocení související dopravní a technické infrastruktury pro dopravu v klidu. •Revitalizace významných území měst, včetně úpravy a výstavby doprovodné infrastruktury (parkovací plochy, místní a účelové komunikace, veřejné osvětlení) a technické infrastruktury (kanalizace, plynovod, vodovod, telekomunikační rozvody, rozvody elektro, slaboproud aj.) musí být realizovány ve vazbě na rozvoj ekonomických aktivit. •Cílem je zvýšit atraktivnost měst a kvalitu života prostřednictvím investic pro efektivnější využití veřejných prostranství a urbanizovaných ploch prostřednictvím komplexní řešení veřejných ploch v příslušné lokalitě vyvolávající investice dalších subjektů, především podnikatelských. 3.2 Rozvoj regionálních středisek

26 Specifika výzvy: •Uplatnění systému závěrečných projektů. Způsobilí žadatelé: •obce nad 500 obyvatel (s výjimkou obcí oprávněných čerpat podporu v rámci oblasti podpory 3.1 a 3.2); •organizace zřizované nebo zakládané obcemi se souhlasem zřizovatele (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí); •svazky obcí (projekt musí být realizován na území členské obce s více než 500 obyvateli); •nestátní neziskové organizace (jen pokud budou svůj projekt realizovat na správním území vymezených obcí); 3.2 Rozvoj regionálních středisek

27 Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www.jihovychod.cz Mgr. Richard Hubl Odbor řízení programu tel. 532 193 543 hubl@jihovychod.cz www.jihovychod.cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!


Stáhnout ppt "Plán závěrečných výzev Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google